Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в ТОВ Артк

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 23.05.13. Год: 2013. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
Календарний графік проходження практики


№ п/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

1

2

3

4

1

Проходження техніки безпеки на підприємстві

       

2

Ознайомлення з підприємством  і його структурними підрозділами

       

3

Збір інформації щодо складу основних комплексів задач функціонального управління на підприємстві та їхні зв'язки

       

4

Аналіз необхідних форм документації для визначення економічних показників діяльності підприємства

       

5

Аналіз та характеристика систем інформаційного і програмного забезпечення, методології організації діючих автоматизованих робочих місць на підприємстві

       

6

Розробка та обґрунтування напрямків  вдосконалення економічної діяльності підприємства або існуючого інформаційного і програмного забезпечення

       

7

Виконання індивідуального завдання згідно з обраним напрямом дослідження

       

8

Оформлення звіту у відповідності  з методичними вказівками та здача  на кафедру

       

 

Зміст

Вступ

1. Ознайомлення з підприємством  ТОВ "АРТІК" та його характеристикою

    1.1  Характеристика підприємства та її основна діяльність.

    1.2  Структура підприємства та управління. Джерела обліку,які використовують на підприємстві

    1.3 Інформаційні потоки, їхня характеристика. Вхідна і вихідна інформація (схема).Інформаційне забезпечення на ТОВ „Артік”

2. Грошові потоки та фінансові  операції ТОВ”Артік”

    2.1   Фінансові взаємовідносини  господарюючих субєктів та організація                 грошових розрахунків

    2.2  Вхідні та вихідні  грошові потоки підприємства

    2.3  Порядок оподаткування  підприємства

    2.4  Фінансовий стан  підприємства

2.4.1  Порядок формування і  розподілу прибутку підприємства

2.4.2 Управління оборотними коштами  підприємства

2.4.3 Аналіз фінансового стану  підприємства

3. Характеристика технічного та програмного забезпечення

    3.1 Офісна техніка (апаратне забезпечення) підприємства

    3.2 Програмне забезпечення, що використовує ТОВ „Артік” 

    3.3 Обчислення в ЕТ

    3.4 Internen. Основні поняття

    3.5 Електронна пошта. ЇЇ використання на підприємстві.

   3.6 Основні проблеми.  Висновки,  пропозиції та перспективи  на  майбутнє

Висновки

 

Вступ

          Метою проходження практики на підприємстві ТОВ„Артік” є формування професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під часпрофесійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення

теоретичних знань з таких  предметів, як: економіка підприємства,

менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ

зовнішньоекономічної діяльності та компютерної техніки;опанування сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

        Слід зауважити і підкреслити, хто є суб’єктами зовнішньоекономічної

діяльності .Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

        Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

Фізичні особи  –громадяни України ,іноземні громадяни  та особи без

громадянства , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно

із законами України і постійно проживають на території України(тобто

резеденти та нерезеденти);

Юридичні особи , зареєстровані як такі в Україні  і які мають постійне

місцезнаходження  на території України (підприємства, організації та

об’єднання  всіх видів , включаючи акціонерні та інші види господарських

товариств, асоціаціії, спілки, консорціуми, концерни, торговельні  доми,

посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові

установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), у  тому числі

юридичні особи, майно та/або капітал яких є  повністю у власності

     Також метою  роботи є розгляд фінансової  діяльності на підприємстві, зокрема на підприємстві ТОВ „Артік”.  
1. Ознайомлення з підприємством  ТОВ "АРТІК" та його характеристикою

1.1  Характеристика підприємства та її основна діяльність.

             ТОВ "АРТІК" є юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, направлена на здобуття прибутку.

Основним видом діяльності ТОВ "Артік" є розбірні роботи будівель і споруд на матеріали, з метою  подальшого їх використання або продажу, а також діяльність, пов’язана з металопрокатом, на які є відповідні ліцензії.

Діяльність ТОВ "Артік" регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданих ліцензій на види діяльності. Розбірні роботи та подальший продаж сировини та матеріалів займають в загальному об'ємі  50,5 % від усієї діяльності підприємства, зокрема металопрокат – 45%. Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах і налагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високою якістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками та постачальниками. Такими є:

П-ць Дець Валентина Миколаївна, Вінницька  обл.;

ФО П-ць Козак Віктор Степанович , Вінницької обл.”;

ПП Оріон-М, Дніпропетр. обл.. і ін.

Основним постачальником матеріалів є – ТОВ «Севеко».

Діяльність підприємства зосереджується з процесом випуску конструктивно  і технологічно однорідної продукції, її окремих частин або технологічних  процесів на підприємствах, в об'єднаннях – замовниках, зацікавлених в металопрокаті.

Спеціалізацію можна визначити як концентрацію виробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобто зосередження на підприємстві однакової за способом виготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремих вузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, або як відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємство може спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметна спеціалізація) або одного вигляду ( однопредметна спеціалізація).

ТОВ "Артік" властиво багатопредметна спеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види робіт.

По відношенню до різних ділянок  на підприємстві ТОВ «Артік» орієнтується на металопрокатну спеціалізацію.

Звертаючи увагу на ту діяльність, яка спеціалізується на розбірці споруд і будівель, бачимо, що для нашого підприємства властиво внутрігалузева кооперація, оскільки певні роботи можуть проводитися спільно з іншими підрядчиками.

За відсутності фінансового  відділу, організацією фінансової роботи займається виключно директор фірми, в організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансовою діяльністю на підприємстві, зокрема на підприємстві ТОВ «Артік»  є система використання різних форм і методів для фінансового  забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства ТОВ  «Артік» спрямовано на вирішення  таких основних завдань:

— фінансове забезпечення поточної господарської діяльності;

— пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

— виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання;

— мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

— контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства ТОВ  «Артік» здійснюється за такими основними напрямками:

— фінансове прогнозування та планування;

— аналіз та контроль господарської діяльності;

 • оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Кожен із учасників  товариства вносить  визначений пай у статутний фонд і згідно з ним одержує частку в доходах та майні товариства. Надалі відповідальність учасника товариства обмежується його паєм або внеском. Члени товариства за зобов’язаннями товариства не відповідають. Товариство відповідає за своїми боргами тільки тим майном, яке є в його активі. Майно формується за рахунок внесків учасників, доходів, одержаних від підприємницької діяльності та інших законних джерел. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має свій статут. У статуті визначено порядок розподілу прибутку й ту його частку, яку розподіляють між членами відповідно до їхніх внесків.

Товариства з обмеженою відповідальністю, у даному випадку ТОВ «Артік», створене у формі колективного  підприємства. Характерним для нього  є те, що власність товариства —  це спільна власність усіх його учасників.

Організація товариств з обмеженою  відповідальністю є однією з найпоширеніших форм проведення приватизації, що дає  змогу створити значну кількість  невеликих підприємств з небагатьма учасниками, причому не вдаючися до акціонування.

Організація фінансів підприємств  відбиває галузеві особливості, специфіку  виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно - кліматичних факторів на виробництво. Так дія природних та кліматичних факторів зумовлює особливості розподілу прибутку, необхідність формування фінансових ресурсів для протидії ризику, забезпечення страхового захисту засобів виробництва та результатів праці.

Для ТОВ «Артік» для здійснення даного виду діяльності зазначеного вище  - найбільш важливим чинником зовнішнього середовища є природний чинник - погодний-кліматичні умови, оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніх робіт і відповідно вони збільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва при погодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішні роботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеність виробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконання зовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірним рівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах, шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим.

Окрім природно - кліматичних умов на дане підприємство роблять істотний вплив конкуренти в даному виді діяльності, оскільки металопрокатом та розбіркою  споруд займається ще велика кількість  підприємств (державні і приватні), розташованих як і у Кривому Розі, так і за його межами.

 

 

1.2  Структура підприємства та управління. Джерела обліку,які використовують на підприємстві

Головною особою,займаючу керівну  посаду є директор ТОВ”Артік”.

  Директор вирішує всі питання  діяльності Товариства , крім тих, відносяться  до виключної компетенції загальних зборів учасників.Директор підзвітний загальним зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. 

   До числа праціників належать: керівництво, відділ кадрів, , юридичний відділ та наймані працівники.

   Організація бухгалтерського  обліку на підприємстві ведеться  відповідно до Закону України  "Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні"  від 16.07.1999р. № 996-ХІУ.

 •                 Бухгалтерією ТОВ „Артік” займається безпосередньо директор товариства.

      В обов'язки головного  бухгалтера,тобто і в обов'язки директора входить весь обсяг робіт по організації бухгалтерського обліку,облік заробітної плати, та ведення банківських операцій.

При організації і веденні бухгалтерського обліку Товариство в своїй роботі керується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основні П(С)БО якими керується Товариство це:

П(С)БО № 1 - Загальні вимоги до фінансової звітності

П(С)БО № 7 - Основні засоби

П(С)БО № 9 - Запаси

П(С)БО № 11 - Зобов'язання

П(С)БО№ 15-Дохід

П(С)БО № 16 - Витрати

Основним джерелом для формування первинної документації з реалізації товарів та послуг є товарні звіти  складів та підрозділів про:

 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

 •   кредити банків та інших кредиторів;

Джерелом для формування витрат служать акти виконаних робіт  та наданих послуг від сторонніх  організацій, видаткові накладні на товарно-матеріальні цінності, а  також первинні документи створенні на підприємстві.

Дуже багато інформації про діяльність підприємства я отримала вивчаючи угоди  підприємства на надання послуг, на купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, а також вивчаючи первинну документацію.

Джерелом для формування власного капіталу є Статут підприємства, в якому визначається розмір статутного капіталу та формування резервного капіталу.

Наказ про облікову політику підприємства визначає основні принципи та методи ведення бухгалтерського обліку. А саме:

 • ведення бухгалтерського обліку згідно принципам і методам, 
  передбаченим П(С)БО;
 • забезпечення  безперервності  відображення  операцій  та 
  достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу;
 • використання   9-го   класу   рахунків   для   узагальнення 
  інформації про витрати підприємства по елементам витрат;
 • знос основних засобів нараховується прямолінійним методом 
  щомісячно и по-об'єктно;
 • знос    малоцінних    необоротних    матеріальних    активів 
  нараховується шляхом нарахування зносу в розмірі 50% 
  вартості при передачі в експлуатацію і 50% при вибутті;
 • аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей 
  ведеться   в   відомостях   обліку   залишків   матеріалів   в 
  кількісному та сумовому вираженні;
 • оцінка ступені завершення операції по наданню послуг 
  визначається   шляхом  вивчення   виконаної   роботи   і 
  підписання акту наданих послуг;
 • визначається   порядок   формування   резервів   сумнівної 
  заборгованості    на   підставі  ' класифікації   дебіторської 
  заборгованості; резервування коштів на забезпечення оплати 
  відпусток, додаткове пенсійне страхування, забезпечення 
  гарантійних  зобов'язань   інших  витрат  і   платежів  не 
  здійснюється;
 • ведення   податкового   обліку   здійснюється   на   підставі 
  законодавства України.

 

1.3 Інформаційні потоки, їхня  характеристика. Вхідна і вихідна інформація (схема).Інформаційне забезпечення на ТОВ „Артік”

 Статистичний аналіз  обсягу та структури загального  товарообігу з урахуванням усіх  каналів продажу товарів використовує  дані обстежень домогосподарств,  які виконуються за спеціальною методикою. 
    Аналіз цих та інших показників, по-перше, дає можливість відстежувати рух доволі широкого кола товарів у каналах роздрібної торгівлі як у вартісному, так і в натуральному вираженні; по-друге, на основі аналізу відносних показників структури продажу є можливість робити певні висновки про зміни попиту населення на споживчі товари та виявляти напрями й тенденції їх змін. 
Для вивчення попиту крім статистичної звітності потрібні й такі джерела інформації:

 • дані вибіркового обліку продажу і запасів товарів за асортиментом;
 • матеріали міжрегіональних і регіональних ярмарків продажу товарів народного споживання;
 • розробки служб вивчення попиту оптових і роздрібних торговельних організацій і підприємств;
 • результати опитувань населення, зокрема обстеження на базі споживчої панелі;
 • інформація торговельних кореспондентів.

Матеріали вибіркового  обліку дають можливість обчислити  таку систему показників, необхідних для вивчення попиту і кон’юнктури:

 • абсолютний рівень продажу окремих товарів у натуральному та вартісному вираженні;
 • відносні показники внутрішньогрупової структури продажу товарів;
 • середні ціни товарів у продажу.

Аналіз цих показників дає змогу:

 • відстежувати рух широкого кола товарів у роздрібній торгівлі в натуральному та вартісному вираженні;
 • на підставі аналізу відносних показників структури робити відповідні висновки щодо попиту населення на товари народного споживання і виявляти тенденції цих змін;
 • відстежувати зміну роздрібних цін на товари в широкому асортименті й ураховувати їхній вплив на стан попиту.
 •     Актуальною є організація безперервного спостереження за процесом зміни попиту проведенням систематичних опитувань. Опитування фахівців оптової та роздрібної торгівлі на базі постійно діючої мережі кореспондентських пунктів порівняно зі звичайними опитуваннями мають низку переваг: вони дають можливість розглядати досліджуване явище в динаміці, тобто встановлювати тенденції та закономірності розвитку попиту; оцінювати систематичну помилку вибірки й уживати заходів для її зменшення — проводити опитування й постійно аналізувати матеріали; вивчати думку фахівців про споживчі характеристики окремих товарів, відповідність цих характеристик вимогам покупців.  
  Результати опитувань фахівців використовуються під час підготовки оглядів кон’юнктури ринку споживчих товарів. Значення таких опитувань полягає також у тому, що вони дають змогу не тільки зафіксувати деякі особливості кон’юнктури, але й виявити очікувані зміни тенденцій, передбачати ймовірні зрушення і т. ін.  
  Тенденції опитувань ґрунтуються на суб’єктивних думках і оцінках фахівців торгівлі, їхньому досвіді та особистих спостереженнях; саме тому вони можуть дати точну кількісну характеристику співвідношення попиту та пропонування. Крім того, вони дають уявлення про порядок розміщення окремих чинників або якостей залежно від їх значущості, установлюють перелік основних недоліків.  
  Досить повну характеристику ступеня відповідності споживчих функціональних, естетичних та інших якостей виробів попиту населення можна отримати через організацію комплексу спеціальних обстежень і спостережень

Статистичне вивчення ринку  споживчих товарів має проводитися  з урахуванням його сегментації, яка здійснюється за такими критеріями:

 • географічні — кліматичні зони, регіони, адміністративні райони;
 • демографічні — чисельність населення, його розподіл за віком, статтю, національністю, густотою;
 • економічні — рівень економічного розвитку регіону, доходів населення, споживання, заощаджень, житлових умов населення тощо;
 • соціальні та культурні — професійна структура населення, рівень освіти, звичаї тощо;
 • психографічні — риси характеру, спосіб життя, життєва позиція, мотивації.

Ринкова орієнтація в  діяльності підприємств означає  максимальне пристосування до вимог  споживачів. Необхідність постійного оновлення продукції пояснюється тим, що життєвий цикл останньої обмежений.  
Життєвий цикл продукції — це період, протягом якого існує попит на неї, а відповідне виробництво економічно доцільне. Життєвий цикл продукції має фази. 
Результати цього аналізу є вихідною базою для окреслення фаз життєвого циклу й розроблення відповідного блоку стратегії маркетингу ринку. 
У системі статистичного забезпечення управління ринковими процесами значну роль відіграє інформаційна політика. В її основі лежить логістика як система управління конкурентоспроможністю фірми. 
Також як менеджмент чи маркетинг вона призначена для одержання бажаного рівня прибутку за посередництвом гнучкого реагування на зміни ринкової кон’юнктури, збільшення ринкової частки та створення конкурентних переваг.  
Відмінність між менеджментом, маркетингом і логістикою полягає у предметі управління. У першому випадку це людський чинник і виробничі відносини, у другому — споживачі, а в третьому — матеріальні, інформаційні та фінансові пото- 
ки. 
Матеріальний потік — це рух матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції) від виробника до кінцевого споживача, який складається з процесів переміщення, навантаження-розвантаження, транспортування, складування та зберігання. 
Інформаційні потоки бувають зворотні (про стан ринку, запити), супроводжувальні (щодо матеріального), підтверджувальні (з прибуттям вантажу). 
З маркетингом логістику поєднує орієнтація на потреби та дотримання правил:

 • товар — за потребою;
 • якість — висока;
 • кількість — достатня;
 • місце постачання — необхідне.

У галузі інформаційної  логістики функціонують такі основні  категорії. 
Логістична інформаційна система — інтерактивна структура, яка охоплює персонал, обладнання і процедури (технології), які об’єднані інформаційним потоком, що використовується логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю й аналізу функціонування логістичної системи. 
Інформаційний потік — потік повідомлень у мовній, документаційній (паперовій і електронній) та інших формах між ланками логістичної системи або логістичною системою і зовнішнім середовищем, який призначений для реалізації управлінських функцій. 
Інформаційна функція — цілеспрямований спеціалізований вид управлінської діяльності, що генерується інформаційною системою і характеризується однорідністю дій з інформацією будь-якого виду.  
Інформаційна процедура — частина інформаційної функції, що виникає в результаті її декомпозиції та характеризується сукупністю операцій, пов’язаних діями з інформацією. 
Інформаційна операція — елементарна дія, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах інформаційної процедури та спрямована на перетворення чи передавання інформації. 
Інформаційна мережа — сукупність комп’ютерно-програмних засобів і користувачів інформаційних ресурсів, об’єднаних єдиним інформаційним каналом для ефективного оброблення та передавання інформаційних потоків. 
Приклади схеми інформаційного забезпечення та інформаційної підтримки управління за принципами логістики наведені на рис 1. 
З розвитком комп’ютерної техніки та інформаційних технологій значно розширились можливості для аналізу стану підприємства. 
  
Рис. 1 Схема інформаційного забезпечення процедури 
«Визначення потреби в матеріальних ресурсах» 
Конкурентоспроможність підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки своєчасно інформація про критичні чинники успіху надається відповідальним за прийняття рішень працівникам. Для того, щоб швидко та безпомилково прийняти рішення, потрібні зручні та ефективні інформаційні системи, які дають змогу виокремити з потоку оперативних даних найважливіші з погляду управління величини, ущільнити їх, пов’язати із зовнішніми даними та оформити з урахуванням вимог отримувача. 
Для вирішення завдань управління необхідні ефективні інформаційні системи, які підтримують на всіх стадіях процес складання звітності та прискорюють його, а також надають можливість виклику інформації для підтримки прийняття рішень через прямий доступ у режимі On-line в будь-який момент часу. Такі завдання вирішуються за допомогою найновіших OLAP (On-Line Analitical Processing)-технологій. 
Інформаційна система R/3 компанії виконує автоматичне збирання всієї важливої для управління підприємством інформації з різних систем і джерел (глобальна система звітності та інформаційна система). Дані зберігаються в базі даних і стають доступними всім користувачам. Отже, система усуває необхідність дискусій щодо правильності цифр у різних користувачів, що, у свою чергу, поліпшує та прискорює внутрішньофірмову комунікацію. 
З потоку оперативних даних в інформаційну систему для менеджменту надходять тільки справді важливі. Потім ця інформація автоматично агрегується до відповідного рівня і перетворюється в так званий управлінський ракурс. Така технологія дає змогу в будь-який момент бути в курсі динаміки критичних чинників успіху на підприємстві, не ризикуючи загубитися в непотрібних деталях. 
Інформаційна система ORACLE Financial Analyzer — це додаток для підготовки фінансових звітів, фінансового аналізу, бюджетингу й планування. Інтегруючи єдину для всього підприємства базу фінансової інформації з потужними засобами аналізу, система допомагає у виконанні критичних контрольних функцій:

 • контроль затрат;
 • аналіз фінансової діяльності;
 • оцінка та порівняння можливостей;
 • формулювання напрямів розвитку.

 

 

2. Грошові потоки та фінансові операції ТОВ”Артік”

2.1   Фінансові взаємовідносини господарюючих субєктів та організація грошових розрахунків

 

Взаємовідносини суб’єктів підприємницької  діяльності з банками щодо відкриття рахунків регулюються Законом України «Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків» та Інструкцією №3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті».

Суб’єкт підприємницької діяльності – ТОВ «Артік» для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкрив рахунки в Акціонерно – комерційному банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» надалі за текстом Банк, на власний вибір і за згодою банку.

Кожне підприємство може відкривати два і більше поточних рахунків у національній валюті та рахунки в іноземній валюті.

Відкриваючи рахунок підприємству, Банк повідомив про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка та Національний банк протягом трьох робочих днів із дня відкриття рахунка. Форма і зміст цього повідомлення встановлюються центральним податковим органом України. Операції за рахунками здійснювались тільки після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

За наявності двох поточних рахунків у національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття кожного наступного рахунка визначає один із них як основний (для обліку заборгованості, яка стягується в безспірному порядку) і повідомляє його номер податковому органу за місцем реєстрації та банкам, в яких відкрито додаткові рахунки в національній та рахунки в іноземних валютах/

ТОВ «Артік» та Банк зобов’язані  дотримуватись вимог чинного  законодавства щодо відкриття рахунків. За порушення належних вимог ТОВ «Артік» та Банк несуть відповідальність.

 Для відкриття поточного  рахунку підприємство надало  Банку такі документи:

— заяву на відкриття рахунка, підписану керівником та головним бухгалтером;

— копію свідоцтва (засвідчену нотаріально) про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;

— копію статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом реєстрації. Банк, яка відкриваючи поточний рахунок, робить позначку про відкриття рахунка на тому примірнику статуту (положення), де стоїть позначка про взяття підприємства на облік у податковому органі, після чого цей примірник повертається власнику рахунка, тобто керівнику ТОВ «Артік»;

— копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

— картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів зі зразком відбитка печатки підприємства;

— копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

     Підприємство ТОВ  "Артік"  уклало договір з Акціонерно – комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який діє на підставі Довіреності від 20 березня 2006 року.

     Банк зобов’язується відкрити клієнту поточні рахунки та надавати послуги з розрахунково – касового обслуговування, далі Послуги.

     Види та порядок  розрахунків згідно з договором:

- Клієнт може здійснювати безготівкові  розрахунки шлязом використання  відповідних розрахункових документів, передбачених чинним законодавством України;

- Банк здійснює розрахункові  операції, відповідно до чинного  законодавства України та, зокрема,  нормативних актів НБУ та внутрішніх  нормативних актів Банку, за  умови належного оформлення Клієнтом (ТОВ «Артік») розрахункових документів. Платежі рахунка Клієнта Банк виконує в межах залишку коштів на Рахунку;

- Банк зараховує грошові кошти,  що надійшли на Рахунок Клієнта,  в день їх отримання, якщо  під час проведення контролю  за реквізитам розрахункових документів не виявлено розбіжностей, та дата їх надходження збігається з датою валютування, за умови їх отримання Банком протягом операційного часу; при отриманні коштів після операційного часу – зараховує їх не пізніше наступного робочого дня;

- Кошти, що отримані Банком  на користь Клієнта до настання  дати валютування, яка зазначена  в електронному розрахунковому  документі, зараховуються банком  на Рахунок Клієнта в день  настання дати валютування;

- Банк перераховує з Рахунка  Клієнта грошові кошти за розрахунковим документом, який відповідає вимогам чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку та був прийнятий Банком протягом операційного часу: в національній валюті – протягом робочого дня; в іноземній валюті – не пізніше наступного робочого дня.

- За бажанням Клієнта та у  разі наявності у Банка відповідної  технічної можливості,  Банк , за  окрему плату, визначену в Тарифах  , може виконувати платіжні доручення  Клієнта в українських гривнях  на списання коштів з Рахунку,  що надійшли до Банку після операційного часу, в день їх надходження, але не пізніше закінчення їх операційного дня;

- Банк приймає до виконання  платіжні доручення Клієнта в  іноземній валюті з датою валютування,  що не перевищує трьох робочих  днів, не враховуючи дату надходження доручення до Банку.

Касові операції підприємства пов’язані  як з прийняттям, так і з видачею  готівки. Порядок ведення касових  операцій регламентується НБУ і поширюється на всі підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Підприємств ТОВ «Артік», маючи  поточні рахунки в банку, зобов’язане саме там зберігати свої кошти. Отримувати готівку з власного рахунка підприємство може не тільки на заробітну плату, матеріальне заохочення, на відрядження та загальногосподарські витрати, а й на інші цілі (розрахунки за сировину, матеріали, товари тощо).

Отримання готівки з поточного  рахунка здійснюється з використанням грошового чека. Виписуючи грошовий чек, підприємство тим самим дає розпорядження банку видати вповноваженій особі зазначену в чекові суму готівки. При оформленні чека не допускається виправлень, які можуть поставити під сумнів його достовірність.

Розрахунки готівкою підприємством  проводяться з оформленням таких  документів: податкових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касового або товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факти якоїсь діяльності, що підлягає оплаті.

Форми податкової накладної, ведення  книг обліку придбання та продажу  товарів (робіт, послуг), порядок їх заповнення, а також систему обліку цих операцій визначає Державна податкова адміністрація.

ТОВ «Артік», маючи рахунки в  банку і здійснюючи касові операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касі. Цей ліміт визначається Банком «Укрсоцбанк» з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, відстані його від установи банку, розміру касових оборотів, установлених строків і порядку передавання готівки в банк.

Підприємство має право тримати  в своїй касах готівку в  межах лімітів. Ліміти касових залишків за необхідності протягом року можуть бути переглянуті. До встановлення ліміту каси на поточний рік діє ліміт попереднього року.

Приймання готівки касою підприємства проводиться за відповідно оформленими (підписаними головним бухгалтером ) прибутковими касовими ордерами. Видача готівки касами підприємств здійснюється за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями.

На підприємстві ТОВ «Артік»  у встановлені керівником строки ( не рідше одного разу на квартал) проводиться  ревізія каси. Залишок готівки  в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою.

.

Перевірки касової дисципліни здійснюються органами Державної податкової адміністрації, Державної контрольно-ревізійної служби, фінансовими органами та установами банків.

Відповідальність за дотримання касової  дисципліни покладається на керівника підприємства, за відсутності керівників фінансових служб. Обов’язками головного бухгалтера займається керівник підприємства Таібов А.М ..

    02 лютого 2007року  ТОВ  «Артік» уклав договір з ТОВ  «Севеко», діючого на основі Статуту  . Предмет договору і статус  сторін: ТОВ «Севеко» зобов’язується від грузити металопрокат, надалі Товар, у встановлених договором кількості й асортименті. ТОВ «Артік» приймає на себе зобов’язання прийняти та розрахуватись за Товар. ТОВ «Севеко» підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», в редакції від 22.051997 року № 283/97-ВР, згідно ст.10 вищевказаного Закону. Договір вступає в дію з моменту його підписання.

 

 
 
 

 
2.2  Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства

У процесі виробничо-господарської  діяльності ТОВ «Артік», подібно  іншим підприємствам, постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції й отримання виручки від її продажу.

Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств .

Грошові надходження  — це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємству банках та в касу підприємств.

Термін «грошові надходження» є  ширшим ніж термін «дохід (виручка) від реалізації». По суті, він охоплює  всі вхідні грошові потоки підприємств.

Під грошовими потоками розуміють надходження і витрати  грошових коштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на внутрішні та зовнішні. Кошти, що надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, належать до внутрішніх. Надходження коштів на поточний рахунок підприємства в банку, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел. Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою.

Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою 60—70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел.

Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної групи залежить від напрямку господарської діяльності підприємства. Так, інвестиції в цінні папери для виробничого підприємства є інвестиційною діяльністю, але для інвестиційної компанії — це основна (операційна) діяльність. Отже виходить ,що для ТОВ «Артік», це є інвестиційною діяльністю, оскільки підприємство є виробничим.

Повна й достовірна інформація про  грошові надходження ТОВ «Артік»  за звітний період формується в бухгалтерському  обліку. Оскільки ця інформація є основою  для аналізу і прийняття Управлінських рішень, то відображається вона за видами діяльності підприємства.

Грошові надходження від надзвичайних подій відображаються в обліку відокремлено від звичайної діяльності.

Класифікацію доходів від звичайної  діяльності показано в таб. 2.

Схему формування і використання доходів  підприємств відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО, запроваджених з 2000 року в Україні, зображено в таб. 2.

Грошові надходження підприємств  відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства, збільшення власного капіталу.

    На  практиці можуть використовуватись  два методи визначення моменту  реалізації продукції:

а) продукцію  відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності), — метод нарахування;

б) одержано кошти  на рахунок постачальника за реалізовану продукцію — касовий метод.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи  мають бути оформлені відповідно до чинного положення. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми вартості. Тому бартер, або прямий товарообмін, не можна вважати реалізацією продукції. За бартерного обміну товарів не відбувається руху коштів, нема надходжень виручки від реалізації продукції, тобто не відбувається зміни форми вартості.

 

Таб. 2

 

 
 


 


 

 

 

 

 

    

     Залежно від того, кому реалізується продукція, встановлюються відпускні та роздрібні ціни. Відвантаження продукції здійснюється посередникам оптом або партіями за відпускними цінами. Посередники реалізують цю продукцію роздрібним торговим організаціям за цінами, які включають збутові націнки. Безпосередньо споживачам роздрібні торгові організації продають товари за роздрібними цінами, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари за фіксованими цінами, торгові організації отримують торгову знижку.

За умов ринкової економіки ціни стають найважливішим фактором регулювання процесу виробництва та споживання і безпосередньо впливають на попит і пропонування.

Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого рахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.

Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного  випуску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового періоду і віднімаючи такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг реалізації обраховують з формули:

Р = З1 + Т – З2,

де Р —  обсяг реалізації в плановому  періоді; З1 — залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду; Т — випуск товарної продукції в плановому періоді; З2 — залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.

Реалізаційні  ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які  коригують на передбачувані зміни  в плановому періоді, у тім числі з урахуванням попиту і пропонування.

     Коли асортимент виробів надто  великий, розрахунок плану реалізації можна здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим методом. Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець планового періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю.

Виручка від  реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

     Фінансові інвестиції зумовлені  потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів, коли кон’юктура фінансового ринку уможливлює отримання значно більшого рівня прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках.

Купуючи акції, облігації інших підприємств, необхідно  виходити з того, що інвестувати  треба тільки надлишкові фінансові ресурси. При цьому в підприємства мають бути готівкові кошти, на приклады ТОВ «Артік» на випадок надзвичайних обставин. Ця готівка є у формі грошового залишку на банківських рахунках або у високоліквідних цінних паперах.

У процесі фінансово-господарської діяльності окремі підприємства порушують фінансові зобов’язання, умови господарських договорів, за що до них застосовуються економічні санкції. Коли ці умови порушує контрагент, він зобов’язаний сплатити штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій, а також відшкодувати збитки, завдані підприємству. Як уже було сказано, у звітному році в підприємства може з’явитися прибуток минулих років тощо.

Отже, за ринкової економіки результати фінансово-інвестиційної  діяльності і позареалізаційних  операцій є постійними джерелами грошових доходів і формування прибутку підприємств.

 

 

2.3  Порядок оподаткування підприємства

 

Підприємство ТОВ «Артік», як суб’єкт  господарювання повинно сплачувати загальнодержавні, а також місцеві  податки і збори. Загальнодержавні податки і збори включають:

— прямі податки [податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість)];

— непрямі податки [податок на додану вартість (ПДВ), aкцизний збір, мито];

— збори (на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове  соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навколишнього середовища; рентні збори; гербовий збір);

— державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори включають:

— два податки (комунальний податок і податок з реклами);

— різні збори (за право використання місцевої символіки; за парковку автотранспорту; за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що вирушає за кордон; за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; ринковий збір; готельний збір; за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; за право проведення кіно- і телезйомок та ін.).

Аналіз системи оподаткування  в Україні, її становлення й розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення регулюючої функції основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнено.

В додатку   зображено підсистему оподаткування підприємств, на підставі Закону України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р., а також натупних доповнень до нього.

З прийняттям Закону «Про внесення змін в Закон України “Про оподаткування  прибутку підприємств”» з другого  півріччя 1997 р. відбулися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані на підтримку виробника, активізацію інвестиційної діяльності підприємства.

Платниками податку на прибуток є резиденти та нерезиденти. З  числа резидентів платниками податку  є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи й організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку на території України і за її межами. З числа нерезидентів платниками податку є фізичні особи, а також юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи, джерелом походження котрих є Україна (крім установ і організацій, що мають дипломатичний статус).

Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку  від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Визначаючи валовий дохід, ураховують:

— загальні доходи від продажу  товарів (робіт, послуг), а також від  продажу цінних паперів, крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та кінцевого погашення;

— доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій, пов’язаних із наданням фінансових послуг, від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та вимогами;

— доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, від здійснення операцій лізингу (оренди);

— доходи, не враховані під час  обчислення валового доходу у попередніх періодах і виявлені у звітному періоді;

— доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій (сум безповоротної фінансової допомоги, а також вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді; сум невикористаної частини коштів, повернених із страхових резервів; сум страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами зберігання і використаних ним у власному виробничому й господарському обороті; сум отриманих штрафів, неустойки, пені; сум державного мита, раніше сплаченого і поверненого за рішенням суду);

— суму перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об’єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів.

Отже, визначення валового доходу для  оподаткування значно відрізняється від класичного (різниця між виручкою від реалізації і матеріальними, а також прирівняними до них витратами). У валовий дохід запропоновано включити загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), тобто виручку від реалізації.

Для визначення сум оподаткованого прибутку важливе значення має розрахунок валових витрат.

До складу валових витрат слід включати:

1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду і пов’язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), та охороною праці. Таким чином, у валові витрати будуть включені матеріальні витрати і витрати на оплату праці.

Датою збільшення валових витрат вважається дата, котра припадає на податковий період, протягом якого раніше відбувалася подія:

 • списання коштів з банківських розрахунків на оплату товарів;
 • оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного їх отримання.

Витрати на оплату праці включають  витрати (в грошовій або натуральній формі) на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших видів заохочень працівників підприємств, виходячи з тарифних ставок, а також винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру.

До складу валових витрат відносять також будь-які витрати на виплату або нарахуванням відсотків за борговими зобов’язаннями протягом звітного періоду, які пов’язані з веденням господарської діяльності платником податку.

2. Витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

3. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (загальнодержавних і місцевих), установлених Законом України «Про систему оподаткування», за винятком: податку на прибуток, податку на нерухомість, податку на дивіденди, податків на доходи нерезидентів, податків на доходи від грального бізнесу.

4. Суму перевищення балансової вартості запасів покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві, готової продукції на початок звітного кварталу над їхньою балансовою вартістю на кінець того самого звітного кварталу.

Якщо вартість указаних запасів  на кінець звітного кварталу перевищує їхню вартість на початок того самого звітного кварталу, різниця зараховується до складу валових витрат платника податку у звітному періоді.

5. Сума перевищення балансової вартості над виручку від продажу окремих об’єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів.

6. Суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій (не більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).

7. Суми коштів, переказаних підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, коли на цих підприємствах як на основному місці роботи працює не менше 75% таких осіб, згаданим об’єднанням для проведення благодійної діяльності (не більше 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).

8. Суми коштів, унесених у страхові резерви (в порядку, передбаченому Законом «Про оподаткування прибутку підприємств»).

9. Суми витрат, не включених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з утратою або псуванням документів чи допущенням помилок у розрахунках податкового зобов’язання, виявлених у звітному податковому періоді.

10. Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, коли відповідні дії щодо стягнення таких боргів не дали позитивного результату, а також суми заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності.

В Україні використовуються три  види непрямих податків: акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз), мито.

Непрямі податки включають  у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючим елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін.

У відпускну ціну продукції підприємств  виробничої сфери можуть бути включені два непрямі податки: акцизний збір і податок на додану вартість.

Акцизний збір, що включається в  ціну, розраховується у твердих сумах  з одиниці реалізованого товару, або виходячи з відсоткової ставки податку до ціни виробника продукції.

Податок на додану вартість, що включається  в ціну, розраховується виходячи з відсоткової ставки податку до ціни виробника і суми акцизного збору, включеного в ціну.

Такий самий порядок включення  ПДВ в ціну виконаних робіт  і надання послуг. Різниця в  тім, що роботи, які виконуються (будівельні, монтажні, науково-дослідні, проектно-пошукові та ін.), а також надані послуги не обкладаються акцизним збором.

Є особливості визначення суми непрямих податків, що включаються в ціну реалізації товару споживачу (роздрібну ціну), за реалізації підприємствами товарів, придбаних усередині країни та імпортованих. Акцизний збір і ПДВ включають у відпускну ціну виробника продукції. Отже, підприємства торгівлі купують товари за ціною, що включає ці непрямі податки. З прийняттям Закону України «Про податок на додану вартість» з 1 жовтня 1997 р. ПДВ з валового доходу (торгових націнок), отриманого підприємствами торгівлі, безпосередньо не встановлюється. Підприємства торгівлі обчислюють ПДВ від загальної вартості (ціни) придбаних товарів і суми торгової націнки.

Ціна реалізації споживачам імпортованих товарів може включати три види непрямих податків: ввізне мито, акцизний збір, ПДВ.

Ввізне мито встановлюється у твердих  ставках в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці  товарів, що імпортуються, або у відсотках  до митної вартості імпортованих товарів.

Сума акцизного збору, що включається в ціну, визначається у твердих сумах з одиниці товарів, що імпортуються, або за ставками у відсотках до обороту, що включає: митну вартість придбаних товарів та ввізне (імпортне) мито.

Митна вартість придбаних  товарів включає витрати: на їх придбання (контрактна вартість); на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування до перетину митного кордону; на сплату брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород.

Податок на додану вартість, що включається в ціну, визначається у відсотках до обороту, що включає митну вартість придбаних товарів, ввізне мито, акцизний збір (якщо це підакцизний товар). Для обчислення ПДВ щодо імпорту в оподаткований оборот не включається оплата митних послуг.

Непрямі податки мають, в основному, фіскальне спрямування. Однак було б неправильно заперечувати регулюючу функцію непрямих податків. На суму непрямих податків відповідно зростає ціна товарів, що впливає на їх виробництво й реалізацію.

Реальними платниками непрямих податків є покупці (споживачі) товарів, робіт, послуг. Ними можуть бути: фізичні особи (населення); юридичні особи; фізичні особи — суб’єкти господарської діяльності; організації, установи, що не є суб’єктами господарювання.

Населення сплачує непрямі податки  зі своїх власних доходів. Відтак більше податків сплачують ті категорії населення, що більше споживають товарів, мають більш високі доходи.

Достатньо складним є вплив непрямих податків на фінансову діяльність, фінансовий стан суб’єктів підприємництва. Останні є платниками непрямих податків, коли вони купують товари, роботи, послуги. Водночас суб’єкти підприємництва, реалізуючи товари, роботи, послуги, у складі виручки від реалізації одержують на свої рахунки певні суми непрямих податків, сплачених покупцями (споживачами), а отже вони є платниками непрямих податків до бюджету.

Застосування штрафних санкцій  за порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов’язкових платежів державі; приховування об’єктів від оподаткування, умисне заниження суми податку. При цьому регулююча функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.

У процесі реалізації регулюючої функції  податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської  діяльності підприємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, прибуток підприємства, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг залучення кредитів.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.