На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття та сторя математичної методики в лнгвстиц. Статистичн закономрност як основа органзацї словника тексту будь-якої мови. Математичн методи в дослдженн мови. Напрями математичної лнгвстики: лнгвостатистика та стилостатистика.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 15.08.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1
Реферат на тему
Застосування математичних методів у мовознавстві
ПЛАН

1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці.
2. Лінгвостатистика.
3. Застосування математичних теорій.
4. Використана література
1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці.

Застосування математичного (точніше, кількісного) критерію в мовознавчих дослідженнях відоме з давніх часів. Такі лінгвістичні поняття, як фонетичний закон, продуктивність морфем, критерій спорідненості мов то-що ґрунтувалися певною мірою на кількісних харак-теристиках. Звукові відповідники, що часто фіксу-ються в мові чи декількох споріднених мовах, є законо-мірними на відміну від аномалій, котрі є рідкісними. Ті морфеми, що часто використовуються для творення нових слів, є продуктивними. Спорідненими мовами є такі, які мають більше спільних рис, ніж неспоріднені. Однак раніше математичний критерій використову-вали стихійно і спорадично. Зараз його застосовують свідомо і цілеспрямовано.
Активне використання математичних методів у ви-вченні мови почалося в середині XX ст. Стимулом для цього послужили перспективи машинного перекладу. У процесі обробки текстів для їх уведення в машину бу-ло одержано різноманітні кількісні оцінки окремих фактів мови, які згодом виявилися корисними не тіль-ки для створення математичних моделей мови, а й для лінгвістичної теорії. Оскільки мова -- це ймовірнісна, а не жорстко детермінована система, то для її пізнання квантитативні методи, пов'язані з дослідженням час-тотних, ймовірнісних, градуальних та інших нелогіч-них характеристик, не тільки бажані, але й необхідні.
Розрізняють кількісні й статистичні методи. Кіль-кісні методи зводяться до простого підрахунку час-тоти вживання мовних одиниць. Статистичні ме-тоди передбачають використання різних формул для виявлення правил розподілу мовних одиниць у мов-ленні, для виміру зв'язків між мовними елементами, для встановлення тенденцій у розвитку та функціону-ванні мови та для встановлення залежності між якіс-ними й кількісними характеристиками мови.
Математичні методи мають самостійну цінність у дослідженні мови і, крім того, можуть входити як складова частина в інші методи. Останнім часом вико-ристання цих методів до вивчення мовного матеріалу значно зросло, і можна говорити, що в математичній лінгвістиці виокремилися два розділи, або напря-ми, -- лінгвостатистика і стилостатистика.
2. Лінгвостатистика.

Основна увага лінгвостатистики звернена на дос-лідження того, що в мові визначається правом вибору мовця, а що зумовлено її іманентною структурою і як ці два параметри кількісно співвідносяться між собою. Виявляється, що одиниці будь-якого мовного рівня ма-ють сталі для певного періоду кількісні показники їх використання. Подібність між членами одного мовно-го колективу полягає не тільки в тому, які мовні оди-ниці (фонеми, лексеми, граматичні форми і синтаксич-ні конструкції) вони використовують, а й у тому, як часто вони їх уживають. Отже, стає зрозуміло, чому нині такого великого поширення набули так звані частотні словники, у яких слова розташовані не за алфавітом, а за спадом частот, тобто першим іде найбільш частотне слово, за ним слово нижче рангом за частотою від пер-шого і т.д. Відомі такі частотні словники: Yosselson H. The Russian Word Count and Frequency Analysis of Grammatical Categories of Standard Literary Russian. -- Detroit, 1953; Штейнфельдт Э. А. Частотный словарь современного русского литературного языка. -- Таллинн, 1963 (перевидавався в Москві в 1969 і 1973 pp.); Частотный словарь русского языка / Под ред. Л. Н. Засориной. -- М., 1977. В Україні в 1981 р. вийшов дво-томний «Частотний словник сучасної української ху-дожньої прози». Частотні словники мають велике практичне значення. На їх основі створюють підруч-ники іноземних мов, тексти яких будуються на най-більш уживаній лексиці, і словники-мінімуми. Якщо зважити на те, що 1100 (за іншими даними -- 1000) найбільш частотних слів покриває 80% тексту, то зна-чення частотних словників для лінгводидактики не-оціненне: варто знати 1100 слів і можна розмовляти іноземною мовою, читати й розуміти тексти (значення 20% невідомих слів можна якоюсь мірою визначити за контекстом).
Статистичні закономірності лежать в основі органі-зації словника і тексту будь-якої мови. Американсь-кий дослідник Дж. Ципф дійшов висновку, що існує залежність між числом різних значень одного слова і його відносною частотою вживання. Кількість значен-ня наближається до квадратного кореня від частоти слова: т = -Jf , де т -- число значень, а / -- відносна частота. Інша закономірність, встановлена Ципфом (у науці вона відома як закон Ципфа), має таке форму-лювання: відношення рангу слова в частотному слов-нику до частотності слова в мові становить постійну величину (константу) rf = с, де г -- ранг слова в час-тотному словнику, / -- частота слова, с -- постійна ве-личина. Слід зазначити, що тісний зв'язок існує також між частотними характеристиками слова в пам'яті та в словнику [Фрумкина 1971: 14 і наст.].
Статистична організація тексту полягає в тому, що покриття тексту різними словами відповідає такій за-кономірності: на початку тексту різних слів більше, а далі їх менше [Пап 1961: 96--100].
Найширше застосовують статистичні методи для визначення семантичної відстані між словами. Най-частіше з цією метою статистичній обробці піддають слова, які сполучаються з аналізованим словом.
На основі статистичних формул, які враховують ви-падки зникнення в мовах слів основного фонду, можна встановити абсолютну хронологію диференціації мов-них сімей (метод глотохронології М. Сводеша, про який уже йшлося).
Стилостатистика -- це визначення і характерис-тика стилістичних особливостей окремих творів або авто-рів через кількісні відношення використаних мовних елементів. В основі статистичного підходу до досліджен-ня стилістичних явищ лежить розуміння літературного стилю як індивідуального способу володіння засобами мо-ви. При цьому дослідник абстрагується від питання про якісну значеннєвість обчислюваних мовних елементів, зосереджуючи свою увагу тільки на кількісному аспекті.
Найпростішим різновидом статистичного підходу до вивчення мови письменників або окремих творів є під-рахунок уживаності слів, оскільки багатство словника певним чином характеризує їхню мову. Досить порів-няти такі факти: словниковий запас пересічної людини становить 7--10 тисяч слів, у творах О. Пушкіна вжито 21280 слів, а в російськомовних творах Т. Шевченка -- 21548 слів.
Для кожного письменника, як і будь-якого мовця, характерна своя специфічна частотність мовних елемен-тів, іншими словами, кожному авторові притаманні свої улюблені, а тому й частотні слова, словосполучення, фрази, синтаксичні конструкції тощо. Так, скажімо, 56 найчастотніших слів у творах О. Пушкіна покривають 40 відсотків тексту, 1000 слів -- 70 відсотків, 8000 -- 95 відсотків, інші 13280 слів -- усього лише 5 відсот-ків тексту. Саме тому середня частотність використо-вується також для встановлення справжнього авторст-ва виявлених без зазначення автора творів, а також для датування окремих творів того самого автора на основі попередньо проведеного підрахунку середньої частоти вживання ним слів у різні періоди його твор-чості. Специфічними для кожного автора є й рідко-вживані слова.
Як засіб стильової характеристики використовують критерій стабільності середньої частоти найуживані-ших слів. Доведено, що, незважаючи на різні перипетії сюжету в усіх частинах твору, середня частота вжи-вання слів є стабільною. Звідси випливає такий висно-вок: стиль автора можна охарактеризувати певним співвідношенням змінності середньої частоти вживан-ня слова до загальної для певної мови частоти його вживання.
Якщо ж у творі письменника чи його якійсь части-ні є суттєві відхилення вибіркових частот від харак-терної для нього середньої частоти, то це свідчить про зумисне, цілеспрямоване, зумовлене фабулою викорис-тання чи невикористання певних мовних засобів. Як інструмент для визначення випадковості чи суттєвості
У вивченні мовних функціональних стилів засто-совують два різновиди статистики: ймовірнісний і сим-птоматичний. Ймовірнісна статистика допомагає встановити ступінь достовірності одержаних результа-тів, величину й кількість вибірок для аналізу із зада-ною точністю, вибрати об'єктивні критерії для дифе-ренціації різних стилів, визначити відстань між стиля-ми. Симптоматичну статистику застосовують у статистичному описі функціональних стилів, оскільки за її допомогою можна виявити процентне співвідно-шення між різними типами мовних явищ.
Статистичну методику використали вчені відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мово-знавства ім. О. О. Потебні НАН України під керівниц-твом В. С. Перебийн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.