На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Втчизняний закордонний досвд формування функцонування логстичних систем у торгвл. Узгодження системи й логстичних пдсистем з ншими пдсистемами на пдприємств. Стратегя економко-математичне обрунтування впровадження логстичного методу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 13.11.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти та науки України
Харківський національний економічний університет
Кафедра логістики
Курсова робота
з навчальної дисципліни
"Організація і проектування логістичних систем"
на тему
"Проектування логістичної системи торгівельного підприємства"
Харків 2009
Зміст
Вступ
1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств
1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем
1.2 Вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі
2. Проектування логістичної системи підприємства
2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань
2.2 Аналіз витрат логістичних процесів
2.3 Формування логістичної системи
2.4 Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві
3. Упровадження логістичної системи
3.1 Формування стратегічного плану впровадження логістичної системи
3.2 Економіко-математичне обґрунтування впровадження логістичних систем
3.3 Створення логістичної системи
Висновки
Література
Вступ
Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.
Поняття логістичної системи є похідним від загального поняття "система". Тому надамо спочатку визначення загального поняття системи, а потім з'ясуємо, які системи відносяться до класу логістичних. В Енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття "система":
"Система" (від грецької мови - ціле, складене із частин; сполучення ) - це множина елементів, які знаходяться у відношеннях та зв'язках один з одним, утворюють визначену цілісність, єдність. Оскільки одним з основних методологічних принципів логістичної концепції є системний підхід, то надамо йому характеристику.
Системний підхід - це методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє побачити об'єкт дослідження як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв'язки.
Логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття "системи", бо складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов'язаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані зв'язки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Відрізняються ці системи високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними потоками. Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньо системні зв'язки та зв'язки із зовнішнім середовищем [5, с.108]. В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо. Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат. Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні зв'язки і відношення. Внутрішньо системні зв'язки є більш міцними, ніж зв'язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга.
Метою курсової роботи є розгляд і оглядовий аналіз теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств, розробка практичних рекомендацій щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу.
Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено комплекс теоретичних, методичних задач:
- провести огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах;
- проаналізувати наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань у торгівельному підприємстві ТОВ "Промсервіс";
- провести аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві, узгодивши з іншими підсистемами на підприємстві, впровадити логістичну систему.
Об'єктом дослідження є матеріальні, інформаційні, сервісні та інші логістичні потоки торгівельного підприємства ТОВ "Промсервіс"; процеси формування й функціонування логістичної системи підприємства.
Предметом дослідження є методичні засади та прикладні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств.
Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань менеджменту, логістики, економіки підприємства. Використано методи абстрагування і узагальнення - при формулюванні понять і категорій логістики, їх класифікації; системний підхід - при розробці логістичної системи торгівельного підприємства.
Інформаційну базу дослідження склали відповідні законодавчі та нормативні документи, офіційні статистичні матеріали, літературні джерела.
Логістичну систему, яка здатна відповісти на попит швидким постачанням необхідного товару, можна порівняти із живим організмом, в якому в якості мускулів виступає підйомно-транспортна техніка, у якості центральної нервової системи - мережа комп'ютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу, які організовані в єдину інформаційну систему. За розмірами цей організм може займати територію заводу або підприємства оптової торгівлі, а може охоплювати регіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, реагувати на них у тому ж темпі, в якому вони відбуваються.
1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств
1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем
Для аналізу і проектування ЛС були розроблені і апробовані багато методологічних принципів, основними з яких в даний час є [1, с.328]:
- Системний підхід, згідно якому всі елементи ЛС розглядаються як взаємозв'язані і такі, що взаємодіють для досягнення єдиної мети управління. Відмітною особливістю системного підходу є оптимізація функціонування не окремих елементів, а всій ЛС в цілому.
- Принцип загальних (тотальних) логістичних витрат, тобто облік всієї сукупності витрат управління основними і супутніми потоками в ЛС. Як правило, критерій мінімуму загальних логістичних витрат є одним з основних при оптимізації ЛС.
- Принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури в створюваній ЛС необхідне узгодження локальних цілей функціонування елементів (ланок) системи для досягнення глобального оптимуму.
- Принцип логістичної координації і інтеграції -- досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок ЛС (ланцюги) в управлінні матеріальними (інформаційними, фінансовими) потоками при реалізації цільової функції.
- Принцип моделювання і інформаційно-комп'ютерної підтримки. При аналізі, синтезі і оптимізації об'єктів і процесів в ЛС і ланцюгах широко використовуються різні моделі: математичні, економіко-математичні, графічні, фізичні, імітаційні (на ЕОМ) та інші. Логістичний менеджмент у даний час не можливий без відповідної інформаційно-комп'ютерної підтримки.
- Принцип виділення комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту: технічною, економічною, організаційною, правовою, кадровою, екологічною і ін.
- Принцип TQM -- комплексного управління якістю -- забезпечення надійності функціонування і високої якості роботи кожного елементу ЛС для забезпечення загальної якості товарів і сервісу, що поставляються кінцевим споживачам.
- Принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичних системах. Це означає відповідність екологічним вимогам з довкілля охорони і ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу і тому подібне.
- Принцип стійкості і адаптивності. ЛС повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників зовнішнього середовища (наприклад, при коливаннях ринкового попиту на кінцеву продукцію, змінах умов постачань або закупівель матеріальних ресурсів, варіаціях транспортних тарифів і тому подібне). При значних коливаннях стохастичних чинників зовнішнього середовища ЛС повинна пристосовуватися до нових умов, міняючи програму функціонування, параметри і критерії оптимізації.
Задачу синтезу логістичної системи, використовуючи системний підхід, доцільно представити у вигляді визначених етапів (рис.1), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.
Більшості реально функціонуючих на практиці логістичних систем, як і більшості систем, притаманні такі властивості [5, с. 150]:
- складність - характеризується такими основними ознаками: наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер взаємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища;
- ієрархічність - підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;
- цілісність - властивість системи виконувати задану цільову функцію, реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами. Логістична система є цілісною сукупністю елементів, що взаємодіють один з одним. Декомпозицію логістичних систем на елементи можна здійснювати по-різному. На макрорівні при проходженні матеріального потоку від одного підприємства до іншого в якості елементів можуть розглядатися самі ці підприємства та транспорт, що їх пов'язує. На мікрорівні логістична система може бути представлена у вигляді таких основних підсистем, як: закупівля, планування та управління виробництвом, збут;
- структурованість передбачає наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів управління, що реалізує задану мету;
- рухливість - мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга;
- унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища;
- адаптивність - здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;
- наявність зв'язків - між елементами логістичної системи є суттєві зв'язки, які визначають інтеграційні властивості. В макрологістичних системах основу між елементами складає угода. В мікрологістичних системах елементами пов'язані всередині виробничими зв'язками;
- організація - зв'язки між елементами логістичної системи визначеним чином упорядковані, тобто логістична система має організацію;
- інтеграційні властивості - логістична система володіє інтеграційними властивостями, які не притаманні ні одному із елементів окремо. Це здатність доставити необхідний товар в необхідний час, в необхідне місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватися до змінних умов зовнішнього середовища (зміна попиту на товар, непередбачений вихід із строю технічних засобів тощо). Інтеграційні властивості логістичної системи дозволяють їй закупати матеріали, пропускати їх через свої виробничі потужності і видавати їх у зовнішнє середовище, досягаючи при цьому раніше запланованих цілей.
Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобів виробництва. Спочатку закуповуються засоби виробництва, які у вигляді матеріального потоку надходять у логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи у споживання в обмін на фінансові ресурси, що надходять у логістичну систему. Виділення меж логістичної системи на базі циклу обігу засобів виробництва отримало назву принципу "сплати грошей - отримання грошей".
Логістичні системи класифікуються за такими ознаками:
Принципово за ознакою просторового обмеження логістичні системи поділяються на два типи:
-макрологістичні;
-мікрологістичні.
Макрологістична система є великою логістичною систему управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташовувані [5, с. 152].
Класифікація макрологістичних систем наведена на рис. 1. Отже, за ознакою адміністративно-територіального поділу країни виділяють наступні види логістичних систем: районні, міжрайонні, міські, обласні і краєві, регіональні, міжрегіональні, республіканські, міжреспубліканські.
За об'єктно-функціональною ознакою можуть бути виділені макрологістичні системи для групи підприємств однієї або декількох галузей: відомчі, галузеві, міжвідомчі (міжгалузеві), торгові, військові, інституційні і т.д. В західній практиці часто використовується поняття "глобальних макрологістичних систем", до яких відносять державні (транснаціональні) системи, що формуються на рівні країни вцілому, міждержавні (міжнародні) системи, що охоплюють декілька країн, і трансконтинентальні системи, які створюються в межах декількох континентів.
Створення макрологістичних систем обумовлене необхідністю забезпечити чітку взаємодію різногалузевих структур з метою поліпшення економічного стану на глобальному рівні. Під час створення макрологістичних систем особливу увагу приділяють взаємопогодженню інтересів кожного учасника незалежно від його ролі у створеній системі.
Рис. 1. Класифікація макрологістичних систем [4]
Цілі створення макрологістичних систем можуть значною мірою відрізнятися від цілей і критеріїв синтезу мікрологістичних систем. У більшості випадків критерій мінімуму загальних логістичних витрат використовується і під час синтезу макрологістичних систем. Однак найчастіше критерії формування макрологістичних систем визначаються екологічними, соціальними, військовими, політичними та іншими цілями. Наприклад, для поліпшення екологічної ситуації в регіоні може бути створена макрологістична система оптимізації транспортних (вантажних) регіональних потоків, що вирішує задачі оптимізації маршрутів, розв'язання транспортних потоків, переключення з одного виду транспорту на інший. З погляду державних органів управління, які також можуть брати участь у створенні макрологістичної системи, позитивний ефект може виражатися, наприклад, у поліпшенні загальної економічної ситуації в регіоні, країні або між державами.
Таким чином, макрологістична система є високо інтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн.
Мікрологістична система охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах. До мікрологістичної системи належать технологічно пов'язані виробництва, об'єднані єдиною інфраструктурою, які працюють на єдиний економічний результат. Мікрологістичну систему підприємства можна подати у вигляді основних підсистем: закупівлі, виробництва і збуту.
Закупівля - підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.
Планування та управління виробництвом - ця підсистема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель та управляє ним в процесі виконання різних технологічних операцій, які перетворюють предмет праці в продукт праці.
Збут - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.
Крім того, мікрологістичні системи можна поділити за організацією бізнеса на внутрішні і зовнішні (рис.2).
Іноді в економічній літературі можна зустріти думку, що мікрологістичні системи є окремими ланками макрологістичних систем. Однак, це не завжди так.
Рис. 2. Класифікація мікрологістичних систем [4]
Виробничо-господарські структури, які входять у макрологістичну систему і є юридично незалежними, можуть виконувати усі вимоги і функції даної системи, сприймаючи їх як фактор зовнішнього середовища. При цьому свою внутрішньовиробничу і господарську діяльність вони можуть здійснювати традиційно.
З іншого боку, підприємство, яке функціонує на основі логістичної концепції, може не входити в макрологістичну систему, тим більше якщо її немає. Воно будує свою діяльність як локальна мікрологістична система, що адаптується до динамічного зовнішнього середовища.
Досліджуючи цілі створення макрологістичних систем, варто зауважити, що вони можуть в значній мірі відрізнятися від цілей і критеріїв побудови мікрологістичних систем. Для фірми як критерії оптимізації її функціонування можуть застосовуватися, наприклад, такі критерії, як мінімум загальних логістичних витрат, завоювання максимальної частки ринку, утримання позиції на ринку, максимальна величина курсової вартості акцій і т.д. Обов'язковою умовою при цьому є якнайповніше задоволення запитів споживачів щодо якості продукції, термінів виконання замовлень, рівня логістичного сервісу тощо.
Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи поділяються на:
- Логістичні системи з прямими зв'язками - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, на основі прямих господарських зв'язків.
- Ешелоновані (багаторівневі) логістичні системи - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного посередника.
- Гнучкі логістичні системи - системи, у яких доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередників.
1.2 Вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі
Сучасний етап розвитку економіки України вимагає адаптації економічних відносин до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на ринку змушує переглядати існуючі принципи функціонування підприємств, які починають гальмувати їх розвиток. Для збереження своїх ринкових позицій підприємствам необхідно докласти зусиль у напрямку підвищення технологічності та ефективності бізнес-процесів, знаходження додаткових можливостей зниження рівня витрат, підвищення якості обслуговування споживачів. Накопичені проблеми потребують системного та комплексного підходу до їх вирішення. Як показує світовій досвід одним з дієвих інструментів управління господарською діяльністю та забезпечення адаптивності суб'єктів ринку є формування та функціонування логістичних систем підприємств.
На західному ринку будова і функціонування логістичної системи ґрунтується на таких основних чинниках, як реалізація принципу системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції та чіткій взаємодії усіх елементів системи. Синтез логістичної системи, використовуючи системний підхід, доцільно представити у вигляді визначених етапів (рис.3), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.
Дослідженням в області логістичних систем присвячені наукові праці таких провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, як: А.І. Альбеков, Б.А. Анікін, Д. Бауерсокс, Г.Дж. Болт, А.М. Гаджинський, О.В. Глогусь, Д. Джонсон, А.Г. Кальченко, К. Клосс, Є.В. Крикавський, Л.Б. Міротін, Ю.М. Неруш, В.Є. Ніколайчук, О.А. Новіков, М.А. Окландер, Б.К. Плоткін, А.Н. Родніков, А.І. Семененко, В.І. Сергеєв та інших.
Незважаючи на наукові досягнення, функціонування логістичних систем на вітчизняних підприємствах знаходиться в початковому стані свого розвитку.
Отже, як ми можемо бачити, логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища, для роботи торгівлі характерні випадкові процеси. Тому, як показує закордонний досвід, неодмінною умовою якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість -- фундаментальні принципи її функціонування. Це, в свою чергу, створює передумови для організації комплексних логістичних систем з багатьма функціональними завданнями.
Рис.3. Основні етапи застосування системного підходу при синтезі логістичних систем [5, 127]
При створенні логістичної системи та проектуванні її окремих елементів слід передбачати додержання вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням створення сучасних умов праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище.
Однією з обов'язкових умов формування логістичної системи у торгівельному підприємстві є урахування сукупності витрат по всьому логістичному ланцюгу з орієнтацією на регіон, надання послуг на рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт.
Позитивний ефект трансформаційних процесів у ринковій економіці України неможливий без формування та функціонування логістичних систем на підприємствах.
2. Проектування логістичної системи
2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій і завдань
Для проектування логістичної системи важливим є створення реального плану, який ґрунтується на засадах системного підходу, а також створенню механізмів реалізації.
Початковим пунктом цього процесу є збір інформації, що стосується визначених і потенційних логістичних ситуацій у рамках підприємства та у відносинах із партнерами й конкурентами на ринку, а також інформації про умови та завдання, які ставляться перед логістичною системою.
Об'єктом дослідження даної роботи є організація - товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс". Скорочена назва організації: ТОВ "Промсервіс".
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс" є господарським товариством і створено відповідно до Цивільного кодексу України, закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс", зареєстровано Державною реєстраційною палатою п'ятого грудня 1999 року за №695. У своїй діяльності товариство керується чинним законодавством, Цивільним кодексом України, Статутом, законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю".
Організація має свій розрахунковий рахунок у банку, розрахунки ведуться охайно, надійність і швидкість платежів гарантується вибором банку "ПриватБанк". Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.
Товариство є юридичною особою за законодавством України і має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі.
Товариство має печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівка на місце його знаходження.
Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів і дорівнює 2 284 600 гривень. Прибуток товариства, призначений для розподілу між всіма його учасниками, розподіляється пропорційно їх долям в статутному капіталі.
Юридична адреса підприємства: Україна, м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.
Основним видом діяльності організації є оптова і роздрібна торгівля виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.
Організація має наступні приміщення, використовувані під офіс, пункти роздрібних і оптових продажів, склад:
- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,
- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107,
- м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.
Підприємство має висококваліфікованих фахівців в області торгівлі, збуту і укладення договорів; необхідне устаткування, торгові площі розташовуються в досить вигідних районах, активізовано стимулювання на місці продажів, висока якість обслуговування, все це сприяє задоволенню найвибагливіших вимог потенційних покупців.
На початковому етапі проектування логістичних систем необхідно визначити та проаналізувати проблеми підприємства ТОВ "Промсервіс". Для цього були проведені внутрішній, зовнішній і технологічний логістичний аналізи, результати яких представлені у таблицях 2.1-2.3.
Таблиця 2.1 Внутрішній аналіз логістичної діяльності ТОВ "Промсервіс"
Питання з внутрішнього аналізу
Ситуація на підприємстві
Обслуговування споживачів
Процеси
1. Які існують інформаційні потоки?
На ТОВ "Промсервіс" існує прийом замовлень від споживачів. Цей інформаційний потік отримується за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами.
2. Яка поточна структура замовлень і як вона змінюється?
Структура замовлення на підприємстві має такий вигляд:
Рішення
1. Як приймаються рішення про джерела замовлення?
Підприємство має постійних клієнтів, які забезпечують значну
частку всіх замовлень. Ці замовлення можна отримати по телефону, через факс, Інтернет, шляхом особистих зустрічей з клієнтами, внаслідок відряджень. Також підприємство прагне співпрацювати з новими, разовими чи ні, клієнтами. Ці замовлення отримуються особисто робітниками фірми на зустрічах в офісі чи у відрядженнях.
2. Що роблять коли замовлення не можна виконати через відсутність запасів?
З клієнтом обговорюються варіанти відстрочки замовлення, встановлення конкретного терміну виконання замовлення. Але, зазвичай, даної ситуації на підприємстві не трапляється.
Показники
1. Які ключові показники рівня обслуговування споживачів? Яка система їх оцінки?
На фірмі застосовуються наступні показники: повнота обхвату замовленнями, швидкість (час від отримання замовлення до передачі товару замовнику), безперебійність, гнучкість, рівень браку/усунення недоліків.
Для підвищення рівня обслуговування проводиться
періодичний аналіз помилок та невдач.
Управління матеріальними потоками
Процеси
1. Які існують матеріальні
Через склади та магазини
потоки, що проходять через склади та магазини?
проходить матеріальний потік з товарів та готової продукції, яка складається з виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.
Рішення
1. Які головні обмеження, обумовленні наявними виробничими складськими потужностями?
Неможливість розширення площі складських приміщень через нестачу коштів у обігу.
Показники
1. Які ключові показники ефективності управління матеріальними потоками?
На підприємстві аналізують такі показники, що характеризують рух матеріального потоку: виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, інтервал запізнювання реакції на зміни попиту, рівень гнучкості і
На підприємстві аналізують ритмічності виробництва; показники, зв'язані з використанням матеріального потоку: ефективність використання інформаційних потоків, величина запасів готової продукції, оборотність матеріальних запасів.
Транспортування
Процеси
1. Що таке супровідна транспортна документація?
До транспортної документації входить:
1) Подорожній лист ватажного автомобиля, ф. №2;
2) Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні, ф. №1 (міжнародна);
3) Товарно-транспортна накладна, ф. №1-ТН;
4) Талон замовника, ф. №1-ТЗ.
Рішення
1. Як вибирають вид
На підприємстві існує
транспорту і перевізника для кожної відправки?
власний автопарк, також можливий варіант перевезення вантажу за допомогою замовленого транспорту. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.
Показники
1. Які ключові показники
Коефіцієнт використання
ефективності транспортування?
пробігу, амортизаційні відрахування.
2. Як оцінюють роботу перевізника?
Роботу перевізника можна оцінити, проаналізувавши його діяльність по таким показникам: надійність часу доставки, втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу), фінансова стабільність перевізника, тариф на перевезення, загальний час транзиту "від дверей до дверей".
Складське господарство
Процеси
1. Які наявні складські потужності і технології, як вони використовуються?
На ТОВ "Промсервіс" наявні 2 складських приміщення за адресами:
- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,
- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107.
На складах ведеться електронний облік наявності запасу за допомогою програми 1С.
2. Який асортимент продукції зберігається на
На складах зберігається вся продукція відповідно
кожному складі?
вимогам нормативної документації.
Рішення
1. Як здійснюється зберігання запасів і відбірка відправок?
Зберігання запасів здійснюється в умовах, які не знижують якість запасу, тобто певна температура, певна вологість і т.п. Відбірка відправок здійснюється чітко по отриманому замовленню.
2. Як на кожному складі приймаються рішення про консолідацію відправок?
В залежності від терміновості та майнової вагомості необхідного замовлення.
Показники
1. Які ключові показники ефективності складських операцій? Яка система їх оцінки?
Ключові показники функціонування складських операцій на підприємстві: пропускна спроможність, зберігання (місткість зберігання за товарними/технологічними групами, місткість зберігання в технологічних зонах складу), використання логістичних потужностей (коефіцієнт використання площ, питома пропускна спроможність складу за період з розрахунку на
одиницю площі або об'єму складу) та ін.
2. Які відносні показники економічної ефективності складів?
Система показників відсутня.
Управління запасами
Процеси
1. Які існуючі запаси сприяють збільшенню доданої вартості?
Надмірні товарні запаси сезонних товарів.
Рішення
1. Як ухвалюються рішення про управління запасами?
При прийнятті рішень про управління запасами на підприємстві відсутній науковий підхід.
Показники
1. Які ключові показники ефективності управління запасами?
До показників ефективності управління запасами можна віднести вартісні показники обсягу запасів зберігаємих на підприємстві, оборотність запасів, оптимальний розмір замовлення.
2. Яке нинішнє відношення адміністрації підприємства до управління запасами?
Запаси підприємства - це "заморожені кошти", тому воно прагне утримувати об'єм запасів на рівні гарантійного.
Таблиця 2.2 Аналіз зовнішніх факторів логістичної діяльності підприємства
Постачальники
Ринкові тенденції
1. Які послуги з доданою вартістю надають постачальники?
Транспортування, пакування, відвантаження та завантаження.
Можливості підприємства
1. Які можливості компанії самостійно здійснювати послуги з доданою вартістю?
Компанія може відмовитись від перевезення невеликих партій транспортом постачальника і здійснювати транспортування за допомогою власного транспорту.
Можливості конкурентів
1. Що роблять конкуренти для вдосконалення обміну з постачальниками товарно-матеріальними і інформаційними потоками?
Розширюють базу постачальників, налагоджують між особисті зв'язки, в роботі використовують різноманітні види договорів.
Споживачі
Ринкові тенденції
1. Як з часом змінюється структура замовлення?
Здебільшого, структура замовлення вважається оптимальною, тому з часом не змінюється. Але деякі споживачі стають більш вибагливими, у
замовленнях прописують вимоги (щодо упакування, термінів поставок та ін.) Це може впливати на структуру замовлення.
2. Які критерії визначають статус ключового споживача?
Головним критерієм, за яким визначається статус ключового споживача, є тривалість співпраці. Також враховується об'єм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати.
Можливості підприємства
1. Які виникають обмеження і "вузькі місця" в обслуговуванні споживачів?
Перевантаження замовленнями сезонних товарів на короткий термін.
2. Які функції компанія може передати клієнтам і які взяти на себе для підвищення ефективності логістики?
Оптовим клієнтам можуть бути запропоновано забирати продукцію зі складу самостійно.
3. Як клієнти оцінюють роботу компанії за власними критеріями?
Клієнти звертають увагу на якість продукції, терміни поставки, ціну товару, високо оцінюють роботу компанії і у подальшому співпрацюють.
Можливості конкурентів
1. Які послуги надають конкуренти клієнтам компанії?
Перевезення, пакування, експедитування.
2. Як клієнти оцінюють ефективність конкурентів?
Клієнти достатньо високо оцінюють роботу конкурентів.
Кінцеві покупці
Ринкові тенденції
1. Як змінюється поведінка і вподобання покупців?
Зростають вимоги до якості продукції, сезонні коливання. Крім того, покупці віддають перевагу більш надійній упаковці, здатної захистити товар від будь-яких пошкоджень. Здебільшого, покупцями обирається безкоштовна доставка товарів за рахунок компанії.
Можливості підприємства
1. Чим може відповісти компанія на зміну поведінки і переваг покупців?
Змінити асортимент, віддавши перевагу товару, з більшим попитом.
Можливості конкурентів
1. Як реагують конкуренти на зміну поведінки в плані вибору місця, часу і критерію покупки?
Так само, як і ТОВ "Промсервіс", намагаються гнучко реагувати на зміни.
Таблиця 2.3 Технологічний аналіз логістичної діяльності підприємства


Прогнозування
Технології, що використовуються
Які технології
Прогнозування роботи
використовуються для збору інформації і розробки прогнозів?
підприємства відбувається на основі звітів попередніх періодів
Передові технології
Як складаються прогнози у кращих компаніях?
Компанії мають відділ прогнозування, він працює з вдосконаленим програмним забезпеченням.
Отримання і обробка замовлень
Технології, що використовуються
Які технології використовуються для прийняття замовлень?
Телефон, факс, Інтернет.
Передові технології
Які технології передачі замовлень вважали б за краще споживачі і задовольняли б найвибагливіші вимоги підприємницького процесу?
Телефон, Інтернет, електронний каталог, ERP, EDI, електронна комерція.
Планування потреб
Технології, що використовуються
Які приймаються рішення,
Метод економічного аналізу, нормативний та балансовий
щодо планування потреб?
методи.
Передові технології
Яке існує інформаційне забезпечення планування потреб.
МRP, MRP II, ERP та інші.
Документообіг
Технології, що використовуються
Які використовуються системи електронного обігу даними рахунків-фактур, довідок, повідомлень про відправку в кращих компаніях?
Програмне забезпечення "1С: Управление торговлей 8", бумажний документообіг.
Передові технології
Які нові технології зв'язку й інформаційного обміну можуть поліпшити документообіг і інші форми взаємодії зі споживачем?
Віртуалізація документообігу за допомогою EDI, спілкування в мережі Інтернет.
Складські операції
Технології, що використовуються
1. Які використовуються технології складських операцій?
Склад не автоматизований, переміщення продукції здійснюється вручну за допомогою робітників.
2. Як вимірюють роботу складу?
Вантажообігом та пропускною спроможністю
складського приміщення.
Передові технології
Які нові технологічні можливості можуть сприяти підвищенню ефективності вантажопереробки складських операцій?
Ручні сканери штрих коду, устаткування бездротового зв'язку WiFi та інше.
Транспортування
Технології, що використовуються
1. Як приймаються рішення про консолідацію відправок, упаковки, завантаження-розвантаження при взаємодії з перевізником у компанії?
1. Рішення приймається в процесі виконання роботи (консолідації відправок, упаковки, завантаження-розвантаження), а наприкінці дається команда транспортування до місця призначення.
2. Як використовуються технології інформаційного обміну, вибору маршрутів і графіків перевезень?
2. Розробляється індивідуальний маршрут, оптимальний графік перевезень.
Передові технології
Які нові комунікаційні технології можна використовувати для підвищення ефективності транспортування?
Системи GPS-моніторингу та навігації, безперервної диспетчеризації.
Підтримка прийняття рішень
Технології, що використовуються
Як приймають аналогічні оперативні і стратегічні плани в галузі логістики? Яку при цьому використовують інформацію і якого роду аналіз проводять?
Для прийняття оперативних і стратегічних планів використовують форми фінансової звітності, прогнози попиту.

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.