На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


реферат Конотацiйнi властивостi ритму поетичної мови Павла Тичини

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 15.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Л.Ф. Українець
 
 
 
КОНОТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ  РИТМУ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ
ПАВЛА ТИЧИНИ
 
 
 
У статті розглядається здатність  ритму – імпліцитної характеристики художнього типу спілкування – набувати конотаційних властивостей, завдяки  чому українська поетична мова у віршах Павла Тичини потужно реалізує свою естетичну та емоційно-оцінну функцію.
 
Ключові слова: конотація, ритм, поетична мова, емоційно-оцінна функція, евфонія, асоціативні можливості фонетичних засобів, версифікація.
 
 
 
Украинец Л.Ф. Коннотационные свойства ритма поэтического языка Павла Тычины. В статье рассматривается возможность ритма – имплицитной характеристики художественного типа общения – приобретать коннотационные свойства, благодаря чему украинская поэтическая речь в стихотворениях Павла Тычины реализует свою эстетическую и эмоционально-оценочную функцию.
 
Ключевые слова: коннотация, ритм, поэтический язык, эмоционально-оценочная функция, эвфония, ассоциативные возможности фонетических средств, версификация.
 
 
 
Ukrayinets L.F. Connotational properties of rhythm of Pavlo Tychina’s poetic language. This article focuses on the ability of rhythm – latent feature of the Ukrainian poetic language – to obtain connotational properties, thanks to that poetic language realizes its aesthetic and emotionally-evaluated function.
 
Key words: connotation, rhythm, poetic language, emotionally-evaluated function, euphony, associative capabilities of phonetic means, versification.
 
В українській поетичній  мові різноманітні фонетичні конотації  породжує ритм (гр. rhythmos – розміреність, узгодженість) – важливий компонент ритмомелодики, що розглядається як «закономірне чергування якихось сумірних, чуттєво сприйманих елементів (рухів, звуків і т.д.)» [4: 356], яким властиво повторюватися через рівні проміжки часу.
 
Митці художнього слова з  особливо розвиненим відчуттям ритму  майстерно користувалися цим  лінгвостилістичним параметром естетичної форми комунікації для формування різних типів конотацій, художня  доцільність яких у певному контексті  залежить, безперечно, від автора віршів, його світобачення й відчуття ритму, тому важко переоцінити роль Павла  Тичини, чия майстерність стала підґрунтям не просто для нового етапу розвитку ритмічних можливостей української  поетичної мови, але й для утвердження  цього поняття в мові художнього відображення об’єктивної дійсності  як концепту поетичності, як генератора глибинних нашарувань, які здійснюють емоційно-естетичний вплив на мовця.
 
Проблема ритму як джерела  додаткових сем постала передусім  у символізмі – стильовій течії  модернізму, де митці намагалися якнайточніше передати сутність, «не пізнаванну за допомогою раціоналістичних засобів, а лише доступну інтуїції, на ірраціональній основі, що розкривається через натяк, осяяння, тобто через музику й  поезію» [5: 623].
 
І все ж «<…> при всьому новаторськи-важливому наголосі на музикальність і звук у поезії французькі й російські символісти не вивершили повно і зв’язно свою теорію музичности поезії, <…> зокрема недостатньо вони врахували «складний комплекс ритму» [5: 623], тоді як ліричні твори П. Тичини торкаються глибинних порухів душі кожного українця незалежно від віку завдяки особливим асоціаціям, які породжуються саме ритмомелодійним малюнком поетичної мови. У цьому зв’язку з погляду імпліцитної взаємодії лінгвістики, психології та культурології проблема конотаційних властивостей ритму поетичної мови Павла Тичини видається нам своєчасною й винятково актуальною. Як об’єкт дослідження конотаційні властивості ритму поетичної мови Павла Тичини обрані ще й тому, що цей неперевершений майстер звукопису, «підхоплюючи згадані більш живучі з естетичних засобів західних символістів, капітально доповнив їх своїм власним унікально проникливим і повним поетичним схопленням ритму. <…> Автор Соняшних кларнетів став чи не першим у світі поетом-символістом, який поклав ритм в основу не тільки музичности поезії і не тільки як «генератора», а й як «конструктивний фактор» твору; відчував ритм як узагалі <…> порядкуючу силу, ніби як засіб <…> антихаосу у творчості-житті-Космосі. Саме в такому ритмі Тичина шукав переборення нездоланних суперечностей, розірваности поезії-життя-світу» [3: 588]. Ю. Лавріненко, однин із відомих дослідників творчості П. Тичини, зокрема й ритміки його ліричних творів, у статті «Клярнетичний символізм» [3] висловлював припущення, що унікальне відчуття розміреності, узгодженості структурних компонентів поетичної мови в Тичини – «від вродженого абсолютного слуху», «із його любовних спостережень-переживань знаменитої сонячної природи рідної Чернігівщини над берегами «зачарованої Десни», «із українських пісень», зрештою, із досконалого знання «клясичної европейської музики» [3: 590]. Власне, і сам Павло Тичина у вірші «Сонячні кларнети» свідомо акцентував увагу на ритмі як вищій закономірності буття, вважаючи його першоосновою для поетичної домінанти творення довершеного й незбагненно красивого художнього образу:
 
<…> У танці я,  ритмічний рух,
 
В безсмертнім всі планети.
 
 
 
Я був – не я. Лиш мрія, сон.
 
Навколо дзвонні звуки,
 
І пітьми творчої хітон,
 
І благовісні руки.
 
 
 
Прокинувсь я, і я вже  Ти:
 
Над мною, підо мною
 
Горять світи, біжать світи
 
Музичною рікою [8: 591].
 
 
 
«Перед нами – новітній поетичний міф про Космос, точніше, про його верховне начало – всезагальний, всепроникаючий світлоритм, що творить музику Сонячних Кларнетів – цього пантеїстичного символу світлої субстанції світу» – так писав Л.М. Новиченко про поетичну домінанту першої збірки віршів Павла Тичини [6: 189–190]. Настрій, що є естетичним результатом упорядкованого руху звуків мови у віршах та його щемно-лірична асоціативність – це, без сумніву, відлуння глибинних спогадів у душі поета: «Пам’ятаю себе в дитинстві дуже рано: мене ще на руках носили… Підсвідомо відчуваю: щось навколо мене діється, але що саме і як – ще не міг я своїм розумінням охопити. Щось рухається, коливається, звучить – і луною своєю в далині відгукується… Тільки одне вловлював: рух і звук, радісні обличчя і колір гілок, блиск і воду, що пахла свіжістю…» [7: 27]. Думається, саме цьому дитинному відчуттю завдячує цілий спектр конотацій у результаті ритмотворення (конотацій, породжених надсегментними фонетичними засобами), адже, аналізуючи поетичну мову П. Тичини, ми помітили, що їй, як ніякій іншій, властиве конотування ритмом – чи не найвагомішим компонентом поетичної стратифікації художніх образів. Ритм дозволяє відчути глибинне, особливе, потаємне; воно не передається номінативно, що цілком узгоджується з канонами Стефана Маллярме, основоположника символізму у Франції, «<…> назвати предмет – значить знищити; навіювати-сугерувати його – значить творити» [3: 592]. І це прекрасно відчував український символіст Павло Тичина, майстер незбагненної й водночас довершеної української поетичної мови. Справді, уже в перших своїх віршах, котрі стали хрестоматійними, Павло Тичина свідомо сугестує, використовуючи ритмічне інструментування як засіб «для наближення до висловлення «Абсолюту» – як воно можливе в поезії тільки «абсолютній», «чистій» і незалежно-самоцінній» [там само].
 
Гаї шумлять – 
 
      Я слухаю.
 
Хмарки біжать – 
 
       Милуюся.
 
Милуюся-дивуюся,
 
        Чого  душі моїй
 
                          так весело.
 
 
 
Гей дзвін гуде – 
 
       Іздалеку.
 
Думки пряде – 
 
         Над  нивами.
 
Над нивами-приливами,
 
Купаючи мене,
 
                мов ластівку.
 
 
 
Я йду, іду – 
 
        Зворушений.
 
Когось все жду – 
 
         Співаючи.
 
Співаючи-кохаючи
 
          Під тихий шепіт трав –
 
                            голублячий.
 
 
 
Щось мріє гай – 
 
         Над  річкою.
 
Ген неба край – 
 
       Як золото.
 
Мов золото-поколото,
 
        Горить-тремтить  ріка,
 
                           як музика [8: 21–22].
 
 
 
Нібито цілком очевидними є суто лінгвістичні засоби побудови поетичного висловлювання – паралелізм конструкцій, властивий усьому твору: незалежно від синтаксичного  вираження перший і другий, третій і четвертий рядок кожної строфи – це результат експресивного  сприйняття об’єктивної дійсності, де після тривалішої паузи за допомогою  психологічно детермінованої цензури, графічно зафіксованої тире, моделюється  своєрідний висновок до попередньої  частини висловлювання. І всі  ці паралельні синтаксичні структури  майстерно змодельовані автором  не лише у вертикальній, але й  горизонтальній площині лише для  того, щоб формувати ритм – чи не найвиразнішу особливість поетичної  мови цього вірша. Вишуканий повтор кінцевого слова (дієслів: милуюся  > милуюся-дивуюся; горить > горить-тремтить; дієприслівників: співаючи > співаючи-кохаючи; іменників: золото > золото-поколото, над нивами > над нивами-приливами) забезпечує конотацію на ґрунті додаткового  ритму в стилі народного мовлення, де складні юкстапозитні утворення вибудувані за законами звукової гармонії. Такий ритм поетичної мови є спеціальним стилізуючим засобом, утвореним шляхом нанизування сполучень, коли домінує не семантична доцільність, а звукова гармонія. Складається враження, що митець спочатку ввібрав у себе, а згодом витворив небачений до того в українській лінгвостилістиці органічний сплав суто народного матеріалу з власними переживаннями й відчуттями. «…Мозаїка уривчастих думок, напластування художніх деталей, передавати які ледве встигало перо, синтезовані в багатошаровий, не легкий для розуміння образ, грані якого щільно притискаються до граней інших образів цієї чудової поезії» [7: 60] – це, власне, і є результат яскраво вираженого ритмічного типу поетичної мови «Гаї шумлять…», яка характеризується тим, що в ній конотаційний малюнок досягається ще й віршовим переносом, котрий ніби розсікає фразу на стику суміжних римованих об’єднань, сприяючи водночас їх особливому ритмічному зчепленню. Фрази розриваються в кожній строфі віршовим переносом, частини їх переміщуються в наступний рядок, що ритмічно зближує ці рядки, а водночас – і віршові строфи, кожна з яких хоч і передає окремий поетичний образ (гаї, дзвін, душевний стан ліричного героя), однак формує єдиний звуковий лад як символ дитинного зворушення почутим і побаченим. Відтак саме завдяки ритму досягається повна гармонія в змалюванні почуттів ліричного героя й природи, адже «відчувається: уява поета випереджала думку; не завжди встигав поет передавати словами те, що малювала його свідомість, творив його внутрішній світ. Саме тому деякі образи втілюють не думки і почуття в їх конкретному завершенні, а уривки думок, об’єднують часом різнорідні чи безпосередньо не зв’язані між собою поняття або об’єкти» [7: 59].
 
У цьому зв’язку цікавими є асоціації (вони подані в таблиці), які викликає мова поданого вірша  П. Тичини у студентів факультету філології та журналістики ПДПУ (усього 150 респондентів, із яких 67 студентів  четвертого курсу (спостереження проводилися  на практичних заняттях із курсу «Лінгвістичний аналіз тексту»); 79 студентів п’ятого  курсу (спецсемінар) та 2 викладачі кафедри  української мови і 2 – кафедри  української літератури. Респонденти (а це тільки україністи) зафіксували  письмово (на листах паперу) свої асоціації, які відтак були опрацьовані й  занесені в спеціальні протоколи, на основі чого й була зроблена спроба визначити конотаційне поле ритму  поетичної мови.
 
Таблиця
№ п/п 
Конотації 
Асоціації 
Респонденти
 
Кількість 
%
 
1. 
Зорові 
Мерехтливе сяйво 

3,3
 
Рухлива сліпуча прозорість 
11 
7,3
 
Голубінь неба, яка постійно змінюється, переливається 

4,6
 
Перевага золотого кольору  – пшениці, сонячних променів, що ніби тремтять від порухів повітря 

4,7
 
Рухливий серпанок 

5,3
 
Поєднання ніжно-блакитного та сріблястого 

4,7
 
2. 
Слухові 
Тихий передзвін 
14 
9,3
 
Далекі звуки дзвону 

6
 
Ледь чутний шум дерев 
13 
8,7
 
Шелест трав 
10 
6,7
 
Тихі звуки надвечір’я 

5,3
 
Передвечірнє заспокоєння 

3,3
 
3. 
Естетичні 
Легкість 
10 
6,7
 
Невимовний спокій 

2
 
Особливий душевний стан –  заспокоєння 

6
 
Радісний настрій 

2,7
 
4. 
Просторові 
Динаміка подій 

3,3
 
Плинність, відчуття ніжного  дотику 

1,3
 
Відчуття лету в сонячному  просторі 
13 
8,7
 
Усього 
4 типи конотацій 
19 типів асоціацій 
150 
100%
 
 
 
 
Як бачимо, конотація ритмотворення стає тим вагомим чинником, що доносить до читача емоції автора, адже не лише у вірші «Гаї шумлять…», а й у всіх поезіях збірки «Сонячні кларнети» «думку піднесено до мистецького засобу так далеко, що вона стає ніби оберненою метафорою: замість звичайного в метафорі зображення абстрактного конкретним, – навпаки, конкретне зображується абстрактним...» [3: 593]. У збірці ритмікою поетичної мови П. Тичина переслідує суто естетичну мету, що підпорядкована лише одному: вдосконаленню символу кларнети – джерело ритму, який мислиться вже елементом сонячного, космічного масштабу. Більше того, конотації конкретизується образами-асоціаціями, змодельованими фонетичними засобами, розширюючи семантичне тло не лише окремих понять-лексем, а й думку, закладену автором. Винятково виразною і яскравою є поетична мова й у вірші «Закучерявилися хмари» (1917 р.):
 
Сум серце тисне: – сонце! пісне! –
 
В душі я ставлю – вас  я славлю!
 
В душі я ставлю світлий  парус, бо в мене в серці
 
Сум.
 
Сум росте, мов колос
 
З піснею про сонце [8: 29].
 
Виписаний приголосним [с] звукопис поетичної мови увиразнює, звичайно, передусім лексичне значення слова  сум, розширюючи його семантичне поле світлим, елегійним настроєм. Водночас глухий свистячий консонанс [с], увиразнюючи  ритмомелодику поетичної мови, стає джерелом музикального, гармонійного начала ліричного твору й не лише поезій П. Тичини, оскільки традиційно в українській мові такий «багатократний початковий повтор не потребує підтримки  з боку інших засобів, про що свідчать рядки з «Музичного етюду» Івана  Драча:
 
І по клавішах сивого смутку
 
Ходять сині сумні слони [ 2: 216].
 
Саме завдяки конотативному  потенціалу цього приголосного ставлення  до нього українських письменників слова єдине, особливо в площині  ритмічного обширу поетичної мови, і П. Тичина – не виняток. Його збірка «Сонячні кларнети» є прекрасною ілюстрацію того, що художній зір митця  був переважно спрямований на свої імпресії, а художнім засобом  він обирає ритм як символ. Аналізуючи так званий «клярнетичний символізм» Тичини у вступному вірші, Ю. Лавріненко, наприклад, переконаний, що окремим шаром є «декларація світлоритму як мистецького принципу добору арсеналу поетичних засобів цілої книжки» [3: 593], адже це твір, що «дає спонтанну естетичну насолоду несподіванками словесних блискавок і незвичним враженням світлоритму і світла як основи тичининського Всесвіту. Сонце, світло, рух – основна субстанція поезії клярнетизму» [3: 593]. Безперечно, саме конотаційні властивості ритмомелодики поетичної мови цієї збірки й зокрема аналізованих віршів, справедливо дозволили написати І.К. Білодіду: «Виразна ритмомелодична лінія твору, музикальність і семантична місткість слова в їх органічному зв’язку – це одна з найвиразніших основ поетичного мистецтва слова Тичини. <…> Його ритмомелодійні побудови відзначаються поліфонічністю , співучістю і пафосом. <…> Поетичне слово П.Г. Тичини – це справжня золота арфа українського слова, що звучить на багатьох регістрах, у широкому діапазоні ритмів і мелодій» [1: 482].
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1. Білодід І.К. Ритмомелодичні  засоби віршованої мови / І.К. Білодід  // Ритмомелодика / Сучасна українська  літературна мова. Стилістика / [за  заг. ред. І.К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 479–489. 2. Коптілов В.В. Фоностилістика / В.В. Коптілов // Сучасна українська літературна мова. Стилістика / [за ред. І.К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 211–243. 3. Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм / Ю. Лавріненко // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3-х кн. – Кн. І. – К.: Видавництво «Рось», 1994. – С. 588–596. – ISBN-966-7332-72-1. 4. Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Полинець. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 487 с. 5. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка]. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752 с. 6. Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – Кн. І.: 1910–1930-ті роки: [навчальний посібник / за ред. В.Г. Дончика]. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994. – С. 183–203. 7. Соболєв І.І. Вивчення творчості Павла Тичини в школі / І.І. Соболєв. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973. – 183 с. 8. Тичина  П.Г. Твори / П.Г. Тичина: [передм. С.В. Тельнюка]. – К.: Молодь, 1984. – 240 с.и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.