На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Застосування методу динамчного програмування до детермнованих задач

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Тема: Застосування методу динамічного програмування до детермінованих задач. 

Мета: Навчитися розв’язувати задачі динамічного програмування, аналізувати результати, робити висновки. 

Теоретичні відомості
    Моделі  динамічного програмування
    Якщо  деяка управлінська система S знаходиться у початковому стані і з плином часу її стан змінюється таким чином, що система переходить у кінцевий стан, який описується критерієм W, то необхідно так організувати процес, щоб даний критерій досягнув оптимального значення.
    Наприклад, випуск продукції на промисловому підприємстві визначається зміною з часом величини залучених у виробництво ресурсів. Сукупність рішень, що приймаються на початку кожного періоду для забезпечення підприємства сировиною, паливом і т.п. є управлінням. Якщо забезпечити підприємство вказаними ресурсами у повному обсязі, то це призведе до максимального завантаження виробничої потужності. Але такий підхід вірний тільки з точки зору фіксованого періоду часу. Якщо протягом більш тривалого періоду підтримувати максимальну завантаженість виробничої потужності, то це призведе до швидкого виходу з ладу обладнання, що у майбутньому викличе зменшення обсягів виробництва продукції. Таким чином, економічний процес випуску продукції можна вважати таким, що складається з декількох етапів (кроків), на кожному з яких здійснюється вплив на його розвиток. Початком етапу є момент прийняття рішення про зміну одного з параметрів, яке зазвичай вибирається із множини деяких альтернатив.
    Позначимо множину можливих управлінь через U. Тоді задача полягає в тому, щоб із множини можливих управлінь U знайти таке управління U*, яке дасть змогу перевести систему S із початкового стану в кінцевий таким чином, щоб критерій W(U) досягнув оптимального значення W*(U). Стан економічної системи S можна описати числовими параметрами, як правило техніко-економічними та іншими показниками, які у методах динамічного програмування отримали термін “координати системи”. Тоді, перехід системи S із одного стану S1 в інший S2 можна виразити деякою траєкторією точки S. Управління U означає вибір певної траєкторії переміщення S, тобто визначення закону руху S. Сукупність станів, у які може переходити система , називають областю можливих станів. Суть задачі динамічного програмування зводиться до того, щоб з області можливих станів системи вибрати таку, на якій критерій W приймає оптимальне значення.
    Динамічне програмування являє собою поетапне планування багатокрокового процесу. Починають планувати із останнього k-го кроку і поступово переходять до (k-1)-го, (k-2)-го і т.д., поки не прийдуть до початкового стану системи S0. Для того, щоб спланувати k-ий крок, необхідно знати стан системи на (k-1)-му кроці. Якщо цей стан не відомий, то роблять різні припущення про можливий стан системи на цьому кроці. Позначимо стани системи на цьому кроці як точки Sk-1,1, Sk-1,2, …, Sk-1,r. На останньому кроці знайдемо для кожного з них оптимальне управління . При цьому критерій має відповідати оптимальному з множини . Таким чином k-ий крок спланований. На (k-1)-му кроці потрібно знати стани системи на (k-2)-му кроці і т.д., поки не прийдемо у початковий стан системи. Для цього стану вибираємо оптимальні управління таким чином, щоб досягнути оптимальної суми критеріїв W* на двох попередніх кроках . Якщо тепер взяти остаточне значення критерію оптимальності на нульовому кроці, то цей критерій повинен мати властивість адитивності, тобто , де – кількість кроків процесу.
    Р. Беллман запропонував метод знаходження оптимального розв’язання задач динамічного програмування за допомогою так званих функціональних рівнянь. Застосування методу функціональних рівнянь дає змогу звести розв’язок однієї N-мірної задачі до послідовності розв’язків для N одномірних задач. Враховуючи, що в динамічному програмуванні процес розглядається від закінчення до початку, то типове функціональне рівняння, яке описує дискретний процес, буде мати вигляд
    
, (2.2.1)

    де  f – критерій задачі (доход, витрати і т.п.); N – кількість етапів, які ще необхідно пройти в процесі розрахунку; х – змінна, яка характеризує стан системи на N-ному етапі; – сумарне значення критерію, яке може бути отримане за N етапів до закінчення процесу розрахунку, починаючи із стану х; – деяка управлінська змінна; – величина критерію, отримана на N-ному етапі при оптимальному виборі в межах від 0 до х; – сумарне значення критерію, яке знаходиться після проходження (- 1) етапів до закінчення процесу розрахунку, починаючи із стану .
    За  допомогою методу функціональних рівнянь  розв’язуються задачі розподілу ресурсів, заміни обладнання і т.п.
    Розглянемо  одну із типових задач – задачу розподілу ресурсів.
    Вісім умовних одиниць певного ресурсу (наприклад, мільйонів гривень) можуть бути інвестовані (вкладені) у розвиток трьох підприємств (k = 1,2 3). Позначимо через gk(x), k = 1,2,3 прибуток в тих же умовних одиницях, що отримується від k-го підприємства, якщо в його розвиток інвестовано x одиниць ресурсу. Величини прибутків gk(x), k = 1,2,3 для різних можливих значень x наведені в таблиці 1. Зауважимо, що ця ж таблиця містить інші дані, зміст яких пояснюється далі.
    Таблиця 1
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
g1(x) 0 5 15 40 80 90 95 98 100
g2(x) 0 5 15 40 60 70 73 74 75
g3(x) 0 4 26 40 45 50 51 52 53
    При цьому ми вважаємо, що ресурс вимірюється  лише в цілих числах і прибутки від підприємств є незалежними при будь-якому розподілі ресурсу. Потрібно так розподілити наявні ресурси між підприємствами, щоб загальний прибуток від них був максимальним.
    Нехай xk, k=1,2,3 – об’єм інвестицій у k-е підприємство. Тоді формальна постановка задачі така: шукається вектор x=(x1,x2,x3):
    

    Оскільки  цільова функція є адитивною, застосуємо метод динамічного програмування  до розв’язання цієї задачі. Отже, розглядаємо  трьохетапний процес планування, кожен з 3-х етапів якого є виділення ресурсу відповідному підприємству. Зауважимо, що оптимальний розв’язок задачі не залежить від того, в якому порядку перенумеровані підприємства. Розглядаємо останній (3-й) етап планування і нехай на перших двох етапах не використана жодна одиниця ресурсу, тобто до третього етапу ми прийшли, маючи 8 одиниць ресурсу. Тоді для отримання максимального прибутку потрібно всі 8 одиниць інвестувати в розвиток третього підприємства, тому що g3(x) – зростаюча функція (див. табл. 1). При цьому максимальний прибуток від інвестування f3(8)=g3(8)=53 одиниць і для цього потрібно вкласти в розвиток третього підприємства d3(8)=8 одиниць ресурсу. Для розв’язання задачі методом динамічного програмування потрібні також значення f3(x), d3(x) при x=0,1,2,…7. Вони знаходяться аналогічно і наведені в табл.2. Отже, ми зробили всі можливі припущення відносно закінчення передостаннього (2-го) етапу планування і отримали відповідні умовні оптимальні рішення для 3-го кроку.
    Таблиця 2
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
g1(x) 0 5 15 40 80 90 95 98 100
g2(x) 0 5 15 40 60 70 73 74 75
g3(x) 0 4 26 40 45 50 51 52 53
f3(x) 0 4 26 40 45 50 51 52 53
d3(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
    Нехай тепер 8 одиниць ресурсу розподіляються між другим та третім підприємствами і z – об’єм інвестування в друге підприємство. Використовуючи значення f3(x) з таблиці 2, легко підраховуємо:
    

    тобто за цих умов у розвиток другого  підприємства потрібно вкласти d2(8)=5 одиниць ресурсу. Аналогічно знаходяться f2(x) та d2(x) при x=0,1,2,…,7 (табл.3). Отже, ми отримали умовні величини прибутків для 2-го та 3-го етапів (f2(x)) та умовний оптимальний об’єм інвестування в друге підприємство (d2(x)) за умови різних закінчень 1-го етапу. 

    Таблиця 3
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
g1(x) 0 5 15 40 80 90 95 98 100
g2(x) 0 5 15 40 60 70 73 74 75
g3(x) 0 4 26 40 45 50 51 52 53
f3(x) 0 4 26 40 45 50 51 52 53
d3(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
f2(x) 0 5 26 40 60 70 86 100 110
d2(x) 0 1 0 0 4 5 4 4 5
    Розгляд першого етапу планування еквівалентний  розв’язанню вихідної задачі. Нехай з 8 одиниць ресурсу z одиниць інвестується у перше підприємство, (8-z) – у друге та третє. Використовуючи значення f2(x) з таблиці 3, знаходимо
    
    Тобто d1(8)=4. Отже, максимальний прибуток в 140 одиниць отримується при такому розподілі інвестицій: d1(8)=4 одиниці в перше підприємство, d2(4)=4 в друге та d3(0)=0 одиниць в третє.
    Отже, загальний вид розглянутих функціональних рівнянь для розподілу ресурсів між трьома об’єктами такий:
    
    де  fi(x) – максимальний прибуток від інвестування x одиниць ресурсу в підприємства i,i+1,…,3, di(x) – оптимальне інвестування в i-те підприємство, якщо в підприємства i,i+1,…,3 інвестується x одиниць ресурсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Задание: Найти оптимальное распределение средств между 5 предприятиями при условии, что прибыль f(x), полученная от каждого предприятия, является функцией от вложенных в него средств х. Выписать все оптимальные управления.
     Исходные  данные. 

f1 f2 f3 xi
0 0 0 0
11 8 7 1
26 23 20 2
60 54 53 3
98 91 89 4
 
 
 
I этап. Условная оптимизация.
1-ый шаг. k = 3. 

e2 u3 e3 = e2 - u3 f3(u3) F*3(e3) u3(e3)
1 0 1 0      
   1 0 7 7 1
2 0 2 0      
   1 1 7      
   2 0 20 20 2
3 0 3 0      
   1 2 7      
   2 1 20      
   3 0 53 53 3
4 0 4 0      
   1 3 7      
   2 2 20      
   3 1 53      
   4 0 89 89 4
 
 
 
2-ый шаг. k = 2. 

e1 u2 e2 = e1 - u2 f2(u2) F*2(e1) F1
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.