На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Семантичн простори психологчне градуювання. Методи багатовимрного градуювання. Метод репертуарних решток: основн поняття, порядок виявлення конструктв, аналз репертуарних решток. Методика керування знаннями. Взуальне проектування баз знань.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 12.01.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


39
Психосемантика

1.1 Семантичні простори і психологічне градуювання

Психосемантика досліджує структури свідомості через моделювання індивідуальної системи знань [1] і виявлення тих категоріальних структур свідомості, які можуть не усвідомлюватися.
Основним методом експериментальної психосемантики є метод реконструкції суб'єктивних семантичних просторів. Тут психосемантика тісно сплітається з психолінгвістикою і лінгвістичною семантикою - з методологією виявлення значень слів, лексикографією, «відмінковою граматикою» і структурними дослідженнями [2]. Проте лінгвістичні методи в основному направлені на аналіз текстів, відчужених від суб'єкта, від його мотивів і задумів.
Психолінгвістичні методи звертаються безпосередньо до випробовуваного. Більшість з них пов'язана з різними формами суб'єктивного градуювання. Перед випробовуваним ставиться завдання оцінити «схожість знань» за допомогою деякої градуйованої шкали, наприклад від 0 до 5 або від 0 до 9. В цьому випадку дослідник отримує в руки чисельно представлені стандартизовані дані що легко піддаються статистичній обробці.
Психосемантика, як один з молодих напрямів сучасної психології [3], відразу була оцінена фахівцями в області штучного інтелекту як перспективний інструмент, що дозволяє реконструювати семантичний простір пам'яті як психологічну модель глибинної структури знань експерта. Вже перші додатки психосемантики в штучному інтелекті в середині 80-х років минулого століття дозволили отримати достатньо наочні результати. У психології семантичні простори виступають як модель категоріальної структури індивідуальної свідомості. При концептуальному аналізі знань структуру семантичного простору експерта можна вважати основою для формування поля знань. При цьому окремі параметри семантичного простору відповідають різним компонентам поля (розмірність простору співвідноситься зі складністю поля, виділені понятійні структури з метапоняттями, змістовні зв'язки між поняттями-стимулами - це суть відношення тощо).
Найлегше познайомитися з експериментальною психосемантикою на прикладі, пов'язаному з виявленням структури і розмірності семантичного простору знань з деякої предметної області [3].
В основі побудови семантичних просторів, як правило, лежить статистична процедура (наприклад, факторний аналіз [4], багатомірне градуювання [5] або кластерний аналіз [6]), що дозволяє групувати ряд окремих ознак опису в більш місткі категорії-чинники. Кажучи на мові поля знань, це - побудова концептів вищого рівня абстракції. При геометричній інтерпретації семантичного простору значення окремої ознаки відображається як крапка або вектор із заданими координатами усередині n-мірного простору, координатами якого виступають виділені чинники. Побудова семантичного простору, таким чином, включає перехід до опису предметної області на більш високому рівні абстракції, тобто перехід від мови, що містить великий алфавіт ознак опису, до більш місткої мови концептуалізації, що містить менше число концептів і виступає своєрідною метамовою по відношенню до першої.
Залежно від досвіду і професійної компетентності тих, кого випробовують, розмірність простору і розташування в ній первинних понять може істотно варіюватися. Ця особливість семантичних просторів може бути використана на стадії контролю в процесах навчання, при тестуванні експериментів і користувачів.
На підставі отримуваних методами психосемантики моделей можна проводити контроль знань. При аналізі індивідуальних семантичних просторів виявляються питання, які не засвоєні і не уклалися в систему. Контроль структури знань проводиться на основі зіставлення семантичних просторів хороших фахівців і новачків (студентів, слухачів, молодих фахівців). Ступінь узгодженості семантичних просторів (їх розмірності, ознаки і конфігурації понять) визначатиме рівень знань новачка.
Проте тут необхідно врахувати, що семантичні простори двох кваліфікованих фахівців можуть бути різними, оскільки містять індивідуальні відмінності сприйняття, що відображають досвід і характер діяльності людини. Тому не завжди можна формально порівняти семантичні простори експерта і новачка, слід заздалегідь вивчити семантичні простори декількох фахівців, а потім вже проводити порівняння.
У роботі Кука й Макдональда [7] описаний подібний експеримент. Були отримані когнітивні структури знань досвідченого пілота-винищувача і пілота-новачка, з використанням двох методів: багатовимірного градуювання (алгоритм MDS - Alscal) і мережевого градуювання із зваженими зв'язками (алгоритм Pathfinder). Обидва алгоритми засновано на використанні оцінок психологічної близькості. Досвідчений пілот і пілот-новачок оцінювали всі можливі парні поєднання 30 пов'язаних з польотом понять, приписуючи числа від 0 до 9 кожній парі, де «нулем» позначали найслабший ступінь зв'язку між поняттями, а «дев'яткою» - найсильніший. Ці оцінки потім оброблялися із застосуванням обох алгоритмів градуювання.
Відповідно до алгоритмів MDS кожен концепт, що виражає деяке поняття, поміщається в k-вимірний простір таким чином, що відстань між точками відображає психологічну близькість відповідних концептів.
Алгоритм Pathfinder будує семантичну мережу. Дуги можуть бути або орієнтованими (несиметричне відношення), або неорієнтованими (симетричне відношення). Обидва методи забезпечують стиснення великих об'ємів даних (у формі попарних оцінок) до меншого набору параметрів; проте націлені вони на виявлення різних властивостей досліджуваних структур.
Якщо в алгоритмі Pathfinder центром уваги є локальні відношення між концептами, то алгоритм MDS забезпечує ширше розуміння властивостей метризованого простору концептів.
Результуючі когнітивні структури виявилися близькими для пілотів-винищувачів з однаковим рівнем досвіду, але були різними для різних груп випробовуваних. Автори експериментів виявили, що за когнітивною структурою, характерній для пілота-винищувача, можна встановити, новачок він чи досвідчений пілот.
В результаті, проведений Куком й Макдональдом аналіз когнітивних структур виявив наявність концептів і відношень, загальних для представлень досвідченого фахівця і новачка, і, крім того, ряд концептів і відношень, які з'явилися тільки в одному з представлень. Прямим розвитком розглянутої роботи стала експертна система управління повітряним боєм ACES [8].
Аналогічне дослідження механізмів накопичення досвіду було проведене в області програмування на ЕОМ [9]. За допомогою методів градуювання було показано, що один з аспектів досвіду програміста включає організацію знань відповідно до задуму програми, або семантики, а не відповідно до синтаксису.
Всі згадані вище методи, в тому числі і кластерний аналіз, можна віднести до методів психологічного градуювання. Їх основу складають алгоритми перетворення складних структур даних в більш зрозумілу форму, яка передбачається психологічно змістовною. Результуюче уявлення залежить від методу:
· кластерний аналіз породжує деревовидну структуру;
· багатовимірне градуювання і аналіз чинника - просторову;
· алгоритм MDS;
· репертуарні решітки породжують конструкти або метавимірювання [10].
Формальна методологія психосемантичного градуювання дозволяє частково автоматизувати процес структуризації знань і отримувати «когнітивний розріз» його уявлень про наочну область. Методологія градуювання дозволяє виявляти структури знання непрямим шляхом при отриманні відповідей від експертів на досить прості питання (наприклад, «наскільки близькі поняття x1 і x2» замість «скажіть, який зв'язок між x1 і x2 та як вони впливають один на одного»).
Майже всі експерименти дозволили виявити одну закономірність. Розмірність семантичного простору з підвищенням рівня професіоналізму зменшується. Цей висновок узгоджується з відомими положеннями когнітивної психології про те, що процес пізнання супроводжується узагальненням. Побудова семантичного простору зазвичай включає три послідовні етапи:
1. Вибір і застосування відповідного методу оцінки семантичної схожості. Цей етап включає експеримент з випробовуваними, яким пропонується оцінити спільність стимулюючих ознак, що пред'являються, на деякій шкалі.
2. Побудова структури семантичного простору на основі математичного аналізу отриманої матриці подібності. При цьому відбувається зменшення числа досліджуваних понять за рахунок узагальнення і отримання генералізованих осей.
3. Ідентифікація, інтерпретація виділених факторних структур, кластерів або груп об'єктів, осей тощо. На цьому етапі необхідно знайти значеннєві еквіваленти, мовні «ярлики» для виділених структур. Тут великого значення набуває лінгвістичне чуття і професіоналізм фахівця, який здійснює дослідження, і випробуваних експертів. Часто до інтерпретації залучають групу експертів.
1.2 Методи багатовимірного градуювання
Надалі розвиток методів психосемантики йшов по лінії розробки зручних пакетів прикладних програм, заснованих на методах багатовимірного градуювання, аналізу чинника, а також спеціалізованих методів (статистичного) опрацювання репертуарних решіток. Прикладами пакетів такого типу є системи KELLY [11], MADONNA [12], MEDIS [13]. З іншого боку, специфіка ряду конкретних додатків, в першу чергу - в інженерії знань, вимагала також розвитку інших (не чисельних) методів обробки психосемантичних даних, що використовують, в тій або іншій формі, парадигму логічного виводу на знаннях. Яскравим прикладом цього напряму є система AQUINAS [14]. Проте аналіз практичного застосування систем обох типів до завдань інженерії знань приводить до висновку про недосконалість наявних методик і необхідність їх розвитку відповідно до сучасних вимог інженерії знань. Найбільші перспективи в цій області, мабуть, у методів багатовимірного градуювання.
Сьогодні багатовимірне градуювання - це математичний інструментарій, призначений для обробки даних про попарну схожість, зв'язки або відношення між аналізованими об'єктами з метою представлення цих об'єктів у вигляді точок деякого координатного простору. Багатовимірне градуювання є одним з розділів прикладної статистики, наукової дисципліни, що розробляє і систематизує поняття, прийоми, математичні методи і моделі, призначені для збору, стандартного запису, систематизації і обробки статистичних даних з метою їх лаконічного представлення, інтерпретації і отримання наукових і практичних висновків. Традиційно багатовимірне градуювання використовується для вирішення трьох типів завдань:
§ пошук і інтерпретація латентних (тобто прихованих, безпосередньо не спостережуваних) змінних, що пояснюють задану структуру попарних відстаней (зв'язків, близькостей);
§ верифікація геометричної конфігурації системи аналізованих об'єктів в координатному просторі латентних змінних;
§ стиснення початкового масиву даних з мінімальними втратами в їх інформативності.
Незалежно від завдання багатовимірне градуювання завжди використовується як інструмент наочного представлення (візуалізації) початкових даних. Багатовимірне градуювання широко застосовується в дослідженнях щодо антропології, педагогіки, психології, економіки, соціології [15].
В основі даного підходу лежить інтерактивна процедура суб'єктивного градуювання, коли випробовуваному (тобто експертові) пропонується оцінити схожість між різними елементами за допомогою деякої градуйованої шкали (наприклад, від 0 до 9, або від -2 до +2). Після такої процедури аналітик розташовує чисельно представленими стандартизованими даними, що піддаються обробці існуючими пакетами прикладних програм, що реалізовують різні алгоритми формування концептів вищого рівня абстракції і що будують геометричну інтерпретацію семантичного простору в евклідової системі координат.
Основний тип даних в багатовимірному градуюванні - заходи близькості між двома об'єктами (i, j) - dij. Якщо міра близькості така, що найбільші значення dij відповідають парам найбільш схожих об'єктів, то dij - міра подібності, якщо, навпаки, найменше схожим, то dij - міра відмінності.
Багатовимірне градуювання використовує дистанційну модель відмінності, використовуючи поняття відстані в геометрії як аналогію схожості і відмінності понять. Для того, щоб функція d, визначена на парах об'єктів (а, b), була евклідовою відстанню, вона повинна задовольняти наступні чотири аксіоми:
Тоді, згідно звичайній формулі евклідова відстань, міра відмінності двох об'єктів i та j із значеннями ознаки k у об'єктів i та j відповідно xik та xjk:
Дистанційна модель була багато разів перевірена в соціології і психології [16], що дає можливість оцінити її придатність для використання.
У більшості робіт по багатовимірному градуюванню використовується матрична алгебра. Геометрична інтерпретація дозволяє представити абстрактні поняття матричної алгебри в конкретній графічній формі. Для полегшення інтерпретації рішення задачі багатовимірного градуювання до попередньо оціненої матриці координат стимулів X застосовується обертання.
Серед безлічі алгоритмів багатовимірного градуювання широко використовуються різні модифікації метричних методів Торгерсона [17], а також неметричні моделі, наприклад Крускала [18].
При порівнянні методів багатовимірного градуювання з іншими методами аналізу, теоретично застосовними в інженерії знань (ієрархічний кластерний аналіз або аналіз чинника), багатовимірне градуювання виграє за рахунок можливості дати наочне кількісне координатне уявлення, що переважно є простішим і тому легше інтерпретується експертами.
1.3 Використання метафор для виявлення «прихованих» структур знань
Не дивлячись на близькість завдань, інженерія знань і психосемантика істотно відрізняються як в теоретичних підставах, на яких вони базуються, так і в практичних методиках. Але головна відмінність полягає в тому, що інженерія знань направлена на виявлення, як остаточного результату, моделі міркувань, динамічній або операційної складової ментального простору (або функціональної структури поля знань Sf), тоді як психосемантика, намагаючись представити ментальний простір у вигляді евклідового простору, дозволяє робити видимою статичну структуру взаємного «розташування» об'єктів в пам'яті, у вигляді проекцій скупчень об'єктів (концептуальна структура Sk).
Крім цього слід зазначити ряд недоліків методів психосемантики з погляду практичної інженерії знань.
Оскільки в основі психосемантичного експерименту лежить процедура вимірювання суб'єктивних відстаней між стимулами, що пред'являються, то і результати обробки такого експерименту, як правило, використовують геометричну інтерпретацію - евклідовий простір невеликого числа вимірювань (найчастіше - двовимірне). Таке сильне спрощення моделі пам'яті може привести до неадекватних баз знань.
Природність ієрархії як глобальної моделі понятійних структур свідомості служить методологічною базою ОСП. Крім того, і в природній мові поняття явно тяжіють до різних рівнів узагальнення. Проте в більшості прикладних пакетів не передбачено розбиття семантичного простору на рівні, що відображають різні ступені спільності понять, включених в експериментальний план. В результаті отримувані кластери понять, просторово ізольовані в геометричній моделі градуювання, носять таксономічно неоднорідний характер і важко піддаються інтерпретації.
Єдині відносини, що виявляються процедурами психосемантики, - це «далеко - близько» за деякою шкалою. Для проектування і побудови баз знань виявлення відношень є на порядок складнішим завданням, ніж виявлення понять. Тому семантичні простори, отримані в результаті градуювання і кластеризації, повинні бути піддані подальшій обробці на предмет визначення відношень, особливо функціональних і каузальних.
Не варто очікувати, що ці протиріччя можуть бути вирішені швидко й безболісно, оскільки, математичний апарат, покладений в основу всіх пакетів прикладних програм з психосемантики, має певні межі застосування. Однак одним з можливих шляхів зближення без порушення чистоти процедури бачиться розширення простору конкретних об'єктів-стимулів предметної області за рахунок додавання деяких абстрактних об'єктів зі світу метафор, які змусять випробуваного експерта вийти за рамки об'єктивності у світ суб'єктивних уявлень, які найчастіше більшою мірою впливають на його міркування й модель прийняття рішень, ніж традиційні правильні погляди.
2. Метод репертуарних решіток

2.1 Основні поняття

Серед методів когнітивної психології - науки, що вивчає те, як людина пізнає і сприймає світ, інших людей і самого себе, як формується цілісна система уявлень і відношень конкретної людини, - особливе місце займає такий метод особової психодіагностики, як метод репертуарних решіток (repertory grid).
Вперше метод був сформульований автором теорії особистісних конструктів Джорджем Келлі в 1955 р. Чим ширший набір особистісних конструктів у суб'єкта, тим більш багатовимірним, диференційованим є образ світу, людини, інших явищ і предметів, тобто тим вище його когнітивна складність.
Репертуарна решітка є матрицею, яку заповнює або сам випробовуваний, або експериментатор в процесі обстеження або бесіди. Стовпцю матриці відповідає певна група об'єктів, або, інакше, елементів. Як об'єкти можуть виступати люди, предмети, поняття, відношення, звуки, кольори - все, що цікавить психодіагностика. Рядками матриці є конструкти - біполярні ознаки, параметри, шкали, альтернативні протилежні відношення або способи поведінки. Конструкти або задаються дослідником, або виявляються у випробовуваного за допомогою спеціальних прийомів і процедур виявлення. Вводячи поняття конструкта, Келлі об'єднує дві функції: функцію узагальнення (встановлення схожості) і функцію зіставлення. Він пропонує декілька визначень поняття «конструкт». Одне з яких:
Конструкт - це деяка ознака або властивість, за якою два або декілька об'єктів схожі між собою і, відповідно, відмінні від третього або декількох інших об'єктів.
Наприклад, виділення з трьох предметів «диван, крісло, стілець» двох «диван і крісло» виявляє конструкт «м'якість меблів». Келлі в своїх роботах підкреслює біполярність конструктів. Він вважає, що, стверджуючи що-небудь, ми завжди одночасно щось заперечуємо. Саме біполярність конструктів робить можливою побудову репертуарних решіток. Наприклад, північ - південь - це референтна вісь: елементи, які в одному контексті є «північчю», в іншому стають «півднем».
Можливості конструкта обмежені. Вони можуть бути застосовані тільки до деяких об'єктів. Це знайшло своє віддзеркалення в понятті «діапазону придатності» конструкта. Англійські психологи Франселла і Банністер вважають правило «діапазону придатності» відмінною рисою техніки репертуарних решіток. Під діапазоном придатності можна розуміти область уявлень людини про світ, поняття якої можна співвіднести з конкретною референтною віссю конструкта, що виділявся. Психологічно осмислений результат вийде тільки в тому випадку, якщо елементи, використовувані в репертуарних решітках; потраплятимуть в «діапазон придатності» конструктів випробовуваного.
Конструкти - не ізольовані утворення. Вони взаємодіють один з одним, причому характер цієї взаємодії не випадковий, а має цілісний системний характер.
В процесі заповнення репертуарних решіток випробовуваний повинен оцінити кожен об'єкт по кожному конструкту або іншим чином поставити у відповідність елементи конструктам.
Визначення репертуару означає, що елементи вибираються за певними правилами так, щоб вони відповідали певній області і всі разом були зв'язані смисловим чином (контекстом) аналогічно репертуару ролей в п'єсі. Передбачається, що, змінюючи репертуар елементів, можна «настроювати» методики на виявлення конструктів різних рівнів спільності і що відносяться до різних систем.
При перекладі з англійської мови термін матриця не використовується, оскільки репертуарні решітки не завжди є матрицею в точному значенні цього терміну: у ній на перетині рядків і стовпців не обов'язково стоять числа, не завжди витримується прямокутний формат, рядки можуть бути різної довжини.
Другий зміст цього визначення полягає в тому, що в техніці репертуарних решіток часто елементи задаються у вигляді узагальнених інструкцій, репертуару ролей, на місце яких кожна конкретна людина в думках підставляє своїх знайомих людей або конкретні предмети, якщо як елементи задані назви предметів.
Репертуарні решітки краще вважати специфічним різновидом структурованого інтерв'ю. Зазвичай ми досліджуємо систему конструктів іншої людини в ході розмови з нею. В процесі бесіди ми поступово починаємо розуміти, як вона бачить світ, що з чим пов'язане, що з чого виходить, що для чого важливе, а що ні, як вона оцінює інших людей, події і ситуації.
Решітки формалізують цей процес і дають математичне обґрунтування зв'язків між конструктами певної людини, дозволяють детальніше вивчити окремі підсистеми конструктів, помітити індивідуальне, специфічне у структурі й змісті світогляду людини.
Важливе положення техніки репертуарних решіток: орієнтація на виявлення власних конструктів випробовуваного, а не нав'язування їх йому ззовні.
Гнучкість і ефективність репертуарних решіток, якість і кількість одержуваної інформації роблять їх придатними для вирішення широкого кола завдань. Методики цього типу використовуються в різних галузях практичної діяльності: у педагогіці й соціології, у медицині, рекламі й дизайні. Метод репертуарних решіток виявився ідеально пристосованим для реалізації у вигляді діалогових програм на комп'ютері, що також сприяло його широкому розповсюдженню. Достоїнства й переваги цього методу повністю розкриваються тоді, коли є можливість, здійснивши дослідження, швидко опрацювати результати й проаналізувати їх для того, щоб уже при наступній зустрічі з випробуваним можна було уточнити й перевірити виниклі припущення, скласти й уточнити репертуарні решітки іншого типу, а якщо це необхідно, і доповниш колишню, змінивши репертуар елементів або вибірку конструктів.
2.2 Методи виявлення конструктів. Метод мінімального контексту

Метод мінімального контексту або метод тріад найчастіше використовується для виявлення конструктів. Елементи подаються групами по три. Це мінімальне число, що дозволяє визначити подібність і розходження.
Випробовуваній особі надаються три елементи з усього списку й пропонується назвати яку-небудь важливу якість, за якою два з них подібні між собою й, отже, відмінні від третього. Після того як експериментатор запише відповідь, респондента просять назвати, у чому конкретно полягає відмінність третього елемента від двох інших (якщо випробовуваний не вказав, які саме два елементи були оцінені як подібні між собою, то його просять зробити це). Відповідь на це запитання і являє собою протилежний полюс конструкта. Випробовуваному надається стільки тріад елементів, скільки вважає за потрібне експериментатор. Специфічних правил не існує. Все залежить лише від величини вибірки, тобто від кількості конструктів, що підлягають дослідженню.
Приклад
Є список із назв фруктів. Береться тріада «яблуко-груша-апельсин». Респондент виділяє два подібних об'єкти - «яблуко й груша»; якість, що визначає подібність, «відсутність алергічної реакції в респондента», відмінність третього об'єкта - «алергічність». Так виявлено особистісний конструкт «алергічність/її відсутність».
Інші методи виявлення конструктів
Франселла й Банністер описують методи, які також використовують тріади:
¦ послідовний метод;
¦ метод самоідентифікації;
¦ метод рольової персоніфікації.
У двох останніх методах у тріаду включається елемент «я сам». Келлі запропонував використовувати тріади для виявлення конструктів, оскільки цей метод відбивав його теоретичні уявлення про те, як конструкти вперше виникають. Однак у зв'язку з тим, що у випробовуваного виявляються вже сформовані конструюй, не обов'язково використовувати неодмінно три елементи. Тріада не є єдиним способом виявлення протилежною полюса.
Для виявлення конструктів можна використовувати два елементи (виявлення конструктів за допомогою діод елементів) або більш, ніж три, як це робиться в методі повного контексту. Часто використовуваний метод техніка сходового спускання Хінкла:
ь конструкти видобувають стандартним методом;
ь із приводу окремого конструкта задається запитання «До якого полюса цього конструкта ви б хотіли бути віднесені?»;
ь потім: «Чому Ви віддаєте перевагу цьому полюсу?». «Що протистоїть цьому?».
Таким чином утворюється новий конструкт, більше узагальнений, ніж вихідний.
Процес повторюється, і виділяється ієрархія конструктів.
2.3 Аналіз репертуарних решіток

Аналіз репертуарних решіток дозволяє визначити силу й спрямованість зв'язків між конструктами респондента, виявити найбільш важливі й значимі параметри (глибинні конструкти), що лежать в основі конкретних оцінок і відношень, побудувати цілісну підсистему конструктів, що дозволяє описувати й пророкувати оцінки й відношення людини.
Аналіз одиничних репертуарних решіток
Можна використовувати форму кластерного аналізу для групування конструктів. Цей алгоритм структурує конструюй в лінійний порядок так, що конструкти. які перебувають близько в просторі, також виявляються близькими в порядку. Цей алгоритм має переваги під час демонстрації, тому що подання просто реорганізує решітки, показуючи сусідство конструктів і елементів. Отже, формуються дві матриці: одна - для елементів, інша - для конструктів. Кластери визначаються вибором найбільших значень у цих матрицях тобто найбільш зв'язаних складових матриці доти, поки всі елементи й конструкти не будуть включені в кластери с черево. Програма робить ієрархічну кластеризацію системи конструктів експерта й відображає видобуті знання.
Крім того, для кожного конструкта є чисельні значення в решітках як вектор величин, пов'язаних з розташуванням елементів щодо полюсів цього конструкта. Із нього погляду кожний конструкт може бути зображений як точка в багатомірному просторі, а його площина визначається кількістю пов'язаних з ним елементів. Природною мірою відношення між конструктами с відстанню між ними в цьому багатовимірному просторі. Два конструкти з нульовою відстанню між ними - це конструкти, стосовно яких елементи структуруються однаково. Отже, можна вважати, що вони використовуються однаково. У деякому сенсі - це еквівалентні конструкти.
Для нееквівалентних конструктів можна аналізувати їхні просторові відношення, визначаючи ряд осей як проекцію кожного конструкта на вісь, найбільш віддалену від них, проекцію на другу вісь, пов'язану з відстанями, що залишилися, і т.д. Це метод аналізу головних компонент простору конструктів. Він пов'язаний з факторним аналізом семантичною простору, використаного у вивченні семантичного диференціала. Метод аналізу головних компонент дозволяє подати елементи й конструкти так, що між ними можуть бути виявлені взаємозв'язки. Можна и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.