На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Обгрунтування комплексу дй пдприємства в межах настпуальної конкурентної стратегї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 3.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………2
1.Сутність контролю, особливості, етапи та основні параметри…..…..……...4
2.Контроль в організації: система показників, фактори впливу, основні проблеми та шляхи їх вирішення…..…………….…………………………….21
3.Особливості ефективності контролю в менеджменті вітчизняних або зарубіжних підприємств….……………………………………………………..30
Висновки………………………….……………………………….…………......38
Список використаних джерел………….………………………………….……40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність теми цієї курсової роботи обумовлена тим фактом, що у русі сучасного часу, важливим аспектом прибуткової організації є ефективне управління та контроль персоналу задля оптимальної та найбільш плодотворної роботи підприємства. Процес управління і контролю в організації, не тільки вміння приймати ефективні рішення, а також одна з функцій керування (менеджменту). Ефективність контролю в організації повністю залежить від того, хто управляє персоналом. Щоб бути успішною впродовж довгого часу, організація має бути як ефективною, так і результативною. Результативність є наслідком того, що правильної організації роботи персоналу а ефективність є наслідком того, що організація оптимальної роботи робітників здійснюється правильно.
Контрольна діяльність завжди спрямована на зіставлення менеджером результату, встановленого планами організації, і фактично отриманого результату.
В умовах сучасної дійсності успіх діяльності підприємства повністю залежить від виконання поставлених перед ним цілей, його фінансово-економічної стійкості, а також від положення підприємства серед конкурентів на ринку. Забезпечення виконання перерахованих вимог є основним завданням управління підприємством.
Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження впливу контролю в менеджменті на роботу організації. Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлені такі конкретні завдання: розкрити сутність контролю,його ефективності; охарактеризувати його складові; проаналізувати основні проблеми та шляхи їх вирішення.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: логічного узагальнення та абстрагування; теоретичного пошуку; системного підходу; аналізу.
Об’єктом дослідження є ефективність контролю в організаціях.
Предметом дослідження в роботі є контроль в організаціях
Інформаційною базою роботи є періодичні видання, наукові збірники, монографії та друковані праці українських і закордонних учених з менеджменту.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Рівень опрацювання даної проблеми у вітчизняній літературі є досить великий,але трохи застарілий порівняно з зарубіжною,де опрацьовані не лише теоретичні завдання, але наводяться чіткі практичні поради щодо підвищення ефективності контролю в організації.......


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів, «Світ», 2005. – 352с.
2. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підручник/ П. І. Белінський; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -623 с.
3. Білорус О. Г., Панченко Є. Г, «Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність.» – К.: Знання, 1992. – 40с.
4. В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури»,2011 - 312 с.
5. Дикань Н.В. Менеджемнт. Навчальний посібник -2004
6. Скриптунова Е.А. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ -«Аксима: Консультирование, Исследования, Тренинги» : №69 октябрь 2004, №70 ноябрь 2004
7. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія.- К.: Ельга, Ніка- Центр, 2002.- 360 с.
8. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академ-видав", 2003. - 416с. (Альма-матер)
9. Мамалуй О. О.. – К: «Основи економічної теорії» -§ 5
10. Менеджмент: Навч. посібник. Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П., Кошарська Н.Е. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 154 с.
11. Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с
12. Миронова Р.М. Контролінг- цілісна система економічного управління підприємством / Р.М. Миронова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету: ДДАУ. -Дніпропетровськ. -2002. -№1 .-С.170-172.
13. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с.
14. «Руководить без конфликтов» Вернер Зигерт, Лючия Ланг: Экономика : М-1990
15. Сердюк О. Теорія та практика менеджменту : Навчальний посібник/ Олександр Сердюк,; М-во освіти і науки України. -К.: ВД "Професіонал, 2004. -424 с.
16. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 416 с.
17. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.
18. Осовська Г.В., Осовський О.А. « Основи менеджменту»: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2006
19. Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник.-2-ге вид., перероб. і доп.-Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 490 с.
20. Хміль Ф. І. Менеджмент. - К.: Вища школа, 1995.
21. Маркетинг, реклама, менеджмент 2008 - «Эффективность контроля в менеджменте» - URL : topmi.ru/manage/?Budushee_Menedzhmenta:Effektivnostmz_kontrolya_v_menedzhmente
22. «Информационные технологии в экономике: Основные аспекты управленческого контроля» Шуев.В.Б. - - URL : iteconomic.com/osnovnye-aspekty-upravlencheskogo-kontrolya.aspx
23. Владимир Якуба, «5 подсказок как повысить эффективность контроля персонала» - URL : nastol.ru/Go/ViewArticle?id=3512
24. IDS Group Ukraine –Офіційний сайт компанії - URL : ids.ua/ru/
25. Корреспондент net :IDS Group –«Досьє» – URL : files.korrespondent.net/organizations/ids
26. «Интервью с компанией IDS Group!» – URL : soiskatel.com.ua/interviu/interviu-s-kompaniey-ids-group
27. «IDS Group получает признание в Европе» – URL : archive.org.ua/archive/2010-06-07/ids.ua/ru/news
28. «Стратегический менеджемент» под редакцией А.Н.Петрова – Санкт-Петербург:2005-493 с.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.