На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Стратегчне управлння як реалзаця цльового пдходу. Роль, значення, сутнсть мсце мети у стратегчному управлнн. Мся, генеральна мета загальноосвтнього навчального закладу нового типу. Обрунтування стратегчного набору як системи стратегй.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 06.09.2009. Сдан: 2009. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


20
Державний вищий навчальний заклад
Університет менеджменту освіти
Контрольна робота з курсу
Стратегічний менеджмент навчального закладу
на тему
РОЗРОБКА ЦІЛЕЙ, СТРАТЕГІЙ ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НОВОГО ТИПУ
План
Вступ
1. Сутність стратегії
2. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
3. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні
4. Місія, генеральна мета загальноосвітнього навчального закладу нового типу
5. Цільовий посадовий профіль заступника директора з наукової роботи у загальноосвітньому навчальному закладі нового типу
6. Дерево цілей
7. Стратегічний набір
8. Висновки
Література
Глосарій
ВСТУП
Люди вже тривалий час вивчають і аналізують стратегію як явище та інструмент розв'язання їхніх проблем, тому що вони хочуть знати, що їм робити завтра, післязавтра, в довгостроковій перспективі, як, хоча б частково, керувати процесами, що відбуваються навколо. Щоб розв'язати цю проблему, теорія й практика менеджменту створили стратегічне управління (теорія -- концепцію стратегічного управління, практика -- різні варіанти побудови системи стратегічного управління).
1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ
Історично поняття «стратегія» склалося у військовому лексиконі, де воно визначало планування і запровадження в життя політики держави та військовополітичного союзу ряду країн з використанням усіх доступних засобів.
Згідно з поглядами класика стратегічного планування А. Чандлера, стратегія -- це «визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей». З одного боку, таке тлумачення «стратегії» спирається на традиційний підхід до її визначення як особливого методу розподілу ресурсів між поточними і майбутніми видами діяльності. (А. Чандлер зазначає, що «стратегічна альтернатива має будуватися порівнянням можливостей і ресурсів корпорацій з урахуванням прийнятого рівня ризику»). З іншого боку, в цьому визначенні основний акцент робиться саме на досягнення цілей. До такого підходу наближається таке визначення: «стратегія -- це загальний, всебічний план досягнення цілей». Ототожнення стратегії й плану випливає з теорії ігор, де стратегія -- це план дій у конкретній ситуації, що залежить від вчинків опонента.
За широким визначенням стратегія -- це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає організація, це -- своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішних, неконтрольованих факторів, а також проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища.
Керівництво Житомирського міського колегіуму як загальноосвітьнього навчального закладу нового типу розглядає стратегію як зразок, до якого прагне наблизитись. Найчастіше за зразок береться процвітаючий навчальний заклад, аналізуються його позитивні сторони діяльності й досвід. З іншого боку, стратегію як мету управління визначаємо як ідеальну модель закладу, в якій реалізується «бачення» його керівників і яка побудована з використанням SWOTаналізу. Стратегія - філософія, якою керується заклад, це:
· позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток;
· інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє;
· процес мислення, інтелектуальні вправи, які потребують спеціальної підготовки, навичок і процедур;
· відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів активізацією діяльності всього колективу.
При розробці стратегії усвідомлюємо такі важливі елементи своєї діяльності: місію; конкурентні переваги; особливості організації роботи; послугу; ресурси; структуру; робочу програму; організаційну культуру.
Кожен процес чи явище можуть давати лише те, що є в їхньому потенціалі. Тому важливо чітко визначити, чого саме не треба очікувати від стратегії:
· негайного результату;
· 100 % передбачення майбутнього, котре б забезпечувало у поточному періоді прийняття «винятково правильних рішень»;
· забезпечення необхідними за кількісними та якісними характеристиками ресурсами за низькими цінами саме тими постачальниками, що були заздалегідь визначені;
· 100% виконання всіх стратегічних настанов;
· обов'язкового виживання закладу в довгостроковій перспективі (відсутність стратегії зменшує ймовірність виживання взагалі).
Чим не повинна бути стратегія:
· «вилитим у бронзі» планом, який треба виконати за будь-яких умов і будь-якою ціною;
· переліком сухих стандартних форм і документів, де втрачається основна ідея існування та розвитку закладу;
· планом «обсягом 100 сторінок»;
· ідеєю лише вищого управлінського персоналу;
· розробленою та виконаною в умовах конфлікту;
· заміною здорового глузду та інтуїції.
При розробці стратегії виокремдюємо фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст:
· потреби учасників навчально-виховного процесу;
· наявність можливості та період впровадження необхідних нововведень різних типів;
· наявність необхідних ресурсів;
· можливості використання власних і залучених капіталовкладень;
· рівень діючої технології та можливості її модифікації;
· тип і масштаб використання сучасних інформаційних технологій;
· кадровий потенціал та ін.
2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ
Цільовий підхід -- це система методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, плановоуправлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямованих на кінцеві результати, з урахуванням соціальноекономічних характеристик, які постійно змінюються завдяки розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому потенціалі системи, відносно якої застосовується цільовий підхід.
«Цільове управління, -- зазначає Дж. Морісей, -- ... потребує ясного і чіткого визначення цілей або бажаних результатів роботи, формування реальних програм їхнього досягнення та чіткої оцінки параметрів роботи шляхом вимірювання конкретних результатів на етапах досягнення поставлених цілей».
Останніми роками найбільшого поширення «цільовий підхід до управління» набув у формі стратегічного управління, яке продемонструвало свою ефективність в усьому світі. Визначення концепції стратегічного управління передбачає формування системи управління певного (стратегічного) типу з визначення місії як відправної точки стратегічних дій.
3. РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ І МІСЦЕ МЕТИ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Встановлення мети це:
· початок будь-якого управлінського впливу або дії, основний зміст планів;
· основа побудови критеріїв, стандартів, нормативів, що використовуються для оцінки діяльності закладу загалом, окремих його підсистем, робіт і виконавців;
· одна з основних складових, що застосовуються для виявлення проблем (порівнюються мета та досягнуті параметри системи, для якої встановлено мету; розрив між ними є полем «проблем», які треба розв'язати);
· стрижень організаційнопрактичної діяльності, оскільки усвідомлення мети допомагає згуртувати персонал і мотивувати його на досягнення результату.
Функції цілей, що випливають з ролі, можна сформулювати так:
· виправдовують існування, законність закладу;
· регулюють поведінку закладу та його членів;
· сприяють розподілу відповідальності між структурними підрозділами;
· зменшують невизначеність, сприяють пристосуванню до середовища;
· забезпечують основу для взаємодії між окремими її підсистемами.
Мета в управлінні -- це ідеальний образ бажаного, можливого і необхідного стану об'єкта, відносно якого формулюється мета.
Зміст мети в управлінні можна проілюструвати за допомогою кількох характеристик (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Характеристика основних груп факторів, що визначають мету в управлінні
Визначення мети в управлінні -- це логікоаналітичний та емоційний процес, який складається з послідовності чотирьох взаємопов'язаних робіт:
1) визначення закономірних і необхідних характеристик об'єкта управління, відображення їх у меті;
2) визначення можливих, але небажаних характеристик і стану об'єкта, передбачення заходів, що дають змогу відокремити вплив цих обставин на мету;
3) визначення можливих та бажаних обставин і характеристик та включення їх у мету;
4) розробка заходів щодо обмеження мети від бажаних, але об'єктивно неможливих обставин і стану об'єкта управління.
Встановлення цілей -- складний та трудомісткий процес, у якому поєднуються знання та досвід осіб, відповідальних за формулювання цілей, а також урахування об'єктивних чинників, що відображають ситуацію у середовищі, стан потенціалу та вплив інших об'єктивних факторів.
4. МІСІЯ, ГЕНЕРАЛЬНА МЕТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НОВОГО ТИПУ
Місія тісно пов'язана з такими категоріями, як «бачення» розвитку закладу, «філософія існування закладу» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на перспективу розвитку закладу.
Місія відіграє роль сили, що об'єднує зусилля працівників, дає змогу сполучити різні цілі та інтереси різних груп людей (наприклад, батьків, учнів, працівників усіх ланок, профспілок тощо), визначити загальний діапазон обов'язків виконавців, що беруть участь у діяльності закладу; й розумні передумови розподілу ресурсів з урахуванням системних і локальних пріоритетів, а також оцінити дію окремих факторів та елементів зовнішнього й внутрішнього середовища під єдиним «кутом зору» (сприяють вони чи ні виконанню місії).
Таким чином місія Житомирського міського колегіуму як закладу нового типу: забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.
Це організація такого стану навчально-виховного процесу, коли учні, вчителі і батьки, взаємодіючи за траєкторією розвитку окремо взятої дитини, складають певну траєкторію розвитку школи, а школу включено в траєкторію соціально-економічного розвитку регіону, країни, світу. За висловом І.Якиманської «систему освіти сьогодні слід будувати в напрямі від учня до мети, змісту і технологій навчання й виховання, а не навпаки». Педколектив колегіуму працює над створенням сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів, для формування у колегіантів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
5. ЦІЛЬОВИЙ ПОСАДОВИЙ ПРОФІЛЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НОВОГО ТИПУ
Місія заступника директора з наукової роботи Житомирського міського колегіуму: “... полягає в тому, щоб у найважчій справі привселюдно створювався, дозрівав і запроваджувався найкращий досвід на основі передових педагогічних ідей” (В. Сухомлинський). Керівник - це „ людина над людьми”, яка частково скеровує майбутнє своїх підлеглих. У підлеглих не має бути жодного приводу сумніватися в тому, що ним керує сильна особистість. Але при цьому не можна «давити» усіх своїм авторитетом. Давати колегам проявити себе і хвалити усіх і за все. У нашому лексиконі знайдеться багато теплих слів, щоб у наших колег за плечима розправилися крила.
Основний зміст діяльності заступника директора з наукової роботи у закладі нового типу:
1. Відповідає за:
1.1. Аналіз стану і прогнозування тенденцій змін у широкому соціальному оточенні, потенційно важливих для розвитку колегіуму; визначення нинішнього і прогнозованого майбутнього соціального замовлення, що адресуються колегіуму.
1.2. Виконання навчальних планів і програм вчителями, ефективність їхньої роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів.
1.3. Вивчення досягнень, попереднього досвіду, конкретних переваг колегіуму.
1.4. Проблемний аналіз стану наукової роботи з обдарованими учнями колегіуму, визначення завдань, які потребують виконання.
1.5. Організацію наукової і творчої роботи з обдарованими учнями.
1.6. Організацію психолого-соціальної служби колегіуму.
1.7. Організацію співпраці з вищими навчальними закладами України.
1.8. Організацію пошуку інноваційних ідей за межами колегіуму.
1.9. Організацію підрозділів колегіуму, які здійснюють наукову роботу з учнями (кафедри, інноваційні команди, тимчасові творчі колективи тощо), та керівництво ними.
1.10. Підготовку матеріалів і проведення прийому учнів до 10 класу (І курсу колегіуму)
1.11. Планування та організацію прийому нового контингенту учнів.
1.12. Організацію розробки індивідуального навчального плану колегіуму
1.13. Підготовку документів про освіту випускникам 9,11 класів колегіуму
1.14. Планування і організацію розробки нових освітніх технологій щодо наукової роботи з учнями
1.15. Розробку та реалізацію нових підходів до організації роботи з обдарованими дітьми
1.16. Організацію пошуку і залучення до роботи нових кваліфікованих педагогічних працівників для реалізації інноваційних проектів
1.17. Організацію підготовки вчителів до здійснення інноваційної, дослідницької, дослідно-експериментальної роботи з учнями
1.18. Організацію контактів зі сторонніми організаціями в інтересах розвитку колегіуму
1.19. Організацію предметних олімпіад
1.20. Організацію роботи малої академії наук
1.21. Участь у міських, обласних, Всеукраїнських та інших конкурсах і олімпіадах з основ наук
2. Планує та організовує:
2.1. Створення шкільних структур (кафедр, секцій, товариств тощо), які забезпечують розвиток наукової діяльності колегіуму
2.2. Розробку загальних вимог до роботи з обдарованими учнями і
результатів діяльності та критеріїв їх оцінювання
2.3. Розробку заходів з підвищення рівня підготовки учнів до наукової роботу, участі в олімпіадах, конкурсах захисту наукових робіт тощо
2.4. Вивчення, узагальнення й поширення досвіду інноваційної діяльності в колегіумі
2.5. Збір і накопичення інформації про важливі для колегіуму інновації
2.6. Систему дослідницької, дослідно-експериментальної роботи в колегіуму
2.7. Систему зовнішніх зв'язків колегіуму, необхідних для успішного здійснення діяльності колегіуму
2.8. Систему контролю за процесом наукової роботи
3. Координує:
3.1. Спільну діяльність окремих учасників інноваційного процесу та їхніх груп; взаємодію в інноваційній діяльності працівників колегіуму і залучених представників сторонніх організацій
3.2. Взаємодію представників адміністрації колегіуму, служб і підрозділів, які забезпечують розвиток колегіуму
4. Керує:
4.1. Дослідницькою, експериментальною діяльністю педагогів з учнів колегіуму
4.2. Створенням сприятливої інноваційної ситуації в колегіумі
4.3. Здійсненням стимулювання учасників інноваційно и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.