На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця як об'єкт управлння. Характеристика обєкту дослдження. Аналз органзацї як системи управлння. Аналз дагностика макросередовища органзацї. Аналз внутршнього середовища органзацї. Вихд на ринок пасажирських перевезень.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 19.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


КУРСОВА РОБОТА

на тему:
«Організація функціонального управління»

ЗМІСТ
Вступ
1. Організація - як об?єкт управління
1.1. Загальна характеристика об?єкту дослідження
2.Аналіз організації як системи управління
2.1.Аналіз макросередовища організації
2.2. Аналіз внутрішнього середовища організації
3.Основні заходи вдосконалення Дубровицького КП «Будинкоуправління»
3.1. Вихід на ринок пасажирських перевезень
Висновки
Література
Додатки
Вступ

Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому, успіх підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін в середовищі їх діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно визначати напрями інвестицій за різними видами діяльності тощо, щоб досягти успіху і забезпечити процвітання підприємства у перспективі.
Практичне вирішення проблем, пов?язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння методології і методів формування менеджментом підприємства його стратегії.
Об?єктом дослідження у цій роботі виступає Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління».
Предмет дослідження - сучасний стан підприємства, розвитку КП «Будинкоуправління».
Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
I Розділ

1.1. Загальна характеристика об?єкту дослідження

Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління», яке засноване на міській комунальній власності. Юридична адреса Підприємства: Рівненська область, Дубровицький район, вул. Комунальна 11.
Власником підприємства є Дубровицька міська рада.КП «Будинкоуправління» є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Статут комунального підприємства розроблений на підставі Законів України «Про підприємства в Україні», «Про власність». Підприємство має права та обов'язки передбачені чинним законодавством України та статутом, має самостійний баланс, основні фонди та оборотні кошти, розрахунковий рахунок, валютний знак та інші реквізити. Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, підприємство здійснює на території району та області.
Основними документиами, що регламентують діяльність підприємства є:
Ш Статут КП «Будинкоуправління»;
Ш Колективний договір.
Основними видами діяльності підприємства є:
§ Забезпечення необхідних умов для проживання людей;
§ Збереження житлових будинків, що належать місцевій раді і ефективне використання виділених на ці цілі коштів;
§ Забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків, додержання санітарно-технічних та протипожежних норм.
Підприємство керуючись в своїй діяльності «Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду », забезпечує :
§ Планування та своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту будівель;
§ Контроль за технічним станом житлового фонду і організація проведення планових і не планових оглядів житлових будинків;
§ Розробку поточних і перспективних планів ремонту будинків і підвищення рівня благоустрою, відбір об'єктів для ремонту, проведення робіт по капітальному і поточному ремонту житлового фонду;
§ Підготовку житлового фонду до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;
§ Підвищення благоустрою дворових територій;
§ Обслуговування проживаючих - прописка і виписка громадян, видача довідок;
§ Своєчасне і якісне виконання робіт по заявках населення;
§ Організацію технічної інвентаризації і паспортизації житлового фонду, об'єктів зовнішнього благоустрою;
§ Проведення підготовки, перепідготовки та професійної переорієнтації працівників;
§ Захист юридичних прав членів колективу;
§ Своєчасне доведення до відома проживаючих змін по оплаті квартирної плати та витрат на утримання будинків та при будинкових територій;
§ Вдосконалення форм організації парці, запровадження досягнень науки і техніки, засобів механізації на ремонтних та прибиральних роботах;
§ Забезпечити високу продуктивність праці на робочих місцях;
§ Вести облік житлової площі житлових будинків;
§ Забезпечувати своєчасний збір квартирної та орендної плати;
§ Забезпечувати контроль за додержанням жителями та орендарями обов'язків по утриманню квартири і орендних приміщень на основі договорів найму та договорів оренди;
§ Здійснювати заходи по розширенню матеріально-технічної бази, збереженню і правильному використанню технічних ресурсів,
§ Забезпечити належні умови праці працюючим;
§ Своєчасний розгляд листів і звернень громадян та прийняття по них відповідних рішень;
§ Належний стан фінансово-господарської діяльності, здійснення обліку та аналізу
Галузева належність
Господарський комплекс країни, являє собою сукупність взаємопов'язаних галузей. За участю у створенні сукупного суспільного продукту та національного доходу суспільне виробництво поділяють на сфери матеріального та нематеріального виробництва. У сфері нематеріального виробництва здійснюється надання суспільству різноманітних послуг, необхідних для підтримання певного рівня його життя. Саме в цій сфері функціонує наше підприємство. Кожна сфера економіки поділяється на галузі. Галузь - це якісно однорідна сукупність господарських одиниць (підприємств, організацій, установ) різних форм власності, які характеризуються особливими умовами виробництва у системі суспільного розподілу праці, однорідною продукцією і виконують однакову функцію у національному господарстві. КП «Будинкоуправління» належить до галузі житлово-комунального господарства,а саме : займається послугами з наданням в оренду власного нерухомого майна.
Житлово-комунальні послуги - це результат господарської діяльності, спрямований на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і не жилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексів будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил ,результатів діяльності шляхом бухгалтерської та статистичної звітності.
Місія - визначає основні завдання, які стоять перед підприємством і повинні виконуватись уповноваженими особами.
Існує ряд суб'єктів, які впливають на місію підприємства:
ь Власники підприємства;
ь Працівники підприємства (від рівня їх кваліфікації залежить реалізація цілей);
ь Споживачі (саме на них орієнтована місія, вони визначають попит на товари та послуги);
ь Партнерські фірми (фірми постачальники, фірми посередники)
Місією нашого підприємства є задоволення суспільних проблем в товарах народного споживання , продукції виробничо-технічного призначення, роботах і послугах.
Мета - покращення ефективності обслуговування житлового комплексу, підвищення доходів та продуктивності праці, зниження експлуатаційних витрат, забезпечення здорових та безпечних умов праці, одержання максимальних прибутків від господарської діяльності та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майном.
За результатами діяльності підприємства формується уявлення про нього, його імідж.
Імідж (образ, зображення) - це сформований і постійно підтримуваний стабільний образ певного середовища клієнтів ринку про послуги, яке надає підприємство. Поняття іміджу фірми та іміджу її керівника тісно пов'язані, тобто керівник створює імідж організації згідно своїх принципів, освіченості, виховання, поглядів і головних цілей.
На рахунок КП «Будинкоуправління» можна сказати, що за свій 62 річний досвід підприємство зарекомендувало себе як надійне та стабільне. Нам довіряють споживачі, та ділові партнери. З кожним днем зростає імідж підприємства в ділових колах.
Історія розвитку підприємства
Історія створення КП «Будинкоуправління» бере свій початок з грудня 1946 року, коли рішенням виконкому міської ради депутатів трудящих при Дубровицькому міськкомунхозі було утворене будинкоуправління, яке мало забезпечувати збереження житлового фонду міста.
За роки існування підприємство постійно було серед кращих в районі та області. Візьмемо, наприклад, відрізок часу з кінця 90-х початку 2000-х років, криза неплатежів за житлово-комунальні послуги, неспроможність бюджетів розрахуватись по дотаціях, субсидіях та пільгах призвели галузь до банкрутства, однак і в цій ситуації підприємство не тільки вижило, а й розвивалося, було лідером в області. Проте зі зміною керівництва у 2005 році підприємство переживало не найкращі часи, знизилися практично всі показники виробничої та фінансової діяльності. В такому стані підприємство про існувало більше року, та наступна зміна керівника вивела КП «Будинкоуправління» на вищі рівні розвитку. І уже з кінця 2006 року підприємство швидко виходить із кризи та стає успішним.
Життєвий цикл підприємства

Рис.1.1. Життєвий цикл КП «Будинкоуправління»
Взаємовідносини між працівниками наведемо у вигляді організаційної структури.
Структура організації - логічне відношення рівнів управління і функціональних областей, побудована в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.
Структура підприємства (зображена на рис.1.2) належить до лінійно-функціональних структур ,основними перевагами якої є високий рівень спеціалізації управлінської праці, компетентне охоплення практично всіх сфер діяльності , краща адаптація до різних умов диверсифікації виробництва.
Підприємство очолює керуючий, якому підпорядковуються головний інженер, головний бухгалтер, виконавець робіт, завідувач складу, а вони в свою чергу мають працівників, які підпорядковані їм.
Комунальне управління
Бухгалтерія
Економічний відділ
Склад
Виробничий підрозділ
Відділ кадрів
Рис.1.2. Структура підприємства
Управління підприємством здійснюється на підставі сполучення самоуправління трудового колективу і права власника по господарському використанню свого майна. Власник підприємства здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо в таких випадках: внесення змін та доповнень до статуту; призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства на контрактній основі; вирішення питання про організацію та ліквідацію; контроль за господарсько-фінансовою діяльністю.
У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через керівника, якому делегує свої повноваження.
Керівник підприємства:
v Забезпечує виконання поточних і перспективних планів підприємства та планів соціально-економічного розвитку;
v Розпоряджається майном ,включаючи грошові кошти;
v Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
v Укладає угоди від імені підприємства, відкриває в банках розрахункові рахунки;
v Представляє підприємство у відносинах з юридичними та фізичними працівників підприємства;
v Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв працівників;
v особами;видає накази та вказівки, інструкції, положення обов'язкові для всіх
v Вирішує інші питання господарсько-фінансової діяльності.
Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним
Демократичний тип керівника прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них.
Керівник демократичного типу особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Він намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців.
Керівник демократичного типу вважає своїм обов'язком постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформувати підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу. При такій системі спілкування набагато легше мобілізувати підлеглих на реалізацію поставлених перед ними завдань, виховувати в них почуття справжніх господарів.
Отже, керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло-го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек-туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо-нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо-вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги.
II Розділ Аналіз організації як системи управління

2.1 Діагностика макросередовища

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Ана-ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль-ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна-чення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передба-чає вивчення і дослідження трьох його складових:
* макросередовища;
* мікросередовища;
* внутрішнього середовища.
Макросередовище - це сукупність факторів та обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, але організація проконтролювати або змінити їх не може. Мкросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію. До макросередовища належать: політико-правове середовище, економічні фактори, демографічні фактори, соціально-культурне середовище, технологічні фактори, екологічне середовище, міжнародні фактори.
Аналіз факторів макросередовища КП «Будинкоуправління» було здійснення за трьома етапами:
1. Формування переліку фактів, що досліджується.
2. Збір узагальнення та аналіз інформації.
3. Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Узагальнення та аналіз зібраної інформації зобразимо в таблиці 2.2
Оцінка та аналіз факторів макросередовища.
№№ з/п
Група факторів
Фактор
Стан фактора та тенденція його зміни
11
2
3
4

1.
Економічні
1.1.Розвиток економіки України (ВВП)
1.2. Розвиток економіки регіону
У 2007 році порівняно з 2006 роком реальний внутрішній валовий продукт становив 107,3%
Рівень розвитку економіки області нижчий загальноукраїнських темпів розвитку
2.Стан бюджету
В Україні з 2006 по 2007 роки доходи зросли на 28,7 млрд.грн., витрати також збільшились на 42,3 млрд.грн., при цьому наявний дефіцит. У Рівненській області доходи протягом 2006-2007 років зросли на 289 млн.грн., а витрати зросли на 265,2 млн.грн.
Відсутність дефіциту, можлива стабілізація.
3.Темп інфляції
Тенденція до збільшення, у 2007 році становила 116,6% (у 2006 - 111,6%)
4.Рівень безробіття
В Україні помірно знизився на 15,4% і на1 січня 2008рстановила 642,3 тис.осіб. У Рівненській області знизився протягом 2006-2007 років на
5.Рівень податкових ставок
На протязі року податкові ставки були незмінними, тобто: державні: ПДВ 20%, ПнП - 15%; податки на ЗП персоналу: фонд зайнятості - 1.5%, соц. страх. - 1%, пенсійний фонд - 33,2%, фонд охорони праці - 1%; місцеві - комунальний - 10 % від мінімального ФОП
6.Рівень доходів населення
Номінальні доходи населення за 2007р. порівняно з 2006р. збільшились на 29,9%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,6%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - на 12,5%. Витрати населення в 2007р. порівняно з а попереднього року збільшились на 33,3%.

Приріст заощаджень становив 46360 млн.грн.
У Рівненській області доходи населення протягом 2006-2007 років збільшились на 289 млн.грн., видатки також збільшились протягом 2006-2007 років на 262,5 млн.грн.

2.
Політичні
1.Рівень політичної стабільності в суспільстві
Ситуація досить нестабільна. Гостра боротьба за владу. Часті кадрові зміни вищих органів управління

2.Напрям розвитку політичної системи
Існування трирівненвої структури влади (судова, законодавча, виконавча). Наявний політичний плюралізм. Наявна певна полярність політичних поглядів.

3.Характер політичної боротьби
Нерідке відкидання принципів демократії, гласності. Різнопланова: від гострої дискусії в ЗМІ до застосування грубої фізичної сили.


4.Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку
Менш ніж третина населення підтримує і ця кількість поступово зменшується. Низький рівень пенсій, стипендій

3.
Правові
Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства
Закони України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про працю”, “Про власність”, "Про житлово-комунальне господарство",Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Постанова КМУ “Про встановлення тарифів”

.
4.4
4
Демографіч-ні

1. Чисельність населення
Має тенденцію до зменшення. В Україні протягом 2006 по 2007 роки чисельність наявного населення зменшилась на 247,9 тис.осіб. У Рівненській області чисельність населення протягом 2006-2007 років зменшилась на 13,9 тис. осіб.

2.Статево-віковий склад області
Переважають жінки - на 2,7 %. Розподіл:
жінки - 613012 чол.
чоловіки - 550076 тис. чол.

3.Рівень народжува-ності
В Україні чисельність народжених протягом 2006-2007 років зросла на 14,1 тис.чол.
В Рівненській області в 2007р. рівень народжуваності становив 11,7 чол. на 1000 населення. Має тенденцію до постійного зменшення. Але рівень смертності в цілому по регіону зменшується
5.
5
6
Науково-технічні
1.Нововведення в області товарів та послуг
Обсяг наукових та науково-технічних робіт з 2006 по 2007 роки зріс на 590,3 млн.грн. Спостерігається тенденція до збільшення обсягу інноваційних витрат на 4,5% порівняно з минулими роками

2.Нововведен
ня в області менеджменту
Спостерігається тенденція до формування більш гнучкого апарату управління. Суттєвий ріст (6 % відносно минулих років)

6.
Природні
1.Стан природних ресурсів
Недостача земельних площ у містах (високий ступінь забудованості), наявність “вільних земель” у сільській місцевості - збільшення конгломерацій.

2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишньо
го середовища)
Шкідливі викиди в атмосферне повітря протягом 2006-2007 років зросли на 20,2 тис.т. Відсутність належного контролю за виконанням законодавства і встановлених норм.

7.
Соціально-культурні
1.Рівень освіти
В Україні кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації протягом 2006 по 2007 рік зросла на 17 закладів, а ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом 1998-2006 років на 84 заклади. У цілому по Рівненській області кількість навчальних закладів освіти складає 1085 шт.

2.Соціальні умови життя
Суттєво не змінюється, низька житлова забезпеченість, “комунальна проблема”. Збільшення вартості комунальних послуг

Проаналізувавши вплив макросередовища на діяльність підприємства, можна відмітити до позитиву - це ріст ВВП, ріст бюджетних асигнувань, зниження рівня безробіття, незначний ріст доходів громадян. Серед негативних факторів - це недосконале правове забезпечення, відсутність політичної волі в державі по реформуванню житлово-комунального господарства, відсутність інновацій в галузі, демографічні фактори - старіння населення.
2.2 Діагностика ділового оточення організації.

Ділове середовище (мікросередовище) безпосередньо охоплює ті елементи середовища підприємства, з яким воно перебуває в прямому контакті, тобто сукупність факторів, обставин, що зовні впливають на діяльність підприємства однак організація може їх частково або повністю проконтролювати.
Аналіз мікросередовища передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства, використання наявних потужностей, собівартість і якість надання послуг.
Мікросередовище -- це учасники ринку, які безпосередньо контакту-ють з підприємством і впливають на нього. Це насамперед спожи-вачі, постачальники, конкуренти, посередники.
Особливості взаємодії із споживачами.
Споживацька аудиторія є досить різноманітною за своїми життєвими цінностями, очікуваннями, вимогами до товарів чи послуг. Тому споживачів поділяють на цільові групи. На сьогоднішній день КП «Будинкоуправління» обслуговує 80 будинків, із них 41 багатоповерховий, загальною кількістю 1452 квартири, в яких проживає 4756 мешканців.
Певні групи споживачів, зокрема учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, інваліди війни 1,2,3 груп, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, особи (ЧАЕС) - 1,2 категорії, діти (ЧАЕС) - інваліди, інваліди військової служи, міліціонери на пенсії, пожежники на пенсії, отримують пільгу у розмірі 50%, 75%, 100% в залежності від категорії до якої належать.
Отже, потенційними споживачами послуг нашого підприємства є населення, незалежно від соціально-психологічної та демографічної характеристики, тобто всі мешканці, які проживають в житлових будинках, балансоутримувачем яких є КП «Будинкоуправління», а власником - Дубровицька міська рада.
Взаємодія із конкурентами.
За видом основної діяльності КП «Будинкоуправління» є монополістом в нашому районі, воно не має конкурентів, бо жодне з існуючих підприємств не обслуговує житлові будинки міської ради та не нараховує плати за утримання будинків та прибудинкової території.
В майбутньому конкурентом підприємства на ринку житлово-комунальних послуг можуть стати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Особливості взаємодії з постачальниками.
Для підприємства дуже важливо при виборі постачальників товарів глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал із тим, щоб встановити ділові відносини, що забезпечують підприємству стабільну роботу. Серед основних постачальників можна виділити:
ВАТ «Рівнеметалторг», ВАТ «Рівнекомунпостач», ВАТ «Волинь-шифер »,ТзОВ «Ромстал-Україна», СП «Іберус-Київ», Висоцький держлісгосп, ПП Опанасик С.Д., ТзОВ «Авіас».
Таблиця 2.3
Перелік постачальників КП «Будинкоуправління»
№ п/п
Постачальник
Матеріали
1
ВАТ «Рівнеметалторг»
Металопрокат
2
ВАТ «Рівнекомунпостач»
Крани, вентиля, цвяхи, труби, скло, засувки
3
ВАТ «Волинь-шифер »
Шифер
4
ВАТ «Волинь-цемент»
Цемент
5
ТзОВ «Ромстал-Україна»
Термоізоляція, труби, крани
6
СП «Іберус-Київ »
Ножі, пили рамні
7
Висоцький держлісгосп
Лісоматеріали
8
ПП Опанасик С.Д.
Фарби, шпаклівки, саморізи, дюбеля.
9
ТзОВ «Техпрофіль»
Інструмент, флянці, засувки
10
ТзОВ «Авіас».
Паливно-мастильні матеріали

З даними постачальниками є сенс розширювати співпрацю. Ціна постачальників є прийнятною для підприємства, так як знаходиться на рівні середньоринкової. Всі постачальники дотримуються умов постачання та графіка завезень товарів, спостерігаються тільки разові порушення. Отже, КП «Будинкоуправління» зі всіма даними підприємствами-постачальниками доцільно підтримувати договірну політику, так як співпраця з ними забезпечує стабільну роботу підприємства.
Особливості взаємодії з державними, районними та муніципальними органами.
Проблеми підприємстване можуть бути вирішенні без підтримки держави. Підприємство підтримує тісні взаємини з Дуровицькою міською радою та Дубровицькою районною державною адміністрацією та безпосередньо з Головним управлінням житлово-комунального господарства Обласної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;
4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;
8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;
10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;
11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.
КП «Будинкоуправління»:
· має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
· включене до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Державного комітету статистики України);
· має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;
· має дозвіл Територіального управління Держпромгірнагляду по Рівненській області на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.
Підприємство взаємодіє з такими банками: Райффайзенбанк Аваль, Приватбанк, Ощадбанк.
Проаналізувавши фактори мікросередовища можна зробити висновок, що позитивною стороною є відсутність конкурентів, співпраця з органами місцевого самоврядування. Серед негативних факторів - вузьке коло постачальників, зумовлене віддаленістю підприємства від основних груп постачальників, що призводить до додаткових витрат.
2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище - частина загального середовища, що перебуває в межах організації, яка інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації й об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, фінанси, кадри, дослідження і розвиток. Основні техніко-економічні показники діяльності.

Таблиця 2.4

Основні техніко-економічні показники діяльності

№ п/п
Показник
Одиниці виміру
2006
2007
1
2
3
4
5
1
Дохід від реалізації продукції

тис. грн.

391,5
505,4

2
Прибуток (збиток)
тис. грн.
21,4
337,2
3
Необоротні активи
тис. грн.
44609,7
54431,5
5
Оборотні активи
тис. грн.
506,1
913,1
6
Власний капітал
тис. грн.
44785,7
54778,9
7
Середньооблікова чисельність персоналу
чол.
34
38

Управління виробничою підсистемою

Управління виробничою підсистемою пов`язане з вирішенням основних завдань, які стоять перед виробничими підрозділами підприємства, зокрема: управління самим виробництвом, тобто плануванням асортименту продукції, плануванням виробничих процесів, технологією виконання цих процесів, управління якістю та ін; управління кадрами - визначення чисельності робочих відносно до виробничої програми, кваліфікації робітників, продуктивності праці та ін; управління реалізацією продукції - організації роботи відділу постачання та відділу збуту, дослідження ринку та інші питання; управління фінансами - калькуляція, нормування витрат, визначення ціни на продукцію, інші фінансові показники, які безпосередньо пов`язані з виробництвом.

Виробнича підсистема передбачає наявність технічної підсистеми, яка включає систему підготовки виробництва (конструкторські розробки, складання виробничих планів) та саме виробництво.

Виробництво передбачає процес перетворення предметів праці за допомогою засобів виробництва та працівників у готову продукцію.

Основним видом діяльності підприємства є надання житлово-комунальних послуг населенню, а саме:

1. Прибирання прибудинкової території.

2. Вивезення твердих побутових і негабаритних відходів.

3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та водопостачання, водовідводів і зливної каналізації.

4. Обслуговування димо-вентиляційних каналів.

5. Поточний ремонт конструктивних елементів інженерної системи і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою розташованих на прибудинковій території.

6. Ремонт обладнання дитячих майданчиків.

7. Підготовка житлових будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

8. Освітлення місць загального користування.

9. Очищення покрівель від сміття, листя та снігу.

Розрахунок ціни на послуги проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків ї споруд та прибудинкових територій». Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків ї споруд та прибудинкових територій ) визначається по кожному будинку окремо залежно від фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг. Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватись прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири.

Розраховуються нормативні витрати, під час розрахунку яких враховуються: середньомісячні витрати на оплату праці та середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за статтями експлуатаційних витрат, планові трудовитрати. Проводиться розрахунок накладних витрат, які формуються на підставі кошторисів цих витрат відповідно до законодавства, до їх складу відносять: загально-виробничі та адміністративні витрати.

На сьогоднішній день тариф на утримання будинків і прибудинкових територій дорівнює 0,60 грн. за 1 кв. метр загальної площі квартири.

Таблиця 2.5

Обсяги надання послуг в розрізі по статтях

Квартирна плата в розрізі по статтях
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Затверджений базовий тариф

Нараховано
Понесено витрат
Затверджений базовий тариф
Нараховано
Понесено витрат
Затверджений базовий тариф
Нараховано
Понесено витрат
Затверджений базовий тариф
0,35

0,40

0,60

Прибирання сходових кліток
0,01
7690,65
10458,59
-
-
-
0,07
-
-
Освітлення сходових кліток
0,05
38846,52
21524,74
0,04
38176,87
11625,80
58235,85
31375,22
Прибирання прибудинкової території
0,02
16812,54
48725,73
0,04
40213,39
58028,38
0,03
26290,04
60045,09

Обслуговування В/Б систем:

-водопостачання та водовідведень;

-теплопостачання

0,04

0,04

30959,50

30170,28

73601,96

17064,81

0,05

0,02

47469,66

13412,29

82305,37

31307,99

0,10

0,09

82757,15

52610,81

49252,96

45971,41
Вивезення та утилізація сміття
0,02
16812,54
27851,89
0,06
60640,81
27377,90
0,06
52859,66
49856,89
Поточний ремонт та обслуговування димовентканалів
0,17
143418,32
133411,37
0,19
192035,19
179415,04
0,25
220248,57
269957,44

Таблиця 2.6

Обсяги надання послуг населенню та динаміка їх оплати.

Послуги

Роки
Нарахування, грн..
Оплата послуг, грн..
Заборгованість, грн..
2005
284740,35
272340,95
137636,83
2006
391948,21
352106,16
97742,78
2007
493308,46
465070,29
126013,48

Рис.2.3. Динаміка зміни обсягів нарахування та оплати за послуги

Таблиця 2.7

Витрати по підприємству за 2007 рік.

Назва витрат
Сума ,тис. грн.
Витрати операційної діяльності
506,4
У тому числі:
- матеріальні витрати
135,9
з них: електроенергія
22,1
поточний ремонт (матеріали та роботи, виконанні підрядним спспособом)
79,9
вивезення побутових відходів
14,8
інші матеріальні витрати
19,1
Витрати на оплату праці
225,6

з них: керівники професіонали, тех..службовці
111,2
робітники
111,4
Відрахування на соціальні заходи
86,5
Амортизація
18,3
Інші витрати
40,1
з них окремо податки
4,5

Основним економічним показником, що характеризує ефективність витрат праці персоналу підприємства, є продуктивність праці.

Під продуктивністю праці розуміють ефективність витрат живої праці, яка визначається кількістю продукції, що виробляється за одиницю робочого часу, або витратами живої праці на виготовлення одиниці продукції. Рівень продуктивності праці характеризується показниками виробітку та трудомісткості продукції.

Рівень продуктивності праці не є величиною сталою. З часом під впливом різноманітних чинників продуктивність праці на підприємстві змінюється. Усю сукупність факторів, що впливають на продуктивність праці, поділяють на дві великі групи :

- зовнішні - такі, що об'єктивно перебувають за межами впливу підприємства (вимоги чинного законодавства в галузі праці, ринкова інфраструктура, макроструктурні зрушення в економіці країни, забезпеченість країни природними ресурсами тощо )

- внутрішні - ті, на які підприємство може реально впливати (характер продукції, технологія виробництва, сучасність обладнання, рівень кваліфікації персоналу, забезпеченість та безперебійність постачання всіх видів ресурсів тощо).

Під час планування продуктивності праці велике значення має врахування факторів її зростання.

Продуктивність праці за 2006 рік становила 959,56 грн., але в порівнянні з 2007 році вона зросла до 1238,73 грн. Ріст продуктивності праці може означати, що збільшення обсягу реалізації, відбувається із зменшенням трудозатрат, тобто ріст продуктивності праці випереджає ріст заробітної плати .

Виготовлення будь-якої продукції або надання послуг здійснюється в процесі взаємодії робочої сили та певних засобів що складаються із засобів та предметів праці. Певний, відповідно сформований комплекс засобів праці, що підприємство застосовує для виготовлення продукції, виконання робіт надання послуг, становить його основні засоби.

Основні засоби - це матеріальні ресурси, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. До основних засобів підприємства належать: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, прилади, інші основні засоби.

Проаналізуємо склад основних засобів КП «Будинкоуправління»

Таблиця 2.8

Склад основних засобів підприємства

Найменування показника
Наявність на кінець року (тис.грн.)

Усього
У т. ч. за основним видом діяльності
Будинки, споруди та передавальні пристрої
64897,3
64897,3
Земельні ділянки
53094,0
53094,0
Транспортні засоби
320,7
320,7
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
57,2
57,2

Комп'ютерна техніка
17,4
17,4
УСЬОГО:
118386,6
118386,6

Аналіз маркетингу

Маркетинг - це вид підприємницької діяльності, який спрямований на доведення продукції від виробника до споживача. Він актуальний в будь-якій сфері діяльності.

Основними принципами маркетингу підприємства можна вважати:

§ орієнтація на споживача, його потреби і вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів і послуг, а засобів вирішення проблем споживачів;

§ гнучкість у досягненні поставленої мети, шляхом адаптації до вимог ринку, з одночасним спрямованим впливом на нього;

§ комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплекс маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначення цілей;

спрямування на довгострокову перспективу підприємства

Кожне підприємство існує на ринку не ізольовано, на його діяльність впливають законодавчі акти, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політичною ситуацією в країні. Ці і багато інших факторів впливають на розвиток підприємства та на маркетингові функції.

Сегмент - це об'єднана, заздалегідь визначена кількість споріднених споживачів за певними ознаками. Сегментуванням ринку можна вважати методом пошуку підприємством різних секторів ринку на які спрямована його діяльність, для прийняття рішення про купівлю.

Метою сегментування є:

§ забезпечення та підвищення ефективності виробничої, комерційної та збутової діяльності підприємства для утримання чи підтримання на бажаному рівні обсягів надавання послуг, обсягів виробництва та збут;

§ адресне та цільове задоволення потреб споживачів у послугах, які надає підприємство;

§ зниження рівня конкуренції на даному ринку.

Головною метою підприємства є збільшення об'єму (кількості) послуг, які надаються, приваблення потенційних клієнтів і подальше розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія за поданням робіт та послуг більш високої якості і за більш доступними цінами, а також розширення асортименту. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання об'єму наданих послуг, виконаних робіт, цінової політики і створення позитивного іміджу підприємства.

Про політику ціноутворення говорити досить складно, оскільки тарифи на утримання будинку та при будинкової території розраховуються на підставі Постанови Кабінету міністрів України та затверджуються сесією міської ради, а вартість виконання підрядних робіт встановлюється згідно кошторисної документації, яка складається на основі Державно-будівельних норм (ДБН), затверджених Держбудом України.

Фінансовий аналіз

Фінансовий стан підприємства - це показник його конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання інших зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Основними завданнями фінансового аналізу стану підприємства є:

з'ясування забезпеченості фінансовими ресурсами та перевірка цільового використання;

пошук резервів і можливості найекономнішого та найраціональнішого використання фінансових ресурсів, обмеження й ліквідації позапланового перерозподілу оборотних коштів і прискорення їх оборотності;

- розробка заходів для мобілізації фінансових ресурсів і усунення причин недоліків у роботі.

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану є: баланс підприємства (форма 1), дані фінансового плану, показники таких звітів: «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про наявність та рух основних коштів і амортизаційного фонду», «Звіт про основні показники фінансової діяльності підприємства (організації)», «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства».

В даній роботі проведемо внутрішній аналіз нашого підприємства.

Аналіз фінансових показників, а саме показників фінансової стійкості, показників ділової активності, рентабельності та ліквідності проведемо у таблицях.

Фінансов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.