На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Основн положення теорї органзацї. Загальн закони органзацї, сутнсть змст принципв органзацї. Взаємодя законв органзацї в природ суспльств їх практичне застосування. Аспекти використання законв органзацї в дяльност менеджера.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 17.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
КУРСОВА РОБОТА
Організація виробництва
Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Теорія організації як наука

1.2 Початкові концепції підприємницької організації

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Закон синергії

2.2 Закон найменших

2.3 Закон самозбереження

2.4 Закон єдності аналізу і синтезу

2.5 Закон онтогенезу

2.6 Закон композиції

2.7 Закон пропорційності

3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Сутність і зміст принципів організації

4. ВЗАЄМОДІЯ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРИРОДІ І СУСПІЛЬСТВІ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

4.1 Аспекти використання законів організації в діяльності менеджера

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій поступово перетворилося на самостійну наукову область - теорію організації.

Актуальність обраної теми полягає саме у тому, що для сучасної вітчизняної системи господарювання необхідне застосування провідних знань з менеджменту та теорії організації. Через те, що все більше ускладнюються системи, в яких фунціонують будь-які організації, вони все більше потребують кваліфікованого управління, яке можуть забезпечити фахівці з менеджменту. Організація як система і в той же час як елемент системи потребує все більш детального і глибинного аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу для вирішення безлічи питань та проблем. Аналіз діяльності закордонних організацій, їх функціонування в кризових явищах дає нам чітку картину необхідності застосування в сучасному менеджменті провідних розробок теорії організації та синергетики.

Непрямим шляхом внесок в теорію організації внесли фахівці, працюючі в таких віддалених областях знань, як біологія, математика, психологія тварин, логіка і філософія. Безпосередньо сприяли створенню теорії організації соціологи, антропологи, фахівці по соціальній психології людини, політичним наукам і історії. Крім того, сприяли її розвитку дисципліни, пов'язані з областю підприємницької діяльності: загальна теорія ділового керівництва, теорія людських відносин, дослідження операцій і наука управління, а також промислова соціологія. Все зростаючий інтерес, що проявляється фахівцями по суспільних науках до дослідження підприємства, свідчить про значення соціальних і культурних норм в розвитку організації, а також про неабияку актуальність теорії організацій в сучасній практиці управління.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб узагальнити систему принципів та законів діяльності організації і виокремити найважливіші, а також оцінити їх вплив на функціонування організації як системи, так і як елемента системи.

З огляду на мету завдання курсової роботи були наступними:

· проаналізувати провідні вітчизняні та закордонні наукові праці з теорії організації та виокремити сутність та основні особливості сучасного функціонування організацій;

· проаналізувати основні принципи діяльності організації;

· розібравши закони діяльності організацій виявити їх вплив на взаємодію організації з іншими суб'єктами господарювання;

· оціни практичне застосування принципів та законів теорії організації на практиці менеджменту.

Об'єктом дослідження є система взаємодії організації з іншими елементами системи та взаємодія між собою елементів самої організації. Предметом дослідження є впли системи принципів побудови та діяльності організації на її функціонування, а також вплив законів організації на її існування.

В ході курсової роботи була зроблена спроба висвітлити й узагальнити існуючі погляди на сучасну теорію організації, проаналізувати основні закони і принципи теорії організації. був зроблений акцент на практичному застосуванні законів та принципів теорії організації в практиці сучасного менеджменту.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Теорія організації як наука

Будь-яка наука має свій предмет дослідження і визначає рамки (межі), в яких аналізуються її об'єкти. Теорія організації не є виключенням. Об'єкт її вивчення - організація.

Визначальна роль в забезпеченні життєздатності організації і досягненні ними своїх цілей належить науці про управління.

Основоположна задача теорії організації -- вивчення впливу, який чинять індивідууми і групи людей на функціонування організації, на зміни, що відбуваються в ній, на забезпечення ефективної цілеспрямованої діяльності і отримання необхідних результатів. Теорія організації покликана використовувати досягнення і дані цілого ряду суміжних наукових дисциплін (психології, соціології, соціальної психології, антропології) для вирішення цих задач.

Дослідження в області соціології розширюють методологічні основи теорії організації за рахунок вивчення соціальних систем, де індивідууми виконують свої ролі і вступають у певні відносини між собою. На питання, виникаючі в процесі функціонування організації, про те, як індивідууми поводяться в груповій діяльності і чому вони поводяться так, а не інакше, дає відповіді порівняно нова наукова дисципліна -- соціальна психологія. Зв'язок теорії організації з економічною наукою визначається об'єктивною потребою формувати цілі і стратегію організацій як основу їх побудови, забезпечення їх внутрішніх і зовнішніх взаємодій. Особливу значущість придбаває зв'язок теорії організації з юридичною наукою, вивчаючою право як систему соціальних норм і різні аспекти правової діяльності. Важливу роль грають сучасні інформаційні системи, зв'язуючи воєдино всі процеси функціонування організацій і власне управлінської діяльності, а також інформатика як наука, вивчаюча закони, закономірності, методи, способи і засоби реалізації інформаційних процесів в цих системах.

Дисципліна теорія організації лежить на перетині ряду наукових теорій менеджменту:

- теорії менеджменту (цілеспрямованій дії суб'єкта управління на об'єкт управління з метою досягнення певної мети, результатів);

- економіка (наука про отримання результатів із заданою ефективністю);

- організаційна поведінка, соціологія, управління персоналом (дисципліни, враховуючі важливість людського чинника в менеджменті);

- фінансовий менеджмент (дисципліна, направлена на оптимальне управління фінансовими потоками);

- загальна теорія систем, кібернетика, теорія інформації, економіко-статистичне і математичне моделювання організаційних систем.

1.2 Початкові концепції підприємницької організації

Структура.

Для ефективного управління організацією необхідно, щоб її структура відповідала цілям і задачам діяльності підприємства і була пристосований до них. Організаційна структура створює деякий каркас, який є основою для формування окремих адміністративних функцій. Організаційну структуру можна порівняти зі скелетом живого організму - з основою конструкції, яка зв'язує воєдино функціонуючі окремі частини тіла. Структура виявляє і встановлює взаємостосунки співробітників усередині організації. Тобто, структура організації встановлює деякий загальний набір попередніх положень і передумов, визначальних, які члени організації несуть відповідальність за ті або інші види рішень.

Структура організації визначає також структуру підцілей, яка служить критерієм вибору при підготовці рішень в різних частинах організації. Вона встановлює відповідальність підрозділів організації за ретельне дослідження окремих елементів зовнішнього оточення і за передачу до відповідних точок інформації про події, вимагаючи особливої уваги.

Ієрархія.

З поняттям структури організації тісно зв'язано поняття про ієрархічні взаємозв'язки. Всю більшу кількість організацій мають ієрархічну природу. Майже кожна організація - церква, університет або підприємство - складається з підрозділів, які діляться на більш дрібні організаційні одиниці, що дробляться у свою чергу на ще більш дрібні частини. В класичній теорії організації поняттю ієрархічної структури відповідає так званий принцип сходів. Цей принцип припускає розподіл влади і відповідальності по вертикалі ієрархії і розподіл обов'язків між підрозділами.

Ієрархічна структура має важливе значення для загальної теорії систем. Майже кожна система в природі і суспільстві має ієрархічну структуру. Навіть Всесвіт складається з безлічі складних підсистем - Земля з її власною системою є підсистемою Галактики, яка, у свою чергу, є підсистемою в нескінченній послідовності інших надсистем. Дуже дрібні одиниці ієрархії, такі, як атом, є комбінацією ряду підсистем, організованих в більш крупну системну одиницю. Ієрархія є, мабуть, загальна закономірність природи.

Адміністративна влада.

Основою класичної теорії організації є принцип узаконення влади за деяким центральним джерелом влади; при цьому начальник має право віддавати комусь накази, а підлеглий зобов'язаний покорятися наказу. Влада - це здатність примусити виконувати свої рішення підлеглих; основою влади є формальне положення керівника і керівництво за допомогою заохочень і стягнень, які супроводять цьому формальному положенню. Влада пов'язана не з особистими якостями керівника, а з його положенням в організації. Природа адміністративної влади істотно відрізняється від природи влади вождя, яка заснована на його особистих якостях і таланті.

Такий погляд на адміністративну владу сприяв рішенню питань традиційної теорії організації. Розглянуте положення є основою для узаконення організаційної ієрархії і системи управління, а також для встановлення інших принципів, таких, як “об'єм контролю” або взаємовідношення начальства і підлеглих.

Влада є засобом інтеграції діяльності окремих елементів організації і їх орієнтації на досягнення загальної мети. Вона дає основу для проведення централізованого управління і контролю за результатами діяльності організації.

Спеціалізація.

Принцип функціональної спеціалізації - ще один істотний елемент теорії організації. Часто він зустрічається у вигляді теорій або принципів адміністративного розподілу організації на спеціалізовані одиниці, які покликані виконувати окремі функції. Прикладом функціональної спеціалізації служить традиційний розподіл підприємств на відділи виробничі, збуту і фінансові. Принцип функціональної спеціалізації тісно пов'язаний з так званим “принципом сходів” торкається вертикального зв'язку начальника і підлеглого, а принцип функціональної спеціалізації пов'язаний з відмінностями в обов'язках, закріплених за різними підрозділами або особами в межах організацій.

Об'єм контролю.

Принцип об'єму контролю, або сфера спостереження, є пов'язаний з числом підлеглих, дії яких може ефективно контролювати один начальник. Ця концепція тісно примикає до концепції ієрархічної структури організації і її розподілу на відділи. Принцип об'єму контролю має на увазі необхідність координації начальником діяльності своїх підлеглих. Поняття об'єму контролю підкреслює необхідність встановлення таких відносин між начальником і підлеглим, які дозволяють проводити систематичну інтеграцію діяльності підлеглих. В теорії формальної організації за принципом об'єму контролю рекомендувалося звужувати круг підлеглих у одного начальника, щоб він зміг забезпечити ефективну інтеграцію діяльності. Проте зменшення об'єму контролю веде до зростання числа “начальників” в організації і ускладнює системну інтеграцію діяльності на горизонтальному рівні.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Закон синергії

До загальних законів організації відносяться наступні закони: синергії, найменших, самозбереження, впорядкованості, єдності аналізу і синтезу, розвитку (онтогенезу), композиції, пропорційності [1, 29].

Всі ці закони утворюють теоретичний фундамент і визначають місце і роль теорії організації як самостійного наукового напряму. Вони виражають як кількісні, так і якісні сторони організаційних явищ і процесів в їх єдності і служать внутрішньою мірою цих процесів, що є однією з основних умов їх використовування на практиці. Названі закони організації допомагають правильно підійти до оцінки і використання організаційного досвіду, його більш глибокому пізнанню.

Вперше загальні закони організації були сформульовані основоположником організаційної науки А.А. Богдановим. Відкриті ним закони найменших, пропорційності, рівноваги і інші лягли в основу формування загальної теорії систем і багато в чому передбачили системний підхід Людвіга фон Берталанфі. Велика заслуга в розробці загальних законів організації належить вітчизняним ученим А. Пригожину, П. Керженцеву, М. Сетрову, К. Адамецкому і ін.

Теорія організації -- молодий науковий напрям, відповідно і її закони ще не повною мірою отримали визнання. Тому поглиблене вивчення законів організації є важливим фактор становлення цієї теорії як науки.

Закон синергії полягає в тому, що сума властивостей організованого цілого перевищує «арифметичну» суму властивостей, що є у кожного з тих, що увійшли до складу елементів цілого окремо. При цьому під властивістю елемента розуміється характеризуючий його склад параметрів, їх взаємозалежність, зміна в часі.

Одержуваний сумарний ефект носить назву синергетичного. Вперше термін «синергетика» використовував фізик-теоретик Г. Хаген [2, 54], коли, вивчаючи лазер, знайшов процеси, зовні схожі на випадкові, але що генерується не випадковими механізмами.

Природу синергетичного ефекту допомагає зрозуміти міфічна істота під назвою «демон», вигадана знаменитим англійським фізиком Д. Максвелом. Суть його полягає в наступному. Припустимо, що в резервуарі знаходиться газ, температура якого завжди одна і та ж, і що деякі молекули цього газу рухатимуться швидше, ніж інші. Припустимо далі, що в резервуарі є маленькі дверці, через які газ поступає в провідну до теплового двигуна трубу, і що випускний отвір цього теплового двигуна за допомогою іншої труби з'єднується через інші дверці з резервуаром. Біля кожних дверець знаходиться маленька істота -- «демон», спостерігаючи за молекулами, що наближаються, і відкриваючи або закриваючи дверці залежно від руху молекул.

В перші дверці «демон» пропускає молекули, що виходять з резервуару, тільки з високою швидкістю руху і не пропускає молекули з низькою швидкістю. Біля других дверець роль цього «демона» абсолютно протилежна: він відкриває дверці тільки для молекул, що виходять з резервуару з малою швидкістю, і не пропускає молекули з великою швидкістю. В результаті цього біля одних дверець резервуару температура підвищується, а у іншої -- знижується.

Щоб спростити розуміння досвіду Максвела, основоположник кібернетики Н. Винер пропонує свою аналогію дії «демона» на прикладі натовпу, що пробивається в метрополітен через два турнікети. Один з них пропускає людей, якщо вони рухаються досить швидко, а інший -- якщо вони рухаються поволі. Випадковий рух людей предстає як потік, що швидко рухається від першого турнікета, тоді як другий турнікет пропускає тільки людей, що рухаються поволі (мал. 2.1).

Мал. 2.1. Спрощена схема «демона» Максвела [1, 70]

Якщо обидва ці турнікета з'єднані проходом з тупчаком в ньому, то потік людей, що рухаються швидко, швидше повертатиме тупчак в якомусь напрямі, ніж потік поволі людей, що рухаються, повертатиме його в зворотному, і ми матимемо джерело корисної енергії у випадковому русі.

Іншими словами, і турнікет в метро, і «демон» Максвела виявляються в змозі знижувати ентропію в системі. Закони ж фізики затверджують можливість тільки її зростання. Ясність в цьому питанні встановила робота угорського фізика Л. Сцилларда під суто науковою назвою: «про зменшення ентропії в термодинамічній системі при втручанні мислячої істоти». В ній учений знову звертається до «демона» Максвела. Сциллард встановив, що «демон» може діяти тільки у разі, коли він для своєї роботи -- відкриття і закриття дверей то для швидких, то для повільних молекул -- одержуватиме додаткову енергію. Тільки затративши цю енергію, «демон» тримає ситуацію під контролем: швидкі молекули в одній стороні, повільні -- в іншій. За рахунок цього «демону» вдається понизити ентропію системи. Так на що ж тратить цей діяльний «демон» отриману енергію? Виявляється, на «організаторську діяльність», розплачуючись енергією за інформацію, за знання, куди яким молекулам йти.

Дуже близько до відкриття закону синергії підійшов А. Богданов. Він повторив виказану ще Арістотелем характеристику цілого: «Ціле більше простої суми своїх частин». Така, наприклад, елементарна співпраця. Вже з'єднання однакових робочих сил на будь-який механічній роботі може вести до зростання практичних результатів в більшій пропорції, ніж кількість цих робочих сил. Якщо справа йде, припустимо, про розчищання поля від каменів, чагарників і коріння і якщо одна людина розчищає в день 1 десятину, то два разом виконають за день не подвійну роботу, а більше. При 3, 4 працівниках відношення може виявитися ще більш сприятливим -- до відомої межі, зрозуміло. Але не виключена і та можливість, що 2, 3, 4 працівника спільно виконують менш ніж подвійну, потрійну, роботу. Обидва випадки цілком залежать від способу поєднання даних сил. В першому випадку цілком законне твердження, що ціле виявилося практично більше простої суми своїх частин, в другому -- що воно практично її менше. Перше і позначається як організованість, друге -- як дезорганізованість» [3, кн. 1, с. 114].

Достатньо легко уявити, яким чином взаємодія людей може зменшити результати їх сумісної праці. Але яким чином люди можуть взаємодіяти так, щоб це збільшувало результат понад їх індивідуальні можливості, з нічого ж не виходить щось?

Насправді у представників різних наук достатньо легко знайдеться своє пояснення причини виникнення додаткового ефекту. Економіст вкаже на можливість отримання додаткового ефекту за рахунок розділення і кооперації праці. Психолог може пояснити це явище тим, що вже найзвичайніший контакт викликає змагання і «діє на нервову систему працівника оживляючим, підбадьорюючим чином і тим підвищує інтенсивність праці» [3, кн. 1, с. 114]. Фізіолог вкаже, що «з'єднання двох сил дозволяє долати перешкоди, кожну з них окремо перевищуючі» [3, кн. 1, с. 115]. Будь-яка з цих відповідей, по суті, визначає причину виникнення синергетичного ефекту.

Цікаво, що система управління працею робітників, розроблена Ф. Тейлором, знаходиться в повній відповідності із законом синергії. Синергетичний ефект в даному випадку досягається за рахунок підвищення організаційної ролі менеджменту. Розроблені їм оптимальні методи здійснення робіт, стандарти, завдання-розпорядження, норми, стимули дозволили керівникам істотно поліпшити організацію праці і тим самим, як «демону». Максвела, відкрити саме ті дверці, які ведуть до отримання синергетичного ефекту.

Разом з вдосконаленням організації праці джерелом синергетичного ефекту виступають і вдосконалення організації виробництва, і вдосконалення організації управління.

Закон синергії часто називають основоположним законом організації. І це зовсім не випадково. Саме завдяки його вияву організація стає четвертим фактором виробництва, що достатньо переконливо демонструють наведений вище приклади. Ґрунтовність закону синергії визначається також і тим, що дія інших законів організації кінець кінцем направлена на досягнення більш високих значень синергетичного ефекту.

2.2 Закон найменших

Закон найменших, як його характеризує А. Богданов, «закон величезного життєвого і наукового значення», сформульований ним таким чином: «Сумарна стійкість комплексу по відношенню до даного середовища є, очевидно, складний результат часткових стійкостей різних частин цього комплексу по відношенню до направлених на них дій». Іншими словами, «структурна стійкість цілого визначається найменшою його частковою стійкістю» [3, кн. 1, с. 216]. Цей загальноорганізаційний закон відноситься до будь-яких видів цілісних утворень в природі і в суспільстві. Наочним прикладом вияву закону найменших є елементарний ланцюг, що складається з ланок неоднакової міцності. Вона витримує ту вагу, яка витримає найслабшу відносно міцності її ланку. Так само логічний ланцюг доказів рушиться, якщо хоча б одна з її ланок не витримує ударів критики.

Важливо врахувати, що, як правило, система піддається нерівним і нерівномірним діям в різних своїх частинах. Так, в прикладі з ланцюгом це верхні ланки повинні витримувати, окрім підвішеного тягаря, ще і вагу всіх нижніх ланок, що може мати вирішальне значення. Тому «стійкість цілого залежить від найменших відносних опорів всіх його частин у будь-який момент».

Менеджер може роками правильно і доцільно вести справу, підтримуючи своєчасними і умілими діями стійкість організації, але в один момент ослаблення уваги або некомпетентність при прийнятті рішення може привести до краху організації. Цим, власне, і визначається обмеженість організації «авторитарного типу». Вона характеризується тим, що виживання всієї системи цілком залежить від інтелектуальних можливостей лідера.

Закон найменших відносних опорів визначає, зокрема, і долю соціальних систем, їх збереження, їх часткове або повне руйнування серед різноманітних і складних, таких мінливих в соціальному середовищі дій.

2.3 Закон самозбереження

Закон самозбереження свідчить, що будь-яка реальна фізична (організована) система прагне зберегти себе як цілісне утворення і, отже, економніше витрачати свій ресурс.

В словнику С. Ожегова [4, 117] самозбереження визначається як прагнення зберегти своє життя, забезпечити себе від чого-небудь. Прагнення зберегти своє життя в справжньому значенні цього слова властиво системам, що відносяться до класу живих. Живими називаються системи, які наділені біологічними функціями, такими, як народження, смерть і відтворювання. Іноді поняття «народження» і «смерть» пов'язує з неживими системами при описі процесів, які як би схожі на життєві, але не характеризують життя в її біологічному значенні. Так, поняття «життєвий цикл» застосовано до товарів, технологій і т.д. Зрозуміло, що застосування закону самозбереження до живих і неживих організацій має свої особливості. Але і для живих організмів різного рівня складності механізм реалізації закону самозбереження різний.

Живі організми є складно організованими. Неживі системи проявляють властивості або простих організованих, або складних неорганізованих систем. Складність живих систем -- результат еволюції і дії закону природного відбору. Поведінка організацій неживої природи згідно другому закону термодинаміки обумовлена зростанням ентропії, характеризуючи міру хаосу системи. Але всі системи прагнуть рівноваги. Рівновага неживих систем пов'язана з досягненням максимального рівня ентропії. Рівноважний стан живого організму припускає безперервну підтримку ентропії системи на низькому рівні.

Життя, виживання, рівновага, стійкість -- це ключові поняття для розкриття змісту закону самозбереження.

Під поняттям «життя» більшість учених зараз має на увазі процес існування організмів, що складаються з великих органічних молекул, здатних самовідтворюватися і підтримувати своє існування в результаті обміну енергією і речовиною з навколишнім середовищем.

Всі живі організації здійснюють цей обмін. Вони всі відкриті системи, тобто для них існують інші системи, які діють на них і на які вони теж впливають.

Як показує наука і практика, дія чинників зовнішнього середовища має для спостережуваної організації в переважній більшості випадків негативні наслідки. Результатом цих дій є відхилення живої системи від тих характеристик внутрішнього середовища, при яких життя тільки і можливе. Щоб жити далі, необхідно вижити.

Поняття «виживання» в різних галузях знань має однаковий або близький сенс. Вижити для живого організму -- значить залишитися в живих після хвороби, нещастя, будь-яких інших кризових явищ. У. Эшбі вважає цю властивість організації основним критерієм ефективності її функціонування. Організація вважається «доброю», якщо вона робить систему стійкою щодо деякого стану рівноваги.

Всі системи прагнуть рівноваги. Але більшість з них його не досягають. Тому система, здійснюючи перехід з будь-якого стану в стан рівноваги, переходить від більшої кількості станів до меншої. Вона як би здійснює вибір в тому чисто об'єктивному значенні, що деякі стани нею відкидаються (ті, які вона покидає), а деякі зберігаються (ті, в які вона переходить).

Перехід до рівноваги тривіальний в простому маятнику, тому що стан рівноваги представлений крапкою в просторі. Такий незмінний стан, в який система неминуче повертається і в якому за відсутності збурення вона залишається необмежено довго, є як би абсолютною рівновагою в теоретичному значенні (бо, як підкреслено вище, більшість систем динамічні і абсолютної рівноваги, тобто спокою, не досягають ніколи). Жвавою рівновагою характеризується, наприклад, стан автоматичного світлофора. Жоден із станів не є окремо рівноважним в цьому випадку, але замкнуте перетворення в цілому теж можна вважати своєрідною рівновагою.

Фіксовані стани незмінної або жвавої рівноваги в основному характерні для технічних систем, хоча немало прикладів аналогічних станів можна знайти і в живій природі. Функціонуюча організація може прагнути досягнення рівноваги, наприклад в стабільності кадрового складу, підтримці рівнів запасів, фінансів, об'єму виробництва і т.д. Проте живим системам більше властивий рух по деякій висхідній лінії, тобто такий розвиток, коли система практично не повертається до якихось минулих рівноважних станів. Але і в цьому випадку допустимо застосовувати поняття рівноваги, якщо система стабільно розвивається по відомому закону. Так, S-образна хвиляста -- типова хвиляста зростання, що відображає процеси в природі. Її можна спостерігати в біологічній сфері або в економіці, скрізь, де має місце зростання. Якщо підприємство збільшує свою присутність на ринку, об'єм виробництва, чисельність працюючих і підвищує їх кваліфікацію, то можна вважати, що воно знаходиться в стані рівноваги.

Із зростанням і розвитком організації пов'язана проблема динамічної рівноваги. Відповідь на питання, який вид рівноваги -- статичний або динамічний, залежить від зв'язків, що розглядаються, і рівня аналізу. Підприємство знаходиться в статичній рівновазі, якщо його структура з часом не змінюється (мал. 2.2).

Мал. 2.2. Статична рівновага виробничої організації [1, 83]

При динамічній рівновазі структура організації змінюється (мал. 2.3).

Мал. 2.3. Область динамічного розвитку організації [1, 83]

Хай якась система знаходиться в якомусь стані, дозволяючому їй виконувати певні функції. Він відповідає зовнішнім умовам, в яких працює система. Можна побудувати графік зміни результатів функціонування даної системи за певний відрізок часу, а потім його екстраполювати (суцільна лінія і її пунктирне продовження). Таке положення може бути охарактеризовано як статична рівновага. Як відомо, хвиляста зростання схильна до насичення. Тому стан статичної рівноваги для підприємства ринкової економіки зміняється деякою рівноважною траєкторією розвитку системи (мал. 2.3). В цьому випадку зростання і розвиток нами зв'язується з динамічною рівновагою, тобто із зміною структури.

Припустимо, що умови раптом змінилися. Новим умовам відповідає і новий нормальний стан, тобто одну рівноважну траєкторію S1 змінює інша рівноважна траєкторія S2. Бажано перевести систему в цей новий стан. Для цього потрібна інформація, по-перше, про новий стан і, по-друге, про те, як може бути здійснений перехід системи в цей стан.

Важливим аспектом рівноваги, пов'язаним з виживанням, є стійкість.

Системи функціонують, як правило, в умовах безперервних дій зовнішнього середовища. До них додаються і всілякі внутрішні «недоліки». Тому досягнення складною системою певного стану рівноваги і перебування в цьому стані протягом тривалих проміжків часу -- це швидше виключення, ніж правило, це межа, до якої частіше за все вдається лише наблизитися. І навіть наближення до цієї межі вимагає від системи багато якостей, які в комплексі можна визначити як стійкість системи. Таким чином, стійкість -- це здатність системи функціонувати в станах, близьких до рівноваги, в умовах постійних зовнішніх і внутрішніх збурюючих дій. Ясно, що стійкість є обов'язковою властивістю кібернетичних систем, оскільки рівновага розуміється в широкому значенні і по суті стикається з цілеспрямованістю.

Поняття стійкості відноситься і до структури, і до функцій системи. При цьому стійкість структури первинна по відношенню до стійкості функціонування.

На основі всього сказаного можна зробити ряд висновків, характеризуючих механізм дії закону самозбереження. По-перше, самозбереження є виживання системи через підтримку її цілісності, стану жвавої рівноваги і стійкості, економного використання ресурсного потенціалу. По-друге, самозбереження безпосередньо пов'язано з пристосовуванням системи як до внутрішніх, так і до зовнішніх змін. По-третє, необхідними умовами самозбереження виступає зростання і розвиток організації.

2.4 Закон єдності аналізу і синтезу

Закон єдності аналізу і синтезу полягає в том, що процеси розділення, спеціалізації, диференціація і т.п., з одного боку, доповнюються протилежними процесами -- з'єднання, кооперації, інтеграції і т.п., з іншою.

Облік вимог закону, що розглядається, необхідний на всіх етапах розвитку організацій живої і неживої природи, соціальних систем.

Ціль аналізу систем -- більш повне пізнання закономірностей їх функціонування при існуючій, заданій структурі. В основі аналізу як способу пізнання лежить така ознака систем, як подільність.

Подільність систем, або їх декомпозиція на елементи -- найпростіші частини, очевидна. Кажучи про декомпозицію, важливо мати на увазі той факт, що існує, як правило, більше одного способу розчленовування будь-якої системи. Так, для соціальних організацій економіст, соціолог, психолог знайдуть свої способи декомпозиції, виходячи із специфічних цілей дослідження. У будь-якому випадку використовування аналітичного методу пов'язано з таким поняттям, як «структура організації». Знаючи, що елементами організаційної структури соціальної системи є структура трудових ресурсів, інформаційна структура, функціональна структура, структура формальної і неформальної організації, можна говорити про аналіз даної системи з точок зору вже певних теорій структур. Причому декомпозиція необов'язково повинна бути реальною, вона може бути і концептуальною.

Отже, система -- це таке ціле, яке не можна розділити на незалежні частини, оскільки коли система розчленована, вона втрачає свої істотні властивості. Із даної причини -- і це головне -- система є ціле, яке не можна зрозуміти за допомогою аналізу. Щоб зрозуміти цю поведінку і властивість системи, потрібен не аналіз, а інший метод.

Подібно тому, як аналіз, або розчленовування на частини, був ключовим методом для століття машин, ключовим моментом системного мислення є синтез.

Синтез -- це процес об'єднання в єдине ціле частин, властивостей, відносин, виділених за допомогою аналізу. Задача синтезу -- спроектувати, побудувати таку структуру системи, при якій найкращим чином будуть реалізовані задані нею функції. Стадія синтезу відноситься до активної системостворюючої діяльності людини, будь-то конструювання технічних систем або розробка оптимальних ієрархічних структур управління соціально-економічними процесами.

Вивчення окремих методологічних і методичних аспектів аналізу і синтезу як самостійних способів пізнання приводить до думки про обмежений характер кожного з них по окремості. Дійсно: якщо ми використовуємо аналітичний метод, то розчленовуємо ціле як продукт синтезу, що відбувся в будь-якій з попередніх аналізу моментів часу; якщо здійснюємо синтез, то маємо як матеріал окремі частини. Саме тому аналіз та синтез треба розглядати разом.

2.5 Закон онтогенезу

Закон онтогенезу зумовлює, що кожна організація проходить в своєму розвитку наступні фази життєвого циклу: становлення, розквіт, згасання.

Онтогенез -- термін, введений німецьким біологом Э. Геккелем і характеризуючий сукупність перетворень, що зазнають організми від зародження до кінця життя. Як і у випадку з гомеостазом, цей термін запозичений організаційною наукою з біології для опису процесів, протікаючих в організаційних системах. Аналогія між біологічним онтогенезом і розвитком соціальних організацій вельми умовна, і головним чином тому, що в біології домінує образ одного життєвого циклу, якщо йдеться про людину, тварину або рослину. В суспільстві, що постійно обновляється, одне народжується, інше процвітає, а третє вмирає -- але система продовжує жити. Тим важливіше встановити загальне і різне в життєвому циклі організацій -- біологічних, технічних і соціальних.

Онтогенез -- індивідуальний розвиток організму, сукупність перетворень, що зазнають організми від зародження до кінця життя.

Біологічна наука поки не дає вичерпних відповідей на питання, які рушійні сили такого складного процесу.

Закон онтогенезу вдається поки застосувати тільки до явищ життя з погляду біологічних і соціальних наук. Річ у тому, що він припускає повторення форм шляхом розмноження -- умова, до цих пір спостережувана майже виключно в області життєвих процесів. Але, як справедливо відзначає А.А. Богданов, історія «мертвих» речей ще дуже мало відома, а звичка дивитися на них як на «неорганізовані» ще дуже сильно затримує організаційну науку.

2.6 Закон композиції

Закон композиції відображає необхідність узгодження цілей організації: вони повинні бути направлені на підтримку основної цілі більш загального характеру.

Своє відношення до проблем реалізації цього закону Г. Эмерсон [5, 75] виразив таким чином: «Якби могли об'єднати всі цілі і ідеали, надихаючі організацію звер и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.