, , , , , . .

 

 

!

 

:

:

 

 

 

?

StudentHelp, , MS Word. , , antiplagiat.ru, etxt.ru advego.ru. StudentHelp , Word .


:


:

: . : 15.12.2012. : 2012. : 29. antiplagiat.ru: < 30%

():


?

1:
:
1. .3
2. 腅3
3. 腅..3
4.1. 셅..4
4.2. ...7
4.3. 셅...11
4.4. 腅..13
4.5. ...15
4.6. 腅.17
4.7. ...20
4.8. 녅...22
4.9. ⅅ26
4.10. 䅅...26


: , .

:[a,b]
? N
7

[0,2]
?=5*10-3

:

x y
0
7,389056
0,1
6,825894
0,2
6,329647
0,3
5,893947
0,4
5,513032
0,5
5,181689
0,6
4,8952
0,7
4,649297
0,8
4,440117
0,9
4,264166
1
4,118282
1,1
3,999603
1,2
3,905541
1,3
3,833753
1,4
3,782119
1,5
3,748721
1,6
3,731825
1,7
3,729859
1,8
3,741403
1,9
3,765171
2
3,8

:
void PasMet(double a,double b,double E)
{

int N;
N=ceil((b-a)/E-1);
if(N%2==0)
N++;
double *x=new double[N];
double *y=new double[N];
for(int i=0; i<N; i++)
{
x[i]=a+(b-a)/(N+1)*(i+1);
y[i]=F(x[i]);
}
double min=y[0];
int l=0;
for(int i=1;i<N;i++)
{
if(min>y[i])
{
min=y[i];
l=i;
}
}
cout<<"Optimalnii passivnii metod:\nx'="<<x[l]<<"\ny'="<<min<<"\nN="<<N<<"\n";

N=floor((b-a)/E-2+1);
if(N%2==1)
N++;
x=new double[N+2];
y=new double[N+2];
double d=E/100;
for(int i=1; i<=N/2; i++)
{
x[2*i]=a+(b-a)/(N/2+1)*i;
x[2*i-1]=x[2*i]-d;
}
x[0]=a;
x[N+1]=b;
for(int i=1;i<=N;i++)
{
y[i]=F(x[i]);
}
min=y[1];
l=1;
for(int i=2;i<=N;i++)
{
if(min>y[i])
{
min=y[i];
l=i;
}
}
double xw=(x[l-1]+x[l+1])/2;
double yw=F(xw);
cout<<"x'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
delete x;
delete y;
getch();
}
-:
:
void BlochMet(double a,double b,double E)
{
for(int i=1; i<6; i++)
{
BlochCh(a,b,E,i*2);
}
for(int i=1; i<6; i++)
{
BlochNech(a,b,E,i*2+1);
}
getch();
}

N:
void BlochNech(double a,double b,double E,int n)
{
int k=(n+1)/2;
double *x,*y;
x= new double[n+2];
y= new double[n+2];
x[k]=(a+b)/2;
y[k]=F(x[k]);
int N=1;
int l;
double min;
do
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(i!=k)
{
x[i]=a+(b-a)/(n+1)*i;
y[i]=F(x[i]);
}
}
x[0]=a;
x[n+1]=b;
N=N+n-1;
l=1;
min=y[1];
for(int i=2;i<=n;i++)
{
if(min>y[i])
{
y[i]=min;
l=i;
}
}
a=x[l-1];
b=x[l+1];
x[k]=x[l];
y[k]=y[l];
}
while(b-a>2*E);
double xw=x[k];
double yw=y[k];
cout<<"Razmer bloka: "<<n<<" x'="<<xw<<" y'= "<<yw<<" N= "<<N<<"\n";

}


N:
void BlochCh(double a,double b,double E,int n)
{
double *x,*y;
x= new double[n+2];
y= new double[n+2];
double d=E/100;
int l;
double min;
int N=0;
do
{
for(int i=1; i<=n/2; i++)
{
x[2*i]=a+(b-a)/(n/2+1)*i;
x[2*i-1]=x[2*i]-d;
}
for(int i=1; i<=n; i++)
{
y[i]=F(x[i]);
}
N+=n;
x[0]=a;
x[n+1]=b;
l=1;
min=y[1];
for(int i=2; i<=n; i++)
{
if(min>y[i])
{
min=y[i];
l=i;
}
}
a=x[l-1];
b=x[l+1];
}
while(b-a>2*E);
double xw=(a+b)/2;
double yw=F(xw);
cout<<"Razmer bloka: "<<n<<" x'= "<<xw<<" y'= "<<yw<<" N= "<<N<<"\n";
}
-:
N:

N::
void PopolamMet(double a,double b,double E)
{
double x[5],y[5];
x[2]=(a+b)/2;
y[2]=F(x[2]);
int N=1;
int l;
double min,yw,xw;
do
{
x[0]=a;
x[4]=b;
x[1]=(a+x[2])/2;
y[1]=F(x[1]);
x[3]=(x[2]+b)/2;
y[3]=F(x[3]);
N+=2;
l=1;
min=y[1];
for(int i=2;i<4;i++)
{
if(min>y[i])
{
min=y[i];
l=i;
}
}
a=x[l-1];
b=x[l+1];
x[2]=x[l];
y[2]=y[l];
}
while(b-a>2*E);
xw=x[2];
yw=y[2];
cout<<"Metod deleniya otrezka popolam:\nx'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
getch();
}

-::
void DihMet(double a,double b,double E)
{
int N=0;
double y[2],x;
double xw,yw;
double d;
d=E/100;
do
{
x=(a+b)/2;
y[0]=F(x-d);
y[1]=F(x+d);
if(y[0]<y[1])
b=x+d;
else
a=x-d;
N+=2;
}
while(b-a>2*E);
xw=(a+b)/2;
yw=F(xw);
cout<<"Metod dihotomii:\nx'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
getch();
}

-:
:
void ZolMet(double a,double b,double E)
{
double tau=(1+sqrt(5))/2;
double x[2], y[2],xw,yw;
x[0]=a+(b+a)/pow(tau,2);
y[0]=F(x[0]);
x[1]=a+(b+a)/tau;
y[1]=F(x[1]);
int N=2;
do
{
if(y[0]<y[1])
{
b=x[1];
x[1]=x[0];
y[1]=y[0];
x[0]=a+b-x[1];
y[0]=F(x[0]);

}
else
{
a=x[0];
x[0]=x[1];
y[0]=y[1];
x[1]=a+b-x[0];
y[1]=F(x[1]);
}
N++;
}
while((b-a)/tau>2*E);
if(y[0]<y[1])
xw=(a+x[1])/2;
else
xw=(x[0]+b)/2;
yw=F(xw);
cout<<"Metod zolotogo secheniya:\nx'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
getch();
}

-:
:
void FibMet(double a,double b,double E)
{
double d=E/100;
double fib[3];
double x[2],y[2],xw,yw;
fib[0]=1;
fib[1]=1;
fib[2]=2;
int N=2;
do
{
fib[0]=fib[1];
fib[1]=fib[2];
fib[2]=fib[0]+fib[1];
N++;
}
while(fib[2]<=(b-a)/(2*E));
x[0]=a+((b-a)/fib[2])*fib[0];
x[1]=a+((b-a)/fib[2])*fib[1];
y[0]=F(x[0]);
y[1]=F(x[1]);
for(int i=3;i<N;i++)
{
if(y[0]<y[1])
{
b=x[1];
x[1]=x[0];
y[1]=y[0];
x[0]=a+b-x[1];
y[0]=F(x[0]);
}
else
{
a=x[0];
x[0]=x[1];
y[0]=y[1];
x[1]=a+b-x[0];
y[1]=F(x[1]);
}
}
if(y[0]<y[1])
{
b=x[1];
x[1]=x[0];
y[1]=y[0];
}
else
a=x[0];
x[0]=x[1]-d;
y[0]=F(x[0]);
if(y[0]<y[1])
b=x[1];
else
a=x[0];
xw=(a+b)/2;
yw=F(xw);
cout<<"Metod chisel Fibbonachi:\nx'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
getch();
}

-:
:
void KasMet(double a,double b,double E)
{
double z[2],y[2],s,yr,zr,xw,yw;
cout<<"funkciya vipuklaya na vsem intervale, => metod primenim\n";
y[0]=F(a);
z[0]=Fp(a);
y[1]=F(b);
z[1]=Fp(b);
int N=4;
do
{
s=((z[1]*b-z[0]*a)-(y[1]-y[0]))/(z[1]-z[0]);
yr=F(s);
zr=Fp(s);
if(zr==0)
{
xw=s;
yw=yr;
break;
}
if(zr>0)
{
b=s;
y[1]=yr;
z[1]=zr;
}
else
{
a=s;
y[0]=yr;
z[0]=zr;
}
N+=2;
}
while(b-a>2*E);
if(zr!=0)
{
xw=(a+b)/2;
yw=F(xw);
}
cout<<"Metod kasatelnih:\nx'="<<xw<<"\ny'="<<yw<<"\nN="<<N<<"\nPress any key\n";
getch();
}

-::
void ParMet(double a,double b,double E)
{
int N;
double c=1.361;
double ya,yb,yc,xw,yw,s,t,yt;
ya=F(a);
yb=F(b);
yc=F(c);
N=3;
do
{
s=c+0.5*(pow((b-c),2)*(ya-yc)-pow((c-a),2)*(yb-yc))/((b-c)*(ya-yc)+(c-a)*(yb-yc));
if(s!=c)
t=s;
else
t=(a+c)/2;
yt=F(t);
N++;
if(t<c)
{
if(yt<yc)
{
b=c;
yb=yc;
c=t;
yc=yt;
}
else
{
if(yt>yc)
{
a=t;
ya=yt;
}
else

..................90% antiplagiat.ru, etxt.ru advego.ru
* . , .