На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Основн етапи встановлення розвитку управлнського облку. Спльн та вдмнн риси фнансового та управлнського облку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутнсть менеджменту. Взаємозвязок системи облку та основних функцй управлння.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 20.10.2010. Сдан: 2010. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни «Управлінський облік»

на тему:

«Роль управлінського обліку в системі менеджменту»

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Роль управлінського обліку в системі менеджменту

Розділ ІІ. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Одна з центральних проблем організації та економіки підприємницької діяльності - конкурентоспроможність власної справи. Вона стосується усіх сфер і організаційних форм забезпечення бізнесу, зокрема управління (менеджменту) - важливого фактора успіху підприємницької діяльності. Від ефективного управління значною мірою залежить життєздатність підприємництва, удача започаткованої справи. Підприємницьке управління - це мистецтво і водночас велика наука.

Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту дозволяє зробити висновок, що даний термін має декілька значень.

По-перше, термін менеджмент вживається для визначення сукупності методів і форм управління виробництвом з метою одержання прибутку як основної цілі підприємницької діяльності. Це діяльність з координації зусиль у процесі спільної роботи людей.

По-друге, менеджмент означає наявність і функціонування специфічного органу підприємства, що уособлює його керівництво. Мета його полягає у вмінні бачити цілі, визначати способи їх досягнення, узгоджувати для цього дії людей. Нарешті, менеджмент пов'язаний з утворенням об'єднання менеджерів для вирішення управлінських та інших питань.

У зарубіжній літературі існує чимало визначень менеджменту, але всі вони об'єднані однією основою - людськими стосунками в процесі праці, організаційними здібностями керівників, побудовою органів управління підприємствами, організаціями. Так Оксфордський словник англійської мови дає такі тлумачення менеджменту:

· менеджмент - це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками);

· менеджмент - це влада та мистецтво керівництва;

· менеджмент - вміння організовувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників);

· менеджмент - органи управління, адміністративні одиниці, служби й підрозділи.

Отже, ефективність управління підприємством залежить від якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Для збору такої інформації призначена система управлінського обліку, яка є складовою облікової системи кожного суб'єкта господарювання.

Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, яка використовується менеджерами різних рівнів управління підприємством для планування, оцінки, контролю і регулювання його діяльності і прийняття стратегічних, поточних та оперативних управлінських рішень.

Розділ І. Роль управлінського обліку в системі менеджменту

Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних галузях економіки й у різних організаційно-правових формах. Але незалежно від форми та сфери діяльності реалізація функцій бізнесу потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, визначення об'єктів та обсягів інвестування отриманих коштів. Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох взаємопов'язаних елементів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція управління. Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Процес управління підприємством

Планування охоплює встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів і шляхів досягнення мети.

Досягнення будь-якої мети можливе тільки в разі плідної праці колективу підприємства. Тому необхідно організувати діяльність персоналу, узгодити його зусилля та, врахувавши інтереси людей, заохотити їх. Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими.

У разі виявлення значних розбіжностей здійснюють регулювання, тобто вносять відповідні корективи в організацію або плани -- залежно від причин відхилень.

Для нормального виконання розглянутих функцій управління необхідна інформація. Таку інформацію має надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства.

Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком.

Взаємозв'язок між функціями управління й системою обліку показано на рис. 1.2:

Рис. 1.2. Взаємозв'язок системи обліку та функцій управління

Окремі елементи управлінського обліку виникли та почали застосовуватися на підприємствах США в кінці XIX -- на початку XX ст. Саме тоді в США швидкими темпами розвивалося виробництво, змінювались технології, розширювався асортимент продукції, ускладнювалися виробничі й коопераційні зв'язки, загострювалась конкуренція.

Виділяють такі основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку:

-- перший етап (початок XX ст.) пов'язаний із появою методів нормування праці. Створена на цьому ґрунті система калькулювання стандартних витрат та оперативного аналізу відхилень дала змогу перенести акценти з функції обліку на функцію контролю;

-- другий етап (30-ті -- 70-ті рр. XX ст.) характеризується поступовою зміною принципів накопичення і використання даних про витрати виробництва, розробленням системи калькулювання змінних витрат, організацією обліку за центрами витрат і відповідальності. Унаслідок цього в 50-х рр. XX ст. сформувалась окрема складова облікової системи підприємства -- управлінський облік, зорієнтована на дані про витрати і результати діяльності підприємства;

-- третій етап формування управлінського обліку і його становлення як самостійної цілісної сфери діяльності розпочався в середині 70-х рр. XX ст. у зв'язку з посиленням ролі стратегічного управління за умов суттєвих змін у системах управління та технологіях виробництва.

Щоб передбачити, яка саме інформація необхідна керівництву, необхідно знати основні функції управління.

У системі управління підприємством управлінський облік виконує такі основні функції:

· інформаційну,

· комунікаційну,

· контрольну,

· прогнозну.

Інформаційна функція -- забезпечення керівників усіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для стратегічного і поточного планування, контролю й прийняття управлінських рішень;

Комунікаційна функція -- формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня управління;

Контрольна функція -- контроль і оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства загалом для досягнення його поточних завдань і стратегічної мети економічного розвитку;

Прогнозна функція -- перспективне і поточне планування та координування діяльності підприємства на підставі аналізу та оцінки змін внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища.

У системі управлінського обліку здійснюється підготовка інформації, необхідної для ведення діяльності управлінського характеру: прийняття рішень, планування, контролю і регулювання.

Як бачимо з рис. 1.2., бухгалтер відіграє важливу роль на всіх етапах управління. В процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки майбутніх дій.

Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності.

Роль бухгалтера в процесі контролю полягає в тому, що він здійснює зіставлення фактичних даних про діяльність із планами або бюджетами, розраховує аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення прийняття рішень на різних стадіях та рівнях управління бухгалтер узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напрямку дії.

Отже, функції, що їх виконує бухгалтер, який обслуговує керівників усередині підприємства, значно ширші, ніж бухгалтер, який тільки реєструє господарські операції у системі рахунків методом подвійного запису.

Тому бухгалтер, котрий здійснює інформаційне забезпечення системи управління компанії, називають бухгалтером-аналітиком або управлінським бухгалтером.

Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто управлінський облік є складовою процесу управління, він надає інформацію, важливу для:

· визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;

· контролювання її поточної діяльності;

· оптимізації використання ресурсів;Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.