Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Планування бюджету фрми. План збуту. Графк очкуваних надходжень коштв. Виробничий план. Прогнозний балансовий звт. Операцйний аналз виробничо-господарської дяльност фрми. Аналз фнансового стану фрми.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 04.09.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Кафедра фінансів

Курсова робота
з фінансового менеджменту
Тема: Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Виконав:
студент гр. 4437
Дмитрієв Б. С.
Перевірила:
Воробйова І. А.

Миколаїв 2007

ЗМІСТ:

Вступ………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1: Планування бюджету фірми………………………………………………….. 4

1.1. План збуту…………………………………………………………………………. 5

1.2. Графік очікуваних надходжень коштів………………………………………….. 5

1.3. Виробничий план…………………………………………………………………. 6

1.4. Кошторис прямих витрат на оплату праці………………………………………. 7

1.5. Кошторис загальнозаводських накладних витрат……………………………… 10

1.6. Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду……………………11

1.7. Кошторис торгових і адміністративних витрат………………………………… 11

1.8. Касовий план……………………………………………………………………… 12

1.9. Прогнозний звіт про прибутки і збитки………………………………………… 13

1.10. Прогнозний балансовий звіт…………………...…………………………………14

Розділ 2. Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми………. 16

2.1. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства……… 16

2.2. Розрахунок запасу фінансової міцності………………………………………….19

2.3. Розрахунок ефекту операційного важеля й аналіз його динаміки……………...20

2.4. Аналіз чутливості фінансових результатів комерційної діяльності

до змін ціни і структури витрат…………………………………………………. 21

Розділ 3. Аналіз фінансового стану фірми………………………………………………28

Висновки……………………………………………………………………………………..39

Список використаних джерел………………………………………………………………46

ВСТУП

Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб'єкта, що господарює. Підприємства в складних умовах податкового клімату й інфляції можуть мати різноманітні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, дивідендної політики, але багато аспектів діяльності підприємства розв'язуються за допомогою універсальних методів, напрацьованих світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту в струнку і корисну в практичному відношенні систему.
Важливим етапом управління фінансами підприємства є фінансове планування. Як науковий процес обґрунтування руху грошових потоків фінансове планування дозволяє передбачити потреби в ресурсах, їх раціональний розподіл та використання. Це забезпечує стабільне функціонування суб'єктів господарювання та позитивний кінцевий результат їх діяльності.
Планування у фінансовому менеджменті грає велику роль. Для того, щоб дати команду, необхідно скласти завдання, програму дії, а для цього розробляються плани фінансових заходів, отримання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Фінансове планування обіймає весь комплекс заходів щодо розробки планових завдань, а також втілення їх у реальність.
Отже, основними задачами фінансового планування є:
• визначення обсягу, структури капіталу;
• обґрунтування оптимальної величини та структури витрат виробництва та обігу;
• прогнозування джерел та розмірів надходжень;
• обґрунтування раціонального руху грошових коштів;
• визначення шляхів максимізації прибутку;
• здійснення постійного контролю за виконанням фінансових завдань.
Виходячи з цього, бачимо, що при організації фінансового планування встановлюють послідовність управлінських дій для розробки реальних планів, методи обґрунтування показників, альтернативних завдань та вибір оптимального в даних умовах.
В процесі фінансового планування відбувається конкретна ув'язка кожного виду капіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування.
Широкий спектр дій, який виконує фінансове планування, дає право вважати його відправною точкою для прийняття ефективних господарських та фінансових рішень.
РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФІРМИ

Річним фінансовим планом компанії є її бюджет, що служить як інструментом планування, так і контролю.
Бюджет - річний фінансовий план фірми.
Основними цілями фінансового планування є:
1. визнання грошових потреб підприємства;
2. оцінка майбутніх і виплат грошових коштів;
3. визнання розмірів необхідного додаткового фінансування.
Бюджет компанії класифікується за двома основними категоріями:
- поточним бюджетом;
- фінансовим бюджетом.
Поточний бюджет складається з:
• плану збуту;
• виробничого плану;
• кошторису прямих витрат на матеріали;
• кошторису прямих витрат на оплату праці;
• кошторису загальнозаводських накладних витрат;
• кошторису торгових і адміністративних витрат;
• прогнозного звіту про прибутки і збитки.
Фінансовий бюджет компанії складається з:
• касового плану (плану надходжень і виплат);
• прогнозного балансового звіту.
Основними етапами підготовки бюджету фірми є:
1) підготовка прогнозу продажу;
2) визначення очікуваного обсягу виробництва;
3) розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат;
4) визначення руху коштів та інших фінансових показників;
5) упорядкування планованих фінансових звітів.
Відправною крапкою при підготовці головного бюджету є план збуту (табл.1).
Від цього плану залежать всі інші частини бюджету. Він визначає кількість одиниць кожного виду виробів та вартість їх реалізації.
Таблиця 1.
План збуту фірми на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Очікувані продажі (в одиницях виробах) (вихідні дані)
772,00
721,00
875,00
824,00
3192,00
2. Ціна продажу одиниці виробу, грн..
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
3. Загальний обсяг продажу (п.2 х п.1), грн..
55661,20
51984,10
63087,50
59410,40
230143,20
В доповнення до плану збуту розробляється графік очікуваних надходжень грошових коштів. Сума очікуваних надходжень грошових коштів залежить від прийнятої на підприємстві системи розрахунків з покупцями.
В даному випадку ця система є наступною:
• у кожному кварталі сплачується 60% продажу;
• 35% сплачується в наступному кварталі;
• 5% є безнадійними до отримання боргами.
План збуту також включає графік очікуваних надходжень коштів, що наведено у табл.2.
Таблиця 2.
Графік очікуваних надходжень коштів
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Дебіторська заборгованість на 31,12,20X1 року(із балансу 20X1 р. - вихідні дані)
7989,00
 
 
 
7989,00
2. Продажі 1-го кварталу (див табл.1)
33396,72
19481,42
 
 
52878,14
3. Продажі 2-го кварталу (див табл.1)
 
31190,46
18194,44
 
49384,90
4. Продажі 3-го кварталу (див табл.1)
 
 
37852,50
22080,63
59933,13
5. Продажі 4-го кварталу (див табл.1)
 
 
 
35646,24
35646,24
6. Загальні надходження грошових коштів
41385,72
50671,88
56046,94
57726,86
205831,40
При розрахунку графіка очікуваних надходжень коштів необхідно врахувати такі вихідні дані:
• квартал, у якому очікується одержання загального залишку дебіторської заборгованості за 20X1 рік:
• частку продажів (%), заплановану до оплати в кварталі продажу і наступних кварталів;
• частку (%) безнадійних до одержання боргів, що виключається з продажу кожного кварталу.
Після розробки плану збуту розробляється виробничий план, який визначає кількість одиниць виробу, що намічаються до запуску у виробництво (табл. З).
В цьому плані визначається кількість виробів, які необхідно виготовити. Загальна потреба в готових виробах повинна покрити дві сторони потреб, а саме:
— забезпечити кількість готових виробів для реалізації згідно з планом збуту;
— сформувати запаси готової продукції.
При визначені кількості виробів, які підлягають виготовленню з загальної потреби треба відняти запаси, які вже є на фірмі на кінець кожного періоду.
Таблиця 3.
Виробничий план фірми на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Заплановані продажі (із плану збуту)
772,00
721,00
875,00
824,00
3192,00
2. Бажаний запас готової продукції на кінець року *
72,10
87,50
82,40
100,00
100,00
3. Загальна потреба в виробах (п.1 + п.2)
844,10
808,50
957,40
924,00
3534,00
4. Запас готової продукції на початок періоду **
138,00 ***
72,10
87,50
82,40
138,00
5. Кількість одиниць, які підлягають виготовленню(п.3 - п.4)
706,10
736,40
869,90
841,60
3154,00
* Дорівнює запасу готової продукції на кінець попереднього кварталу.
** % із продажу попереднього кварталу (до 10 %).
*** Із балансового звіту за попередній 20X1 рік, запас готової продукції на початок 1-го кварталу розраховується так:
Розрахунок перемінної вартості виготовлення одиниці вибору наведений у таблиці 4.
Таблиця 4.
Розрахунок перемінної вартості виготовлення одиниці виробу
Показники
Ціна за одиницю
Кількість одиниць
Всього
1. Основні виробничі матеріали
(із кошторису витрат на матеріали)
3 грн.
2 кг.
6,00 грн.
2. Витрати праці на 1 виріб
(із вихідних даних)
3 грн.
6 год.
18,00 грн.
3. Перемінна ставка накладних витрат
2 грн./год.
6 год.
12,00 грн.
4. Загальна перемінна вартість виготовлення
 
 
36,00 грн.
Після того, як підрахований обсяг виробництва, повинен бути складений кошторис витрат на матеріали, що потрібні для виробництва (табл.5).
Кількість матеріалу, що підлягає закупівлі, залежить від можливої його витрати і наявних запасів:
,
де, ЗМ - закупівля матеріалу (в одиницях);
В - витрати;
Зк.п. - бажаний запас на кінець періоду;
Зп.п. -запас на початок періоду.
Кошторис прямих витрат на матеріали визначає кількість і вартість матеріалів, які підлягають закупівлі з метою забезпечення загальної потреби підприємства в матеріалах.
Загальна потреба в матеріалах складається з двох частин:
1. матеріали для виробництва;
2. формування необхідних запасів.
При визначення кількості матеріалів, які підлягають закупівлі з загальної потреби необхідно вийняти запаси, які вже є на фірмі на початок кожного періоду.
* Найчастіше бажаний запас на кінець періоду складає біля 10 % кількості, що необхідна в наступному кварталі.
** Аналогічний матеріальному запасу на кінець попереднього кварталу.
*** 3 балансового звіту за попередній (20X1) рік запас матеріалу на початок 1-го кварталу розраховується так:
Таблиця 5.
Кошторис прямих витрат на матеріали на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Підлягає виготовленню, одиниць виробів
706,10
736,40
869,90
841,60
3154,00
2. Потреба в матеріалі на одиницю виробу, кг
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3. Потреба в матеріалах для виробництва (п.1 * п.2)
1412,20
1472,80
1739,80
1683,20
6308,00
4. Бажаний запас матеріалів на кінець періоду *
147,28
173,98
168,32
200,00
200,00
5. Загальна потреба в матеріалі (п.3 + п.4)
1559,48
1646,78
1908,12
1883,20
6997,58
6. Запас матеріалу на початок періоду **
95,0***
147,28
173,98
168,32
95,00
7. Матеріали, що підлягають закупівлі (п.5 - п.6)
1464,48
1499,50
1734,14
1714,88
6413,00
8. Ціна одиниці матеріалу, грн.
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
9. Вартість закупівлі матеріалів (п.8 х п.7)
4393,44
4498,50
5202,42
5144,64
19239,00
Кошторис прямих витрат на матеріали звичайно супроводжується розрахунками очікуваних платежів за матеріали (табл. 6).
Таблиця 6.
Графік очікуваних виплат коштів
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Розрахунки до оплати на 31.12.20X1 року(із балансового звіту на 20Х1 р.)
2100
 
 
 
2100
2. Закупівлі 1-го кварталу (із кошторису витрат на матеріали)
4393,44
 
 
 
4393,44
3. Закупівлі 2-го кварталу (із кошторису витрат на матеріали)
 
4498,50
 
 
4498,5
4. Закупівлі 3-го кварталу (із кошторису витрат на матеріали)
 
 
5202,42
 
5202,42
5. Закупівлі 4-го кварталу (із кошторису витрат на матеріали)
 
 
 
5144,64
5144,64
6. Разом виплат
6493,44
4498,5
5202,42
5144,64
21339
Сума виплат залежить від прийнятої на фірмі системи розрахунків з постачальниками. В даному випадку розрахунки здійснюються за схемою: всі загальнозаводські витрати, які тягнуть за собою виплати грошових коштів, покриваються у тому кварталі, в якому їх зазнало підприємство.
Виробничий план є основою для підготовки кошторису витрат на оплату праці (табл. 7):
,
Де - загальні витрати на оплату праці;
ОВ - очікуваний обсяг виробництва;
Тр - трудомісткість одиниці продукції;
В1н-г - вартість 1 нормо-години
Таблиця 7.
Кошторис прямих витрат на оплату праці на 20X2 рік
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Підлягає виготовленню, одиниць виробів(із виробничого плану)
706,10
736,40
869,90
841,60
3154,00
2. Прямі витрати праці в годинах на одиницю виробу (трудомісткість), год.
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3. Разом годин (п.1 х п.2)
4236,60
4418,40
5219,40
5049,60
18924,00
4. Вартість прямих витрат праці в годину, грн.
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5. Загальна вартість прямих витрат праці (п.4 х п. З)
12709,80
13255,20
15658,20
15148,80
56772,00
Наступним етапом у підготовці бюджету фірми є розробка кошторису загальнозаводських витрат (табл.8).
Кошторис загальнозаводських (накладних) витрат вимагає перелік загальнозаводських витрат і поділяється на дві частини:
— змінні накладні витрати (допоміжні витрати, заробітна плата допоміжних робітників, змінна частина палива і енергії, обслуговування виробничого процесу);
— постійні накладні витрати(амортизація, страхування, заробітна плата адміністративно-обслуговуючого персоналу цеху, постійна частина паливна і енергії).
При розрахунках цього кошторису варто пам'ятати, що амортизація не потребує витрат грошових коштів, тому й необхідно віднімати при визначені суми виплат.
Кошторис загальнозаводських накладних витрат - це перелік усіх загальнозаводських витрат, крім прямих витрат на матеріалу й оплату праці. До таких витрат відносяться: амортизація, заводська орендна плата, страхування і т.ін. Проте, при підготовці плану надходжень і виплат (касового плану) важливо пам'ятати, що амортизація не потребує витрат коштів і, таким чином, повинна відраховуватися з кошторису загальнозаводських накладних витрат у процесі визначення грошових виплат по кошторису загальнозаводських накладних витрат.
При підготовці кошторису загальнозаводських накладних витрат необхідно враховувати такі вихідні дані:
• загальну суму планованих загальнозаводських витрат і їхній розподіл по кварталах;
• розмір перемінної ставки накладних витрат на годину прямих витрат на оплату праці (включає витрати на допоміжні матеріали, заробітну плату допоміжних робітників, доплати, перемінну частину електроенергії й обслуговування);
• суму амортизаційних відрахувань і їхній розподіл протягом року;
• квартал (період), у якому відбуваються виплати щодо загальнозаводських накладних витрат, яких зазнало підприємство.
Таблиця 8.
Кошторис загальнозаводських накладних витрат
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Заплановані прямі витрати праці, годин
4 236,60
4 418,40
5 219,40
5 049,60
18 924,00
2. Перемінна ставка накладних витрат, грн.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3. Плановані перемінні накладні витрати (п.1 х п.2)
8 473,20
8 836,80
10 438,80
10 099,20
37 848,00
4. Плановані постійні накладні витрати
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
12 000,00
5. Загальні планові накладні витрати (п.3 + п.4)
11 473,20
11 836,80
13 438,80
13 099,20
49 848,00
6. Амортизація
2 850,00
2 850,00
2 850,00
2 850,00
11 400,00
7. Виплати коштів по накладних витратах(п.5 - п.6)
8 623,20
8 986,80
10 588,80
10 249,20
38 448,00
Необхідним елементом для подальших фінансових розрахунків є підготовка кошторису товарно-матеріальних запасів на кінець періоду (табл. 9).
Таблиця 9.
Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду
Показники
Ціна за одиницю, грн.
Кількість одиниць, кг.
Всього
1. Основні виробничі матеріали (запас на кінець періоду з кошторису витрат на матеріали)
200
3
600
2. Готові вироби, одиниць (запас на кінець періоду із плану виробництва)
100
36,00 грн.
3 600,00
Витрати, яких зазнало підприємство в процесі реалізації продукції й організації бізнесу, розраховуються при підготовці кошторису торгових і адміністративних витрат (табл.10). Цей кошторис вимагає перелік загальних фірмових витрат, які несе фірма під час реалізації продукції і організації роботи бізнесу в цілому.
Всі витрати поділяються на дві частини:
— змінні, які залежать від обсягу реалізації продукції:
— постійні, які не залежать від обсягу реалізації продукції.
Таблиця 10.
Кошторис торгових і адміністративних витрат (ТАВ) на рік,
що закінчується 31 грудня 20X2 року
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Очікуваний продаж в одиницях (вихідні дані)
772
721
875
824
3192
2. Перемінні ТАВ на одиницю продукції (вихідні дані) (включають комісійні агентів по збуту, відвантаженню і постачанню)
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3. Прогнозні змінні витрати (п.1 х п.2)
2 470,40
2 307,20
2 800,00
2 636,80
10 214,40
4. Постійні торгові й адміністративні витрати, у т.ч. (вихідні дані):
 
 
 
 
 
4.1. Реклама
1100
1100
1100
1100
4400
4.2. Страхування
2800
 
 
 
2800
4.3. Платня службовців
8500
8500
8500
8500
34000
4.4. Оренда
350
350
350
350
1400
4.5 Податки та збори
 
 
1200
 
1200
5. Всього постійних торгових й адміністративних витрат (п.4.1 + 4.2 + … + 4.5):
12750
9950
11150
9950
43800
6. Загальні прогнозні торгові й адміністративні витрати (п.3 + п.4)
15220,4
12257,2
13950
12586,8
54014,4
Розрахунок очікуваних притоків та відтоків грошових коштів фірми проводиться у касовому плані, в якому виявляється надлишок або дефіцит грошових коштів, що допомагає фірмі підтримувати запас грошових коштів стосовно потреб (табл.11).
Касовий план (або план надходжень та виплат) звичайно складається з чотирьох головних розділів:
I. Розділ грошових надходжень, який включає касовий залишок на початок періоду, грошові кошти від покупців та інші грошові надходження.
II. Розділ виплат, що містить усі грошові платежі, заплановані на прогнозний період.
III. Розділ надлишків або дефіциту коштів, що показує різницю між розділами грошових надходжень і розділом грошових виплат.
IV. Фінансовий розділ, що передбачає облік одержання кредитів і погашення заборгованості по них на прогнозний період.
Таблиця 11.
Касовий план фірми на 20X2 рік
Показники
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
Всього
1. Касовий залишок на початок періоду **
2000,00
2238,88
2088,06
2235,57
2000,00
2. Надходження: надходження від покупців (за планом збуту)
41385,72
50671,88
56046,94
57726,86
205831,40
3. Разом коштів у наявності (п. 1 + п.2)
43385,72
52910,76
58135,00
59962,44
207831,40
4. Виплати:
 
 
 
 
 
4.1. Основні виробничі матеріали (із кошторису на матеріали)
6493,44
4498,50
5202,42
5144,64
21339,00
4.2. Праця виробничих робітників (кошторис витрат на оплату праці)
12709,80
13255,20
15658,20
15148,80
56772,00
4.3. Загальнозаводські накладні витрати (кошторис загальнозаводських накладних витрат)
8623,20
8986,80
10588,80
10249,20
38448,00
4.4. Торгові й адміністративні витрати (кошторис)
15220,40
12257,20
13950,00
12586,80
54014,40
4.5. Закупівля устаткування (вихідні дані)
 
15500,00
 
 
15500,00
4.6. Податок ***
3600,00
 
 
 
3600,00
5. Разом виплат
46646,84
54497,70
45399,42
43129,44
189673,40
6. Надлишки (дефіцит) коштів (п.3 - п.5)
-3261,12
-1586,94
12735,58
16833,00
18158,00
7. Фінансування:
 
 
 
 
 
7.1. Кредитування
5500,00
10000,00
1000,00
 
16500,00
7.2. Погашення боргів
 
-5500,00
-10000,00
-1000,00
-16500,00
7.3. Відсоток за кредит
 
-825,00
-1500,00
-150,00
-2475,00
8. Разом фінансування
5500,00
3675,00
-10500,00
-1150,00
-2475,00
9. Касовий залишок на кінець періоду
2238,88
2088,06
2235,57
15683,00
15683,00
* Із балансового звіту за 20X1 рік.
** Аналогічний касовому залишку на кінець попереднього кварталу.
*** Із балансового звіту за 20X1 рік.
При складанні касового плану необхідно врахувати такі вихідні дані:
• планований розмір постійного мінімального касового залишку на кінець кожного кварталу;
• розмір річної кредитної ставки (%);
• період (квартал), у якому відбувається кредитування і погашення боргу (наприклад, кредитування може мати місце на початку кожного кварталу, а погашення боргу - наприкінці кожного кварталу).
Прогнозний звіт про прибутки і збитки зводить воєдино плановані перспективні оцінки різноманітних позицій прибутків і витрат за бюджетний період (табл.12).
Таблиця 12.
Прогнозний звіт про прибутки і збитки фірми за 20X2 рік
Показники
Джерело інформації
Сума
1. Продажі (кількість одиниць х ціна одиниці)
План збуту
230143,20
2. Мінус перемінні витрати:
 
 
2.1. Перемінна вартість продажів (кількість одиниць х перемінна вартість виготовлення)
План виробництва
114912,00
2.2. Перемінні торгові й адміністративні витрати
Кошторис торгових і адміністративних витрат
10214,40
3. Разом перемінні витрати (п.2.1 + п.2.2)
 
125126,40
4. Маржинальний прибуток (п.1 - п.3)
 
105016,80
5. Постійні витрати: кошторис загальноза-водських накладних витрат
 
 
5.1. Загальнозаводські накладні витрати
 
12000,00
5.2. Торгові й адміністративні витрати
Кошторис торгових і адміністративних витрат
43800,00
6. Разом постійні витрати (5.1 +5.2)
 
55800,00
7. Чистий виробничий прибуток (п.4 - п.6)
 
49216,80
8. Витрати на виплату відсотків
Касовий план
2475,00
9. Прибуток до оподаткування (п.7 - п.8)
 
46741,80
10. Податок на прибуток 25%
 
11685,45
11. Чистий прибуток (п. 9 - п. 10)
 
35056,35
З метою контролю всіх планів на майбутній період і визначення перспективних джерел фінансування складається прогнозний балансовий звіт шляхом коригування балансового звіту за попередній рік (табл.13) з урахуванням планованих видів діяльності (табл.14).
Таблиця 1З.
Балансовий звіт фірми від 31.12.20X1 року
Активи
Сума, грн.
Пасиви й акціонерний капітал
Сума, грн.
1. Оборотні кошти:
 
1. Короткострокові зобов'язання:
 
1.1. Грошові кошти
2000,00
1.1 Розрахунки до оплати
2100,00
1.2 Дебіторська заборгованість
7 989,00
1.3. Матеріальні витрати
285
1.2 Податок, що підлягає оплаті
3600,00 
1.4. Товарні запаси (готова продукція)
4 968,00
2. Разом оборотних коштів
15 242,00
2. Разом короткострокових зобов'язань (п. 1.1 +п.1.2)
5700,00
3. Основні засоби
 
3. Власний капітал


3.1. Земля
30000,00
3.1. Звичайні акції
50000,00
3.2. Будинки й устаткування
100000,00
3.2. Нерозподілений
прибуток
39542,00 
3.3. Накопичений знос
50000,00
4. Разом основні засоби
80000,00
4. Разом власного капіталу (п.3.1 + п.3.2)
89542,00 
5. Разом активів (п.2 + п.4)
95242,00
5. Разом пасивів (п.2 + п.4)
95242,00
Таблиця 14.
Прогнозний балансовий звіт фірми на 31.12.20X2 року
Активи
Сума, грн
Пасиви й акціонерний капітал
Сума, грн.
1. Оборотні кошти:
 
1. Короткострокові зобов'язання:
1.1. Рахунки до оплати
 
0,00
1.1. Грошові кошти
15 683,00
1.2. Дебіторська заборгованість
32 300,80
 
1.2. Податок, що підлягає оплаті
 
11 685,45
1.3. Матеріальні запаси
600
1.4. Запаси готових виробів
3 600,00
2. Разом оборотних коштів
52 183,80
2. Разом короткострокових зобов'язань (п. 1.1 + п. 1.2)
11 685,45
3. Основні засоби
 
3. Власний капітал
 
3.1. Земля
30 000,00
3.1. Звичайні акції
3.2. Нерозподілений прибуток
50 000,00
74 598,35
3.2. Будинки й устаткування
115 500,00
3.3. Накопичений знос
61 400,00
4. Разом основні засоби
84 100,00
4. Разом власного капіталу
124 598,35
РОЗДІЛ II. ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
2.1. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства
Одним із самих простих і ефективних методів фінансового аналізу з метою оперативного і стратегічного планування є операційний аналіз, що називається також аналізом беззбитковості або аналізом "Витрати - Обсяг - Прибуток" ("Соsts - Volume - Profit" - СVР) що відслідковує залежність фінансових результатів бізнесу від витрат і обсягів виробництва (збуту).
Операційний аналіз є засобом пошуку найбільш вигідних комбінацій між перемінними витратами на одиницю продукції, постійними витратами, ціною й обсягом продажів. Тому він базується на поділі витрат на постійні (у короткостроковому періоді в цілому не змінюються зі зміною обсягу виробництва) і перемінні (змінюються у цілому прямо пропорційно змінам обсягу виробництва продукції (рис. 2.1).
Рис. 2.1
Оскільки операційний аналіз потребує розподілу витрат на перемінні і постійні, при аналітичних розрахунках необхідно відокремлювати одні витрати від інших за допомогою проміжного фінансового результату діяльності підприємства. Цей результат прийнято називати ВАЛОВОЮ МАРЖЕЮ. Валова маржа являє собою проміжний фінансовий результат, який визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами. Головне в діяльності будь-якого підприємства є те, щоб валової маржі вистачало не тільки на покриття постійних витрат, а й залишалось на формування прибутку.
В економічній літературі валову маржу також називають:
— маржинальним доходом;
— маржинальним прибутком;
— результатом від реалізації після відшкодування перемінних витрат;
— сумою покриття постійних витрат.
Валова маржа визначається за наступною формулою:
(1)
де МД - маржинальний дохід (валова маржа);
В - виручка від реалізації продукції;
ЗВ - змінні витрати,
МД = 230143,20 - 125126,40 = 105016,80 (грн.)
(2)
де ПВ - постійні витрати;
П - прибуток.
З (2) випливає:
(3)
МД = 55800,00 + 49216,80 =105016,8 (грн.)
З формули (3) можна побачити головну ціль фінансового менеджменту: максимізація валової маржі, оскільки саме вона є джерелом покриття постійних витрат і формування прибутку.
Операційний аналіз називають аналізом беззбитковості. Головними цілями аналізу беззбитковості є:
1. Оцінка прибутковості діяльності;
2. Визначення запасу його фінансової міцності;
3. Визначення ступеню підприємницького ризику;
4. Визначення впливу на кінцевий фінансовий результат понесених витрат;
5. Вибір найбільш вигідного асортименту товару;
6. Прийняття управлінських рішень, що визначають доцільність прийняття додаткових заказів.
Аналіз беззбитковості дозволяє визначити таку суму або кількість продажів, при якій виручка дорівнює витратам, тобто бізнес не несе збитків, але не має і прибутку (тобто прибуток дорівнює нулю).
Ця точка обсягу продажів, називається точкою беззбитковості. Її ще називають :
— Порогом рентабельності;
— Критичною точкою;
— Точкою окупності витрат;
— Мертвою точкою.
В точці беззбитковості валової маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, а прибуток дорівнює нулю (рис. 2.2):
Рис. 2.2
(4)
(5)
де Кб - кількість одиниць товару в точці беззбитковості;
ЗВ1 - перемінні витрати на одиницю виробу;
Ц1 - ціна одиниці виробу.
Маржинальний прибуток на одиницю продукції (МД1)
або
МД1 = 72,10 - 36,06= 36,04
Через те, що у критичній точці (т. беззбитковості) прибуток = 0, тобто
,
то кількість одиниць продукції у точці беззбитковості
(6)
Формула (6) справедлива, коли мова йде про єдиний вид товару. Але якщо передбачається випускати декілька видів товарів, то розрахунок обсягу виробництва, що забезпечує беззбитковість, наприклад товару N 1, здійснюється за формулою, що враховує частку цього товару (питома вага) у загальній виручці від реалізації і постійних витрат, що припадає на цей товар:
(7)
Для визначення маси прибутку після проходження порогу рентабельності, достатньо помножити кількість товару, проданого понад граничний обсяг виробництва, на питомий розмір валової маржі, що "сидить" у кожній одиниці проданого товару:
=

Обсяг граничної виручки (тобто поріг рентабельності в грошовому виразі) розраховується так:

(9)

2.2. Розрахунок запасу фінансової міцності

Різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і граничною виручкою являє собою запас фінансової міцності підприємства:

Запас фінансової міцності = фактична виручка - порогова виручка,

(10)

%ЗФМ = ЗФМ /В Ч 100%
ЗФМ=230143,2-122285=107858,09
%ЗФМ=107858,09 / 230143,2Ч 100%=47% (11)
%ЗФМ - запас фінансової міцності в процентах до виручки від реалізації
Запас фінансової міцності нашого підприємства дорівнює = 107858,09грн.
%ЗФМ =47%.
Тобто це означає, що підприємство може знизити свою виручку на 47% щоб залишатися в зоні прибутковості. Якщо ЗФМ% > 10% , то підприємство має достатньо нормальний відсоток запасу фінансової міцності.
Чим вище поріг рентабельності, тим складніше підприємцю його переступити, щоб вижити. Зниження порогу рентабельності можна досягти нарощуванням валової маржі (підвищуючи ціну чи / та обсяг реалізації, знижуючи змінні витрати), чи скороченням постійних витрат.
Прогнозуємий прибуток розраховується множенням запасу фінансової міцності на коефіцієнт валової маржи (долю МД у виручці).
П прогн. = ЗФМ Ч Доля МД у виручці (12)
П прогн. =107858,09Ч 0,45=49216,8 грн.
Дія операційного (виробничого) важеля проявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку. Сила дії операційного важеля показує, скільки відсотків зміни прибутку дає кожний відсоток зміни виручки, та розраховується відношенням валової маржи до прибутку:
СВОВ = МД / П (13)

ЗВ1 - змінні витрати одиниці товару
К - кількість одиниць товару
Ц - ціна одиниці товару
(14)
Сила дії операційного важеля (розрахована за будь-якою з цих формул) показує ступінь підприємницького ризику: чим більше ефект операційного важеля, тим більше підприємницький ризик.
СВОВ = 105016,8/ 49216,8= 2,13
Це означає, що прибуток нашого підприємства змінюється в 2,13 рази швидше по відношенню до виручки.
У таблиці 15 представлений порядок розрахунку маржинального доходу та поетапного проведення операційного аналізу нашого підприємства.
 
Вихідні дані
Зростання виручки
Зниження виручки
1.Виручка від реалізації
230143,20
253157,52
207128,88
2.Мінус:Перемінні витрати:
125126,40
137639,04
112613,76
3.Валова маржа (маржинальний прибуток)=В-ПВ
105016,80
115518,48
94515,12
4. Мінус: Постійні витрати:
55800,00
55800,00
55800,00
5. Прибуток П = МД - Пост.В
49216,80
59718, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.