На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Мета практики - ознайомлення студентв з структурою, умовами роботи пдприємства в систем Мненерго України. Практичн навики роботи з нформацйно-обчислювальною технкою. Отримання квалфкацйної групи допуску до роботи в електричних установках.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 04.05.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Наскрізна програма практики студентів спеціальності 7.090615 (8.090615) системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

(Затверджена на засіданні кафедри автоматизації енергосистем, протокол від 22.10.97 р. за № 3; затверджена на засіданні ради ФЕА НТУУ «КПІ», протокол від 16.02.98 р. за № 5)

Укладач: Голота А.Д.
Рецензенти: Самойлов А.В., Банін Д.Б.
Наскрізна програма практики розроблена на основі Методичних рекомендацій Головного управління вищої освіти, Інституту змісту і методів Міносвіти України.
Програма практики студентів відповідає:
- положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
- навчальному плану кафедри автоматизації енергосистем факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ»;
- кваліфікаційній характеристиці спеціаліста;
- освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;
- особливостям енергетичної галузі, в якій працюватимуть випускники після закінчення вузу;
- особливостям баз практики.
Вступ

В умовах економічної кризи в Україні, зменшеної діяльності підприємств і тимчасового зниження потреби у спеціалістах, а також безперервна перебудова НТУ України, перехід на ступеневу підготовку фахівців привели до порушення зв'язків кафедр з підприємствами та організаціями. Відсутність фінансового забезпечення відряджень звузили бази практики автоматизації енергосистем виключно Києвом та частково Київською областю.
Бази практики практично не зацікавлені в проведенні практики за відсутністю належних стимулів. Єдине що підтримує закріплення підприємств як баз практики за вищими навчальними закладами, - це закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 грудня 1994 року № 334/94-ВС (стаття 9, пункт 9.2.3), за якими витрати на заробітну плату керівникам практик відносити на собівартість виробів (робіт, послуг) які не оподатковуються, і вищі навчальні заклади звільняються від фінансування цього виду навчального процесу. Отже, практично місця практики надаються керівниками підприємств та організацій електроенергетичної галузі на основі колишніх зв'язків і дружніх відносин.
Ще одна складність - ступенева підготовка фахівців. Після закінчення четвертого курсу і отримання диплома ступеня бакалавра (юридично це вже фахівці, які можуть самостійно працювати) їм не обов'язково продовжувати навчання і отримувати диплом спеціаліста чи магістра. Внаслідок цього практика після четвертого курсу не має логічного змісту, тому що вона могла б проводитися лише після захисту диплома бакалавра, після чого бакалаври відраховуються з числа студентів і для продовження навчання бажаючі продовжити навчання оформляються як студенти п'ятого курсу.
Не дають можливості створити стабільну програму практики дуже часті зміни назви спеціальності. Ця програма розроблена відповідно до спеціальності 7.090615 (8.090615) - системи управління виробництвом та розподілом електроенергії.
Отже, програма практики розроблена відповідно до цього нестабільного періоду підготовки фахівців. В умовах, що склалися, не може бути й мови про проходження практики цілими групами з переміщення студентів в межах підприємств по підрозділах.
Навчальними планами кафедри передбачено практику для спеціальності 7.090615 (8.090615) - системи управління виробництвом та розподілом електроенергії після третього курсу - чотири тижні, четвертого - два тижні та вісім тижнів переддипломної практики для шостого курсу. Строки практики визначаються кафедрою, практика четвертого курсу організовується на протязі сьомого та восьмого семестрів за рішенням кафедри.
Термін проведення переддипломної практики 01.09 - 31.10.
Можливі бази практики: Національний диспетчерський центр енергетики України (НДЦ), Центральний регіональний диспетчерський центр (ЦРДЦ), Державні акціонерні енергопостачальні компанії (ДАЕК), обчислювальні центри, науково-дослідні, проектні установи енергетичного профілю, електростанції і районні енергетичні мережі (РЕМ) та ін.
Зміст усіх практик має бути тісно пов'язаний з теоретичним навчання студентів в університеті. Найбільший зв'язок промислових завдань практики проглядається для таких теоретичних курсів:
1. Вступ в спеціальність;
2. Програмування і вирішення задач на ЕОМ;
3. Основи метрології та електричні вимірювання;
4. Математичні задачі енергетики;
5. Основи і засоби передачі інформації;
6. Теорія засобів управління;
7. Електричні мережі і системи;
8. Електрична частина станцій і підстанцій;
9. Релейний захист та автоматика електричних систем;
10. Диспетчерське управління електричними системами;
11. Економіка галузі;
12. Менеджмент енергетики.
На базі наскрізної програми конкретними керівниками практик повинні бути розроблені робочі програми для відповідних курсів і місць (баз) практики. В них подаються основні завдання і плани конкретної діяльності студента на конкретному підприємстві, відповідно до особливостей бази практики.
Обов'язки керівника практики від профілюючої кафедри наведені в додатку 1, обов'язки старшого групи студентів в додатку 2, керівників баз практики в додатку 3.
Наскрізна програма об'єднує загальні питання, а не є формальним об'єднанням в одну програму декількох програм окремих курсів.
1. Цілі і завдання практики

В умовах, що склалися, перша практика студентів спеціальності 7.090615 (8.090615) - системи управління виробництвом та розподілом електроенергії проводиться після третього курсу. Термін проходження практики - чотири тижні. Головною метою практики є ознайомлення студентів із структурою, умовами роботи даного підприємства (бази практики) в системі Міненерго України. Це можуть бути підрозділи енергогенеруючих та електропостачальних компаній, проектні та науково-дослідні організації, пуско-наладочні управління та фірми, обчислювальні та диспетчерські центри. Відповідно до місця практики визначається конкретна мета:
- отримання практичних навиків роботи з інформаційно-обчислювальною технікою;
- отримання робочої професії (оператора ПЕОМ, слюсаря-електрика, наладчика) з підтвердженим посвідченням;
- отримання кваліфікаційної групи допуску до роботи в електричних установках (другої групи), з отриманням посвідчення відповідної групи допуску;
- розширення та поглиблення знань с теоретичних дисциплін;
- Засвоєння взаємозв'язків всіх ланок енергосистеми та ін.
Завдання практики: ознайомлення з основами організації підприємств енергетики в умовах Енергоринку, проектних науково-дослідних організацій; технологічних процесів виробництва та розподілу електроенергії, організації робочих місць операторів ЕОМ, оволодіння навичками роботи з обладнанням обчислювальних центрів, засвоєння технології проведення робіт пуско-наладочними організаціями по релейному захисту та автоматизації об'єктів енергосистеми, знання взаємостосунків в колективах. Щодо практики студентів четвертого курсу (ступінь бакалавра), то останнім часом два тижні практики прийнято проводити в університеті на кафедрах без відриву від теоретичних занять під час самостійної роботи студентів. Ця практика в навчальному плані іменується учбовим практикумом.
Метою цієї практики є освоєння студентами системи автоматизації підготовки графічної документації MEGACAD. Після чого студенти повинні уміти виконувати графічні роботи курсових і дипломних проектів.
Основним завданням цієї практики є уміння підготувати всі умовні зображення електричних схем відповідно до вимог ЄСКД, створення графічних зображень за допомогою принтерів, а також великомасштабних схем за допомогою плотерів на листах формату А1.
Цілі і завдання переддипломної практики більш різноманітні та багатогранні.
На кафедрі автоматизації енергосистем в керівництві практикою беруть участь всі викладачі кафедри без виключення. Кожний керівник дипломного проекту є керівником практики свого студента-дипломника і, звичайно ж він ставить конкретну мету і завдання практики.
Основними цілями переддипломної практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на первинній посаді інженера своєї спеціальності чи спеціалізації та вибір теми дипломного проекту, актуальної для даної бази практики.
Як правило, майже всі дипломні проекти індивідуальні або комплексні і реальні, тому мета практики направлена на їх реалізацію.
Завдання переддипломної практики:
- збір матеріалів для виконання дипломного проекту;
- забезпечення вибраної теми дипломного проекту відповідними початковими (вхідними) даними, які повинні задовольняти техніко-економічні вимоги, математичне забезпечення вирішення інженерних задач;
- обрання відповідного економічного обґрунтування дипломного проекту;
- засвоєння вимог до охорони праці та довкілля (екологічний аспект).
Програма переддипломної практики студентів, які навчаються без відриву від виробництва, повинна відрізнятися від практики студентів стаціонару. В їх програмах повинні бути відображені рівень підготовки, специфіка місця праці та інші особливості навчання. Якщо студент, який навчається без відриву від виробництва, не може пройти практику на своєму підприємстві, він направляється на іншу базу практики і проходить її за програмою студентів стаціонару. Студенти, що виявили бажання навчатись в магістратурі, від переддипломної практики звільняються. Для них на протязі 11 та 12 семестрів може бути передбачене стажування відповідно до індивідуального плану.
2. Зміст практики

Зміст практики направлений на закріплення теоретичних знань основних профільних дисциплін (курсів), пройдених до відповідної практики, придбання практичних навичок самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, збір матеріалів для виконання курсових, дипломних проектів та робіт по лінії студентського наукового товариства (СНТ).
Виходячи з особливостей і можливостей баз практики, студенти можуть працювати на посадах: монтажників, операторів ПЕОМ, наладчиків систем РЗА та систем передачі інформації, брати участь в наукових дослідженнях, а в період переддипломної практики - на штатних посадах техніків та інженерів як з оплатою так і без оплати, а також дублерами.
Під час практики студенти можуть залучатися адміністрацією для надання допомоги базі практики. Ця допомога повинна носити організований характер, котрий повинен суворо відповідати профілю навчання і не заважати виконанню учбових завдань.
На базі практики студенти повинні суворо виконувати заведений режим праці (табелювання), правила охорони праці і протипожежної безпеки з обов'язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці) і розписом у відповідному журналі. Вивчення правил і здача заліку проводиться у відділі техніки безпеки за участю інженера з техніки безпеки підприємства.
Розподіл часу практики залежить від її терміну і наводиться керівником у щоденнику студента.
2.1 Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання мають за мету придбання студентами під час практики уміння та навичок самостійного розв'язування виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики конкретним і цілеспрямованим.
Індивідуальні завдання записуються у щоденник студента і остаточно формулюються після визначення місці практики студента на відповідній базі практики, вони можуть відповідати таким напрямкам:
- комп'ютеризація вирішення електроенергетичних задач;
- релейний захист та автоматизація в процесах виробництва та розподілу електроенергії;
- інформаційні мережі в управлінні електроенергетичними процесами і установками;
- дослідження та оптимізація режимів електричних систем та інше.
Індивідуальні завдання на молодших курсах видаються студентам на протязі 2-3 днів практики після узгодження їх керівниками практики від кафедри і підприємства.
Під час переддипломної практики узгоджені керівниками практики від кафедри і підприємства індивідуальні завдання можуть бути видані на протязі першого тижня практики, після адаптації студента од місця практики.
В подальшому індивідуальні завдання можуть бути використані для виконання курсових і дипломних проектів, для підготовки доповіді, наукової статті або для іншої мети за узгодження з кафедрою та базою практики.
2.2 Заняття і екскурсії під час практики

В період практики повинні бути передбачені теоретичні заняття, які включають лекції, семінари, бесіди з провідними спеціалістами підприємства, проведення лабораторних робіт та інші.
Тематика лекцій:
- правила техніки безпеки, протипожежної профілактики та охорони праці;
- задачі, що вирішуються даним підприємством, відділом, його структура;
- проблеми та «вузькі місця» на даному підприємстві чи організації;
- актуальні проблеми науки і техніки, перспективи розвитку галузі та спеціальності та ін.
Планування і проведення їх здійснюється спільно керівниками практики від кафедри та бази практики. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності і готувати їх до наступного вивчення у вищому навчальному закладі дисциплін навчального плану. Для проведення цих занять необхідно залучати найбільш кваліфікованих вчених і працівників бази практики.
Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами найбільшої уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління.
Для поширення світогляду і ерудиції студентів екскурсії доцільно проводити не тільки на базі практики (внутрішні) але і на інших підприємствах, організаціях і закладах суміжних галузей (зовнішні) и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.