На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Роль держави в економчному розвитку. Економчн свободи, державний контроль. Демократизаця сфери зайнятост, боротьба з безробттям. Демократя й тньова економка в сучасному суспльств. Теоря ефективного попиту Дж.М. Кейнса. Впливовост монетаризму.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5

Реферат з основ демократії

Демократія і економіка

ПЛАН

1. Роль держави в економічному розвитку.

2. Економічні свободи й державний контроль.

3. Демократизація сфери зайнятості і боротьба з безробіттям.

4. Демократія й тіньова економіка в сучасному суспільстві.

5. Література.

1. Роль держави в економічному розвитку.

Існує основні два протилежні підходи до визначення ролі держави в економічному розвитку, кожен з яких розпадається на декілька шкіл і напрямів. Згідно з одним із них, через неспроможність рин-ку вирішувати деякі проблеми соціально-економічного характеру, держава повинна відігравати активну роль в регулюванні економіки. Відповідно до іншого, ринкова економіка орієнтує людину на підприємництво, розвиток та реалізацію своїх можливостей, науково-технічний прогрес, що в цілому забезпечує високу ефективність без втручання держави.

До початку XX ст. в західній економічній науці панував класичний нап-рям, в основі якого лежала теорія вільного ринку і невтручання держави в економіку А. Сміта, викладена в його фундаментальній праці «Про причини багатства народів» (1776). Проте після Першої світової війни ситуація суттє-во змінилася. Економіка перейшла на трифазний цикл розвитку. Одразу за фазою пожвавлення йшло не економічне зростання, а криза. Найбільше та-ка ситуація відбилася на зайнятості. Це вимагало кардинального перегляду класичного визначення економічної ролі держави, і низка відомих економіс-тів (Дж.М. Кейнс, економісти Стокгольмської школи в Швеції) бачила вихід в активній економічній політиці держави -- державному регулюванні економіки. Економічна криза 1929-1932 pp. під-твердила їхні міркування і дала змогу випробувати їхні «рецепти».

Найвпливовішою стала теорія ефективного попиту Дж.М. Кейнса, викла-дена в роботі «Повна теорія зайнятості, грошей та проценту» (1936), попу-лярність якої дала підстави говорити про кейнсіанство. Позитивні результати державного регулювання в 30-ті роки сприяли широкому застосуванню його ідей та про-позицій і в післявоєнний час. Спектр прямих та опосередкованих методів державного регулювання економіки досить широкий. До них відносяться законодавство, державна власність та підприємництво, планування, прог-нозування та програмування, механізми бюджетної та кредитно-грошової систем. З соціальної точки зору, найважливішими були сильні позиції дер-жави в контролі, розподілі та перерозподілі національного доходу.

Але криза 1974-1975 pp., яку не передбачив жоден з напрямів економічного аналізу, у тому числі й кейнсіанці, стимулювала активну критику кейнсіанської моделі економічного розвитку противниками державного регулювання, що представляли неокла-сичний напрям економічної думки. Були актуалізовані праці противників державного регулювання поперед-ньої епохи: «Соціалізм» (1922) Л. фон Мізеса, в якій обґрунтовувалась неп-ридатність ідеї планування виробництва та розподілу з єдиного центру; «До-рога до рабства» (1944) Ф. фон Гаєка, де доводилось, що тільки ринок, віль-на конкуренція за мінімальної державної участі спонукають людей до твор-чості, допомагають мобілізовувати й ефективно використовувати ресурси, координувати дії багатьох соціальних агентів.

Популярності набув монетаризм, представники якого бачили порятунок від криз в антиінфляційних за-ходах держави (обмеженні та стабілізації зростання грошової маси) і крити-кували інші види втручання в економіку. Впливовості монетаризму в 70-ті роки посприяли дві обставини. По-перше, в цей період на її основі спеціалісти Міжнародного валютного фонду розробили моделі «шокових терапій» як метод проведення ринкових ре-форм у країнах «третього світу», що мали величезну зовнішню заборгова-ність. По-друге широке розповсюдження отримали загальносвітові тенденції лібера-лізації, їхні найбільш відомі варіанти -- тетчеризм та рейганоміка -- дозво-лили провідним країнам перебороти небезпечний рівень інфляції та сер-йозну кризу.

Проте криза 1981-1982 pp., що набула особливо гострих форм у країнах, які проводили обмеження грошо-вої маси за схемою монетаристів, наочно продемонструвала ущербність монетаристського експерименту. Це посприяло деякому відновленню позицій кейнсіанства та помітному зростанню іншого напрямку -- інституціоналізму. Його прихильники запропонували аналізувати весь комплекс умов та факторів, які впливають на господарське життя (правових, соціальних, пси-хологічних, політичних), а сам капіталізм вивчати з урахуванням його тран-сформації.

Дискусії західних економістів про роль держави в економічному житті, з одного боку, виявили, що жодна з концепцій економічної ролі держави не є втіленням абсолютної істини, а з іншого -- показали, що в процесі обміну ідеями відбувається розвиток та збагачення економічної теорії, вдоскона-лення демократичної організації економіки.

Моделі ринкової економіки та переходу до неї

Французька модель виходить з того, що ринкова система не може забез-печити розв'язання багатьох проблем, насамперед соціальних, які мають ве-лике значення для майбутнього країни. Особливістю цієї моделі є включення планування в ринковий механізм. Воно пройшло у своєму розвитку декілька етапів -- від жорсткого державного регулювання через індикативне планування до стратегічного планування.

Німецька модель наголошує на важливій ролі держави в економічному житті країни. Особливостями ринкового реформування в Німеччині можна вважати: соціальну спрямованість ре-форм, їх ретельну теоретичну опрацьованість, підготовленість державних чиновників до проведення реформ (перед тим вони пройшли відповідну атестацію) і відповідальність за свою діяльність.

Польська модель є втіленням зразка «шокової терапії», яка передбачала про-ведення стрімкої лібералізації економічних процесів з можливим короткочасним зниженням життєвого рівня, за яким приходить швидке «одужання» економіки і стабільне покращення соціально-економічної ситуації вже на основі нових, ринкових механізмів.

Китайська модель. Особливістю китайського переходу до ринкових від-носин було оновлення командно-адміністративної системи управління еко-номікою і допущення вільних економічних зон, де система централізовано-го управління економікою взагалі не застосовувалась.

Реформування державної власності й становлення ринкових відносин в Україні

Від колишнього СРСР пост-радянські країни успадкували фактично повністю одержавлену економіку. Тому в пере-хідний період головною тут стала не проблема втручання держави в ринко-ве господарство, а його створення. Серцевину економічної політики пост-комуністичних держав складає синхронне вирішення двох проблем: фор-мування приватновласницького сектора та створення правових засад рин-кових відносин.

Курс на створення ринкового господарства в Україні був взятий одразу ж після завершення процесу відокремлення України від СРСР у 1991 р

Упро-довж 90-их років Верховна Рада України прийняла низку законів: «Про під-приємницьку діяльність», «Про власність», «Про підприємства», «Про гос-подарські товариства», «Про приватизацію державного майна», «Про особ-ливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та ін. Восени 2001 р. був, нарешті, прийнятий «Земельний кодекс», що створює правовий фундамент для приватного володіння землею -- основи ефективного госпо-дарювання в галузі сільського господарства. Ці закони визначили різнома-нітність та рівноправність форм власності, започаткували формування правової бази ринкової економіки. На їх основі розпочалися реформи, спрямо-вані на роздержавлення й приватизацію державної власності.

Законодавчою основою приватизації став закон України «Про Державну програму приватизації». Він передбачав досягнення наступних стратегіч-них цілей: зміну відносин власності на засоби виробництва з метою їх якіс-ного оновлення й ефективного використання; структурну перебудову еко-номіки, стабілізацію соціально-економічного стану країни; розвиток кон-куренції та обмеження монополізму; залучення іноземних інвестицій. Об'єктами приватизації стали: майно державних підприємств; державний житловий фонд; державний земельний фонд.

На початку приватизація в Україні була змішаного типу -- як сертифікатна, так і за грошові кошти. Перша мала на меті залучити до приватизації усе населення, оскільки формально кожному громадянинові належала певна частка одержавленого майна. Друга була спрямована на отримання додатко-вих коштів до бюджету і створення сектора ефективного приватного госпо-дарювання. Відповідно до об'єктів сертифікатної приватизації було передбачено три види цінних паперів: майнові сертифікати, які отримали всі громадяни, житлові чеки, якими можуть скористатися мешканці державних квартир, й земельні бони, які надавалися тим, хто міг довести свою здатність до оброб-ки товарної землі. Передбачалося, що кожен з названих видів ваучерів може, окрім прямого призначення, бути використаним у різних сферах приватизації шляхом їхнього взаємного конвертування.

Сертифікатна приватизація закінчилась аж у 1999 р. Маючи бага-то недоліків, вона не стала стимулом для зростання економіки та підвищення її ефективності. З 1999 р. була запроваджена виключно грошова приватизація, яка деякою мірою сприяла надходженню інвестицій.

2. Економічні свободи й державний контроль.

Свобода вибору в умовах ринкової економіки характеризує діяльність як підприємців, так і споживачів.

Свобода вибору для підприємців означає, що окремі люди мають пра-во купувати економічні ресурси, на власний розсуд вибирати вид діяль-ності, створювати підприємства. Свобода вибору означає, що власники економічних ресурсів та грошово-го капіталу можуть використовувати чи реалізовувати ці ресурси на свій ви-бір. Ніхто: ні держава, ні інші виробники, -- не мають права диктувати під-приємцю, що йому виробляти, за якою технологією, скільки, на які ціни та споживачів орієнтуватися.

Для споживачів свобода вибору означає, що вони вільні в межах своїх гро-шових прибутків купувати товари та послуги в такому наборі, який вони вважають найбільш сприятливим для задоволення своїх потреб. Свобода споживацького вибору є найширшою з економічних свобод. Вона орієнтує виробників на виробництво продукції, товарів та послуг, які користуються попитом.

Проблема вибору вирішується з урахуванням особистого інтересу. Він є головним мотивом діяльності усіх суб'єктів ринку. Підприємці мають на ме-ті максимізацію прибутків. Наймані робітники прагнуть до високої заробіт-ної плати. Власники матеріальних ресурсів, за інших рівних умов, намага-ються отримати вищі ціни під час продажу чи здавання в оренду цих ресур-сів. Нарешті, споживачі прагнуть купити товар за найнижчими цінами. Мо-тив особистого інтересу спрямовує функціонування економічної системи в певному напрямі й робить її впорядкованою.

В сучасних умовах науково-технічного прогресу, відкриття нових продук-тів, матеріалів, технологій, екологічної кризи держава не може не приділяти серйозної уваги проблемі контролю за економічною діяльністю підпри-ємств. Вона мусить втручатися й визначати межі економічних свобод. До найважливіших напрямків контролю економічної діяльності ви-робників нале-жать: контроль за розміщенням та будівництвом підприємств; екологічний та санітарний контроль; контроль якості та безпечності продукції; трудове й соціальне законодавство; антимонопольний контроль.

3. Демократизація сфери зайнятості і боротьба з безробіттям.

Зайнятість та безробіття утворюють блок питань, де економічне та соці-альне сплетені в щільний вузол.

Безробіття визначають як різницю між кількістю осіб, які перебувають у даний момент у складі робочої сили, й кількістю зайнятих. Міжнародна організація праці (МОП) розробила ряд доволі жорстких критеріїв для визначення статусу безробітного, а саме: обов'язковість реєстрації в уста-новах служби зайнятості; активний пошук роботи; робота впродовж де-кількох місяців перед звільненням; вимушений характер звільнення; від-сутність пропозицій про працевлаштування, які служба зайнятості вважає такими, що підходять для даного претендента; відсутність інших джерел прибутку.

Безробіття веде до серйозних економічних та соціальних наслідків. Еко-номічні наслідки полягають у недовипуску продукції, що зменшує можли-вості покращення загального добробуту суспільства й погіршує матеріальне становище безробітних. Соціальні наслідки безробіття пов'язані зі збіль-шенням соціальної напруги в суспільстві, яка може призвести до зміни по-літичного курсу держави. Затяжне масове безробіття загро-жує порушити стабільність демократії. Тому сучасні уряди намагаються протиді-яти надмірному безробіттю. Водночас, економічна наука оперує поняттям так званого «природного рівня безробіття», який у західних країнах колива-ється від 4% до 6% безробітних у країні. Таке безробіття зумовлене мобіль-ністю робочої сили і не загрожує стабільності суспільства. Мобільність -- це зміна робітниками своїх позицій на ринковому просто-рі (зміна місця праці, часткова зайнятість, безробіття). Вона вказує на здат-ність людини змінювати місце праці або професію, пристосовуючись до змін економічної кон'юнктури, або попиту на її працю.

Дослідники ринку праці виокремлюють європейську й американську мо-делі регулювання ринку праці. Обидві моделі демонструють певний поря-док, керовану систему відносин, проте суб'єкт, відповідальний за рух пото-ків робочої сили, в них різний. В американській системі суб'єктом є фірма, у європейській -- держава. Ця відмінність обумовлена тим, що в економіці США домінують великі, ієрархічно організовані фірми, здатні забезпечува-ти внутрішню (у межах фірми) мобільність. Упродовж останніх десятиліть американська економіка значно активніше, ніж європейська, створює нові робочі місця, нові види зайнятості, особливо в сфері сервісного обслуговування, в приватному секторі економіки. Обид-ві системи створюють умови для мобільності робочої сили, дають змогу ро-бітникові бути активним на ринку праці.

Демократизація сфери зайнятості і боротьба з безробіттям є Україні

В Україні ситуація у сфері зайнятості є складн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.