На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


лекция сторична довдка. Визначення маркетингу. Маркетинг як економчний процес. Маркетинг як флософя бзнесу. Роль маркетингу в економц. Еволюця змсту концепцй маркетингу. Функцї маркетингу модель маркетингової дяльност.

Информация:

Тип работы: лекция. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 27.04.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
ТЕМА 1. "ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ ?
( СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ)”

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ
2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ
3. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4. ВИСНОВКИ

Після вивчення теми Ви зможете:
Зрозуміти сутність маркетингу і його роль в економіці;
Проаналізувати еволюцію маркетингу шляхом порівняння п?яти концепцій, на яких будуються взаємовідносини виробника і споживача
З?ясувати функції маркетингу та зміст маркетингової діяльності

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перші форми маркетингової діяльності (цінова політику і рек-ламу) можна зустріти на самому початку становлення і розвитку то-варно -грошових відно-син.. Інформація про рекламу товару зуст-річаються як у Древньому Єгипті, так і в державах древньої Месо-потамії.
Так, у 1650 р. один із членів японської торгової фірми "Міцуі" відкриває в Токіо щось подібне універсальному магазину, у котро-му він уперше використовує деякі з основних принципів марке-тингу, такі , як збір інфорормації про попит і пропозицію щодо різ-них товарів, попереднє замовлення на виробництво ходових това-рів, існування гарантійного строку, протягом якого покупець має право повернути товар і одержати назад свої гроші, реклама.
Теоретичні основи маркетингу як самостійної науки, яка існує на стику економіки , етики, соціології і психології ті управління , були створені американцем Сайресом Маккорміком (1809 - 1844). У історії він більше відомий як конструктор першого комбайна. Маючи тільки технічну освіту, він створив такі напрямки марке-тингу, як вивчення й аналіз ринку, основні засади і принципи вибо-ру ціновию політики і сервісу, що призвело до процвітання його фірми "Інтернешнл Харвестер".
Поняття маркетингу виникло в США на початку XX сторіччя. У цей час величезний інтегрований американський ринок після промислової революції потребував нових підходів.
Маркетинг як дисципліна викладається в американських універ-ситетах із 1902 р. (Пенсільванський університет). У Європі перша кафедра маркетингу була відкрита в 1977 р. (Цюрихський універ-ситет). Після кризи надвиробництва (30-е роки) американські фірми починають звертатися до концепції маркетингу, цілеспрямо-вані кроки в галузі системного підходу до маркетингу були зробле-ні в 50-і роки, у 60-і маркетинг перетворився в активний багато-функціональний засіб рішення довгострокових комерційних задач, у 80-і він набув нового соціального звучання.
1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ
Власне термін «маркетинг» означає:
market - 1)ринок, базар, збут, торгівля, ціна, курс
американізоване .- продовольчий магазин
2) привезти на ринок купити,продати на ринку , збувати, знаходити ринки збуту
marketing - діяльність у сфері ринку ( inq-овая форма змістового дієслова - активна дія)
market getting - оволодіння ринком
Визначення маркетингу
Котлер Ф. - Маркетинг - вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну;
Маркетинг - це соціальний процес, метою якого є одержання за допомогою прямого обміну або ринку необхідних товарів і послуг як для окремих індивідів і соціальних груп, так і на рівні підприємства;
3) Маркетинг - це механізм забезпечення нормального рівня життя (для конкретного моменту часу);
4) Маркетинг - система організації всієї діяльності фірми по розробці, виро-бництву і збуту товарів і наданню послуг на основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів споживачів із метою одержання високого прибутку;
5) Ж.-Ж. Ламбен - Маркетинг - це соціальний процес, спрямо-ваний на задо-волення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що надають цінність покупцям;
6) Фірма "Юнилевер" - Маркетинг - це планування і здійснення всебічної діяльності, пов'язаної з продукцією, із метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення макси-мального споживання при оптимальній ціні й одержання в результаті цього довгострокового прибутку;
7)Ф. Котлер - Маркетинг - це діяльність по забезпеченню наяв-ності пот-рібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потріб-ному місці, в потрібний час і по підходящій ціні, при здійсненні необхідної комунікації .
Вважають, що маркетинг - це
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

 МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

Маркетинг як економічний процес, забезпечує контакт вироб-ника і спо-живача, сприяє ефективності обмінів між ними, що від-буваються на ринку, раціональній орієнтації суспільного виробни-цтва і відтворення. З цього погляду він є цілеспрямовуючим по-чатком виробництва, засобом зведення до мінімуму невідповідності попиту і пропозиції.
У аналізованій якості маркетинг встановлює і постійно підтри-мує не тільки товарний , але й інформаційний обмін між потен-ційними учасниками ринкових відносин. Потреба в ньому тим ви-ще, чим більше виробників однорідної продукції протистоїть нужденним у ній суб'єктам. як правило, ще до заключення угоди . Підприємець старається детально досліджувати найменші н'юанси споживчих переваг, а покупець, у свою чергу, -експ-луатаційні й економічні характеристики запропонованих товарів. По чис-ленних каналах комунікаційних мереж маркетингу відо-мості про стан попиту і пропозиції стають надбанням обох сторін. Акт купівлі-продажу відбу-вається лише в тому випадку, якщо про-дуцент і покупець домовляються про взаємовигідні умови конт-ракту. Результат досягнутої угоди - перехід від виробника до споживача права на використання товару в обмін на інший товар або гроші.
У країнах із розвинутим ринком підприємці тісно позв'язують перс-пективи економічного росту з ефективністю маркетингових систем. У США, по різноманітних оцінках, від 25 до 30 відсотків зайнятого населення трудиться безпосередньо в сфері маркетингу, або в суміжних сферах. При-близно половина кожного долара, вит-раченого американьцями на покупку, витрачається на відшкоду-вання маркетингових витрат.
 Маркетинг як філософія бізнесу

Маркетинг як філософія бізнесу являє собою засіб мислення, вихідним пунктом якого є попит на вироби і послуги, які надає підприємство. Його задоволенню підпорядковані будь-які рішення, прийняті підприємством.
Виробляти тільки те, і в такій кількості, що може бути продано, робити тільки те, що потребує покупець - це лозунг фірми, що спо-відує концепцію маркетингу.
Концепція маркетингу пропонує постійну боротьбу за покупця, розширення їхнього кола, затвердження на ринку. З цією метою підприємство вивчає динаміку споживчих переваг і акцент у своїй діяльності робить не на випуск вже освоєних виробів, а на підго-товку і виробництво таких товарів, що спроможні задовольнити нові, часто ще не усвідомлені покупцем потреби.
МАРКЕТИНГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Маркетинг також розглядається як головна функція управління, що виз-начає ринкову і виробничу стратегії підприємств і засно-вана на знанні споживчого попиту. В даний час абсолютна біль-шість компаній промисловості, торгівлі, сфери послуг у США в тій або іншій формі регулярно здійснюють маркетинг.
Маркетинг це певна система поглядів, координація різнома-нітних аспектів комерційної діяльності, комплекс взаємозалежних елементів ділової активності, філософія бізнесу, мета якої - зм'як-шення криз надвиробництва, нарешті, процес збалансування попи-ту і пропозиції.
Основна ідея маркетингу - ідея людських потреб. З розвитком суспільства зростають і потреби людей. Люди стикаються з усе більшою кількістю об'єктів, що викликають їх цікавість, інтерес і бажання. Виробники, із свого боку, намагаються сформувати зв'я-зок тим , що вони випускають, і потребами людей. Товар пропаган-дується як засіб задоволення однієї або ряду специфічних потреб. Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їхнього задо-волення обмежені. Людина буде вибирати ті товари, що дають їй найбільше задоволення в межах її фінансових можливостей.
Можна виділити ТРИ ГОЛОВНИХ АСПЕКТИ маркетингу
Аналітичний аспект - розуміння ринків
В цьому аспекті під маркетингом розуміють комплекс інст-рументів аналізу ринку (таких як методи прогнозування продажів, імітаційні моделі і дослідження ринку), доступних тільки великим підприємствам, які вони використовують для розробки перспек-тивного і більш наукового підходу до аналізу потреби і попиту.
Активний аспект - проникнення на ринки
В цьому аспекті під маркетингом розуміють рекламу, стиму-лювання збуту і тиск на покупців, тобто комплекс найбільше агре-сивних інструментів продажів, використовуваних для захоплення існуючих ринків.
У цьому значенні маркетинг розглядається стосовно ринку ма-сового споживача.
Ідеологічний аспект - образ мислення
В цьому аспекті вважають, що маркетинг це архітектор суспільства споживання, тобто це ринкова система, де продавці комерційно експлуатують споживачів. Щоб продавати усе більше і більше, не-обхідно постійно створювати нові потреби.
Тобто МАРКЕТИНГ - це водночас і філософія бізнесу, і ак-тивний процес. Як філософія маркетинг пропонує певну систему мислення і ідеологічну основу маркетингової діяльності.
Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що ви-никають перед підприємством в реальних ринкових умовах.
Роль маркетингу в економіці -
Маркетинг з позицій макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому вико-ристанню ресурсів, прискорює товарообіг, зменшує товарні запаси.
З позицій мікроекономіки маркетинг створює умови, які спри-яють пристосуванню підприємства до вимог ринку.
Від запровадження маркетингової діяльності виграє і споживач- завдяки зменшенню ризику при придбанні товарів, розширенню асортименту і доступності товарів, підвищення їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці.
Важливо зрозуміти взаємозв?язок маркетинга з іншими функ-ціями бізнесу - фінансами, бухгалтерським обліком, виробництво, науково-дослідними роботами та іншими .
Фінанси важливі для оцінки ефективності маркетингу, від якої залежить прибутковість окремих товарів. Менеджери, що відпові-дають за товари, повинні складати кошториси, контролювати вит-рати і визначати прибутковість товара.
Бухгалтерський облік сприяє оцінці ефективності маркетингу, встановлює витрати на товари. Процедури бухгалтерського обліку визначають розподіл витрат і в результаті безпосередньо впливають на оцінку прибутковості товарів. Розподіл витрат необхідний також і для визначення і встановлення цін.
Маркетинг також тісно координує з виробництвом. Обсяги ви-робництва базуються на маркетинговому прогнозі для нових і існу-ючих товарів. Графіки виробництва розроблюються з метою забез-печення поставки товару до визначеної дати. Нездатність належ-ним чином скоординувати маркетинг і виробництво може привести до катасрофічних наслідків.
Координація маркетинга і НІОКР особливо важлива при роз-робці нових товарів. Маркетинг подає в підрозділи НІОКР інфор-мацію про потреби споживачів для того, щоб розробники врахували ці потреби. Підрозділи НІОКР, в свою чергу, повинні надати від-ділу маркетингу повну і докладну інформацію про новий товар.
Досягнути чіткої взаємодії відділу маркетингу і інших підрозділів не завжли легко і можливо.
2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

Існує п'ять альтернативних концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу:
- удосконалення виробництва;
- удосконалення товару;
- інтенсифікації збутових зусиль;
- традиційна концепція маркетингу;
- соціально-етичного маркетингу.
Загальна тенденція еволюції зазначених концепцій - перенос ак-центу з виробництва товару на споживача й усе більша орієнтація на проблеми споживача.
У залежності від особливостей фірми - розміру, виду діяль-ності, пер-соналу , відповідно до своїх цілей і завдань і специфіки ринку розробляється концепція маркетингу, якої фірма дотри-мується в своїй діяльності. Слід відзначити, що зазвичай важно знайти у чистому вигляді ту чи іншу концепцію, маркетингова кон-цеція фірми може мати риси декількох концепцій одночасно, в залежності від специфіки пропонованих ними товарів і контрольо-ваних ринків.
2.1. Виробнича або концепція удосконалювання виробництва
Напевно, це сама стара з всіх існуючих концепцій, яка з успіхом і досить широко і сьогодні використовується фірмами.
Цю концепцію називають пасивним маркетингом. Пасивний маркетинг характерний для економічного середовища, що має такі характеристики :
- наявність достатньо ємного потенційного ринку при обмеженій про-позиції;
- невисокі прибутки в значної частини реальних і потенційних споживачів;
- відсутність жорсткої конкуренції ( іноді конкурентів узагалі немає);
- потреби відомі і стабільні, технологічний прогрес протікає в по-вільному темпі;
(Період після другої світової війни, що розвиваються країни, країни СНД).
Пріоритетним для фірми при такій концепції є розвиток вироб-ничих потужностей , підвищення продуктивності, всемірне и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.