Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Соцально-економчна оцнка умов прац

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2013. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки, молоді і спорту України
Тернопільський  національний педагогічний університет  ім. В.Гнатюка
 
 
 
 
 
 
ІНДЗ:
«Соціально-економічна оцінка умов праці»
 
 
 
 
 
 
 
 
Підготував
студент групи БП-43
хіміко-біологічногофакультету
Дмитришин Олег
 
 
 
 
Тернопіль 2о13
 

План
Вступ
1. Оцінка умові праці на робочих  місцях
2. Вивчення факторів виробничого  середовища і трудового процесу
3. Гігієнічна оцінка умов праці
4. Оцінка технічного та організаційного  рівня робочого місця
5. Економічні фактори оцінки умов  праці
висновки
список використаної літератури
 
 

Вступ

В процесі праці людина перебуває в контакті з предметом  праці, знаряддями праці та іншими людьми. Крім цього, на людину діють різні  фактори виробничого середовища, зокрема температура, вологість  та швидкість руху повітря, параметри  котрих не відповідають нормативним  значенням, надмірний шум, вібрація, шкідливі виділення, електромагнітне  та радіоактивне випромінювання тощо. Все це характеризує умови, в яких працює людина.
Таким чином, поняття умов праці складається з комплексу  факторів, які впливають на діяльність людини. Усунути негативний вплив, тобто  забезпечити нешкідливі та сприятливі умови праці, можна, виключаючи на робочих  місцях шкідливі виробничі фактори, послаблюючи їх дію до допустимих норм чи меж, або забезпечуючи оптимальні умови праці.
Практика підприємств  свідчить про те, що оцінка поліпшення умов праці може бути здійснена шляхом зіставлення фактичних умов праці  з нормативними, прийнятими для базового періоду.
В сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок  компенсаційних виплат, а шляхом впровадження нової техніки, технологій, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики праці.
 

1. Оцінка умові праці на робочих  місцях

Оцінка умові праці  на робочих місцях - установлення ступеня шкідливості й небезпеки факторів виробничого середовища, вазі й напруженості праці на конкретному робочому місці. Фактичний стан умов праці оцінюється в практиці роботи підприємств тільки на робочих місцях, передбачених галузевими переліками робіт з важкими й шкідливими, особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці. Оцінка умові праці виробляється на основі інструментальних вимірів рівнів факторів виробничого середовища або за результатами чергової атестації робочих місць. Результати оцінки відбиваються в Карті умов праці на даному робочому місці. Ступінь шкідливості факторів виробничого середовища й ваги робіт установлюються в балах за критеріями, наведеним у гігієнічній класифікації праці, розробленої вченими-гігієністами й затвердженої Міністерством охорони здоров'я України.
У Гігієнічній класифікації наведені сім санітарно-гігієнічних  факторів умов праці (шкідливі хімічні  речовини, пил у повітрі робочої  зони, вібрація, шум, інфрачервоне випромінювання, що не іонізує випромінювання, температура  повітря) і чотири показники ступеня  важкості праці (статичне навантаження за зміну при втриманні вантажу, що піднімає вручну; динамічне навантаження за зміну; максимальна разова величина вантажу, що піднімає вручну й змінний  вантажообіг).
По кожному з факторів, залежно від ступеня перевищення гранично припустимих концентрацій або гранично припустимих рівнів і ступеня важкості роботи, установлені три відповідні групи шкідливості.
За результатами інструментальних вимірів або на підставі експертних оцінок (як виняток ) кожний зі значимих факторів може бути віднесений до першої, другої або третьої групи шкідливості  й відповідно його вплив на умови  праці буде оцінюватися в один, два або три бали. При оцінці впливу даного фактора на стан умов праці враховується тривалість його дії протягом зміни. Бали (Хф), установлені по ступені шкідливості з і ваги роботи, коректуються по формулі:
Хф = Хст * Т,
де: Хст - ступінь шкідливості або ваги робіт, установлена по показниках Гігієнічної класифікації праці й виражена в балах; Т - відношення часу дії даного фактора до тривалості зміни.
Для організацій, що мають  обмежені можливості для проведення інструментальних вимірів рівнів факторів виробничого середовища, може (як виняток ) застосовуватися метод експрес-оцінки. На робочих місцях, де в цей час  технічно або економічно не представляється  можливим усунути шкідливий вплив  факторів виробничого середовища, установлюється доплата працюючої за роботу в  несприятливих умовах праці. Так, на роботах з важкими й шкідливими умовами праці (сумарна оцінка по всіх факторах від 2 до 6 балів) уводиться  доплата до тарифної ставки (окладу) у розмірі від 4 до 12 відсотків, на роботах з особливо важкими й  особливо шкідливими умовами праці (сумарна оцінка в балах від 6 до 10 і більше) доплати можуть становити  від 16 до 24 відсотків.
На працездатність людини також впливають особистісні  фактори: її настрій, ставлення до праці, стан здоров'я та ін.
Фактори виробничого середовища мають психологічні і фізіологічні межі.
Психологічна межа характеризується певними нормативами, перевищення  яких викликає у працюючих відчуття дискомфорту.
Фізіологічна межа характеризується такими нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи.
Кожний із цих факторів виробничого середовища діє відокремлено, і його вплив ураховується окремо під час атестації і паспортизації  робочого місця.
На підприємствах і  в організаціях (незалежно від  форм власності і господарювання), де технологічний процес, використовуване  обладнання, сировина та матеріали  є потенційними джерелами шкідливих  і небезпечних виробничих факторів, проводиться атестація робочих  місць. Основна мета атестації полягає  в урегулюванні відносин між власником  або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
Робоче місце за умовами  праці оцінюється з урахуванням  впливу всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих. На підставі комплексної оцінки робочі місця відносяться до одного із видів  умов праці:
• з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці;
• зі шкідливими і важкими  умовами праці;
• зі шкідливими умовами  праці.
Ці дані заносяться до Карти  умов праці.
За результатами атестації  складаються переліки:
• робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам  яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
• робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам  яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
• робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно  здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.
Умови праці визначаються певними критеріями факторів виробничого  середовища і трудового процесу (додаток).
На кожному робочому місці  на працездатність впливають, здебільшого, декілька факторів, а не всі, і їх вплив можна подати через інтегральну  оцінку умов праці. Крім особистих факторів, вплив яких неможливо врахувати  прямими показниками, а лише через  показники приросту виробітку за одиницю часу в разі незмінних  умов виробничого середовища і якісного стану робочої сили.

2. Вивчення факторів виробничого  середовища і трудового процесу

У ході вивчення треба визначити:  характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які  підлягають лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);  нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів виробничого середовища і трудового процесу, використовуючи систему стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші регламенти (гр.4 Карти);  фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5 Карти).
Лабораторні та інструментальні  дослідження проводяться відповідно до положень ГОСТ 1.25-76 "ГСС Метрологическое обеспечение. Основные положения", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения", стандартів Державної системи забезпечення єдності вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.
 Прилади і обладнання  для вимірів повинні відповідати  метрологічним вимогам і підлягати  перевірці у встановлені строки.
Лабораторно-інструментальні  дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно  діючих засобах колективного і індивідуального  захисту.
Результати замірів (визначень) показників шкідливих і небезпечних  виробничих факторів оформлюють протоколами  за формами, передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством  охорони здоров'я України, і заносяться в Карту (гр.5).
Визначається тривалість (процент від тривалості зміни) дії  виробничого фактора (гр.9 Карти).
Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених  рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого  середовища та впливають на здоров'я  і працездатність людини.
Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну  роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так  і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).
Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні фактори  виробничого середовища, що впливають  на працездатність людини в процесі  виробництва:
• фізичне зусилля (переміщення  вантажів певної ваги в робочій зоні, зусилля, пов'язані з утримуванням вантажів, натисненням на предмет  праці або важіль управління механізмом протягом певного часу). Розрізняють  такі види фізичного зусилля: незначне, середнє, сильне і дуже сильне;
• нервове напруження (складність розрахунків, особливі вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям, небезпека для  життя і здоров'я людей під  час виконання робіт, особлива точність виконання). Є такі види напруження: незначне, середнє, підвищене;
• робоче положення (положення  тіла людини і його органів відносно засобів виробництва). Розрізняють  робоче положення обмежене, незручне, незручно-стиснене і дуже незручне;
• монотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, короткочасних  операцій, дій, циклів).

3. Гігієнічна  оцінка умов праці

Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів  проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативним (регламентованим).  При цьому  шум і вібрація оцінюються за еквівалентним  рівнем.
Ступінь шкідливості і  небезпечності кожного фактора  виробничого середовища і трудового  процесу (гр.6, 7, 8 Карти) тільки III класу  визначається за критеріями, встановленими  гігієнічною класифікацією праці N 4137-86.
При наявності в повітрі  робочої зони двох і більше шкідливих  речовин різнонаправленої дії кожну з них враховувати самостійним фактором, що підлягає кількісній оцінці. При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається, виходячи з величини цього перевищення з урахуванням класу небезпечності найтоксичнішої речовини групи, а вся група оцінюється як одна речовина.
Концентрація шкідливих  речовин однонаправленої дії визначається за ГОСТ 12.1.005-88.
Оцінка умов праці при  наявності двох і більше шкідливих  і небезпечних виробничих факторів здійснюється за найвищим класом і  ступенем.

4. Оцінка  технічного та організаційного  рівня робочого місця

Оцінка технічного рівня  робочого місця проводиться шляхом аналізу:
  відповідності технологічного процесу, будівель і споруд - проектам, обладнання - нормативно-технічній документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;
  технологічної оснащеності робочого місця (наявності технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів і їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця підіймально-транспортними засобами);
  відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;
  впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.
При оцінці організаційного  рівня робочого місця аналізується:
  раціональність планування (відповідність площі робочого місця нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання і оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;
  забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту та відповідність їх стандартам безпеки праці і встановленим нормам;
  організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.

5. Економічні  фактори оцінки умов праці

Велике значення для підвищення продуктивності праці мають організаційно  – економічні фактори, які визначаються рівнем організації виробництва, праці  й управління. До таких факторів належать:
удосконалення форм організації  суспільного виробництва, його подальшої  спеціалізації та концентрації, удосконалення  організаційно-виробничих підрозділів  і допоміжних служб на підприємстві;
удосконалення організації  праці шляхом поглиблення поділу і кооперації праці, застосування передових  методів і прийомів праці; поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці; удосконалення  матеріального стимулювання праці;
удосконалення організації  управління виробництвом шляхом удосконалення  системи управління виробництвом, поліпшення оперативного управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом.
В умовах ринкових відносин важливими заходами щодо удосконалення  організаційних форм виробництва й  управління можуть бути:
Оцінка стану охорони  праці та навколишнього середовища.
Право на здоров’я та безпечні умови праці - невід’ємне право кожної людини у будь-якій країні світу.
Суспільно – політичні  та соціально
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.