На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Диплом ОРГАНЗАЦЯ РОБОТИ З ПДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РВНЯ ПЕДАГОГЧНИХ ПРАЦВНИКВ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 21.12.2012. Сдан: 2010. Страниц: 146. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ……………………………………………
1.1. Науково-методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі……………………………………………..
1.2. Науково-методична робота як засіб розвитку фахових компетентностей педагога…………………………………………
Висновки до розділу 1…………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИШНІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І–ІІІ СТУПЕНІВ №3 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ…………………………………………………………
2.1. Характеристика Вишнівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації……………………………………………………….
2.2. Аналіз організації науково-методичної роботи в Вишнівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації………………
Висновки до розділу 2…………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується значними змістовними і структурно-організаційними змінами, які направлені на формування національної системи освіти і її інтеграцію в міжнародний освітній простір. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в суспільних відносинах, у змісті громадського життя зумовлюють необхідність такої організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яка б забезпечувала, в першу чергу, розвиток особистості школярів, високу якість отриманих знань, сформованість необхідних умінь і навичок випускників, що вимагає насамперед істотного поліпшення якості роботи педагогічних кадрів, удосконалення організації науково-методичної роботи в школах.
Внутрішньошкільна науково-методична робота має забезпечувати підтримку належного професійного рівня кожного з педагогів і колективу в цілому, формування високої загальної і професійної культури вчителя, його готовності до творчості, до вироблення власного індивідуального стилю педагогічної діяльності, до прийняття нестандартних рішень, уміння співпрацювати з учнями, батьками, колегами. На вирішення цих завдань спрямована Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Державна програма «Вчитель».
Аналіз педагогічної літератури, нормативних документів, досвіду роботи з питань організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників школи свідчить про те, що організація науково-методичної роботи в навчальних закладах належить до надзвичайно важливих завдань модернізації системи середньої освіти. Ці питання знайшли своє відображення в дослідженнях провідних учених: Ю. Бабанського, Т. Бесіди, В. Бондаря, Н. Волкової, О. Галан, Ю. Гільбуха, М. Дробнохода, М. Красовицького, С. Крисюка, Ю. Кудрявцева, О. Панасюка, І. Раченко, О. Сидоренка, І. Соколова та інших. Вивчення науково-педагогічної літератури і досвіду роботи загальноосвітніх шкіл показало, що сучасні науковці визначають і певною мірою розкривають сутність, особливості, значення науково-методичної роботи, доводять, що вона сприяє збагаченню педагогічного колективу творчими знахідками, допомагає молодим учителям навчатися майстерності в більш досвідчених колег, а також спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня.
Проте необхідно зазначити, що питання підвищення науково-методичного рівня працівників школи є багатоаспектним, залежить від конкретних умов, в яких знаходиться навчальний заклад, наявного рівня фахової підготовки працівників і потребує детального розгляду для окремого навчального закладу.
Недостатня розробленість проблеми в педагогічній теорії і практиці призводить до низки суперечностей: між зростаючими потребами, інтересами дітей, вимогами суспільства до якості освіти і можливістю її забезпечення за реальним рівнем професійно-педагогічної компетентності учителів; між різноманітністю форм та методів науково-методичної роботи і відсутністю критеріїв їх добору відповідно до етапів організації науково-методичної діяльності та конкретних умов навчального закладу.
Викладене вище і зумовило вибір теми дослідження «Організація роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників».
Об’єкт дослідження – науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
Предмет дослідження – робота з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників в загальноосвітньому навчальному закладі.
Мета дослідження полягає у створенні практичних рекомендацій щодо організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників в загальноосвітньому навчальному закладі.
Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили такі завдання:
1. Проаналізувати проблему організації науково-методичної роботи в педагогічній теорії і практичній діяльності середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Дослідити стан організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників у Вишнівській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації.
3. Виявити шляхи підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників.
4. Розробити практичні рекомендації щодо організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали: теорія наукового пізнання; положення системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів; особистісно-діяльнісний, програмно-цільовий підходи до розгляду науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. А також ідеї та наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених, які ґрунтуються на:
- працях науковців про організацію безперервної освіти педпрацівників ( Ю. Бабанський, І. Жерносєк, О. Панасюк, І. Раченко та інші); про організацію методичної роботи в школі (Ю. Бабанський, С. Крисюк, Н. Кузьміна, В. Пуцов та інші); про вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду (В. Журавльов, В. Краєвський, В. Лозова, М. Скаткін та інші); про самоосвіту вчителя і його професійне самовдосконалення (А. Бойко, В. Гриньова, І. Охріменко та інші);
- нормативно-правових документах, які визначають сучасну державну політику в галузі освіти та вимоги до організації навчально-виховного процесу і роботи з педагогічними кадрами (Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про методичну роботу).
У дослідженні використовувалися такі методи дослідження:
- теоретичні аналіз і синтез, аналогія в поєднанні з індукцією, порівняння та узагальнення педагогічної літератури для визначення теоретичних основ організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх закладах; метод теоретичного моделювання для визначення об’єкта, предмета, визначення оптимальних форм і методів науково-методичної роботи; метод конкретизації та систематизації теоретичних знань у процесі розробки завдань дослідження;
- емпіричні – вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів та адміністрації школи для виокремлення особливостей організації науково-методичної роботи; аналіз нормативних документів для добору оптимальних форм і методів науково-методичної роботи та ін.
Практична значущість дослідження полягає в доведенні його теоретичних положень та висновків до конкретних методичних рекомендацій щодо організації науково-методичної роботи в школі, а застосування різноманітних форм і методів навчання, стимулювання творчого пошуку, самоосвіти вчителів, активізації їхньої творчої сприятимуть підвищенню її ефективності.
Обґрунтованість і вірогідність проведеного дослідження забезпечується опорою на психолого-педагогічні теорії, комплексом теоретичних і емпіричних методів дослідження, адекватних його меті і завданням.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження впроваджено у практику роботи Вишнівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації.
Основні положення дослідження обговорювалися і були схвалені на звітній студентській науковій конференції «Дні науки» (квітень 2010), результати дослідження висвітлені у фаховому електронному виданні «Теорія та методика управління освітою» (Додаток 2), № 4, 2010 р.
Структура і обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (85 найменувань) та 2 додатків. Дипломна робота містить 5 таблиць і 5 рисунків. Основний текст дипломної роботи складає 99 сторінок. Повний обсяг роботи 134 сторінки............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). – К.: Райдуга, 2002. – 61 с.
2. Державна програма «Вчитель». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379
3. Закон України «Про освіту»// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСИНГ ПЛБС, 2006. – С.14–38.
4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту». – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
5. Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. – 1999. – № 8. – С. 1 – 12.
6. Закон України із змінами та доповненнями від 5 лютого 1993 року №2998 «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» // Все для вчителя. – 1998. – №16. – С. 29 – 31.
7. Закон УРСР «Про освіту». – К.: Рапо Укрвузполіграф, 1991. – 32 с. 5.
8. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 окт.
9. Концепція розвитку школи на 2006-2012 роки затверджена педагогічною радою (протокол №3 від 23.03.2007 року).
10. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. – 2001.- №1.- с.22-25
11. Положення про районний(міський) методичний кабінет (центр): Затверджено наказом МОН 08.12.2008 N 1119.
12. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад // Освіта України. – 1997. – №29. – С. 7 – 10.
13. Типовий статут середнього загальноосвітнього закладу // Освіта. – 1994. – 26 січня.
14. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України: затверджене наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1994. - № 5-6. – С. 5.
15. Аніскіна Н. О., Пасечнікова Л. П. Технологія планування стратегічних змін. — Харків: Основа, 2005.
16. Байназарова О. Ефективність оцінювання роботи методичних служб: Досвід організації системи моніторингу діяльності у Харківській області // Управління освітою. – 2007.– № 1. – Вкладка. – С. 2–10.
17. Баранов С. П., Болотина Я. Р., Сластенин В. А. Педагогіка. – Изд. 2-е, перераб., М.: Просвещение, 1987. – 369 с.
18. Вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителя // Управління освітою. – 2006. – № 1(126). – Вкладка. – С. 1–8.
19. Гладка Н.М. Інноваційні процеси в діяльності районних(міських) методичних служб.
20. Десятов Т. М., Коперник О. М., Тевліна Б. Т., Чепурна Н. М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. — X.: Основа, 2003.
21. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : [навч. посіб.] / Генадій Анатолійович Дмитренко. – К. : МАУП, 1999. – 176 с.
22. Жирносек И.П.Повышение квалификации педагогических кадров. /Под ред., М.Ю. Красовицкого, С.В. Крисюка. – К.: Освита, 1992. – 190 с.
23. Жирносек І.П. Науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. – К.: ВІПОЛ, 2002. – 88 с.
24. Жирносек І.П. Науково-методична робота відділу освіти // Рідна школа. – 1997. – № 7 – 8. – С. 31 – 51.
25. Жирносєк І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 128 с. – (Б-ка журналу «Управління школою»; Вип..9(45))
26. Жирносек І.П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. – К.: Віпол, 2001. – 204 с.
27. Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi (Матеріали офіційного сайту Міністерства освіти і науки України – www.mon.gov.ua).
28. Закон України «Про освіту»// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСИНГ ПЛБС, 2006. – С.14–38.
29. Засобина Г. А., Кабыльницкая С. Л., Савин Н.В. Практикум по педагогике. – М.: Педагогика, 1996. – 146 с.
30. Игры: обучение, тренинг, досуг. – М.: Новая школа, 1994. – 365 с.
31. Козацька духовність і виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. – К.: КПДІ, 1993. – 40 с.
32. Козиев В.Н. Психологическая компетенция учителя в конт


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.