На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Задач, дея та формули методу Лобачевского-Греффе розвязання рвнянь, особливост конкретн приклади його використання у випадку дйсних рзних коренв. Загальн властивост алгебраїчних рвнянь. Загальна характеристика процесу квадратування коренв.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Математика. Добавлен: 21.04.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


21
1. Метод Лобачевского-Греффе розв'язання рівнянь (випадок дійсних коренів)
1.1 Загальні властивості алгебраїчних рівнянь
Розглянемо алгебраїчне рівняння n-ного ступеню (n?1)
, (1)
де коефіцієнти a0, a1, … , an - дійсні числа, причому a0?0.
В загальному випадку вважатимемо перемінну x вважатимемо комплексною.
Головна теорема алгебри. Алгебраїчне рівняння n-ного ступеню (1) має рівно n коренів, дійсних або комплексних, при умові, що кожен корінь рахується стільки разів, яка його кратність.
При цьому кажуть, що корінь о рівняння (1) має кратність s, якщо
,
. (символи над P означають похідні)
Комплексні корені рівняння (1) володіють властивістю парної сполученості.
Теорема. Якщо коефіцієнти алгебраїчного рівняння (1) - дійсні, то комплексні корені цього рівняння попарно комплексно-сполучені, тобто якщо
(б, в - дійсні) є коренем рівняння (1) кратності s, то число
також є коренем цього рівняння та має ту ж кратність s.
Відзначимо, що модулі цих коренів однакові:
.
Якщо x1, x2, … , xn - корені рівняння (1), то для лівої частини його вірний розклад
. (2)
Звідси, роблячи перемноження біномів в формулі (2) і прирівнюючи коефіцієнти при однакових ступенях x в лівій та правій частині рівняння (2), отримаємо співвідношення між коренями та коефіцієнтами між коренями та коефіцієнтами рівняння:
(3)
Ліві частини рівняння (3) представляють собою суми сполучень коренів рівняння (1) по одному, по два і т. д. з n.
Приклад. Корені x1, x2, x3 кубічного рівняння
x3+px2+qx+r=0
задовольняють умовам:
Якщо враховувати кратність коренів, то розкладання (2) приймає вигляд
,
де x1, x2, …, xm (m?n) - різні корені рівняння (1) й б1, б2, ..., бm - їх кратності, причому
б1+ б2+...+ бm=n.
Похідна виражається наступним чином:
,
де Q(x) - поліном такий, що
Q(x)?0 при k=1, 2, …, m.
Тому поліном
є найбільшим загальним дільником поліному P(x) і його похідної P'(x). Як відомо, поліном R(x) може бути знайдений за допомогою алгоритму Евкліда. Складаючи відношення
,
отримаємо поліном
з дійсними коефіцієнтами A0=a0, A1, …, Am, корені якого x1, x2, …, xm різні.
1.2 Постановка задачі методу
Дано алгебраїчне рівняння n-ного ступеню:
знайти корені рівняння (тобто всі значення змінної x, при яких рівняння вірне).
1.3 Ідея методу
Розглянемо алгебраїчне рівняння n-ного ступеню
, (1)
де . Припустимо, що корені рівняння (1) x1, x2, …, xn такі, що
, (2)
тобто корені різні за модулем, при чому модуль кожного попереднього кореня значно більший модуля наступного. Іншими словами, ми припускаємо, що відношення будь-яких двох сусідніх коренів, рахуючи у порядку спадання їх номерів, є величина, мала за модулем, тобто
(3)
де |k|< та - мала величина. Такі корені для кратності називатимемо відділеними (треба зауважити, що в загальному випадку це можуть бути як дійсні так і комплексні корені).
Скористаймося тепер співвідношеннями між коренями та коефіцієнтами рівняння (1)
Звідси в силу припущення (3) ми отримуємо:
(4)
де E1, E2, …, En - малі за модулем величини у порівнянні з одиницею. Нехтуючи в рівностях (4) величинами Ek (k=1, 2, …, n), будемо мати наближені відношення
(5)
Звідси знаходимо шукані корені
(6)
Щоб досягти відділення коренів, виходячи з рівняння (1), складають перетворене рівняння
, (7)
коренями якого y1, y2, …, yn є m-ті ступені коренів x1, x2, …, xn рівняння (1), тобто
yk=xkm (k=1, 2, …, n). (8)
Якщо корені рівняння (1), які ми вважаємо розташованими у порядку спадання модулів, є різними за модулем, то корені рівняння (7) при досить великій степені m будуть відділеними, тому що
при .
Наприклад, нехай
x1=2; x2=1,5; x3=1.
При m=100 матимемо:
y1=1,27*1030; y2=4,06*1017; y1=1 і, відповідно, .
Зазвичай в якості показника m беруть ступінь числа 2, тобто вважають m=p2, де p - натуральне число, а саме перетворення роблять у p прийомів, кожен раз складаючи рівняння, коренями якого є квадрати коренів попереднього рівняння.
Наближено обчисливши корені yk(k=1, 2, …, n), з формул (8) можна визначити і корені вихідного рівняння (1). Точність обчислень залежить від того, наскільки малим є відношення модулів сусідніх коренів перетвореного рівняння.
Ідея цього методу обчислення коренів належить Лобачевскому, практично зручна схема обчислень була запропонована Греффе.
Достоїнством метода Лобачевського-Греффе є те, що при використанні цього методу немає необхідності ізолювати корені. Треба лише позбавитися від кратних коренів. Саме обчислення коренів ведеться регулярним способом. Метод придатний також для знаходження комплексних коренів. Незручність методу полягає в необхідності оперування з досить великими числами. Крім того, відсутній достатньо надійний контроль обчислень й ускладнена оцінка точності отриманого результату.
Зауважимо, що якщо корені рівняння (1) різні, але модулі деяких з них близькі між собою, то збіжність метода Лобачевського-Греффе досить повільна. В цьому випадку такі корені варто розглядати як рівні за модулем і використовувати спеціальні прийоми обчислення.
1.4 Процес квадратування коренів
Покажемо тепер, як можна просто скласти рівняння, коренями якого є квадрати коренів даного алгебраїчного рівняння, взяті зі знаком мінус. Остання обставина викликається міркуваннями зручності, щоб за можливістю уникнути появи від'ємних коефіцієнтів. Процес переходу від коренів xk (k=1, 2, …, n) до коренів
yk=-xk2 (1)
для короткості зватимемо квадратуванням коренів.
Нехай
P(x)=a0xn+a1xn-1+…+an=0
- дане рівняння, де a0?0.
Позначуючи через x1, x2, …, xn корені цього рівняння, матимемо:
P(x)=a0(x-x1)(x-x2)…(x-xn).
Звідси
P(-x)=(-1)na0(x+x1)(x+x2)…(x-xn).
Відповідно,
P(x)P(-x)=(-1)na02(x2-x12)(x2-x22)…(x2-xn2). (2)
Вважаючи
y=-x2
в наслідок формули (2) отримаємо поліном
Q(y)=P(x)P(-x),
Коренями якого є числа
yk=-xk2 (k=1, 2, …, n).
Так як
P(-x)=(-1)n(a0xn-a1xn-1+a2xn-1-…+(-1)nan),
то, роблячи перемноження поліномів P(x) і P(-x), матимемо:
P(x)P(-x)=(-1)n(a02x2n-(a12-2a0a2)x2n-2+(a22-2a1a3+2a0a4)x2n-4-...+(-1)nan2).
Відповідно, рівнянням, що цікавить нас є
Q(x)=A0yn+A1yn-1+A2yn-2+…+An=0
де
A0=a02,
A1=a12-2a0a2,
A2=a22-2a1a3+2a0a4,

An=an2.
Правило: При квадрату ванні коренів кожен коефіцієнт перетвореного рівняння дорівнює квадрату попереднього коефіцієнта, мінус подвоєний добуток сусідніх із ним коефіцієнтів, плюс подвоєний добуток слідуючих в порядку близькості коефіцієнтів і т. д., причому якщо потрібний коефіцієнт відсутній, то и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.