Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Аналз динамки та структури доходв Київського туристського готелю ДРУЖБА за 2008-2009 рр

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 20.05.13. Год: 2012. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Таблиця 5.2.

      Аналіз  динаміки та структури доходів Київського туристського готелю „ДРУЖБА” за 2008-2009 рр. 

Показник 2008 р. 2009 р. Відхилення
сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % Абсолютні відхилення, тис. грн. Структурні  відхилення, % Темп приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9010,0 83,0 5254,0 69,0 -3756,0 -14,0 -42,0
2 Інші операційні доходи 1869,0 17,0 2335,0 31,0 466,0 14,0 25,0
3 Всього 10879,0 100,0 7589,0 100,0 -3290,0 0,0 -30,0

  

      Дані  таблиці показують, що найбільшу  питому вагу і в 2008, і в 2009 роках займає чистий дохід від реалізованих послуг, що становить відповідно 83 і 69%. Інші операційні доходи у 2009 р. в порівнянні з попереднім роком збільшились на 466 тис. грн. Загалом доходи підприємства зменшились у 2009 р. на 3756 тис. грн.

      Для аналізу динаміки та структури витрат Київського туристського готелю „ДРУЖБА”, використаємо дані щодо матеріальних затрат, витрат на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні витрати. 
 

Таблиця 5.3.

      Аналіз  динаміки та структури витрат Київського туристського готелю „ДРУЖБА” за 2008-2009 рр., тис.грн.

Показник 2008 р. 2009 р. Відхилення
сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % Абсолютні відхилення, тис. грн. Структурні  відхилення, % Темп приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Матеріальні затрати 1150,0 13,0 1330,0 19,0 180,0 6,0 16,0
2 Витрати на оплату праці 3387,0 38,0 2302,0 33,0 -1085,0 -5,0 -32,0
3 Відрахування  на соціальні заходи 1208,0 14,0 822,0 12,0 -386,0 -2,0 -32,0
4 Амортизація 698,0 8,0 479,0 7,0 -219,0 -1,0 -31,0
5 Інші операційни витрати 2481,0 28,0 2099,0 30,0 -382,0 2,0 -15,0
6 Разом 8924,0 100,0 7032,0 100,0 -1892,0 - -21,0

 

      Як  видно з аналізу витрат, найбільшу  їх частину, як в звітному, так і  в попередньому році, складають витрати  на оплату праці (33 і 38 %), причому у  звітному році їх кількість зменшилась на 1085 тис. грн. Інші операційні витрати  теж зменшилися на 382 тис. грн., а от їх питома вага у структурі всіх витрат збільшилась на 2 %. Загалом  витрати пілприємства у 2009 р. зменшились на 1892 тис. грн.

      Рентабельність  продажів розраховується я к відношення чистого прибутку до величини чистого  доходу. Розрахуємо рентабельність продажів за 2008 та 2009 роки.

      Ретабельність продажів за 2008 р. = 1105 (тис. грн.)/9010 (тис. грн.)*100 % = 12,3%.

      Ретабельність продажів за 2009 р. = 196 (тис. грн.)/5254 (тис. грн.)*100% = 3,7%.

      У звітному році рівень рентабельності зменшився на 8,6%, це відбулося через  те, що загалом доходи підприємства у звітному році зменшились на 30%, а  витрати – лише на 21%.

      Рентабельність  активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньогрічної  вартості активів.

      Рентабельність  активів = 196/((3239 + 2277 + 2974 + 2130)/2) = 0,04 , тобто  кожна гривня активів принесла підприємству 4 копійки прибутку.

      Коефіцієнт  оборотності активів характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Визначається як відношення чистого  доходу до середньорічної вартості активів.

      Коефіцієнт  оборотності активів = 5254/((3239 + 2277 + 2974 + 2130)/2) = 0,99 , тобто за звітний період активи зробили майже один оборот.

      Рентабельність  капіталу характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу.

      Рентабельність  капіталу = 196/((5134+4778)/2) = 0,04. 

      Аналіз  активу балансу наведено в таблиці 5.3. 

      Таблиця 5.4.

      Аналіз  активу балансу готелю „Дружба”

Показники На  початок 2009 р. На  кінець 2009р. Відхилення
сума, тис. грн питома  вага, % сума, тис. грн питома  вага, % Абсолютні відхилення, тис. грн. Структурні  відхилення, % Темп  приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Необоротні активи
1 Нематериальні активи: залишкова вартість 3,0 0,1 1,0 0,0 -2,0 0,0 -66,7
2 Основні засоби: залишкова вартість 3094,0 56,1 2920,0 57,2 -174,0 1,1 -5,6
3 Інші фінансові  інвестиції 75,0 1,4 - - - - -
4 Довгострокова дебіторська заборгованість 67,0 1,2 53,0 1,0 -14,0 -0,2 -20,9

      Продовження таблиці 5.4

5 Усього  за розділом I 3239,0 58,7 2974,0 58,3 -265,0 -0,5 -8,2
ІІ  Оборотні активи
6 Виробничі запаси 101,0 1,8 96,0 1,9 -5,0 0,0 -5,0
7 Товари  74,0 1,3 53,0 1,0 -21,0 -0,3 -28,4
8 Векселі одержані 144,0 2,6 144,0 2,8 0,0 0,2 0,0
9 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 26,0 0,5 135,0 2,6 109,0 2,2 419,2
10 Дебіторська заборгованість за рахунками: за виданими авансами 102,0 1,8 10,0 0,2 -92,0 -1,7 -90,2
11 Дебіторська заборгованість за рахунками: із внутрішніх розрахунків - - 23,0 0,5 - - -
12 Інша поточна  дебіторська заборгованість 6,0 0,1 13,0 0,3 7,0 0,1 116,7
13 Поточні фінансові  інвестиції 540,0 9,8 782,0 15,3 242,0 5,5 44,8
14 Грошові кошти  та їх еквіваленти: в національній валюті 1284,0 23,3 874,0 17,1 -410,0 -6,2 -31,9
15 Грошові кошти  та їх еквіваленти: у т.ч. в касі 13,0 0,2 19,0 0,4 6,0 0,1 46,2
16 Усього  за розділом II 2277,0 41,3 2130,0 41,7 -147,0 0,5 -6,5
17 Баланс 5516,0 100,0 5104,0 100,0 -412,0 0 -7,5

          

      Як  видно з таблиці 5.3., необоротні активи зменшились на 265 тис. грн., їх частка складає 58,3 %. Оборотні активи зменшились на 147 тис. грн., але їх структурна частка зросла на 0,5 %. Підвищення частки оборотних  активів зменшує ризик компенсації  авансованого капіталу та підвищує його віддачу внаслідок прискорення  оборотності коштів. Основні засоби мають частку 57,2 % на кінець звітного періоду. Досить висока частка Грошових коштів: 17,5 %.

      Загалом баланс зменшився на 412 тис. грн.

          Аналіз пасиву балансу наведено  в таблиці 5.5. 

      Таблиця 5.5.

      Аналіз  пасиву балансу готелю „Дружба” 

Показники На  початок 2009 р. На  кінець   2009 р. Відхилення
сума, тис. грн питома  вага, % сума, тис. грн питома  вага, % Абсолютні відхилення, тис. грн. Структурні  відхилення, % Темп  приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Власний капітал
1 Статутний капітал 958,0 17,4 958,0 18,8 0,0 1,4 0,0
2 Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток 4176,0 75,7 3820,0 74,8 -356,0 -0,9 -8,5
3 Усього  за розділом І 5134,0 93,1 4778,0 93,6 -356,0 0,5 -6,9
IV. Поточні зобов'язання
  Поточні зобов’язання за розрахунками:
4 з бюджетом 169,0 3,1 229,0 4,5 60,0 1,4 35,5
5 з позабюджетних  платежів 5,0 0,1 3,0 0,1 -2,0 0,0 -40,0
6 зі страхування 77,0 1,4 35,0 0,7 -42,0 -0,7 -54,5
7 з оплати праці 131,0 2,4 59,0 1,2 -72,0 -1,2 -55,0
8 Усього  за розділом ІV 382,0 6,9 326,0 6,4 -56,0 -0,5 -14,7
9 Баланс 5516,0 100,0 5104,0 100,0 -412,0 0,0 -7,5

 

      Як  видно з таблиці 5.5., баланс пасиву підприємства включає: власний капітал та поточні зобов’язання. Власний капітал зменшився на 356 тис. грн., йго доля – 93,6%. Зменшення власного капіталу означає погіршення фінансового стану підприємства. 

      Поточні зобов’язання становлять 6,4 %, їх розмір зменшився на 56 тис. грн.

      Аналіз  основних засобів підприємства приведено в таблиці 5.6.

      Таблиця 5.6.

      Аналіз  основних засобів готелю „Дружба” в 2009 р. 

Показник На  початок 2009 р. На  кінець 2009 р. Відхилення (+, -)
1 2 3 4 5
1 Первісна вартість основних засобів 7285 7559 274
2 Знос основних засобів 4191 4639 448
3 Залишкова вартість основних засобів 3094 2920 -174
4 Рівень зносу основних засобів, % 58 61 4
5 Рівень придатності основних засобів, % 42 39 -4

 

      Первісна  вартість основних засобів на кінець періоду збільшилась на 274 тис. грн. Знос теж збільшився на 448 тис. грн. Відповідно на 4 % зріс рівень зносу та зменшився рівень придатності основних засобів по відношенню до початку звітного періоду. 

      Таблиця 5.7.

      Види  основних засобів готелю „Дружба” в 2009 р.

Вид основних засобів Залишок на початок 2009 р. Надійшло  за рік Вибуло  за рік Залишок на кінець 2009 р.
1 2 3 4 5 6
1 Будівлі 4783,5 8,3 - 4791,8
2 Автомобільний транспорт 521,5 10,6 - 4791,8
3 Меблі 204,5 41,9 - 246,4
4 Побутові вироб  та інстументи 454,2 43,9 1,2 496,9
5 Конторське  обладнання 4,7 - - 4,7
6 Телефони 2,6 - - 4,7
7 Інші машини для авт. Обробки інформації 80,6 12,6 2,1 91,1
8 Малоцінні мат. необорот. активи 1163,7 185,3 25,3 1323,7
9 Всього 7284,9 302,6 28,6 7558,9

 

      Найбільшу частину основних засобів займають будівлі – 4791,8 тис. грн.

      Коефіцієнт  оновлення основних засобів показує інтенсивність оновлення і визначається відношенням вартості основних засобів, які надійшли, до їхньої вартості на кінець року. Коефіцієнт оновлення = 302,6 (тис. грн. )/7558,9 (тис. грн.) = 0,04

      Коефіцієнт  вибуття відображає ступінь інтенсивності  вибуття основних засобів з виробництва  і визначається як відношення основних засобів, які вибули, до їх вартості на початок року. Коефіцієнт вибуття = 28,6 (тис. грн.)/7284,9 (тис. грн.) = 0,004.

      Фондовіддача  розраховується як відношення виручки від реалізації до до балансової вартості основних засобів. Фондовіддача = 6305 (тис. грн.)/2920 (тис. грн.) = 2,16 тис. грн від реалізації припадає на 1 тис. грн. Основних засобів.

      Фондоємкість  розраховується як відношення балансової вартості основних засобів до виручки  від реалізації. Фондоємкість = 2920 (тис. грн.)/ 6305 (тис. грн) = 0,46 тис. грн. балансової вартості основних засобів містить 1 тис. грн. виручки від реалізації.

      Фондоозброєність  – це відношення балансової вартості до середньооблікової кількості  працівників. Коеф. Фондоозброєності = 2920 (тис. грн.)/73 (осіб) = 40 тис. грн. основних засобів припадає на одного працівника.

      Аналіз  показників прибутку можна зробити, проаналізувавши таблицю 5.8. 
 
 
 
 
 

      Таблиця 5.8.

      Аналіз  показників прибутку готелю „Дружба” 

Показник 2008 р. 2009 р. Відхилення (+, -) Темп  приросту, %
1 2 3 4 5 6
1 Чистий дохід 9010,0 5254,0 -3756,0 -42,0
2 Собівартість  реалізованої продукції 6943,0 4926,0 -2017,0 -29,0
3 Валовий прибуток від реалізації (ряд.1-2) 2067,0 328,0 -1739,0 -84,0
4 Адміністративні витрати 921,0 1085,0 164,0 18,0
5 Витрати на збут 60,0 80,0 20,0 33,0
6 Інші операційні витрати 1000,0 941,0 -59,0 -6,0
7 Собівартість  реалізованої продукції з урахуванням  адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (ряд2+4+5=6) 8924,0 7032,0 -1892,0 -21,0
8 Прибуток від  реалізації скоректований (ряд.1 - 7) 86,0 -1778,0 -1864,0 -2167,0
9 Інші операційні доходи 1869,0 2335,0 466,0 25,0
10 Прибуток від  операційної діяльності (ряд. 8+9) 1955,0 557,0 -1398,0 -72,0
11 Податок на прибуток від звичайної діяльності 850,0 361,0 -489,0 -58,0
12 Чистий прибуток 1105,0 196,0 -909,0 82,0

 

      Виходячи  з таблиці 5.7., маємо зниження чистого прибутку на 196 тис. грн. Зниження також має прибуток від операційної діяльності. Це відбулось, головним чином через високий рівень собівартості послуг в звітному році.

      Аналіз  показників ліквідності  та фінансової стійкості.

      Коефіцієнт загальної ліквідності показує, скільки гривень поточних активіприпадає на 1 гривню зобов’язань.

      Коефіцієнт загальної ліквідності на початок звітного періоду = 2277 (тис. грн.) /382 (тис. грн.) = 6,0.

      Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець звітного періоду = 2130 (тис. грн.) / 326 (тис. грн.) = 6,5. Високі коефіцієнти загальної ліквідності говорять про можливості підприємства погасити поточні зобов’язання.

      Коефіцієнт  швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів. Він не враховує запасів.

      Коефіцієнт  швидкої ліквідності на початок  звітного періоду = (2277 (тис. грн.) – 100 (тис. грн.) – 74 (тис. грн.) ) / 382 (тис. грн.) = 5,8.

      Коефіцієнт  швидкої ліквідності на кінець звітного періоду = (2130 (тис. грн.) – 96 (тис. грн.) – 53 (тис. грн.) ) / 326 (тис. грн.) = 6,4.

      Тобто на початок та на кінець періоду  готель мав 5,8 та 6,4 грн. на кожну гривню поточних зобов’язань відповідно.

      Коефіцієнт  абсолютної ліквідності вказує, яка  частина поточних зобов’язань може бути погашена миттєво. Визначається як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов’язань.

      Коефіцієнт  абсолютної ліквідності на початок  звітного періоду = (1284 (тис. грн.) + 13 (тис. грн.) ) / 382 (тис. грн.) = 3,4.

      Коефіцієнт  абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду = (874 (тис. грн.) + 19 (тис. грн.)) / 326 (тис. грн.) = 2,7. Коефіцієнти абсолютної ліквідності свідчать, що поточні  зобов’язання можуть бути погашені, адже для цього вистачає грошових коштів.

      Наявність власного оборотного капіталу готелю визначається як різниця суми власного капіталу та необоротними активами.

      Наявність власного оборотного капіталу на початок  звітного періоду = 5134 (тис. грн.) – 3239 (тис. грн.) = 1895 (тис. грн.)

      Наявність власного оборотного капіталу на кінець звітного періоду = 4778 (тис. грн.) – 2974 (тис. грн.) = 1804 (тис. грн.)

      Коефіцієнт  автономії визначається як відношення власного капіталу до суми балансу. Він  визначає частку власного капіталу у  загальній вартості авансованого капіталу.

      Коефіцієнт  автономії на початок звітного періоду = 5134 (тис. грн.) / 5516 (тис. грн.) = 0,93.

      Коефіцієнт  автономії на кінець звітного періоду = 4778 (тис. грн.) / 5104 (тис. грн.) = 0,94. Це свідчить про фінансову незалежність підприємства.

      Коефіцієнт  маневрування власним капіталом  характеризує ступінь мобільності  власного капіталу щодо можливості вільного маневрування ним і розраховується як відношення власного оборотного капіталу до суми всього власного капіталу.

      Коефіцієнт  маневрування власним капіталом  на початок звітного періоду = 1895 (тис. грн.) / 5134 (тис. грн.) = 0,37.

      Коефіцієнт  маневрування власним капіталом  на кінець звітного періоду = 1804 (тис. грн.) / 4778 (тис. грн.) = 0,38.

      Чим вище значення цього коефіцієнта, тим  кращий фінансовий стан, оскільки підприємство має кращі можливості фінансового  забезпечення.

      У звітному році рівень рентабельності зменшився на 8,6%, це відбулося через  те, що загалом доходи підприємства у звітному році зменшились на 30%, а  витрати – лише на 21%.

      Основною  причиною провальної роботи у 2009 році є різке зниження продажів готельних  послуг. Цьому може бути причиною економічне становище країни. Але ефективність менеджменту теж має велике значення. 
 
 

     Аналіз структури пасивів ТДВ «Лебур-ХантФіш» свідчить про те, що джерелом формування фінансових ресурсів є залучений капітал, який представлений кредиторською заборгованістю, сума якої в порівнянні з 2005 р. зменшилася на 2165 тис. руб. Власний капітал на 01.01.2006 р. і на 01.01.2007 р. склав 12574 тис. руб., В його структурі змін за аналізований період не відбулося.  
 

     Аналізуючи  структуру активу балансу (таблиця 2) видно, що на кінець звітного періоду  загальна вартість майна становила 90191 тис. руб. і по відношенню до 2005 р. становить 97,7%. Основну частку в загальній сумі активів займають оборотні активи. Сума їх на 01.01.2006 р. становила 89593 тис. руб., На 01.01.2007 р. склала 87640 тис. руб., Питома вага на кінець звітного періоду збільшився на 0,2% (з 97% до 97,2%) . Відбулося зменшення питомої ваги необоротних активів. Їх сума на кінець звітного періоду склала 2551 тис. руб. Питома вага на кінець звітного періоду знизився на 0,2% (з 3% до 2,8%). Основне місце займають основні засоби, питома вага яких знизився на 0,2% (з 2,9% до 2,7%). Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців) знизилася з 1009 тис. руб. до 1002 тис. руб. (Або на 7 тис. руб.), Питома вага в загальній сумі активів при цьому залишився незмінним.

Коефіцієнт  поточної ліквідності

К1 = стр.290 / (стр.790-стр.720)

1,123 1,129 К1 ? 1,0
Коефіцієнт  забезпеченості власними оборотними засобами

К2 = (стр.590 + стр.690-стр.190) / стр.290

0,11 0,114 К2 ? 0,1
Коефіцієнт  забезпеченості фінансових зобов'язань  активами

К3 = стр.790/стр.390 або стр.890

0,864 0,861 К3 ? 0,85
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності

До абс = (стр.260 + стор.270 балансу) /

/ (Стр.790-стр.720 балансу)

0,025 0,026 До абс ? 0,2

     Коефіцієнт  поточної ліквідності:

     На 01.01.2006 р.: 89593 / 79782 = 1,123

     На 01.01.2007 р.: 87640 / 77617 = 1,129

     Коефіцієнт  поточної ліквідності на початок  і кінець звітного періодів має значення вище нормативного, це свідчить про те, що ТДВ «Лебур-ХантФіш» забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

     Коефіцієнт  забезпеченості власними оборотними засобами:

     На 01.01.2006 р.:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.