На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Фактори, що обумовлюють необхднсть управлння органзацєю. Зовншнє внутршнє середовище органзацї, середовище прямого непрямого впливу. Базов модел органзацї, що виникли в процес їх еволюцї. Пдходи до визначення категорї менеджмент.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


18
18
18
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Навчальні цілі
Надати уявлення про природу та основні характеристики організації як об'єкту управління. Зясувати причини, що обумовлюють необхідність управління організацією.
Розкрити через еволюцію поглядів на сутність менеджменту багатомірність цієї категорії. Підвести студентів до сучасного розуміння сутності менеджменту.
Ідентифікувати функції менеджменту та їх взаємозв'язки в межах циклу менеджменту.
Виділити ознаки діяльності менеджера і розкрити специфіку такої діяльності на різних рівнях і в різних сферах управлінської діяльності.
Зясувати ролі, які виконують менеджери в організації, та ідентифікувати якості, що необхідні сучасному менеджерові.
Методичні рекомендації до вивчення теми
У процесі самостійного вивчення теми “Поняття і сутність менеджменту” необхідно зосередити зусилля на засвоєнні комплексу питань, сформульованих, як навчальні цілі. Враховуючи багатомірність категорій “менеджмент” і відсутність єдиного загальноприйнятого її визначення, для глибокого засвоєння матеріалу цієї теми необхідно розглянути погляди різних авторів на природу і сутність менеджменту, опрацювати рекомендовані за цією темою літературні джерела. Так, питання про природу й основні характеристики організації як об'єкта управління та її середовище найбільш повно охарактеризовані у підручнику В.Г. Смірнової та ін. [9], погляди на сутність менеджменту оригінально висвітлені у підручниках О.С. Віханського та А.І. Наумова [2], Р.Л. Дафта [3]. На особливу увагу заслуговують підручники З.П. Румянцевої та ін. [8] і Д.Бодді та Р Пейтона [1], де менеджмент досить детально розглядається з позиції професійної діяльності менеджерів. В процесі роботи з рекомендованою літературою варто користуватись ілюстративними матеріалами з цієї теми, які уміщено в даному посібнику після методичних рекомендацій.
Для того, щоб ефективно управляти організацією, спочатку необхідно знати, що вона собою являє. Тому вивчення першої теми доцільно розпочати із з'ясування сутності організації як об'єкта управління. Для цього необхідно: дати визначення організації, виділити її характерні ознаки, розглянути елементи з яких вона складається, і як вона взаємодіє із системою вищого рівня (зовнішнім середовищем), охарактеризувати в історичному контексті розвиток організації. Визначення організації як групи людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей, дозволяє поширити це поняття на дуже широке коло різноманітних об'єктів. Проте, незважаючи на розмаїття конкретних організацій, всі вони як об'єкти управління мають такі загальні риси: здійснюють горизонтальний і вертикальний поділ праці, мають структуру, можуть існувати тільки в взаємодії із зовнішнім середовищем. Саме це у підсумку й обумовлює необхідність управління будь-якою організацією. Сучасне системне розуміння сутності організації поглиблюється розглядом складу та змісту її зовнішнього та внутрішнього середовища. При вивченні першого питання теми важливо також звернути увагу і на еволюцію погляду на сутність організації. У своєму розвитку організації пройшли декілька етапів, які розрізняються за уявленнями: про їх взаємовідносини із зовнішнім середовищем, про пріоритетність тієї або іншої функції управління, про критерії ефективності їх функціонування та розвитку. Відповідно до цього в теорії організації виділяють такі чотири базові моделі організації: механістичну; орієнтовану на людські відносини; системні; модель організації як суспільного інституту. Залежно від принципів, які покладено в основу кожної з зазначених базових моделей, розроблено й відповідні концепції управління організацією.
В процесі вивчення другого проблемного питання теми варто усвідомлювати, що незважаючи на понад столітню історію науки менеджменту, величезну кількість виконаних досліджень і публікацій, теоретики і практики ще й досі не досягли консенсусу щодо визначення категорії “менеджмент”. Щоб отримати найбільш повне уявлення про сутність менеджменту, на нього слід подивитись з різних сторін: з боку практичної діяльності, системи наукових знань, мистецтва здійснення управління, процесів і функції управління, прийняття та обґрунтування управлінських рішень тощо. Кожний з таких поглядів відбиває якийсь один із аспектів менеджменту, але не охоплює все поле менеджменту. Тому важливо розрізняти широке і вузьке визначення категорії “менеджмент”.
У широкому розумінні, яке певною мірою узагальнює різні точки зору, менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних менеджерів для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту і мотивів поведінки інших людей. У вузькому розумінні, яке у нашому випадку переслідує конкретну мету - вивчення дисципліни “Менеджмент”, цю категорію можна визначити як процес планування, організацію, мотивацію й контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації. Детальний розгляд змісту, складових елементів, етапів та інструментів реалізації функцій управління і взаємозв'язків між ними покладено в основу навчальної програми дисципліни “Менеджмент”.
Заключним етапом у вивчення першої теми має стати з'ясування змісту та особливостей менеджменту як виду професійної діяльності. Перш за все варто звернути увагу на специфічні риси управлінської діяльності, які відбиваються у характері та змісті такої діяльності, її цільовій орієнтації, предметі та результатах. Далі, враховуючи, що процес управління здійснюється на основі поділу управлінської праці, слід зясувати особливості діяльності менеджерів різних рівнів (вищого, середнього, нижчого) та функціональних сфер (виробництво, фінанси, персонал, маркетинг, облік, інновації тощо). Управлінську діяльність можна також розглядати і крізь призму тих ролей, які відіграють менеджери в організації. Тому, в процесі вивчення останнього питання теми важливо розібрати зміст кожної з десяти ролей, які за результатами своїх досліджень визначив Г. Мінцберг.
Необхідно також усвідомлювати, що управлінська діяльність як специфічний вид діяльності, незалежно від рівня і сфер менеджменту, вимагає і певних особистих якостей, необхідних менеджеру. Основними з них, на думку більшості спеціалістів, є: концептуальні, діагностичні, аналітичні і технічні здібності, а також здатність взаємодіяти з людьми. Суттєві зміни в середовищі функціонування організації висувають нові вимоги до сучасних менеджерів, до їх освіти, практичних навичок, підготовки. З цієї точки зору, доцільно звернути увагу на перспективну модель менеджера, основні характеристики якої вказують на пріоритети у підготовці студентів як майбутніх менеджерів.
Ілюстративні матеріали

Рис. 1.1. Загальні риси організацій як об'єктів управління
Рис. 1.2. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації
18
21
18
Таблиця 1.1.
Базові моделі організації
Параметри оцінки моделі організації
Базові моделі організації

Механістична модель
Модель, орієнтована на людські ресурси
Системна модель
Модель організації як суспільного інституту
Концепція організації

Закрита система

Комбінація факторів виробництва

Раціональна бюрократія

Закрита система

Колектив людей

Розподіл праці

Кооперація праці

Відкрита система

Організація як складова середовища

Взаємозв'язок факторів зовнішнього і внутрішнього середовища

Відкрита система

Суспільний інститут

Взаємозв'язок інтересів різних груп
Головна функція менеджменту
Оперативне управління виробництвом, що дозволяє оптимізувати структуру виробничих факторів

Організація і управління персоналом

Управління внутрішніми процесами

Стратегічний менеджмент

Управління ресурсами, що надходять в організацію

Стратегія обмеженої оптимізації

Балансування інтересів груп

Зміцнення позицій в суспільстві
Параметри ефективності
Співвідношення виробленої продукції і витрачених ресурсів
Використання людських ресурсів: продуктивність праці, моральний клімат, соціальний клімат

Здатність отримувати необхідні ресурси із зовнішнього середовища

Порівняння результатів роботи із стратегічними цілями
Ступінь задоволення очікувань і потреб всіх груп інтересів
Рис. 1.3. Основні складові та сфери менеджменту
Рис. 1.4. Загальна системна модель організації
18
29
Рис. 1.5. Цикл менеджменту
Рис. 1.6. Співвідношення сфер і рівнів менеджменту


Категорія
Роль
Види діяльності
1. Міжособисті ролі
1.1. Головний керівник
Проведення церемонільних і символічних заходів, підписання юридичних документів
1.2. Лідер
Керівництво і мотивація підлеглих, навчання, консультування, комунікації з підлеглими
1.3. Пов'язуюча ланка
Підтримання інформаційних зв'язків як у середині організації, так і за її межами, листування, телефонні розмови, зустрічі
2. Інформаційні ролі
2.1. Той, хто приймає інформацію
Пошук і отримання інформації, перегляд періодичних видань, звітів, особисті контакти
2.2. Той, хто розподіляє інформацію
Передавання інформації іншими членами організації, звітів, телефонні дзвінки, контакти з підлеглими
2.3. Представник
Інформування зовнішніх суб'єктів, промови, звіти, записки
3. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень
3.1. Підприємець
Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей та їх реалізація
3.2. Той, хто усуває порушення
Врегулювання суперечок та інших проблем, розв'язання конфліктів поміж підлеглими, адаптація до змін у середовищі
3.3. Той, хто розподіляє ресурси
Рішення щодо виділення ресурсів, складання графіків, бюджетів, визначення пріоритетів

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.