На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Конституцоналзм - найважливший з принципв лберальної демократї. Норми писаної конституцї - найвища в держав юридична сила порвняно з ншими джерелами права. Розвиток теорї конституцоналзму та правової соцальної держави на початку XX ст.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 28.01.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


6

Реферат на тему

Особливості українського конституціоналізму

ПЛАН.

1. Призначення конституції.

2. Початки вітчизняного конституціоналізму.

3. Універсали Центральної Ради.

3. Український конституціоналізм ХХ ст. в контексті державотворення.

5. Сучасна Конституція України.

6. Література.

1. Призначення конституції.

Одним з найважливіших принципів ліберальної демократії є конституціоналізм. Він полягає в тому, що норми писаної кон-ституції мають найвищу в державі юридичну силу порівняно з іншими дже-релами права. Термін «конституція» (від лат. constitutio -- установлення) виник багато віків тому. Проте ідея конституціоналізму, практика прийняття основного закону держави й закріплення основ її організації та правового статусу осо-би в ній зародилася у Новий час, в епоху становлення капіталізму. Перші ідеологи конституціоналізму розглядали конституцію як особливий закон, що має обмежувати державну владу, зберігати демократичний лад, захища-ти права та свободи громадян. Отож, конституціоналізм можна розцінити як засіб реалізації ідей і цінностей демократії та свободи, як політико-правове забезпечення демократії. У практичній площині конституціоналізм полягає у підпорядкованості правової системи держави особливому (основному) за-конові -- конституції.

Прийнято вважати, що першою конституцією в світі була Конституція США, прийнята у 1787 р. Відтоді вважається, що конституція демократичної держави виражає суверенну волю народу, за-хист і здійснення якої забезпечується існуванням незалежного суду, меха-нізмами поділу влади, системою стримування і противаги.

Однією із давніх ліберальних ідей Заходу, на яку спирається конституціоналізм, є ідея про те, що держав-на влада має діяти в межах, визначених і дозволених їй вільними громадяна-ми. Отож, конституцію слід вважати головним правовим документом не стільки держави, скільки громадянського суспільства. За умов конституціо-налізму не держава повинна навчати громадян належній поведінці, а грома-дяни мають вказувати державі на необхідне для них спрямування її діяль-ності. В протилежному випадку, за словами Г. Спенсера, вільні громадяни отримують під виглядом конституції ефективний засіб зниження стандартів їхньої свободи.

Конституція -- це кодекс юридичних принципів, необхідних і достатніх для оптимальної організації і здійснення політичного життя, їх ухвалення й дотримання дає змогу якомога повніше втілювати інтереси людей.

Більшість сучасних дослідників конституціоналізму визнають думку, вис-ловлену ще Аристотелем, про те, що головним призначенням конституції є обмеження політичної влади, встановлення неухильних принципів її діяль-ності. П. Гольбах називав конституцію «вуздечкою для керманичів і наро-дів». Американською традицією є розуміння конституції як акта, в якому «народ вказує урядові, що той може робити». На думку фахівців, таке розу-міння конституції орієнтує на ефективне самоврядування і громадянську рівність, на підтримку цих принципів знизу, від «коріння трави».

Втім, часто можна зустріти й таке розуміння конституції, відповідно до якого вона є не знаряддям обмеження держави громадянським суспіль-ством, а сукупніс-тю правових норм вищого рангу, що регулюють устрій держави, принципи її організації, форму й структуру, а також її стосунки з громадянам. В такому випадку конституція є лише пактом або ще гірше -- ультиматумом, який пе-реможна влада висуває тим, хто їй програв.

2. Початки вітчизняного конституціоналізму.

Одним із перших прикладів українського кон-ституціоналізму вважається Конституція П. Орлика (1710). Організація влади в Конституції 1710 р. будувалася на основі виборності гетьмана і колегіального відправ-лення влади генеральною старшиною, городовими полковниками і гене-ральними радниками. Сесії Генеральної ради передбачалося проводити не менше трьох разів на рік. Гетьман міг приймати найважливіші політичні рі-шення лише за згодою найближчого політичного оточення.

Конституція 1710 р. встановлювала низку гарантій проти сваволі і злов-живань з боку влади. Вся службова іноземна кореспонденція гетьмана ого-лошувалася відкритою також для вищих посадових осіб. Визнавалося право петицій з приводу порушення прав і вільностей козаків. Генеральним стар-шинам, полковникам і радникам гарантувалася свобода відкритої критики дій гетьмана. Заборонявся одноособовий розгляд гетьманом карних і ци-вільних справ. Останні підлягали юрисдикції Генерального суду. Гетьману наказувалося наглядати за розумною обмеженістю податків і зборів. Кон-ституція 1710 р. передбачала створення виборних посад генерального скар-бника, урядників і полковників. І хоч практичного застосування Конститу-ція П. Орлика не мала, все ж вона залишилася яскравим правовим докумен-том, символом української політичної незалежності.

Перші спроби перенести досягнення західної полі-тичної думки з питань конституціоналізму на український ґрунт були здій-снені в середині XIX ст. М. Костомаровим, ідеологом Кирило-Мефодіївського братства. Під впливом М. Костомарова братчики під-тримували перспективу утворення спілки слов'янських республік на зразок давньогрецьких держав або США, з єдиними конгресом і президентом, єдиною грошовою системою, загальною зовнішньою політикою, армією і поліційними силами.

Теоретичне ж оформлення концепції українського федералізму здійснив М. Драгоманов, якого конституціоналіст і ліберал Б. Кістяківський назвав першим «послідовним конституціоналістом» у Росії. М. Драгоманов обґрунтував влас-ну програму політичних реформ для Російської імперії з гарантіями свободи для України, та шлях до її забезпечення через конституціоналізм, фе-дералізм, політичну свободу, права людини. Держава у творах М. Драгоманова постає як вільна спілка (федерація) ло-кальних самоуправ, центральна влада якої -- двопалатна система на зразок американського конгресу -- лише доповнює розгалужену систему самовряд-них органів. На відміну від інших конституційних систем Європи, він буду-вав власну громадянську модель держави, йдучи не «згори», від центру, який мав би визначати права громад, а «знизу», ставлячи центр у пряму залеж-ність від місцевого самоврядування.

4. Український конституціоналізм ХХ ст. в контексті державотворення.

Розвиток теорії конституціоналізму та правової соціальної держави на по-чатку XX ст. пов'язаний з іменем правника й політолога Б. Кістяківського. Державну владу, стверджував Б. Кістяківський, слід перетворити із влади сили у владу права. Як ліберал він наголошував на тому, що передумовою міцного правопорядку є рівність громадян у правах та пріоритетність прав особи.

Одним із найвпливовіших напрямів української політико-правової думки кінця XIX - першої третини XX ст. був народницький напрям; його пред-ставники -- М. Грушевський, Р. Лащенко і С. Шелухін.

За провідною участю М. Груш и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.