Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


статья Проблемы отображения доходов от выполнения подчиненных работ в бухгалтерском учете и пути их решения

Информация:

Тип работы: статья. Добавлен: 04.06.13. Год: 2013. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
УДК 657
 
Нужна О. А., к.е.н., доцент Куліш О. М.
Луцький національний технічний університет
 
 
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 
 
У статті розглядаються актуальні питання відображення доходів в обліку на вітчизняних підприємствах. Запропоновано вдосконалену структуру «Акту приймання виконанихпідряднихробіт» і «Довідкипровартістьвиконанихпідряднихробіт».
Ключові слова: будівельні контракти, підрядні роботи, доходи, прямі витрати, акт прийманнявиконанихпідряднихробіт, довідкапровартістьвиконанихпідряднихробіт.
 
Nuzhna O., Kylish O.
PROBLEMS OF REFLECTION OF PROFITS FROM IMPLEMENTATION OF INFERIOR WORKS
IN A RECORD-KEEPING AND THE WAYS OF THEIR DECISION
 
 
In the article are examined pressing questions of reflection of profits in an account on domestic enterprises. The improved structure of «Act of acceptance of the executed inferior works» and «Certificate is offered about thecost of theexecuted inferior works».
Keywords: buildcontracts, inferior works, profits, direct charges, act of acceptance of the executed inferior works, certificate, areaboutthe costof executed inferior.
 
 
Нужная О. А., КулишО. М.
ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДЧИНЕННЫХ РАБОТ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы отображения доходов в учете на отечественных предприятиях. Предложена усовершенствованная структура «Акта приня-тия выполненных подчиненных работ» и «Справки о стоимости выполненных почине-нныхработ».
Ключевые слова: строительные контракты, подчиненные работы, доходы, прямые расходы, акт принятия выполненных подчиненных работ, справка, о стоимости выпол-ненныхподчиненныхработ.
 


 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. Мірою успіху операційпідприємстваєчистийдохід. Томуправильневідображеннядоходу важливе для всіх користувачів фінансової звітності.
Аналіз роботи підприємства дає можливість виявити сильні та слабкі сторони його господарської і фінансової діяльності, конкурентні переваги, «вузькі місця», простежити тенденції розвитку на основі динаміки еконо-мічних показників та прийняти обґрунтовані рішення, які випливають з аналізу формзвітності.
Проактуальністьтематикиобліку тааналізу доходівсвідчитьрівень її розгляду в наукових працях.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Середвидатнихвчених, якіздійсниливагомийвнесокурозвиток тематики доходів в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слідназватиЛ. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І. Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмалснбаха, Л. І. Гомберга, Є. Є Сіверса, О. М. Галагана, А. Л. Бикова, В. Г. Макарова, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова.
Дослідженню проблем організації та методології обліку та аналізу доходів значну увагу приділили також українські вчені О. С. Бородін, Ф. Ф. Бутинець, Л. М. Герасимович, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, П. П. Німчинов, Ю. І. Осадчий, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко. Цілі статті. Хоча багато науковців приділяли значну увагу вив-ченню обліку та аналізу доходів, все ж багато питань залишилися нероз-критими та недостатньо опрацьованими. Зокрема вважаємо за необхідне розглянути відображення доходів відвиконаних підрядних робіт вобліку
вітчизняних підприємств.
 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-ням отриманих наукових результатів. Частину виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства використовують для власних потреб. Інша частина реалізується на сторону.
Кругообіг засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізації), внаслідок якого господарюючий суб'єкт отримує виручку вгрошовійформі. Останняавансуєтьсянавідновлення процесу кругообігу засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції, підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут [52, с. 65].
 


 
Вся продукція, отримана на підприємстві в результаті процесу виробництва, є валовою продукцією. Її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої і уречевленої праці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею.
Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається звартості, знову створеноїв процесі функціонування живоїпраці, іутворює валовий дохід. Таким чином, валовий дохід відображає знову створену в процесі виробництва вартість або вартість валової продукції без уре-чевленої праці.
Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий суб-рахунок. Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації є: «Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Рахунок фактура», «То-варно-транспортна накладна», «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Накладна», «Акт приймання виконаних під-рядних робіт».
Матеріали поставляються покупцю з виписаною товарно-транс-портною накладною. Документи передаються в бухгалтерію, де здій-снюється їх перевірка, а потім - на склад для контролю при прийнятті матеріалів. Крім того, бухгалтерія повинна встановити доцільність тієї чи іншої поставки, міру задоволення потреб установи і того факту, чи не приведе ця поставка до утворення понаднормових залишків.
Матеріали, відвантажені зі складу, оформляються документами (накладні, акти). В документах обов'язково зазначаються такі дані: для кого відвантажено матеріали, номенклатурний номер, найменування, сорт, кількість, вага, ціна, сума, дата вибуття зі складу і розписка матеріально-відповідальної особи, яка відвантажила цінності. Відповідно до вище-зазначених документів визнаються доходи підприємства.
Розрахункові документи вважають пред'явленими покупцеві (за-мовникові) за умови, що це відбулося способом, передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після подачіїхдоустановибанку (якщорозрахункиздійснюютьсячерезустанови банків).
Якщозаумовамидоговору (контракту) продукціюприймаєпокупець (замовник) безпосередньо на підприємстві - виробничу, то вона вважається реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлення до-
 


 
кументами, передбаченимиумовамидоговору (контракту) іпред'явлення розрахункових документів покупцеві (замовникові).
В умовах реформування підприємств актуальною постає проблема вдосконалення оцінки та обліку доходів. Операційні доходитребавважати об'єктами управлінського обліку. Вони включають в себе доходи від основноїтаіншоїопераційноїдіяльності. Доходамивідосновноїдіяльності будівельних підприємствєдоходивідвиконання будівельних контрактів, оскільки виконання будівельно-монтажних робіт є головною метою створення таких підприємств, зокрема і філії «Луцький райавтодор», і вонизабезпечуютьосновну частку загальногодоходу. Самецідвіназвані умови є домінуючими при визначенні основної діяльності, що наведено в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [54, с. 125].
Основним первинним документом обліку доходів філії «Луцький райавтодор» на сьогодні при використанні методу визнання «вимірю-вання та оцінка виконаних підрядних робіт» є «Акт приймання виконаних підрядних робіт» (типова форма №КБ-2в) (табл. 1) і «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ-3).
Таблиця 1 АКТ №
приймання виконаних підрядних робіт за 200_ року

 
 
 
№ 

Найменування робіт івитрат
 
 
1  2 3 4    5 6 7 8 окальний кошторис
1  лаштуваннядорожніхкоритнапівко-итногопрофілюззастосуваннямавто-рейдерів, глибинакоритадо 500 мм.
2  лаштуванняпідстильних тавирівню-альнихшарівоснови ізщебенюізпри-одногокаменю.
3 лаштуванняодношаровихосновтов-иною 15смізщебенюфракції 10-20
мзмежеюміцностінастискпонад 98,1МПа [1000кг/см ]

4  лаштуванняпокриттівтовщиною 4 см. ізгарячихасфальтобетоннихсумішей
 


 
Продовж. табл. 1 1 2 3 4    5 6 7 8

азомполокальному кошторисупрямі итрати, грн.
І. азомпрямівитратиутомучислі:
 
- вартістьматеріалів, виробівтаконст-укцій
- утомучислізаробітнаплатавтранс-ортуванні
- заробітнаплата
 
- вартістьексплуатації машин - утомучислізаробітнаплата
обітників, щообслуговуютьмашини II. агальновиробничі витрати
ІІІ.  одатковівитратипривиконаннібуді-ельно-монтажних робітузимовий
(літній) період азомвартістьбудівельно-монтажних
обіт (І+ІІ+ІІІ) утомучислі: зворотнісуми ІV. Іншісупутні витрати утомучислі:
- Витратипоперевезеннюпрацівників будівельно-монтажнихорганізацій автомобільнимтранспортом
азом (І+ІІ+ІІІ+ ІV) V. рибуток
сьоговартістьбудівельно-монтажних обіт
VI. дміністративнівитрати VІІ. итратиназбут
VIII. оштинапокриттяризику
 
азом (І+ІІ+ІІІ+І\/+\/+\/І+\/ІІ+\/ІІІ) IX. одатки, збори, обов'язковіплатежі,
становленічиннимзаконодавствомі еврахованіскладовимивартості
будівництва (крімПДВ) утомучислі: - Комунальнийподаток (10%)
азом (І + ІІ + ІІІ + ІV + V + VІ + VІІ+ + ІІІ + ІХ)
X.  одатокнадоданувартість (20 %) Всьогопоакту
 
 
Проаналізувавши структуру цих документів, ми робимо висновок, що вона вимагає вдосконалення. Так зокрема в акті за формою № КБ-2в в розшифровку прямих витрат, крім вартості матеріалів і заробітної плати,
 


 
необхідно ввести «інші прямі витрати» як одну із типових калькуляцій-них статей собівартості будівельно-монтажних робіт. «Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд» недоцільно виділяти окре-мим рядком в цьому документі, оскільки в складі загально виробничих витрат відображається амортизація (зношення) тимчасових (нетитульних) споруд. Черезцемаємісцеподвійневідображенняодних ітихжевитрат.
Щодо зведення і розбирання тимчасових титульних споруд, які є власністю замовників, то витрати на проведення таких робіт можна ві-дображати за цими ж калькуляційними статтями, що й витрати на будівництво основних об'єктів.
Оскільки адміністративні витрати відповідно до п. 15 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» можуть в окремих випадках включатися в собі-вартість будівельно-монтажних робіт, то їх теж доцільно виділити окремою статтею. Назву рядка «Разом вартість будівельно-монтажних робіт», ми вважаємо, більш обґрунтовано було б змінити на таку: «Разом собівартість будівельно-монтажних робіт», оскільки в попередніх рядках перерахо-вуються складові собівартості об'єктів будівництва, а не їх вартості.
Окремим рядком в Акті доцільно виділити і «витрати на збут» (витрати на рекламу, підготовка об'єкта до здачі тощо).
На нашу думку, вимагає вдосконалення також структура Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою №КБ-3, яка є обо-в'язковим первинним документом з обліку розрахунків із замовниками незалежно від форм їх власності і джерел фінансування будівництва. Так зокрема з метою забезпечення співставності показників двох вище-названих первинних документів дані про вартість будівельно-монтажних робіт (графа 4) необхідно розшифрувати таким чином:
- собівартість будівельно-монтажних робіт всього, в тому числі адміністративні витрати;
- прибуток.
 
Це можна пояснити також тим, що на практиці це дасть можливість замовникам контролювати витрати підрядних організацій, особливо привикористанні контракту за ціною «витрати плюс».
Відображення в балансі підприємства в складі незавершеного ви-робництва валової заборгованості замовників за роботи за будівельними контрактами згідно з вимогами п. 19 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» є, на наш погляд, необґрунтованим. Валову заборгованість замовників, під якою розуміють суму перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних
 


 
рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту, правомірніше було б узагальнювати в балансі в складііншоїпоточноїдебіторськоїзаборгованості, якоювонаєфактично. Уп. 42 МСБО 11 «Будівельніконтракти» безпосередньо несказано,
що валова сума до сплати замовником за роботи, виконані згідно з конт-рактом, відображається в складі незавершеного виробництва, а лише як актив, яким і може бути, на нашу думку, інша поточна дебіторська за-боргованість.
Управлінський облік доходів від основної діяльності повинен здійс-нюватися в розрізі тих же об'єктів, що й облік витрат з метою їх зістав-лення та дотримання відповідного принципу організації бухгалтерського обліку.
Вартозазначити, щовиникаєпроблемаувідображеннівоблікуштраф-нихсанкцій, виставленихзамовникамзаневиконанняумовдоговору підряду. Філія «Луцький райавтодор» відображає їх як дохід за будівельним конт-рактом за кредитом рахунка 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки».
На нашу думку, правильнішою є методика відображення їх у складі субрахунка 703 «Дохідвід реалізаціїробітіпослуг»,оскількитакіштрафні санкції є, по суті, претензіями за будівельними контрактами, які входять до доходу від основної діяльності відповідно до п. 10 П(С)БО 18 «Буді-вельніконтракти».
Відображення претензійза будівельним контрактом вскладідоходу від основної реалізації дасть можливість більш точно визначити фактич-ний результат від здачі окремих об'єктів будівництва замовникам.
Висновки. Таким чином, запропоновані нами вдосконалення ти-пових форм документів з обліку підрядних робіт дозволять уникнути подвійного відображення одних і тих же витрат, забезпечать співставність показників двох первинних документів (Акт приймання виконаних під-рядних робіт і Довідка про вартість виконаних підрядних робіт), нада-дуть можливість замовникам контролювати витрати підрядних органі-зацій, особливо при використанні контракту за ціною «витрати плюс», а відо-браження претензій за будівельним контрактом в складі доходу від основної реалізації дасть можливість більш точно визначити фактичний результат від здачі окремих об'єктів будівництва замовникам.
 
 
1. Князєва О. К. Класифікація доходів підприємств у системі бухгалтерського обліку // ВісникКНТЕУ. - 2006. -№ 5. - 79с.
 


 
2. Ширягіна О. Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринковихвідносинвУкраїні. - 2004. - № 5. - 93с.
3. ЮденкоВ. А. Аналізфінансовихрезультатівпідприємствавсучаснихумовах //Фінанси України. - 2005. - № 8. - 160с.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.