На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


реферат Основн напрямки пдвищення ефективност пдприємства

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 08.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  Основні напрямки  підвищення ефективності  підприємства 

     Перехід України від адміністративно-командної  економіки до ринкової, яка базується  на широкому використовуванні економічних  методів, активізує ряд соціально-економічних  проблем. Зараз вже нікого не дивує безробіття, соціальна напруженість в суспільстві, які викликалися в Україні з переходом до ринкових відносин. За порівняно короткий період часу прийнятий ряд, хоча і не достатньо досконалих, законодавчих актів, які покликані регулювати відносини на ринку праці; в закладах освіти здійснюється підготовка фахівців за новими спеціальностями; в наукових журналах і збірках все частіше з'являються статті, присвячені трудовим відносинам, соціальному захисту, регуляція зайнятості населення, соціальному партнерству.
      Практика  господарювання на ринкових основах  підтверджу ту неспростовну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської  і комерційної діяльності залежить перш за все від компетентності і  творчої активності управлінських  кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази і соціальних аспектів господарювання.
      На  даному етапі продуктивність праці  є важливим планово-економічним  показником, що характеризуватиме не тільки ступінь використовування трудових ресурсів на підприємстві, але і рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. А це означає, що фундаментальним напрямом розвитку нової ринкової системи повинна стати стабілізація вітчизняного виробництва і зростання на цій основі продуктивності праці.
     Виробнича структура – форма організації виробничого процесу, а саме кількість, склад і розміщення виробничих підрозділів і характер виробничих зв'язків між ними. До виробничих підрозділів відносяться робоче місце, основні і допоміжні цехи, ділянки, лабораторії, обслуговуючі господарства і служби.
          Первинним підрозділом організації процесу виробництва є робоче місце – частина виробничої площі, де робітник або група робітників виконує окремі операції по виготовленню продукції або обслуговуванню процесу виробництва, використовуючи при цьому відповідне устаткування і технічне оснащення.
         Основною структурною виробничою  одиницею підприємства ( окрім підприємств  з без цеховою структурою управління ) є цех – адміністративно відособлений підрозділ, що виконує певну частину загального виробничого процесу. На крупному (середньому) підприємстві цехи підрозділяються на чотири групи: основні, допоміжні, побічні і підсобні.
          В основних цехах виконуються  операції по виготовленню продукції,  призначеної для реалізації. Основні цехи звичайно діляться на заготовчі, оброблювальні і складальні. До заготовчих цехів відносяться ливарні, ковальсько-штампувальні, ковальсько-пресові, іноді цехи зварних конструкцій; до оброблювальних – механіковиробничі, деревообробні, термічні, гальванічних, лакофарбних захисних і декоративних покриттів деталей і вузлів; до складальних – цехи складки виробів, їх фарби, комплектації запасними частинами і знімним устаткуванням.
       Допоміжні або обслуговуючі цехи: інструментальний, нестандартного устаткування, модельний, ремонтний, енергетичний, транспортний.
         Побічні цехи: утилізації і переробки  відходів, що використовуються, цехи  ширвжитку.   Підсобні цехи виготовляють тару для упаковки продукції, друкують інструкції по її використовуванню.
         Крім цих цехів майже на  кожному заводі є цехи, служби і відділи, обслуговуючі непромислові господарства. До них відносяться житлово-комунальні,  культурно-побутові відділи.
         Певне місце в структурі заводів  займають складське господарство, очисні споруди і комунікації (электросеті, газо-  і повітропроводи, опалювання, вентиляція, дороги рейкового і безрейкового транспорту, що упорядкували).
          Особливу роль у виробничій  структурі підприємства грають  конструкторські і технологічні підрозділи, лабораторії і науково -дослідницькі інститути. В них розробляються нові вироби, технологічні процеси для отримання цих виробів, проводяться експериментальні і дослідно-конструкторські роботи.
           В умовах ринку значення вказаних елементів структури підвищується, по-перше, у зв'язку з жорсткими вимогами середовища по рівню якості продукції і витратам по її виготовленню. По-друге, особливу роль грають задачі адаптації підприємств до змін ринкової кон'юнктури. Розробка нових перспективних виробів і швидке освоєння їх виробництва – задача не меншої важливості і складності, ніж підтримка високого рівня якості «поточного виробництва».
  До  складу цехів входять виробничі  ділянки є сукупністю робочих  місць, де колектив робітників  виконує або певний етап виробничого процесу, або частину що випускається цехом продукції.
            Виробничі ділянки підрозділяються на основні і допоміжні.
          Основні виробничі ділянки створюються за технологічним або наочним принципом. На ділянках, організованих за принципом технологічної спеціалізації, виконуються технологічні операції певного вигляду. В ливарному цеху, наприклад, можуть бути організований ділянки по наступних технологічних напрямах: землеприготування, виготовлення стрижнів, ливарних форм, обробка готового литва. На ділянках, організованих за принципом наочної спеціалізації, здійснюють не окремі види операцій, а технологічні процеси в цілому. У результаті одержують закінчену продукцію для даної ділянки.
     До допоміжних відносяться ділянки по поточному ремонту і обслуговуванню устаткування; транспортна служба, майстерна по ремонту і підтримці в справному стані інструментів. При централізованій системі організації обслуговування і поточного ремонту на підприємстві допоміжні ділянки в цехах не створюються.
             Виробнича структура підприємства залежить від форм і методів організації виробничих процесів, і перш за все від рівня їх концентрації, спеціалізації, кооперації і комбінування. Глибина розділення сукупного виробничого процесу підприємства на його складові частини, і ступінь кооперації визначають види і призначення структурних виробничих підрозділів.
           Побудова раціональної виробничої  структури підприємства здійснюється  в наступному порядку:
- встановлюються  число цехів, ділянок підприємства, їх потужність в розмірах, що забезпечують заданий випуск продукції;
-  розраховуються  площі для кожного цеху і  складу, визначаються їх просторові  розташування в генеральному  плані підприємства;
- плануються  всі транспортні зв'язки усередині підприємства, необхідні зовнішні комунікації;
- намічаються  найкоротші маршрути пересування  предметів праці по ходу виробничого  процесу.
     Важливі показники, що характеризують виробничу  структуру підприємства, - це число  цехів, ділянок, а усередині них робочих місць, і інших підрозділів і їх питоме значення у виробництві. Як останній показник застосовують в трудомістких виробництвах – питома вага числа працівників кожного підрозділу в загальній чисельності підприємства, а у фондомістких  – питома вага вартості основних фундацій в загальній їх сумі по підприємству.
      Підвищення  питомої ваги основних робітників в  загальній кількості робітників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводиться зростання  продуктивності праці. Вплив зміни питомої ваги основних робітників в загальній їх чисельності на вироблення одного робітника визначається розподілом різниці між фактичною і плановою питомою вагою основних робітників на планову питому вагу основних робітників.
      Відповідним етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху. Склад працівників постійно змінюється у зв'язку з скороченням штату, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів і ухваленням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Дуже велика текучість робочої сили викликає додаткові витрати на підготовку і  перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, але і тих, що звільняються і потребують певному часі для пошуків нової роботи. Отже, оборот робочої сили розділяють на необхідний, що походить з об'єктивних причин, які не залежать від адміністрації підприємства, і  надмірний, який вимагає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатню високу кваліфікацію, у зв'язку з рішенням судових органів і інше.  На практиці має місце і зворотне явище – недостатній оборот робочої сили, коли із за будь-яких причин сповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства.
      Про це свідчить зростання кількості  працівників пенсійного віку.
      Діяльність  будь-якого сучасного підприємства, незалежно від форми власності, відбувається в умовах дії об'єктивних і суб'єктивних факторів техногенного й природного характеру, що найчастіше приведе до великих аварій і , отже, до значних фінансових втрат. Донедавна керівники підприємств воліли закладати в бізнес-плани деякі суми на непередбачені витрати. Однак статистика останнього років показує: фінансові втрати, пов'язані із природними й техногенними факторами, порушеннями правил техніки безпеки й технології працівниками підприємств, протиправними діями третіх осіб, стають усе масштабніше.
     Саме  тому, сьогодні загальноприйнятим показником надійності організації, є наявність у її арсеналі діючих механізмів керування ризиками. Один з найважливіших інструментів керування ризиками - страхування. Основне завдання страхування - це «переклад» раптових витрат по покриттю аварійних збитків у розряд планових платежів.
     Сучасний  керівник, розробляє бізнес-план на черговий часовий відрізок з урахуванням  вимог ризик - менеджменту, тобто  закладає в нього певні суми на страхування.
     Страхові  компанії Донецької області нагромадили  значний досвід у страхуванні підприємств різних галузей промисловості, розробили такі страхові продукти, які найбільшою мірою відповідають інтересам підприємств. Це - програми комплексного страхового захисту майнових інтересів підприємств.
     Що  містить у собі пропонований комплекс послуг?
     - страхування майна, у тому числі  страхування машин і механізмів  від поломок; страхування електронних  устроїв;
     - страхування ризиків переривання  господарської діяльності підприємств;
     - страхування громадянської відповідальності  організації, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти;
    - страхування  будівельно-монтажних ризиків;
     - страхування вантажів;
     - страхування автотранспорту й  автогражданской відповідальності;
     - різні програми страхування персоналу. 
     Але в деяких випадку керівники вирішують  рішення не комплексний, а індивідуальний страховий продукт. Це відбувається, коли якісь виробничі об'єкти, машини, механізми або електронні системи мають потребу в особливому захисту. Сьогодні багато керівників розуміють, що вихід з ладу встаткування або електронної системи - це не просто прикра аварія, а страховий випадок, по якому вони вправі одержати солідне відшкодування від страхової компанії, з якої укладений відповідний договір. Уміння планувати можливі ризики й мінімізувати пов'язані з ними втрати допомагає таким керівникам зберегти платоспроможність підприємств у непередбачених і неприємних ситуаціях і в мінімальний термін упоратися з наслідками аварій, стихійних лих або протиправних дій третіх осіб.
     Мені  також би хотілося звернути увагу  й на такий вид страхування, як страхування лізингових і кредитних  операцій. Розвиток кредитних і лізингових операцій практично завжди супроводжується  з боку кредиторів вимогою забезпечити  страховий захист цих операцій.
     Активно співробітничаючи з більшістю великих  українських банків, страхові кампанії напрацювали великий досвід страхування  заставного майна, а спеціально розроблені страхові продукти забезпечують страховий  захист всіх етапів лізингових операцій.
     Страхові  відносини  насамперед можуть бути підрозділені на відносини в області  соціального страхування й цивільно-правового  страхування.
     Класифікація  цивільно-правового страхування  може бути побудована виходячи з ряду ознак.
     Серед них можна назвати наступні:
     1) форма проведення страхових операцій;
     2) об'єкт страхування; 
     3) методи розрахунку тарифних ставок  і формування страхових резервів;
      4) характер страхових ризиків; 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.