На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Обрунтування iндивiдуального бзнесу з мiнiмально рентабельним випуском продукцї. Обрунтування можливост прийняття замовлення на виготовлення продукцї за цною нижче її собiвартостi. Вибр технологї виробництва за рзними варантами балансу фрми.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 05.07.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Контрольна робота з менеджменту підприємницької діяльності

Задача 1

Завдання

Знайдiть оптимальний розмiр партiї матерiалiв, що закуповуються для вашої фiрми, згiдно даних, якi наведенi у таблицi 1.

Таблиця 1 - Вихiднi данi до задачi 1
№ п/п
Показник i його умовне позначення
Одиниця вимiрупоказника
Значення за варiантом
1
Кiлькiсть матерiалiв, що споживається за рiк, S
Облiковi одиницi
1500-20*10 = 1300
2
Загальна середньорiчна вартiсть запасу, Зап
Грн
15000-20*10 = 14800
3
Страховi внески, Стр
%
10
4
Витрати на складськi операцiї та на утримання примiщень складу, Скл
%
2*10 = 20
5
Витрати, що пов'язанi iз ризиком псування та морального старiння запасу, Риз
%
0,5*10 = 5
6
Витрати на постачання продукцiї, всього, Зпр
Грн
10000-20*10 = 9800

Розв'язок

Для вiдповiдi на цю задачу виконаємо наступнi розрахунки.
1. Вираховуємо витрати А на постачання одиницi продукцiї:
А = Зпр / S = 9800 / 1300 = 7,54 грн.
2. Визначимо витрати за рiк на утримання одиницi продукцiї:
i = Зап * (Стр + Скл + Риз) / S = = 14800*(0,1+0,2+0,05)/ 1300 = 3,98 грн/од.
3. Вирахуємо кiлькiсть одиниць продукцiї Q0, що мiститься в однiй партiї:
Q0 = (2*А*S / i)1/2 = (2*7,54 *1300/ 3,98)^(1/2) = 70,18 ? 70 од.
4. Кiлькiсть партiй матерiалiв, що повиннi замовлятися щороку:
Кп = S / Q0 = 1300/ 70,18 = 18,52 ? 19 партiй.
Таким чином, щороку фiрма повинна закуповувати 19 партiй по 70 облiкових одиниць матерiалiв.

Задача 2

Завдання

Обґрунтувати iндивiдуальний бiзнес за даними, поданими в таблицi 2.

Таблиця 2 - Вихiднi данi по задачi
№ п/п
Показник
Одиниця вимiру
Значення
1
Початковий капiтал
Грн
1000*10-500 = 9500
2
Запланований прибуток In
--"--
2000*10 = 20000
3
Постiйнi (операцiйнi) витрати FC
--"--
200*10+50 = 2050
4
Орiєнтований постiйний попит Сп
Од.
100*10 = 1000
5
Змiннi витрати на одиницю продукцiї AVC
Грн
10*10 = 100
6
Основнi фонди
--"--
2500
7
Запаси
--"--
30*10 = 300
8
Рахунки до сплати
--"--
2000
9
Цiна виробу, планова P
--"--
15*10 = 150
10
Норма амортизацiї обладнання
%
10
11
Припустимий розмiр зниження доходу
%
30
12
Початковий внесок за обладнання
%
10*10 = 100
13
Продано в результатi дiяльностi
Од.
500
14
Розширення бiзнесу
%
20

Розв'язок

Аби визначити мiнiмально рентабельний випуск продукцiї Qmin, щодо номенклатури якої пiдприємець вже визначився, можна скористатися таким спiввiдношенням:

P*Qmin = FC + In + AVC*Qmin
Звiдси можна визначити мiнiмально припустимий обсяг виробництва (точку беззбитковостi):
Qmin = (FC + In) / (P - AVC) = = (2050+20000)/(150-100) = 441 одиниць.
Бачимо, що орiєнтований постiйний попит Сп на вироби значно бiльший за розрахунковий, тобто Сп = 1000 > Qmin = 441. Тому цей бiзнес цiлком виправданий.
За вихiдними i розрахованими даними будуємо баланс нашого пiдприємства:
зняли з свого рахунку в банку початковий капiтал 9500 грн;
придбали запаси сировини та матерiалiв для розгортання виробничої дiяльностi на 300 грн;
придбали обладнання вартiстю 2500 грн;
сплатили 100% за обладнання: 2500*1,00 = 2500 грн;
отримали вiльнi грошовi кошти: 9500 - 300 = 8700 грн.
Баланс запишємо в таблицю 3.
Таблиця 3 - Баланс пiдприємства iндивiдуального бiзнесу
Активи
Сума
Пасиви та власнiсть
сума
Грошовi кошти
11500-300-2500 = 8700
Рахунки до сплати
2000
Запаси
300
Власнiсть володаря
9500
Основнi фонди
2500
Всього пасивiв та власностi:
2000+9500 = 11500
Всього активiв:
11500

Задача 3

Завдання

Дати обґрунтовану пропозицію про можливiсть прийняття чи неприйняття додаткового замовлення на виготовлення продукцiї за цiною нижче її собiвартостi.

Підприємство має пакет замовлень на 1000 од. продукцiї за цiною 15*10 = 150 грн на загальну суму 15*10 = 150 тис. грн, що забезпечує прибуток в сумi 3*10 = 30 тис. грн. Собiвартiсть цих 1000 од. по плану 12*10 = 120 тис. грн, в таму числi постiйнi витрати склали 6*10 = 60 тис. грн.

В результатi банкрутства замовник вiдмовився купити у пiдприємства частину продукцiї, в результатi чого по прогнозам мкнеджерв дохiд пiдприємства знизиться на 10*(10-8) = 20%.

Чи вигiдно пiдприємству в такiй ситуацi брати допомiжний заказ на виготовлення 280+10*10 = 380 виробiв за цiною 11*10 = 110 грн, що нижче планової собiвартостi. Та ще й додатковi витрати складуть 5000 грн ?

Розв'язок

В таблицi 4 наведенi данi про рiзнi варiанти замовлень, цiноутворення i прибутку пiдприємства, що розглядається.
Таблиця 4 - Вихiднi i розрахунковi данi по задачi
Показники
Варiанти
1-й, 100%
2-й, 80%
Обсяг виробництва, од.
1000
1000-200=800
Цiна за одиницю, грн
15*10 = 150
150
Виручка, тис. грн
15*10 = 150
150*0,8 = 120
Змiннi витрати на од. продукцiї, грн
60
60
Сума змiнних витрат, тис. грн
60
60*0,8 = 48
Сума постiйних витрат, тис. грн
60
60
Собiвартiсть всього випуску, тис. грн
12*10=120
48 + 60 = 108
Собiвартiсть одиницi продукцiї, грн
120000/1000 =120
108/0,8 = 135
Прибуток (+) або збиток (-), тис. грн
150- 120 = 30
120-108 = 12
Як бачимо, при заданих вихiдних даних зменшення попереднього замовлення на 20% не призведе до збитку, тому брати додаткове замовлення пiдприємству буде не вигiдно.

Задача 4

Завдання

Обґрунтувати
вибiр технологiї виробництва за варiантами А i В.
Варiант А. Компанiя А проводить складання виробiв iз готових деталей, а потiм продає їх. Витрати при цьому складають:
? постiйнi -- 40*10 = 400 тис. грн за рiк,
? змiннi -- 17*10 = 170 грн за одиницю продукцiї.
Баланс цiєї компанiї наведений в таблицi 5.
Таблиця 5 - Баланс компанiї А, тис. грн
Актив
Сума
Пасив
Сума
Примiщення та устаткування
75*10 = 750
Акцiонерний капiтал
100*10 = 1000
Поточнi активи
25*10 = 250
Всього:
1000
Всього:
750+250 = 1000
Варiант Б. Компанiя купує додаткове устаткування, яке дозволяє виготовляти окремi деталi власними силами у власних примiщеннях. При цьому постiйнi витрати складуть 900+2*10 = 920 тис. грн, а змiннi -- 10*10 = 100 грн на одиницю продукцiї.
Баланс цiєї компанiї наведений в таблицi 6.
Таблиця 6 - Баланс компанiї Б, тис. грн
Актив
Сума
Пасив
Сума
Примiщення та устаткування
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.