, , , . .

 

 

!

 

:

:

 

 

 

?

StudentHelp, , MS Word. , , antiplagiat.ru, etxt.ru advego.ru. StudentHelp , Word .


:


:

: . : 30.05.13. : 2012. : 28. antiplagiat.ru: < 30%

():


2

1.

n -. (MDP). ():

:

,

X=(0, 0, 0, 0), F(X) = 0

( 1, .1).

-:

  1. 0, e.
  2. g0=N(x0).
  3. p0=-g0.

f(0+ ap0) a .

  1. 1=0+aminp0. =1,2,, n -1 . 6 10.
  2. gk=Nf(xk).
  3. bk

pk=-gk+ bkpk-1

  1. (k+apk) a.
  2. k+1=k+ak minpk
  3. ||xnx0|| < e ||gn|| < e.
  4. , . 2, x0 xn.

:

.1.

1.

/* n ( )

-. ,

.*/

#include <iostream>

#include <math.h>

#define PI 3.141592654

#define N 4

using namespace std;

double f(const int, double *);

double Grad(const int, double *,int);

double MDP(const int, double *,double *);

void copyVector(int razmer, double *istochnik, double *priemnik);

void copyVectorMinus(int razmer, double *istochnik, double *priemnik);

int main(){

double M, k=0, alfa_k, beta, norm = 0, normpr = 0;

double grx[N], x[N], xx[N], eps1, eps2;

double xpr[N];//

double pk[N];

int q = 0;

cout << "Vvedite nachalnie znachenia peremennih: " << endl;

for(int j = 0; j < N; j++){

cout << "x[" << j << "] = ";

cin >> xpr[j];

}

cout<<"Pogreshnosty: " << endl;

cout<<"eps1: ";

cin>>eps1;

cout<<"eps2: ";

cin>>eps2;

cout<<"vvedite predelnoe chislo iteracii: ";

cin>>M;

// i

copyVector(N, xpr, x);

do{

//

norm = 0;

for(int j=0; j < N; j++){

grx[j] = Grad(N, x, j);

norm += grx[j] * grx[j];

}

if (pow(norm, 0.5) < eps1){

copyVector(N, x, xx);

cout<<"||f'(x)|| < eps1"<<endl;

q=1;

}

if( k >= M){

copyVector(N, x, xx);

cout<<"k = M"<<endl;

q = 1;

}

if(q==0){

if (k==0)

copyVectorMinus(N, grx, pk);

else{

beta = norm / normpr;

for(int j=0; j < N; j++)

pk[j]=- grx[j] + beta * pk[j];

}

if (pow(norm, 0.5)<eps1){

copyVector(N, x, xx);

cout<<"||f'(x)|| < eps1"<<endl;

q=1;

}

if(k>=M){

copyVector(N, x, xx);

cout << "k = M" << endl;

q = 1;

}

if(q == 0){

if (k==0) copyVectorMinus(N, grx, pk);

else{

beta = norm/normpr;

for(int j=0; j < N; j++)

pk[j]=-grx[j]+beta*pk[j];

}

normpr = 0;

for(int j=0; j < N; j++) {

normpr += grx[j] * grx[j];

}

alfa_k = MDP(N, pk, x);

for(int j=0; j < N; j++)

x[j] -= alfa_k * pk[j];

double delta_x = 0;

for(int i = 0; i<N; i++)

delta_x += (x[i] - xpr[i])*(x[i] - xpr[i]);

if(((pow(delta_x, 0.5))<eps2)&&(abs(f(N, x)-f(N, xpr)))<eps2){

copyVector(N, x, xx);

cout<<"\n||xk-x|| < eps2 && |f(xk)-f(x)| < eps2 "<<endl<<"____________________________________"<<endl;

q = 1;

}

copyVector(N, x, xpr);

}

}

for(int j = 0; j <N; j++)

++k;

}

while(q == 0);

for(int j = 0; j <N; j++)

cout << "xx{" << j << "} = " << xx[j] << endl;

cout << "f(x) = " << f(N, xx) << endl;

system("pause");

return 0;

}

// ,

//

double f(const int n, double *x){

double g = pow(x[0]+10*x[1], 2);

g += 5*pow(x[2]-x[3],2);

g += pow(x[1]-2*x[2],4);

g += 10*pow(x[0]+x[3],4);

return g;

}

void copyVector(int razmer, double *istochnik, double *priemnik){

for (int i = 0; i < razmer; i++)

priemnik[i] = istochnik[i];

}

void copyVectorMinus(int razmer, double *istochnik, double *priemnik){

for (int i = 0; i < razmer; i++)

priemnik[i] = -istochnik[i];

}

// i-

double Grad(const int n, double *x, int i){

double h = 0.1e-7, ly, *lx;

lx = new double [n];

for(int j = 0; j<n; j++)

lx[j] = x[j];

ly = f(n, x);

lx[i] = lx[i] - h;

ly = (ly - f(n, lx)) / h;

return ly;

}

// alfa_k

double MDP(const int n, double *pk, double *x){

double a, b, ll, delta;

double e=0.00001, l=0.0001, t=1.0, kk=1;

double alfa_k=0, alfa_p=0, alfa_xk=0, alfa_yk=0;

int p=0;

//

double *x0, *x1, *x2, *xp, *xk, *yk;

x0 = new double [n];

x1 = new double [n];

x2 = new double [n];

xp = new double [n];

xk = new double [n];

yk = new double [n];

for(int j = 0; j < n; j++){

// cout << pk[j] << "_______________x[j]" << x[j] << endl;

x0[j] = x[j]-alfa_k*pk[j];

x1[j] = x[j]-(alfa_k-t)*pk[j];

x2[j] = x[j]-(alfa_k+t)*pk[j];

}

double f0 = f(n, x0);

double f1 = f(n, x1);

double f2 = f(n, x2);

if (f1 >= f0 && f2 >= f0){

a = alfa_k-t;

b = alfa_k+t;

p = 1;

}

if (f1 <= f0 && f2 <= f0){

cout << "Funkziya ne unimodal'na " << endl ;

p=1;

}

alfa_p = alfa_k;

if (f1 > f0 && f0 > f2){

delta=t;

a=alfa_k ;

alfa_k += t;

}

if (f1 < f0 && f0 < f2){

delta=-t;

b=alfa_k ;

alfa_k=alfa_k-t;

}

double fp ;

while (p != 1){

for(int j = 0; j < n; j++){

x0[j] = x[j]-alfa_k*pk[j];

xp[j] = x[j]-alfa_p*pk[j];

}

f0 = f(n, x0);

fp = f(n, xp);

if (f0 < fp )

if(delta*t >0)

a=alfa_p;

else

b=alfa_p;

if (f0 > fp){

if(delta*t >0)

b=alfa_k;

else if(delta*t<0)

a=alfa_k;

p=1;

}

kk++;

alfa_p = alfa_k;

alfa_k = alfa_p + pow(2.0, kk) * delta;

}

do{

// ( ) alfa_k

alfa_xk = (a + b)/2 - e;

alfa_yk = (a + b)/2 + e;

for(int j = 0; j < n; j++){

xk[j] = x[j]-(alfa_xk)*pk[j];

yk[j] = x[j]-(alfa_yk)*pk[j];

}

double fxk = f(n, xk);

double fyk = f(n, yk);

if (fyk >= fxk)

b = alfa_yk;

if (fyk < fxk)

a = alfa_xk;

ll = b-a;

}

while(l < ll);

return (a + b) / 2.0;

}

2.

x12+x2=1. , - . ().

. Ѡ - , , , - .

:

:

. 2

:

. . x1, . .

. . xk :

,(2.19)

- .

xk+1 .

. , . . k k+1 .

. 2.

2.

/* n

-. ,

.*/

#include <iostream>

#include <math.h>

#define PI 3.141592654

#define N 4

using namespace std;

double FShtraf(int n, double *xin); //

double f(const int n, double *X, double r);/ n-, -

double f1(const int n, double *xin);

void optFR(int n, double *xin, double *xout, double r); // - n . xin - , xout -

double Grad(const int, double *,int, double r); //

double MDP(const int, double *,double *, double r); //

void copyVector(int razmer, double *istochnik, double *priemnik); // istochnik priemnik

void copyVectorMinus(int razmer, double *istochnik, double *priemnik); // -istochnik priemnik

int main(){

double xpr[N];//

double x_out[N]; //

double r_shtraf = 0.01;

double beta = 5;

double eps = 0.00001;

cout << "Vvedite nachalnie znachenia peremennih: " << endl;

for(int j = 0; j < N; j++){

cout << "x[" << j << "] = ";

cin >> xpr[j];

}

cout << "Nachalnoe znachenie strafa (0.1): " ;

cin >> r_shtraf;

cout << "Nachalnoe znachenie beta (10): " ;

cin >> beta;

while(r_shtraf*FShtraf(N, x_out) >= eps){

optFR(N, xpr, x_out, r_shtraf);

cout << "r_shtraf=" << r_shtraf << " | x_out[0] = " << x_out[0] << "; x_out[1] = " << x_out[1] ;

cout << " | f(x) = " << f1(N,x_out) << " | FShtraf = "<< FShtraf(N, x_out) << endl;

if(r_shtraf*FShtraf(N, x_out) >= eps)

r_shtraf *= beta;

else

break;

copyVector(N, x_out, xpr);

}

for(int j = 0; j <N; j++)

cout << "xout{" << j << "} = " << x_out[j] << endl;

cout << "f(x) = " << f(N, x_out, r_shtraf) << endl;

system("pause");

return 0;

}

//

double FShtraf(int n, double *xin){

return pow(pow(xin[0],2)-xin[1],2);

}

// ,

double f1(const int n, double *x){

double g = pow(x[0]+10*x[1], 2);

g += 5*pow(x[2]-x[3],2);

g += pow(x[1]-2*x[2],4);

g += 10*pow(x[0]+x[3],4);

return g;

}

//

double f(const int n, double *x, double r){

double g = pow(x[0]+10*x[1], 2);

g += 5*pow(x[2]-x[3],2);

g += pow(x[1]-2*x[2],4);

g += 10*pow(x[0]+x[3],4);

g += pow(pow(x[0],2)+x[1]-1,2);

return g;

}

// -

void optFR(int n, double *xin, double *xout, double r_shtraf){

double k=0, alfa_k, beta, norm = 0, normpr = 0;

double grx[N], x[N];

double pk[N];

double eps = 0.001;

int M = 7;

int q = 0;

// i

copyVector(N, xin, x);

do{

//

norm = 0;

for(int j=0; j < N; j++){

grx[j] = Grad(N, x, j, r_shtraf);

norm += grx[j] * grx[j];

}

if (pow(norm, 0.5) < eps){

copyVector(N, x, xout);

// cout<<"||f'(x)|| < eps"<<endl;

q=1;

}

if( k >= M){

copyVector(N, x, xout);


..................90% antiplagiat.ru, etxt.ru advego.ru
* . , .