На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Припинення договору в зв'язку з певними юридичними дями. Угода сторн. Вдмова працвника. Пдстави, передбачен контрактом. Розрвання трудового договору з нцативи власника. Розрвання трудового договору з нцативи третх осб.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 12.05.2005. Сдан: 2005. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


36
Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра комерційного права
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Припинення трудового договору:
загальна класифікація підстав.»

студентки ІІ курсу
ФЕМП, 16 група
денної форми навчання
спеціальності 060103
“Правознавство”
спеціалізація “Правове забезпечення
підприємницької
діяльності” Чабан Маріанна
( підпис) Володимирівна
Науковий керівник
ст.викладач кафедри права Корольков Олексій
( підпис) Валерійович
Київ 2005
Зміст

  Вступ 3
  1. Припинення трудового договору 4
   1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 6
    1.1.1. Угода сторін. 6
    1.1.2. Відмова працівника 7
    1.1.3. Підстави, передбачені контрактом 8
    1.1.4. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 9
    1.1.5. Переведення працівника з його згоди 10
   1.2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника 12
    1.2.1. Зміни в організації виробництва і прац 13
    1.2.2. Невідповідність працівника 15
    1.2.3. Систематичне невиконання обов'язків працівником 17
    1.2.4. Прогул 18
    1.2.5. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців 19
    1.2.6. Поновлення на роботі працівника 20
    1.2.7. Поява на роботі в нетверезому стані 21
    1.2.8. Вчинення за місцем роботи розкрадання 21
   1.3. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб 24
   1.4. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб 28
   1.5. Оформлення звільнення і проведення розрахунку 33
   1.6. Відсторонення від роботи 34
  ВИСНОВКИ 36
  Література 37

Вступ

Актуальність цієї теми, у тому, що важливою рисою трудових договорів є їх сталість. Обидві сторони зацікавлені в тривалості трудових відносин, оскільки це дозволяє власнику або уповноваженому ним органу укомпле-ктувати виробництво кадровими працівниками. За наявності постійних кадрів, які досконало знають виробництво, підпри-ємство працює ритмічно, усуваються причини різних виробни-чих неполадок, зменшуються брак і порушення трудової дисци-пліни.

У стабільності трудових відносин зацікавлені також праців-ники, оскільки тривалість трудового договору позбавляє їх тур-бот про працевлаштування, дає змогу постійно підвищувати свою кваліфікацію, забезпечує працюючих постійним джерелом здо-буття засобів до існування.

Але сталість трудового договору не означає, що трудові від-носини не можуть припинятись. Підставами такого припинен-ня можуть бути події, до яких слід віднести смерть працівника або юридичні факти, перелік яких встановлює чинне законо-давство про працю.

1. Припинення трудового договору

Термін припинення трудового договору є найбільш ши-роким за об'ємом і охоплює всі випадки закінчення дії тру-дового договору, в тому числі за угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу підприємства в зв'язку зі смертю та ін.

Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін.

Звільнення -- термін, якому відповідає процедура техніч-ного оформлення вже припинених трудових відносин. Проте термін "звільнення" застосовується також до всіх випадків припинення трудового договору.

Припинення трудового договору є правомірним лише за наявності наступних умов:

1) за передбаченими у законі підставами припинення трудового договору;

2) з дотриманням певного порядку звільнення за конкрет-ною підставою;

3) є юридичний факт щодо припинення трудових пра-вовідносин (розпорядження власника, заява працівника, відпо-відний акт третьої сторони -- суду, військкомату).

Підставами припинення трудового договору є такі об-ставини, які визначаються законом як юридичні факти для припинення трудового договору. Трудове законодавство України передбачає єдині загальні підстави припинення тру-дового договору (ст. 36 КЗпП). Для деяких категорій праців-ників у законодавстві встановлений і ряд додаткових підстав (статті 37, 41 КЗпП та інші законодавчі акти).

При звільненні працівника в трудову книжку повинні вноситися записи про причини (підстави) звільнення відпо-відно до формулювання їх у законодавстві і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

Класифікація підстав припинення трудового договору. Всі підстави припинення трудового договору можна класи-фікувати в залежності від двох критеріїв:

1) виду юридичного факту, який є причиною припинення;

2) волевиявлення яких саме суб'єктів спричинило при-пинення трудового договору.

За першим критерієм розрізняється припинення трудо-вого договору в зв'язку з певними подіями (закінчення стро-ку договору, смерть працівника), а за другим -- у зв'язку з певними юридичними діями:

-- взаємне волевиявлення сторін;

-- ініціатива працівника;

-- ініціатива власника або уповноваженого ним органу;

-- ініціатива третіх осіб, які не є стороною трудового до-говору;

-- порушення правил прийому на роботу.

Розглянемо ці підстави.

Припинення трудового договору в зв'язку з певними подіями має місце при закінченні строку трудового дого-вору (п. 2 cm. 36 КЗпП) і в зв'язку зі смертю працівника.

За першою підставою можуть закінчуватися трудові дого-вори, укладені на певний термін, а також на термін виконан-ня певної роботи. Це правило стосується також тимчасових, сезонних працівників і тих, які працюють за контрактом.

Істотним є те, що сам факт закінчення терміну не припи-няє трудового договору, якщо працівник і далі продовжує працювати, а власник не заперечує проти цього. Для припи-нення договору необхідний відповідний акт хоч би однієї зі сторін -- заява працівника, розпорядження власника, яким висловлюється бажання припинити трудові відносини.

Якщо із закінченням строку договору трудові відносини фактично продовжуються і жодна зі сторін не вимагає його припинення, то трудовий договір вважається продовженим на невизначений строк.

Законом України від 19 січня 1995 р. КЗпП був доповне-ний ст. 39-1, згідно з якою трудові договори, які були переукла-дені один або декілька разів вважаються такими, що укла-дені на невизначений термін. Це положення не поширюється на випадки, коли строкова форма трудового договору перед-бачена законодавчими актами і в інших випадках, передба-чених ч. 2 ст. 23 КЗпП.

Необхідно врахувати, що при звільненні за п. 2 ст. 36 КЗпП певних категорій працівників власник зобов'язаний забезпе-чити їх обов'язкове працевлаштування. Це стосується вагіт-них жінок і жінок, котрі мають дітей у віці до 3 років (або до 6 років, якщо дитина за медичним висновком вимагає домаш-нього догляду), самотніх матерів при наявності дитини у віці до 14 років або дитини-інваліда. Власник зобов'язаний запропонувати такій жінці роботу на тому ж або на іншому підприємстві. Ці гарантії, передбачені ч. З ст. 184 КЗпП, поши-рюються і на випадки звільнення в зв'язку із закінченням терміну договору вказаних працівників, якщо вони були прийняті за строковим трудовим договором.

При припиненні трудового договору в зв'язку зі смертю працівника власник зобов'язаний видати наказ про виклю-чення працівника з облікового складу підприємства.

1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями

1.1.1. Угода сторін.

Будь-який трудовий договір може бути припинений за угодою обох сторін трудового договору. При цьому ініціати-ва може вийти як від працівника, так і від власника. Як пра-вило, дана підстава застосовується при достроковому при-пиненні трудових договорів, укладених на певний термін або на час виконання певної роботи. Однак за цією підставою може бути припинений і трудовий договір на невизначений термін. День припинення роботи визначається сторонами. При цьо-му не потрібно погодження з будь-якими органами, за ви-нятком звільнення неповнолітніх до 18 років, яке проводить-ся з відома служби у справах неповнолітніх. При звільненні за угодою сторін не потрібно попередження від працівника за 2 тижні, як це передбачено при звільненні за власним бажанням. Звільнення проводиться за п. 1 ст. 36 КЗпП Украї-ни з відповідним записом в трудовій книжці.

Разом з тим Пленум Верховного Суду України в п. 8 своєї постанови від 6 листопада 1992 p. роз'яснив, що при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП договір припиняється в термін, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній угоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.

Сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення терміну попередження не означає, що трудо-вий договір припинений за п. 1 ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін спеціально про цю підставу припинення трудового договору. У останньому випадку звільнення вва-жається вчиненим з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП).

1.1.2. Відмова працівника

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організа-цією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 cm. 36 КЗпП).
Даний пункт містить дві самостійні підстави. Перша сто-сується випадків, коли підприємство або його структурний підрозділ, де працює за трудовим договором працівник, пере-водиться в іншу місцевість. Іншою місцевістю вважається інший населений пункт. При відмові працівника від переве-дення разом з підприємством працівник може бути звільне-ний за п. 6 ст. 36. Закон не передбачає вимоги щодо спеціаль-ного попередження працівника у такому випадку. Разом з тим є підстави вважати, що роботодавець повинен зробити таке попередження письмово. У КЗпП необхідно врегулюва-ти цю процедуру належним чином. Не можна не помітити, що зміна підприємством свого місця знаходження по суті є одним з випадків зміни істотних умов трудового договору, про який йдеться далі у цьому пункті. Законодавець виділив таку зміну в окремий вид. Очевидно, що тут мають бути застосовані правила ч. З ст. 32 КЗпП -- необхідно попереди-ти про зміни працівника за 2 місяці.
Про зміни інших істотних умов праці, порядку їх прове-дення йшлося вище. Мова йде про об'єктивні зміни в орга-нізації виробництва і праці на підприємстві, а не про зміни, які викликані суб'єктивним відношенням роботодавця до пра-цівника. Останні є незаконними, і якщо в подальшому суд встановить такий факт, працівника буде поновлено на роботі. Слід зазначити, що одним з випадків зміни умов праці є запровадження контрактної форми трудового договору щодо конкретної категорії працівників. Як вже відмічалося, сфера укладення контракту визначається законодавством, робото-давець не має права вимагати переоформлення безстроково-го трудового договору з працівниками, для яких контракт не є обов'язковим. Але якщо працівник належить до категорії, з якою за законодавством має обов'язково бути укладений контракт, а він від контракту відмовляється, працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП. Слід пам'ятати про не-обхідність попередження працівника про перехід на контракт-ну форму трудового договору за 2 місяці. Якщо в судовому засіданні буде встановлено, що працівник не був попередже-ний належним чином, суд відповідно змінить дату звільнен-ня з виплатою працівникові середнього заробітку до нової дати звільнення.

1.1.3. Підстави, передбачені контрактом

(п. 8 cm. 36 КЗпП). Звільнення за цією підставою матиме місце, якщо у кон-тракті, укладеному згідно з чинним законодавством, сторона-ми буде передбачено додаткові підстави припинення трудо-вого договору. Ст. 21 КЗпП дозволяє сторонам передбачити таке. Наприклад, невиконання сторонами взятих на себе зо-бов'язань за контрактом та ін. У такому випадку у наказі про звільнення не вказується підстава конкретного контрак-ту, а вказується узагальнена підстава, сформульована у п. 8 ст. 36 КЗпП. Поряд з тим потрібно зазначити, що трудовий договір з працівниками, з якими укладений контракт, може бути припинений і на інших підставах, передбаченими трудовим законодавством (статті 36, 39, 40, 41 КЗпП), тобто на загальних умовах.

1.1.4. Припинення трудового договору з ініціативи праців-ника.

Ст. 38 КЗпП передбачає два варіанти розірвання тру-дового договору, укладеного на невизначений термін: з по-важних і без поважних причин. Працівник має право розірва-ти будь-який трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні. Для такого звільнення не вима-гається ніяких поважних причин, головним є бажання праців-ника. Власник зобов'язаний прийняти заяву про звільнення, організувати прийом матеріальних цінностей, якщо такі пе-ребували у віданні працівника. Ніякі грошові та іншого ха-рактеру зобов'язання не можуть бути перешкодою для своєчасного звільнення. По закінченні 2 тижнів власник ви-дає наказ про звільнення і зобов'язаний провести розраху-нок з працівником і видати йому трудову книжку.

Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник не має права звільняти його згідно з поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошений інший працівник, якому відповідно до за-конодавства не може бути відмовлено в укладенні трудово-го договору. До таких належать працівники, які запрошені на роботу за переведенням з іншого підприємства, і таке переве-дення належним чином узгоджено; молоді фахівці після за-кінчення навчальних закладів; працівники, направлені на роботу в рахунок броні.

Якщо працівник не може продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу;

неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до до-сягнення нею 14-літнього віку або дитиною-інвалідом; до-гляд за хворим членом сім'ї або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийом на роботу за конкурсом та ін.), то власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник (ст. 38 КЗпП).

Закон окремо називає одну з поважних причин, що ро-бить неможливим продовження трудового договору, -- неви-конання власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умови колективного договору саме з цих питань. За наявності такої причини працівник має право розірвати трудовий договір теж за власним ба-жанням, а власник зобов'язаний виплатити йому вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП). Звичайно, реалізувати на практиці звільнення у такий спосіб для працівника не просто, але для захисту свого права мож-на звернутися до суду.

На відміну від вільного розірвання трудового договору на невизначений строк, строковий трудовий договір (ст. 39 КЗпП) може бути розірваний на вимогу працівника лише у разі хвороби працівника або інвалідності, що перешкоджа-ють виконанню роботи за договором, порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового дого-вору та інших поважних причин, передбачених ст. 38 КЗпП, про які йшлося вище. Залишення працівником роботи за строковим трудовим договором без поважних причин вва-жається порушенням трудових обов'язків і може потягти звільнення, але вже з ініціативи власника (ст. 40 КЗпП), що, звичайно, є небажаним для працівника. Таким чином у зако-нодавстві захищається стабільність і обов'язковість щодо зобов'язань строкового трудового договору.

1.1.5. Переведення працівника з його згоди

Переведення працівника з його згоди на інше підприєм-ство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 cm. 36 КЗпП).

Теж є по суті розірванням трудового договору з ініціа-тиви працівника, проте, як бачимо, законодавець передбачив самостійну підставу для такого звільнення. Порядок переве-дення передбачає дотримання наступних умов: 1) заяви працівника з проханням про переведення на інше підприєм-ство; 2) згоди на таке переведення власника підприємства, на якому працює працівник; 3) згоди на переведення влас-ника підприємства, на яке переводиться працівник. Якщо працівник просить звільнити його у зв'язку з переходом на виборну посаду, мають бути надані документи про факт обрання на таку посаду. При відсутності доказів звільнення проводиться у порядку, встановленому в ст. 38 КЗпП, тобто за власним бажанням.

Потрібно звернути увагу на те, що в умовах приватизації зміна власника підприємства є зміною сторони трудового договору. При перетворенні державного підприємства в акціонерне, колективне, орендне має місце фактична ліквідація одного підприємства і створення нового, тому переведення працівників на таке знову створене підприємство вимагає обов'язкової їх згоди. Але, мабуть, потрібно одержати і згоду іншої сторони -- роботодавця? Проте чинне законодавство інакше врегульовує таку ситуацію: при зміні власника під-приємства, а також при будь-якій його реорганізації дія тру-дового договору працівника продовжується, припинення тру-дового договору з ініціативи власника можливе лише у разі реального скорочення чисельності або штату працівників (ч. З ст. 36 КЗпП). Ця норма захищає права працівника, проте не можна не бачити, що вона обмежує права власника у пи-танні самостійно здійснювати найм працівників. Таке поло-ження суперечить суті й свободі трудового договору, коли його зміст визначається сторонами. За умови зміни власни-ка відбувається зміна сторони трудового договору, видаєть-ся, трудові договори з усіма працівниками мають бути пе-реукладені. Крім зазначених спірних моментів, слід зазначи-ти, що норма ч. З ст. 36 КЗпП свідчить про непослідовність законодавця, по суті складається враження, що працівник укладає трудовий договір не з власником, а з підприємством, як це раніше передбачалося у законодавстві. Доцільно у за-конодавстві вирішити питання про критерії і підстави ди-ференціації, зокрема щодо виду власника та розміру підприєм-ства. Якщо мова йде про державне підприємство, то зазначе-на норма-гарантія "спрацьовує", оскільки трудові договори укладаються з керівником підприємства, як особою, уповно-важеною власником, і працівники занадто віддалені від влас-ника; якщо ж йдеться про приватного власника, котрий сам "напряму" укладає трудові договори, та невелике за кількістю працюючих підприємство -- марні сподівання, що вказаного положення буде дотримано.

Від дня прийняття рішення про приватизацію підприєм-ства розірвання трудового договору з ініціативи власника не допускається, за винятком звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП (поновлення працівника, що раніше виконував цю роботу) або здійснення працівником дій, за які законодавством пе-редбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 КЗпП (дисциплінарні звільнення).

Не допускається звільнення працівника приватизовано-го підприємства з ініціативи нового власника або уповнова-женого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права (ст. 26 Закону України від 19 лютого 1997 p. "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" // Відомості Верховної Ради Україні. - 1997. - №17. - Ст. 122).

1.2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника

Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником лише за підставами, ви-значеними законом і з дотриманням визначеного у законі порядку.

Загальні підстави для звільнення з ініціативи власника передбачені у ст. 40 КЗпП. За цими підставами може бути звільнений будь-який працівник, що працює за трудовим до-говором.

1.2.1. Зміни в організації виробництва і праці,
Зміни в організації виробництва і праці,
в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чи-сельності або штату працівників.
В умовах формування ринкових відносин набуває все більш широких масштабів вивільнення працівників у зв'яз-ку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприєм-ства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. У всіх цих випадках трудовий договір може бути припинений на підставі п. 1 ст. 40 лише при скороченні чисельності або штату працівників, змінах у складі праців-ників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією. Власник має право в межах однорідних професій проводити перестановку (перегрупування) працівників і переводити більш кваліфікованих працівників, посади яких скорочено, з їхньої згоди, на інші посади, звільнивши з них менш кваліфі-кованих працівників. Якщо це право власником не було вико-ристане, суд не повинен обговорювати питання про доціль-ність такої перестановки (перегрупування) (п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 p.).
Переважне право на залишення на роботі при вивіль-ненні працівників в зв'язку зі змінами в організації вироб-ництва і праці надається працівникам з більш високою квалі-фікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах про-дуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається сімейним, за наявності двох і більше утри-манців; особам, в сім'ях яких немає інших працівників з самостійним заробітком; працівникам з тривалим безперерв-ним стажем роботи на даному підприємстві; працівникам, що отримали на даному підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання; учасникам бойових дій, інвалідам війни й особам, на яких поширюється дія Закону "Про ста-тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; авто-рам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і ра-ціоналізаторських пропозицій; особам з числа депортованих з України протягом 5 років з часу повернення на постійне місце проживання в Україну; працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби й осіб, які проходи-ли альтернативну (невійськову) службу, протягом 2 років від дня звільнення зі служби.
Цей перелік осіб не є вичерпним. Законодавство також передбачає переважне право на залишення на роботі при скороченні штату осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною -- Героям Соціалістичної праці та Пов-ним кавалерам ордена Трудової Слави (Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 p.);
осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, І і П категорій та ліквідаторів III категорії (Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи" в редакції від 19 грудня 1991 p.); Героїв Радянського Союзу та Повних кавалерів орде-на Слави, а також осіб, нагороджених чотирма та більше ме-далями "За відвагу" (Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"); ветеранів військо-вої служби на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чи-сельності або штату працівників (Закон України "Про ста-тус ветеранів військової служби та їх соціальний захист").
Про майбутнє вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП праців-ників попереджають персонально не пізніше, ніж за 2 місяці. Одночасно з попередженням про звільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівнику іншу робо-ту на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсут-ності роботи, а також відмові працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, працівник звертається за допомогою до органу по працевлаштуванню або працевлаштовується самостійно. Одночасно власник доводить де відома органу по працевлаштуванню про майбутнє вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації і розміру оплати праці.
Працівник, звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП (крім ліквідації підприємства), протягом одного року має право на укладен-ня трудового договору у разі повторного прийняття на робо-ту, якщо власник проводить прийняття на роботу праців-ників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП).
1.2.2. Невідповідність працівника
Невідповідність працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 cm. 40 КЗпП).
Розірвання трудового договору з ініціативи власника можливе і при виявленні невідповідності працівника посаді або роботі, що виконується, внаслідок недостатньої кваліфі-кації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи.
Невідповідністю виконуваній роботі вважається не-здатність внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здо-ров'я належним чином виконувати доручену роботу. Потрібно звернути увагу, що у такій нездатності немає провини пра-цівника і її не можна ототожнювати з винним невиконанням трудових обов'язків. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний довести невідповідність працівника посаді або роботі, що виконується. Доказами повинні бути недоліки, помилки в роботі, а також медичний висновок про стійке зниження працездатності працівника, або про те, що дана робота протипоказана йому за станом здоров'я, або що вико-нання ним трудових обов'язків є небезпечним для оточуючих.
Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що за цією підставою може бути розірвано трудовий договір з керівни-ком підприємства, установи, організації або підрозділу в зв'яз-ку з неможливістю забезпечити належну дисципліну праці у відповідній структурі (п.
21 постанови Пленуму від 6 лис-топада 1992 p.).
Відсутність диплома, посвідчення про спеціальну освіту не є доказом невідповідності, якщо наявність диплома не є обов'язковою умовою виконання роботи і працівник належ-ним чином виконує її. Разом з тим є деякі посади, для замі-щення яких закон вимагає спеціальної освіти і спеціального рівня кваліфікації (посада лікаря, машиніста, водія, пілота та ін.). З таких посад при позбавленні спеціального диплома (права) працівник може бути звільнений по п. 2 ст. 40 КЗпП.
На цій підставі можуть бути звільнені працівники, які за результатами атестації визнані такими, що не відповідають посаді. Україна в останні роки створила певну нормативно-правову базу у питаннях атестації працівників. Прийнято, зокрема, такі акти: Положення про порядок проведення атеста-ції державних службовців органів виконавчої влади, затвер-джене постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 p. №950 (Урядовий кур'єр. - 1996. - №176-177);
Положення про порядок проведення атестації керівних, інже-нерно-технічних працівників і інших фахівців підприємств і організацій залізничного транспорту України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 1996 p. №127 (Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -- 1998. -- №12. -- С. 108); Положения про поря-док проведения атестації лікарів, затверджене наказом Мініс-терства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 p. №359 // Юридичний вісник України. -- 1998.-- №15. -- 15 квітня), Положення про порядок атестації працівників керівного складу державних підприємств, затверджене по-становою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 p. №1571 // Праця і зарплата. - 1999. - №22. - Вересень). У частині, що не врегульована законодавством України, по-рядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників, фахівців підприємств і організацій промисло-вості, будівництва, сільського господарства, транспорту, зв'язку регулюється Положенням, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від 5 жовтня 1973 p. із змінами і доповнення-ми від 22 жовтня 1979 p. і від 14 листопада 1986 p. (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. -- 1980. -- №8; 1987. - №2).
З урахуванням рішення атестаційної комісії керівник під-приємства має право перевести працівника, який за результа-тами атестації визнаний таким, що не відповідає посаді, з його згоди на іншу роботу. При неможливості переведення керівник в термін не більше 2 місяців від дня атестації може розірвати трудовий договір з працівником за п. 2 ст. 40 КЗпП. Потрібно звернути увагу на те, що висновки атестаційної комісії носять рекомендаційний характер і підлягають оцінці в сукупності з іншими доказами у справі (п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 p.). Працівник може бути звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП лише при наявності фактичних даних, що підтверджують неможливість належного виконання працівником трудових обо-в'язків і при неможливості переведення його на іншу роботу.
1.2.3. Систематичне невиконання обов'язків працівником
Систематичне невиконання обов'язків працівником
без поваж-них причин обов'язків, покладених на нього трудовим дого-вором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. З cm. 40 КЗпП).
Наступною підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника є систематичне невиконання працівни-ком без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудово-го розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення. Воно проводиться за певних умов. По-перше, порушення повинне стосуватися трудових обов'язків, витікаючих з трудового договору, правил внутрішнього трудового розпорядку. Не допускається звільнення за порушення громадських обо-в'язків (нез'явлення на збори, небажання вступити до проф-спілкової організації та ін.). По-друге, невиконання або нена-лежне виконання повинне бути систематичним. У даний час під систематичним розуміється трудове правопорушення, вчинене працівником, до якого вже протягом року було засто-совано дисциплінарне або громадське стягнення. По-третє, невиконання трудових обов'язків повинне бути винним, скоє-ним без поважних причин умисно або з необережності. По-четверте, враховуються тільки дисциплінарні й громадські стягнення, які накладаються трудовими колективами і гро-мадськими організаціями відповідно до їх статутів. Не врахо-вуються заходи громадського впливу (наприклад, обговорен-ня порушення), а також стягнення, погашені терміном давності. І, по-п'яте, дисциплінарне звільнення допускається тільки протягом місяця з моменту виявлення правопорушення.
1.2.4. Прогул
Прогул
(в тому числі відсутність на роботі більше З годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 cm. 40 КЗпП).
Прогулом признається відсутність працівника без поваж-них причин на своєму робочому місці як протягом усього робочого дня, так і більше 3 годин безперервно або сумарно протягом робочого дня, наприклад, у зв'язку з поміщенням у медвитверезник, самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпуски, залишення роботи до закінчення строку трудового договору або терміну, який працівник зобов'яза-ний відпрацювати за державним направленням після закін-чення вищого навчального закладу.
Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що невихід працівника на роботу в зв'язку з незаконним переведенням не можна вважати прогулом без поважних причин (п. 24 постанови №9 від 6 листопада 1992 p.). Працівник, який відмо-вився від переведення на легшу роботу згідно з медичним висновком, не може бути звільнений за п. З і п. 4 ст. 40 КЗпП. При наявності всіх необхідних умов він може бути звільне-ний за п. 2 ст. 40 КЗпП.
Звільнення за прогул -- крайній захід дисциплінарного стягнення. Власник може застосувати інші заходи, в тому числі матеріального характеру.
1.2.5. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців
Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахую-чи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця ро-боти (посади) при певному захворюванні. За працівника-ми, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатно и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.