На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Характеристика системного аналзу в управлнському процес - пдхд до виршення проблем, дослдження складних систем, реалзацї заходв, спрямованих на виршення проблемних ситуацй. Пд системами розумють фрми, галуз економки економку в цлому.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 21.01.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат:
Системний аналіз управлінських проблем


Зміст

Вступ
1. Системний аналіз управлінських проблем
Висновок
Література
Вступ

Фундаментальним поняттям системного аналізу є поняття „система”. У науковій літературі зустрічається багато визначень цього поняття щодо загальних і конкретних систем різних видів. В описі процесів управління системи розглядаються в чисто інформаційному аспекті як комплекс відношень, зв'язків, інформації.
Системи оточують нас скрізь: кожний процес, явище, предмет - це системи. Безумовно, системами є фірми, корпорації, організації, галузі економіки і економіка в цілому.
При дослідженні систем використовують такі основні поняття:
- елемент - частина системи, що виконує специфічну функцію і є неподільною з погляду завдання, яке розв'язується;
- підсистема - сукупність елементів, об'єднаних єдиним процесом функціонування, що при взаємодії реалізують певну операцію для досягнення поставленою перед системою мети.
- надсистема - ширша система, в яку входить як складова досліджувана система.
Між елементами довільної системи і системами існують зв'язки, за допомогою яких вони взаємодіють між собою. Система має як внутрішні, так і зовнішні зв'язки. Зв'язки можуть бути як прямими, так і зворотними (наприклад, обмін інформацією). За допомогою зв'язків система перетворюється з простого набору компонентів в єдине ціле, разом з компонентами вони визначають стан та структуру системи, безумовно, при визначальному впливі функції.
Під структурою системи розуміють її стійку впорядкованість і зв'язки між елементами та підсистемами. Для визначення структури системи проводиться її декомпозиція (виділення підсистем і елементів, доступних аналізу).
Під ієрархією системи розуміють розташування її підсистем або елементів за певним порядком від вищого до нижчого. Завдяки ієрархічності структура складних систем може бути подана через структуру їх частин - від підсистем до елементів. Управлінські рішення в управлінській ієрархії взаємозалежні з цілями і являють собою „дерево рішень” із трьома рівнями галузей: стратегічних, функціональних (оперативних) і тактичних рішень.
Відповідність „дерева рішень” „дереву цілей” визначає „вагомість” кожного рішення в системі управління, необхідні ресурси для виконання кожного рішення, відповідальність і повноваження посадових осіб на кожному рівні управління з розробки, застосування і реалізації рішень.
Головним системотворним фактором системи є функція (перетворення входів системи у виходи; вхід системи - дія на неї зовнішнього середовища; вихід - результат функціонування системи для досягнення певної мети, або її реакція на вплив зовнішнього середовища).
Управління системою необхідне для забезпечення її цілеспрямованої поведінки при зміні умов зовнішнього середовища або умов її функціонування. Управління досягається за рахунок відповідної організації системи, під якою розуміють її структуру та спосіб функціонування.
1. Системний аналіз управлінських проблем

Системний аналіз -- це певний підхід до вирішення проблем, методологія дослідження та проектування складних систем, пошуку, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій.
Рис. 1 - Послідовний взаємозв'язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ПР
Методологія системного аналізу передбачає наявність чітко виражених п'яти логічних елементів у процесі дослідження будь-яких систем, підсистем і їхніх компонентів, зокрема:
- мети діяльності системи;
- засобів чи напрямків дій, за допомогою яких може бути досягнута мета;
- витрат ресурсів, необхідних для кожного напрямку;
- логічної (чи математичної) моделі чи моделей, кожна з який являє собою систему зв'язків між цілями, засобами їхнього досягнення, навколишнім середовищем і потребами в ресурсах;
- критеріїв вибору кращих альтернатив. Правильна постановка проблеми, визначення мети, вимірника її досягнення чи вимірника ефективної діяльності системи важливо, бо дозволяє контролювати реальні досягнення запланованих результатів.
На рис. 1 подані основні елементи системного аналізу при виробленні рішення.
Загальним для всіх методик системного аналізу є формування варіантів подання системи (процесу розв'язання задачі) і вибір кращого варіанта. На кожній стадії дослідження, від інтуїтивної постановки проблеми до вибору оптимальних рішень за допомогою строгих математичних методів, використовуються різноманітні наукові методи й прийоми, що складаються з неоднакової кількості етапів аналізу, зміст яких залежить від складності розв'язуваних завдань.
Розглянемо принципову послідовність етапів системного аналізу, що найчастіше застосовуються на практиці (табл. 1).
Таблиця 2.1 - Принципова послідовність етапів системного аналізу
Назва етапу
Зміст виконуваних робіт
Аналіз проблеми
Чи існує проблема?
Точне формулювання проблеми
Аналіз логічної структури проблеми
Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому)
Зовнішні зв'язки проблеми (з іншими проблемами)
Принципова можливість розв'язання проблеми
Визначення системи
Формулювання завдань, виходячи з проблеми
Визначення позиції спостерігача
Визначення об'єкта дослідження
Виділення елементів (визначення меж поділу системи)
Визначення зовнішнього середовища
Аналіз структури системи
Визначення рівнів ієрархії
Виділення підсистем
Визначення функціональних і структурних зв'язків
Формулювання загальної мети і стратегії системи
Визначення цілей -- вимог надсистеми
Визначення обмежень середовища
Формулювання загальної мети
Визначення критеріїв
Декомпозиція критеріїв по підсистемах
Композиція загального критерію з критеріями підсистем
Декомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсах
Формулювання цілей вищого рангу
Формулювання цілей підсистем
Виявлення потреб у ресурсах
Виявлення ресурсів, композиція цілей
Оцінювання існуючої технології і виробничих потужностей
Змінювання теперішнього стану ресурсів
Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами
Оцінювання соціальних факторів
Композиція цілей
Прогноз і аналіз майбутніх умов
Аналіз стійких тенденцій розвитку системи
Прогноз розвитку і зміни середовища
Передбачення виникнення нових факторів, що можуть вплинути на розвиток системи
Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів
Оцінювання цілей і засобів
Обчислення оцінок за критерієм
Оцінювання взаємозалежності цілей
Оцінювання відносної важливості цілей
Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів
Оцінювання впливу зовнішніх факторів
Обчислення комплексних розрахункових оцінок
Вибір варіантів
Аналіз цілей на сумісність
Перевірка цілей на повноту
Відсікання надлишкових цілей
Розроблення варіантів досягнення окремих цілей
Оцінювання і порівняння варіантів
Синтез комплексу взаємозалежних варіантів
Реалізація варіантів
Моделювання економічного (технологічного) процесу
Проектування організаційної структури
Проектування інформаційних механізмів
Виявлення недоліків організації управління та виробництва
Виявлення та аналіз заходів щодо удосконалення організації
Формалізовані процедури базуються на використанні прикладної математики (дослідження операцій, математичне програмування, теорія розробки та прийняття рішень, теорія масового обслуговування, моделі управління запасами, теорія ігор тощо) та обчислювальної техніки. Іноді математичними методами досліджується зв'язана множина процедур і здійснюється моделювання процесу прийняття рішення.
Клас проблем
Характеристика проблем
Методи вирішення проблем і завдань
1. Добре структуровані проблеми
Залежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінок
Методи математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання, лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування, теорія масового обслуговування
2. Неструк и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.