На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка сутнсть менеджменту з позицї вивчення сторї розвитку науки управлння. ключов деї класикв менеджменту та сутнсть нтегрованих (синтетичних) пдходв. Модел та сучасн тенденцї у розвитку системи науки управлння та фактори, що їх обумовлюють.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 07.08.2008. Сдан: 2008. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


36
Тема 2. Розвиток науки управління

Навчальні цілі
Поглибити уявлення про сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління.
Зясувати логіку розвитку науки управління та формування її сучасних перспектив.
Критично дослідити ключові ідеї класиків менеджменту.
Розкрити сутність інтегрованих (синтетичних) підходів до управління як бази для розробки сучасних концепцій та моделей менеджменту.
Ідентифікувати сучасні тенденції у розвитку науки управління та фактори, що їх обумовлюють.
Підвести студентів до розуміння того, що різні теорії менеджменту не тільки взаємно виключають, але й доповнюють одна одну в межах сучасного уявлення про сутність менеджменту.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Самостійне вивчення цієї теми передбачає засвоєння основних питань за програмою дисципліни відповідно до сформульованих навчальних цілей. Ґрунтовне засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. Принципових розбіжностей щодо висвітлення основних ідей і положень тих або інших концепцій менеджменту у підходах різних авторів немає. Вони розрізняються тільки логікою викладання матеріалу та рівнем деталізації інформації про результати досліджень класиків менеджменту. З цієї точки зору заслуговує на увагу оригінальне висвітлення логіки розвитку науки управління в підручнику Д.Бодді та Р.Пейтона [ 1 ]. Новітні тенденції й концепції менеджменту достатньо повно охарактеризовані в підручнику Р.Дафта [ 3 ]. Для студентів, яких глибоко інтересує історія науки менеджменту корисним буде й вивчення першоджерел - оригінальних наукових праць таких видатних теоретиків менеджменту як Ф.Тейлор, А.Файоль, П.Дракер та ін.
Друга тема курсу органічно доповнює першу. Її засвоєння дозволить студентам поглибити уявлення про сутність менеджменту з позиції історії розвитку науки управління та змісту основних концепцій менеджменту. Вивчення історичного поступу науки менеджменту може здійснюватися з двох полярно протилежних точок зору: релятивізму й абсолютизму. Релятивіст розглядає кожну окрему теорію, запропоновану в минулому, як більш чи менш правдиве відображення тогочасних умов, причому кожна теорія в принципі має однакове виправдання у власному контексті. Абсолютист зосереджує свою увагу на тому, що можна вважати поступом від помилки до істини. Релятивісти неспроможні ранжувати теорії з оцінкою їх внеску у розвиток науки управління. Тому в процесі засвоєння матеріалу даної теми доцільно орієнтуватися на тлумачення історії розвитку науки менеджменту з позиції абсолютизму.
Вивчення теми рекомендується почати із з'ясування передумов виникнення науки управління, особливостей і логіки її розвитку. Принципово важливим тут є усвідомлення того, що на відміну від всіх інших наук розвиток управлінської думки не був послідовною еволюцією системи наукових знань. Навпаки, на першому етапі наука менеджменту розвивалася одночасно у кількох відносно самостійних напрямках: класична теорія менеджменту (школа наукового управління та адміністративна школа); неокласична теорія (школа людських стосунків та школа організаційної поведінки); кількісна теорія менеджменту. Необхідно підкреслити, що кожна із зазначених ранніх теорій менеджменту намагалися запропонувати свій єдиний “рецепт” підвищення ефективності управління організацією, у чому і проявляється їх обмеженість.
Одномірність ранніх теорій менеджменту долають так звані інтегровані або синтетичні підходи: процесний, системний, ситуаційний. Виникнення інтегрованих підходів до управління слід розглядати як якісно новий етап у розвитку науки управління, в межах якого менеджмент розглядається як комплексне багатомірне явище. Саме ці підходи відкрили простір для розробки нових концепцій менеджменту, орієнтованих на принципові зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі організацій..
В процесі вивчення другого питання теми спочатку важливо звернути увагу на те, що для всіх ранніх теорій менеджменту характерним був одномірний підхід, за якого наголос робився на дослідженні одного з елементів системи управління: управлінських завдань (школа наукового управління), власне управлінської діяльності (адміністративна школа), людини в організації (школа людських стосунків і школа організаційної поведінки), прийнятті управлінських рішень (кількісна школа). Далі залежно від прийнятого кожною з ранніх теорій менеджменту напрямку досліджень необхідно виділити її ключові положення, оцінити внесок у розвиток науки управління, визначити її обмеженість.
На таку ж логіку рекомендується орієнтуватися і в процесі вивчення третього і четвертого питань теми. При цьому необхідно зауважити, що процесний, системний, і ситуаційний підходи слід розглядати не як цілісні теорії менеджменту, а скоріше як концептуальні засади, на основі яких у подальшому розроблялися чисельні моделі менеджменту.
Розгляду сучасних напрямків розвитку науки управління має передувати усвідомлення принципових змін у характері функціонування і зовнішньому середовищі сучасних організацій, які пов'язані із процесами глобалізації, застосуванням сучасних інформаційних технологій, прискоренням змін у середовищі організацій, інноваційною спрямованістю та підприємницьким типом управління тощо. Саме ці фактори і обумовлюють сучасні тенденції у розвитку науки управління.
З методичної точки зору складність вивчення теми “Розвиток науки управління” полягає у необхідності розгляду значної кількості різних концепцій і моделей менеджменту, які є на перший погляд суперечливими. Взаємозв'язок між ними не є таким очевидним. Тому на завершення вивчення теми рекомендується розглянути модель “конкуруючих цінностей” Р.Куінна. Згідно цієї моделі різні підходи до менеджменту не тільки взаємно виключають, але й доповнюють одне одного і є однаково важливими в межах сучасного тлумачення менеджменту.
Ілюстративні матеріали
Рис. 2.1. Основні напрямки розвитку науки управління
Рис. 2.2. Загальна характеристика ранніх теорій менеджменту
Рис. 2.3. Концепція й принципи наукового управління Ф.Тейлора
Рис. 2.4. Концепція й "універсальні принципи управління” А. Файоля
Рис. 2.5. Концепція "ідеальної бюрократії" М.Вебера
Рис. 2.6. Основні результати Хоуторнських експериментів Е.Мейо
Рис. 2.7. Загальна характеристика інтегрованих підходів до управління
Характеристики моделі
Моделі
Раціональних цілей
Внутрішніх процесів
Людських відносин
Відкритих систем
1. Основні представники
Ф.Тейлор,
Л. та Ф.Гілбрейт
А.Файоль, М.Вебер
Е.Мейо, М.Фоллетт, Ч.Бернард
Дж.Вудворд,
Т.Барнс,
Дж.Сталкер та ін.
2. Критерії ефективності
Продуктивність, прибуток
Стабільність, безперервність
Зобов'язання, мораль, згуртованість
Здатність до адаптації, зовнішня підтримка
3. Засоби/цілі
Чітке керування забезпечує продуктивні результати
Рутинізація призводить до стабільності
Залучення до участі призводить до зобов'язань
Безперервне оновлення гарантує зовнішню підтримку
4. Особлива увага
Раціональний аналіз, вимірювання
Визначення відповідальності, документування
Участь, узгодженість
Творче вирішення проблем, інновації
5. Ролі менеджера
Керівник і плановик
Спостерігач і координатор
Наставник і помічник
Інноватор і посередник
Рис. 2.9. Моделі менеджменту в концепції "конкуруючих цінностей" План семінарського заняття
Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки.
Ранні теорії менеджменту.
Інтегровані підходи до управління.
Сучасні напрямки розвитку науки управління.
Контрольні запитання
Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.
Охарактеризуйте логіку (основні етапи) розвитку науки управління.
У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління ? Охарактеризуйте роль Ф.Тейлора у розвитку науки управління.
Що нового в науку управління внесла адміністративна школа ? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту ?
На який з елементів системи управління робили наголос представники школи організаційної поведінки та школи людських стосунків ? Як ви оцінюєте їх внесок в теорію і практику менеджменту ?
Розкрийте основні положення кількісної и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.