На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Персонал (трудов ресурси) пдприємства - сукупнсть постйних працвникв, як мають необхдну професйну пдготовку досвд практичної роботи (дяльност). Трудовий потенцал та Структура персоналу пдприємства. Балова оцнка стажу роботи персоналу.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 17.08.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Персонал (трудові ресурси) підприємства -- це сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи (діяльності).
Кадри -- найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи.
Ознака
Категорія персоналу
Участь
у виробничій
діяльності
Увесь персонал
Персонал, зайнятий в основній діяльності (виробничий персонал) Персонал, зайнятий в неосновній діяльності (невиробничий персонал)
Характер
виконуваних
функцій
Керівники
Спеціалісти
Службовці
Робітники
Кваліфікаційний рівень
Спеціалісти
Спеціалісти найвищої кваліфікації
Спеціалісти вищої кваліфікації
Спеціалісти середньої кваліфікації
Спеціалісти-практики
Ступінь участі у виробництві
Робітники
Основні робітники
Допоміжні робітники
Рівень кваліфікації
Робітники високої кваліфікації
Кваліфіковані робітники
Робітники низької кваліфікації
Некваліфіковані робітники
Трудовий потенціал -- потенціал (можливість діяльності) усієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей тощо. Класифікація всього персоналу, спеціалістів і робітників підприємства
Структура персоналу підприємства -- відносне (процентне співвідношення окремих категорій персоналу в межах його загальної чисельності.
Загальні тенденції щодо зміни структури персоналу виробничої сфери:
· інтенсивний перерозподіл працівників із промислового та аграрного секторів економіки в інформаційну сферу і сферу обслуговування населення;
· підвищення питомої ваги допоміжної розумової праці;
· збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу і зменшення та некваліфікованої праці у зв'язку з об'єктивним зростанням інтелектуалізації процесів виробництва й управління;
· розширення масштабів відтворення кваліфікованих працівників відповідно до сучасних вимог соціальне орієнтованої економіки.
Типова структура персоналу підприємств індустріального сектору України
Категорії персоналу
Керівники
18%
Спеціалісти
Службовці
Робітники
82%
Приблизна чисельність персоналу в розрахунковому році визначається з використанням методу коректування базової чисельності за формулою
Чр(пл) -- чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для забезпечення обсягу виробництва у розрахунковому році, осіб;
Чб(о) -- базова (очікувана) чисельність персоналу, осіб;
V -- запланований темп зростання обсягу виробництва продукції, %;
Ч -- сумарна зміна чисельності персоналу в результаті чинникових розрахунків можливого зростання продуктивності праці, осіб;
Точнішим є метод розрахунку планової чисельності персоналу на основі повної трудомісткості виготовлення продукції. Для цього використовується формула
-- повна трудомісткість виробничої програми планового (розрахункового) року, яка включає технологічну трудомісткість, а також трудомісткість обслуговування та управління виробництвом, нормо-год.;
Трп -- розрахунковий ефективний (дійсний) фонд часу одного робітника на рік, год.;
kвн -- очікуваний середній коефіцієнт виконання норм робітниками у розрахунковому році.
Чисельність основних робітників на нормованих роботах Чнр розраховується за формулою
n -- кількість видів виготовлюваних виробів;
ti --планова (нормативна) трудомісткість одиниці i-го виду виробів, нормо-год;
mi -- кількість виробів i-го виду, од.
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах (Чннр ), визначається за нормами обслуговування з використанням формули
m0 -- кількість об'єктів (агрегатів), що обслуговуються;
nрз -- кількість робочих змін на добу;
Ноб-- норма обслуговування одного агрегату, кількість об'єктів у розрахунку на одного робітника.
Чисельність допоміжних робітників, для яких неможливо встановити норми обслуговування і розрахувати трудомісткість робіт (Чдр), визначається за формулою
nрм -- кількість робочих місць.
Чисельність керівників, спеціалістів і службовців розраховується, як правило, згідно з типовими штатами (штатними розкладами). Дозволяється застосування методу прямого нормування, якщо дані про трудомісткість управління є вірогідними, або методу нормування управлінського персоналу з використанням кореляційної залежності.
Оцінка персоналу -- цілеспрямоване порівняння певних характеристик (професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) працівників з відповідними параметрами, вимогами, етапами.
Можливі види оцінки: самооцінка, зовнішня оцінка.
* Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на власному уявленні про цілі життя й трудової діяльності, допустимі та заборонені способи їх досягнення, на певних моральних поняттях (обов'язок, сумління, честь, відданість ділу тощо).
* Зовнішня оцінка -- оцінка діяльності працівника трудовим колективом, керівниками, безпосередніми споживачами продуктів праці.
Основні функції оцінки персоналу: орієнтувальна, стимулювала.
* Орієнтувальна функція полягає в тому, що кожний працівник за допомогою самооцінки та суспільної оцінки усвідомлює себе, свій стан і поведінку, одержує можливість визначити напрямки і способи дальшої діяльності.
* Стимулювальна функція виявляється в тому, що вона, породжуючи в працівникові переживання успіху чи невдачі І підтверджуючи правильність або помилковість поведінки, спонукає його до діяльності в потрібному напрямку.
Оцінка персоналу має базуватися на принципах:
* об'єктивності;
* всебічності;
* обов'язковості;
* систематичності (постійності).
Напрями використання оцінки персоналу:
* підбір і розстановка нових працівників;
* прогнозування просування працівників по службі та планування їх кар'єри;
* раціоналізація прийомів і методів роботи, управлінських процедур;
* побудова ефективної системи мотивації праці;
* оцінка ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів.
Зміст оцінки
Методи оцінки
Місце оцінки

Оцінка особистих якостей:

Об'єкт;

Критерії

Оцінка праці:

* Вимірювання та оцінка витрат праці в часі

* Оцінка складності праці і змісту роботи

Оцінка результатів праці:

Безпосередні результати

Побічні результати

Виявляння елементів (показників):

* Програма збирання даних

* Методи збирання даних

* Методи обробки та оформлення інформації

Вимірювання елементів (показників):

* Натуральні і вартісні вимірники

* Умовні вимірники (бали, коефіцієнти)

* Інші вимірники (характеристики, порівняння з ідеальним чи нормативним об'єктом)

Суб'єкт оцінки

Порядок і періодичність оцінки

Використання технічних засобів

Головна ідея балової оцінки персоналу -- кількісно виразити за допомогою балів найбільш істотні характеристики як самого працівника, так і роботи, що її він виконує.

Для характеристики працівника кількісній оцінці підлягають:

* професійно-кваліфікаційний рівень -- Ппкр;

* ділові якості -- Пдя ;

* складність роботи (виконуваних функцій) -- Пср(вф);

* досягнутий результат праці (діяльності) -- Прп(д).

Комплексна оцінка працівника (Коп) здійснюється за формулою

К = 0,5 * Ппкр * Пдя + П ср(вф) = ПРП(Д)

де 0,5 --емпірично визначений коефіцієнт, який уведено у формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності діяльності працівника.

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника визначається за загальним для всіх категорій персоналу набором об'єктивних ознак -- освітою, стажем роботи за спеціальністю, активністю участі в системі і підвищення професійної майстерності.

Виокремленні ознаки оцінюються певною кількістю балів див. табл.

В інші три елементи оцінки, що характеризують ділові якості, складність і результативність праці робітників, спеціалістів і керівників, мають певні відмінності щодо змісту і питомої значущості ознак.

Коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня визначається за такою формулою:

Ппкр = (О+СР + А)/0,85,

О -- оцінка освіти;

СР -- оцінка стажу роботи за спеціальністю;

А -- активність участі в системі підвищення професійної майстерності;

0,85 -- максимальна балова оцінка (0,50 + 0,15 + 0,20).

Група персоналу
Оцінка, бали
* Із загальною середньою освітою (повною або неповною)
0,10
* Після закінчення спеціального професійно-технічного училища
0,15
* Із середньою спеціальною освітою
0,25
* 3 вищою та незакінченою вищою освітою
0,40
* 3 двома вищими освітами, що відповідають профілю роботи, або з науковим ступенем
0,50

Групи персоналу за освітою ті їх балова оцінка

Група персоналу
Оцінка, бали
До 15 років -- за кожний рік
0,01
15 і більше років
0,15
Балова оцінка стажу роботи персоналу
Форма підвищення майстерності
Оцінка, бали
Короткострокові курси, стажування на підприємстві, курси цільового призначення
0,05
Набуття другої професії (спеціальності), яке підтверджене відповідним свідоцтвом
0,10
Курси підвищення кваліфікації (один раз на 4 роки) з видачею свідоцтва про закінчення курсів або навчання в технікумі
0,15
Навчання у вищому навчальному закладі
0,20
Оцінка активності участі працівників у системі підвищення професійної майстерності
Оцінка ділових якостей робітників
* Оцінка здійснюється за найбільш універсальними ознаками, які істотно впливають на морально-психологічний клімат у колективі та індивідуальну продуктивність праці.
* Перелік можливих ознак для оцінки ділових якостей робітників - див. табл.
* Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні вияву та оцінюється в балах: низький - 0,5; середній -- 1,0; вище за середній -- 2,0; високий -- 3,0.
* Оцінка від 0,5 до 3 балів дається робітникові за кожною ознакою з урахуванням її питомої ваги.
* Оцінка усієї сукупності ділових якостей визначається як сума оцінок рівнів ознак.

Оцінка складності функцій, виконуваних робітниками

* Оцінка проводиться за ознаками, які враховано в тарифно-кваліфікаційному довіднику та відображено в тарифному розряді.

* Крім того, не можна обходити увагою й ознаки, які не входять у згаданий довідник, але впливають на складність праці робітників (різноманітність робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність за хід технологічного процесу, робота із застосуванням самоконтролю).

* Пропонований перелік ознак для оцінки складності виконуваних робітниками функцій, питому їх значущість і балову оцінку рівнів ознак наведено

Оцінка результатів праці робітників

* Оцінка має враховувати кількісні та якісні параметри виконуваних робіт, а також їх ритмічність.

* Ознаки, що характеризують результати праці робітників, та оцінку їх рівнів з урахуванням питомої значущості.

Ознака
Питома значущість, ознаки частка од.
Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх
1
2
3
4
(0,5)
(1)
(2)
(3)
* Професійна компетентність
0,17
0,08
0,17
0,34
0,51
* Винахідливість та ініціативність у роботі
0,15
0,08
0,15
0,30
0,45
* Належна організація роботи (без нагадувань і примусу)
0,14
0,07
0,14
0,28
0,42
* Розвинуте почуття відповідальності (обов'язкове дотримання власного слова)
0,13
0,06
0,13
0,26
0,39
* Належна контактність і вміння ефективно працювати
0,15
0,8
0,15
0,30
0,45
* Позитивне сприйняття нових ідей та неординарних рішень
0,15
0,08
0,15
0,30
0,45
* Емоційна витримка
0,11
0,05
0,11
0,22
0,33

Балові оціни ознак, що характеризують ділові якості робітників

Ознака
Питома значущість ознаки, частка од.
Оцінка рівня ознак, балів
1
2
3
4
5
6
Характер робіт, що зазначені в тарифно-кваліфікаційному довіднику
0,50
0,50
1,0
1,5
2,0
2,5
З,О
Різноманітність робіт
0,15
0,15
0,30
0,45
--
--
--
Керівництво ланкою (бригадою)
0,20
0,20
0,40
0,60
0,80
--
--
Додаткова відповідальність у технологічному процесі і робота із застосуванням самоконтролю
0,15
0,15
0,30
--
--
--

__

Балові оцінки ознак, що визначають складність виконуваних робітниками функцій

Ознака
Питома значущість ознаки, частка од.

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх

питомої значущості

балів
* Обсяг виконуваних робіт
0,4
0,4
0,8
1,2
* Якість виконуваних робіт
0,4
0,4
0,8
1,2
* Ритмічність
0,2
0,2
0,4
0,6

Оцінка ділових якостей керівник и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.