На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик УПРАВЛННЯ ФНАНСОВИМ СТАНОМ ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1 Види, завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану підпри-ємства 5
1.2 Методика проведення аналізу фінансових показників діяльності підпри-ємства 11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 19

2.1. Аналіз балансу підприємства 19
2.2. Аналіз фінансової стійкості 28
2.3. Аналіз ліквідності підприємства 33

ВИСНОВ

>У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.
Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефектив-ної господарської діяльності та своєчасного проведення господарської діяль-ності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобовязан-нями.
Фінансовий стан підприємств залежить від результатів його виробни-чої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впли-вають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація ви-сокоякісної продукції.
Аналіз фінансового стану -- це частина загального аналізу господарсь-кої діяльності підприємства, який складається з двох взаємозвязаних розді-лів: фінансового та управлінського аналізу.
Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподі-лом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на прак-тиці, на фінансо-вий та управлінський облік. Це ж породжує поділ аналізу на зовнішній та внутрішній. Такий поділ аналізу для самого підприємства є декілька умов-ним, тому що внутрішній аналіз може розглядатися як продовження зовніш-нього аналізу і навпаки. В інтересах справи обидва види аналізу доповнюють один одного основною інформацією.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємст-ва - забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов`язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кре-диторів та інвесторів.
Фінансову стійкость підприємства тісно пов`язано із перспективною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансову можли-вість підприємства на відповідну перспективу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об`єктивний ана-ліз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а токож відповіда-льності фінансово-господарської діяльності.
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об`єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допо-могою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризу-ють господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов`язаний із підприємництвом економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економіч-ну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємст-вом. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної діяльності. Тому й показники оцін-ки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.............


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" от 14 мая 1992 г. № 2342-Х11 с изменения-ми и дополнениями.
2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности": Утв. приказом Министра финансов Украины от 31.03.99 г. № 87 // Баланс. – 1999. – № 30.
3. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деяте-льности предприятия. М.: Дело и сервис, 1998.
4. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.-М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 520 с.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ», 1996. – 533 с.
6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предпри-ятии. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1996.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., М.: Гардарики, 1999. – 296 с.
8. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприя-тия. Учебник. – М.: ИИД, 2001. – 506 с.
9. Градов А.П., Кузин Б.И., Федотов А.В. Стратегия и тактика анти-кризисного управления фирмой/ Под общ.ред. проф.А.П.Градова и проф. Б.И.Кузина, - Санкт-Петербург: "Специальная литература", 1996. - 510 с.
10. Крутик А.Б., Муравьев А.И. Антикризисный менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 432 с.
11. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной при-влекательности акционерных обществ в промышленности, строительс-тве и торговле. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 157 с.
12. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности пред-приятия. К., 2000. – 378 с.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое издание», 1999. – 688 с.
14. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимов О.Б. Бухгалтерская от-четность: составление и анализ. Часть 3. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 80 с.
15. Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.
16. Джеймс С., Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е издание. - Вильямс. 2006. – 1232 с.
17. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. – М.: «Москва». 2003. - 2003: - 400 с.
18. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - "ИД «Максимум»". 2005. – 884 с.
19. Фредерик C., Мишкин В. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. - Вильямс. 2006. – 880 с.
20. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. – М.: Аудит - ЮНИТИ.1996. – 664 с.
21. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Учебное пособие. – М.: Инфра – М. 2000. – 208 с.
22. Огаркин Г.Н. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2-е изд. 2007. – 527 с.
23. Сапрыка Н.И., Ежов К.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Ин-фра-М. 2006. – 284 с.
24. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Том 1. – Москва. 2006. – 345 с.
25. Артеменко В.Г., Беллендер М.В. Финансовый анализ. – М.: ДИС. 1997. – 128 с.
26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП. 2000. – 152с.
27. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 512с.
28. Бочаров В. Современный финансовый менеджмент. – П.: "Питер". 2006. - 464 с.
29. Нешитой А. С. Финансовый менеджмент. –К. 2006. – 116 с.
30. Половников С.К. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ. 2006. – 257 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.