Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аудиторська оцнка фнансового стану ДП «Народицький спецлсгосп» та його облкової полтики

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2013. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту готової продукції………………………..5
1.1. Економічний  зміст, мета, завдання  та необхідність  аудиту готової продукції…………………………………………………………………………...5
1.2. Огляд  літератури з аудиту готової  продукції……………………………...8
1.3. Нормативно-правове  забезпечення аудиту готової продукції…………...11
Розділ 2. Аудиторська  оцінка фінансового стану ДП «Народицький спецлісгосп» та його облікової політики………………………………………15
2.1. Стан бухгалтерського  обліку на ДП «Народицький спецлісгосп»………15
2.2. Аналіз  показників фінансового стану  ДП «Народицький спецлісгосп»...20
Розділ 3. Методика і організація аудиту готової продукції…………………..25
3.1. Джерела  інформації для проведення аудиту готової продукції………….25
3.2. Методи  та прийоми аудиту готової продукції ……………………………27
3.3. Організація  проведення аудиту готової продукції………………………..31
3.4. Узагальнення  та відображення результатів  аудиту……………………….35
Висновок………………………………………………………………………….42
Список літературних джерел……………………………………………………44
Додатки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Вступ
Адит - це вид діяльності, що полягає в  зборі і оцінці фактів, здійснюваний компетентним незалежним обличчям (організацією). Він спрямований на зниження інформаційного,тобто ймовірності того, що у фінансових звітах містяться помилкові і неточні відомості для їх користувачів. Аудит забезпечує також розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності господарської діяльності економічного суб'єкта.
 Його  мета – виявити недоліки у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, оподаткування,провести аналіз фінансового стану підприємства, розробити рекомендації щодопідвищенню ефективності його діяльності.
Тема  даної курсової роботи: «Організація та методика аудиту готової продукції», де ми розглянемо, як ведеться загальний аудит.
Предметом даної роботи є вивчення та аналіз літератури і нормативних актів з проведення аудиту обліку готової продукції та її реалізації, розгляд практики проведення аудиту на підприємстві, з метою підвищення рівня професійних знань в області бухгалтерського обліку та аудиту, правильного розуміння економічного значення розглянутих питань,придбання навичок самостійного поглибленого вивчення теоретичного матеріалу та практики аудиту на підприємствах, вміння критично оцінювати опрацьований матеріал, формулювати і обґрунтовувати власні висновки.
В цій роботі розглянуті стадія планування аудиту, етапи аудиторської перевірки. Також розглянуті нормативні акти, які використовуються при аудиті готової продукції,
Метою даної  роботи є систематизація і закріплення  теоретичних і практичних знань  з аудиту готової продукції підприємства, застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань, оволодіння методикою  аудиту готової продукції підприємства.
Об’єкт  дослідження – ДП «Народицький спецлісгосп»
Завдання  роботи:
- показати  загальну методику аудиту (нормативна  база, облікова політика, перелік  первинних документів, регістри  обліку та звітність, класифікатор  можливих порушень, методи збирання  аудиторських доказів, етапи перевірки  та описання контрольних процедур);
- визначити  вимоги до складання аудиторського  звіту та аудиторського висновку.
 


 
Розділ 1. Теоретичні аспекти  аудиту готової продукції
1.1. Економічний зміст, мета, завдання  та необхідність аудиту готової  продукції
Метою аудиту готової продукції є підтвердження  аудиторським висновком інформації щодо повноти і законності, достовірності  та об'єктивності здійснених і відображених в бухгалтерському обліку та звітності  операцій щодо обліку готової продукції.
Готовою вважається продукція повністю закінчена  обробкою, укомплектована, яка пройшла  випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що засвідчує  її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого  порядку її приймання (оформлена  встановленими здавальними документами).
Готова  продукція має кількісні та якісні характеристики. Наприклад, кількість виражається масою, протяжність - метрами, якість - ґатунком.
Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реалізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на дрібних підприємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо у виробника, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.[23,150]
Продукція, яка не має кількісних характеристик, - робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби - будинок, пароплав тощо - безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові). Класифікація готової продукції приведена в таблиці 1.
 
 
Таблиця 1
Класифікація готової продукції
Ознака
Класифікація
За формою
Готова продукція яка має уречовленну форму
Готова продукція, що має форму результату роботи або послуг.
За ступенем готовності
Готова продукція
Напівфабрикати
Незавершене виробництво
За конструкторською та технологічною складністю
Проста
Складна (основна, побічна, супутня)

 
Супутня продукція – це продукція отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція, як вихідний елемент виробничого процесу, має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.
Побічна продукція — це продукція, яка іноді утворюється в комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої, не потребує додаткових витрат.
Готова  продукція — це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства.
Крім випуску готової продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції під якою розуміється вираз «Готова продукція», цей вид продукції називають «Виконані роботи та надані послуги».
         Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг.
Готова  продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
- випуск продукції з виробництва і здачі її на складі;
- зберігання продукції на складах підприємства;
- відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;
- відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) ;
- реалізація продукції ( відвантаження продукції).[15,237]
Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отримані повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробництва та реалізації аудитору необхідно виконати такі завдання:
- встановити, чи здійснюється контроль за використанням виробничих запасів у виробництві;
- перевірити правильність формування зведеної інформації про витрати на виробництво;
- перевірити, чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відображення передачі готової продукції з виробництва на склад та зі складу, при реалізації покупцям;
- перевірити правильність оформлення документів при зберіганні готової продукції на складі;
- перевірити документи інвентаризацій готової продукції на складі, що проходили раніше на підприємстві;
- встановити, чи не має на підприємстві протизаконних дій, пов'язаних із рухом та зберіганням готової продукції, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності;
- встановити відповідність якості продукції, та перевірити відповідні документи;
- перевірити відображення виготовлення і реалізації готової продукції у податковому обліку;
- перевірити, чи своєчасно та правильно проводиться складання звітностей в частині відображення операцій з готової продукції.
Аудит готової продукції та її реалізації можна поділити на такі етапи:
- аудит фактичної наявності готової продукції;
- аудит витрат понесених на виготовлення;
- аудит якості продукції;
- аудит дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію;
- аудит відображення інформації щодо виготовлення та реалізації продукції у податковому обліку;
- перевірка складання фінансової звітності.[18,178]
Отже, за допомого аудиту готової продукції можна впевнитися в достовірності і законності звітності, або побачити порушення зроблені раніше.
 
1.2. Огляд літератури з проблеми  що досліджується
1. Данилюк, І. Деякі аспекти організації аудиту готової продукції / Ірина Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 202-204.
В статті розглядаються проблеми організації  аудиту готової продукції. Підкреслюються питання контролю, особливості перехідного  періоду в економіці з урахуванням  змін і доповнень в законодавчій системі України.
2. К.е.н. Семенець А.О., Григоренко М.В. / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна. //«Деякі аспекти удосконалення внутрішнього аудиту реалізації готової продукції»
Основою статті є те, що невміння управляти реалізацією продукції в сучасних умовах господарювання народжує ланцюжок: переповнені склади, неплатежі, відсутність оборотних коштів на закупівлю сировини, зупинка виробництва. Внутрішній аудит стає ефективним інструментом контролю за реалізацією продукції підприємства і його положенням на ринку. Внутрішній аудит ефективності реалізації продукції забезпечує конкурентоспроможність підприємства й, отже, саме його існування у жорсткій конкурентній боротьбі.
3. О.В.  Сметанко  УДК  657.631:338.432 (075.8) «Внутрішній аудит готової продукції в акціонерних товариствах»
У статті розкриваються питання,пов’язані  з організацією, методикою і інформаційним  забезпеченням внутрішнього аудиту готової продукції. Визначено основні  етапи і напрямки проведення аудиту готової продукції в акціонерних  товариствах України. Розглядаються  особливості застосування аудиторських процедур, які спрямовані на збір аудиторських доказів у процесі проведення перевірки готової продукції. Висвітлено питання, які пов’язані із застосуванням  моделей і методів прийняття  рішень у процесі проведення внутрішнього аудиту готової продукції. [6]
4. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації Автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Гринавцева ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Розроблено  модель з обліку продукції у магазинах  малих підприємств, що дає можливість збільшити обсяги реалізації готової  продукції. Запропоновано методику формування та відображення у бухгалтерському  обліку готової продукції під  час зберігання та її реалізації у  малих підприємствах з введенням  субрахунків до рахунку 26 "Готова продукція". Запропоновано зміни  щодо обліку готової продукції на складах малих підприємств. Виділено як окремий вид аудиторської інформації систему нормативно-правового забезпечення аудиту. Розвинуто методику проведення внутрішнього аудиту готової продукції  та фінансових результатів від її реалізації з метою підтвердження  звітності малого підприємства, а  також визначення рентабельних видів  продукції. Удосконалено класифікацію виробничих запасів, складовою частиною яких є готова продукція. Наведено методи оцінки виробничих запасів у малих  металопереробних підприємствах. Запропоновано поняття "фінансовий результат" відповідно до стандартів бухгалтерського обліку. Уточнено первинний облік готової продукції та форми бухгатерських реєстрів з цього обліку на малих підприємствах, а також показники доходів і витрат, взаємопов'язаних з виробництвом і реалізацією готової продукції. Розглянуто основні завдання внутрішнього аудиту, які можна застосовувати до малих та інших підприємств.
5. Лаврінович В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Методика проведення внутрішнього аудиту готової продукції на підприємствах».
У статті розкриваються питання, пов’язані  з організацією, методикою і інформаційним  забезпеченням внутрішнього аудиту готової продукції. Визначено основні етапи і напрями проведення внутрішнього аудиту готової продукції на підприємствах України. Розглядаються особливості застосування аудиторських процедур, які спрямовані на збір аудиторських доказів у процесі проведення перевірки готової продукції.
6. К.е.н. Гринавцева О.В. Херсонський національний технічний університет «Застосування програми «1с:бухгалтерія» в ході проведення аудиту реалізації готової продукції на підприємствах» .
У статі  ідеться про те що аудитор у процесі попереднього вивчення організації системи обліку клієнта, повинен ознайомитися зі спеціалізованою програмою по веденню бухгалтерського обліку. Крім того, аудитор повинен знати, що підприємства можуть вносити зміни в конфігурацію спеціалізованої програми по веденню бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим, аудитор повинен бути дуже добре обізнаний з можливими змінами які можуть зробити підприємства в спеціалізованій програмі по веденню бухгалтерського обліку.
При проведенні аудиту в умовах комп’ютерної обробки  даних зберігається його мета та основні  елементи методології. Але середовище комп’ютерної обробки інформації суттєво  впливає на процес вивчення аудитором  системи обліку та засобів внутрішнього контролю господарюючого суб’єкта. Тому аудитору необхідно визначити, як впливають  на організацію та проведення аудиту використання системи комп’ютерної обробки даних на підприємстві, в  тому числі на вивчення системи управлінського та фінансового обліку, а також  внутрішнього контролю.
Застосування  обчислювальної техніки при проведенні аудиту управлінського та фінансового  обліку на підприємствах має ряд  переваг: зростає терміновість, обсяг  та глибина потрібної інформації, розширюється можливість проведення аналізу  наслідків аудиту, підвищується ефективність контролю, що сприяє прийняттю своєчасних рішень не лише для усунення виявлених  недоліків, але й для їх недопущення  на інших підприємствах, а також  для профілактики відхилень і  порушень.[12]
Дослідження методик аудиту знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С. та інших, а також у працях зарубіжних вчених Андрєєва В.Д., Аренса Е.А., Баришникова М.П., Богомолова О.М., Воронова В.В., Доджа Р., Кармайкла Д.Р., Щаділової О.Д.
 
1.3. Нормативно-правове забезпечення  аудиту готової  продукції.
Основою аудиторської перевірки є зовнішні та внутрішні нормативні документи. Зовнішня нормативна база включає: закони, положення, методичні матеріали  щодо обліку і звітності, оподаткування  та аудиторські правила (стандарти). Вони необхідні аудитору для визначення відповідності обліку і бухгалтерської звітності, проведення аналізу та складання  аудиторського висновку за встановленими  вимогами.
Внутрішня нормативна база включає облікову політику підприємства, різні методичні та інструктивні матеріали щодо організації  обліку з урахуванням специфіки  підприємства. Остання підлягає аналізу  і порівнянню аудитором за діючою методологією.[26]
Під проведення аудиту готової продукції слід користуватися  наступною нормативною базою:
1. Закон  України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність  в Україні» від 16.07.1999 р. №  996/ХІV. Цим законом регламентуються  правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Даним законом  визначається ціль бухгалтерського  обліку та фінансової звітності. Згідно з законом ціль ведення бухгалтерського  обліку та складання фінансової звітності  являється надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої  і неупередженої інформації про  фінансовий стан,результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві.
Також Законом  України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність» передбачається, що контроль за дотриманням законодавства  про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їхньої компетенції, передбачених законами.
2. Закон  України «Про оподаткування прибутку  підприємств» від 22.05.1997 р.№ 283/97 ВР. Цим законом визначається об'єкт оподаткування, згідно якого, об'єктом оподаткування являється прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скорегованого валового доходу,визначеного згідно пункту 4.3 діючого Закону.
Також, що являється валовим доходом, а  що валовими витратами, правила ведення  податкового обліку, ставки оподаткування, а також порядок нарахування  та строки сплати податку.
3. Закон  України «Про податок на додану  вартість» від 03.04.1997 р.
Цей Закон  визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості  оподаткування експортних та імпортних  операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.
4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3126-ХІІ та зі змінами та доповненнями від 14 вересня 2006 року N 140-V. Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.
         5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246. Це положення визначає методологічні засади формування в обліку інформації про запаси і розкриття їх у фінансовій звітності, а готова продукція відноситься до запасів, тому під час проведення аудиту готової продукції слід користуватися даним положенням.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. Цим положенням (стандартом) визначаються методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкритті у фінансовій звітності.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318. Цим положенням (стандартом) визначаються методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкритті у фінансовій звітності, у відповідності до цього положення здійснюється визначення фактичної собівартості готової продукції, а також розподіл витрат на її виготовлення.
         8. Положення про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалась, із групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене спільним наказом Мінекономіки України та Мінфіну України від 15.12.1999р. № 149/300, зареєстроване в Мінюстицій України 29.12.99 р. № 921/4214.
          9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291. Ця інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух готової продукції.
10. Наказ Міністерства Статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 р. № 193. Цей Наказ визначає основні вимоги щодо виконання заходів по реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. В ньому зазначаються первинні документи, які необхідні для переміщення, відвантаження готової продукції на підприємстві та їх суть, а це акти (акт приймання матеріалів), картки (складського обліку, лімітно-забірні), накладні та інші документи.
11. Наказ Міністерства Фінансів України «Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 11.08.1994 р. №69. Цим наказом регулюється порядок проведення інвентаризації готової продукції.
 
 
 
 
 
 


Розділ 2. Аудиторська оцінка фінансового стану ДП «Народицький спецлісгосп» та його облікової політики.
 
2.1. Стан бухгалтерського обліку  ДП «Народицький спецлісгосп»
        Державне підприємство «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», засноване на державній власності, засноване відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства України від 12.01.2006р. №2 «Про удосконалення лісовим і мисливським господарством у Житомирській області», належить до сфери управління комітету лісового господарства України і входить до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Підприємство  є державним унітарним  комерційним  підприємством. Підприємство є юридичною  особою по законодавству України.
   Підприємство має самостійний  баланс,валютні та інші рахунки   в установах банків,печатки із  своїм найменуванням та символікою.
   Державна реєстрація підприємства  проведена Народицькою райдержадміністрацією 25.05.2011 року номер запису в Єдиному державному реєстрі – 12931070016000096, номер свідоцтва про державну реєстрацію – 235610 А01.
Місцезнаходження  підприємства за КОФТУУ: 11400 Житомирська  обл., Народицький район, смт. Народичі, вул. Леніна 129.
Види  діяльності за КВЕД
02.01.1  Лісівництво та лісозаготівлі
01.11.0  Вирощування зернових та технічних  культур
02.02.0  Надання послуг у лісовому  господарстві
45.21.1  Будівництво будівель
51.53.1  Оптова торгівля деревиною
52.11.0  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих  магазинах з перевагою продовольчого  асортименту
 
Підприємство  створено з метою:
- ведення  лісового господарства, охорони,  захисту, раціонального використання  та відтворення лісів;
- ведення  мисливського господарства, охорони,  відтворення та раціонального  використання державного мисливського  фонду на території мисливських  угідь, наданих у користування  Підприємству.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
- проведення  заходів з відновлення лісів,  підвищення їх продуктивності, створення насаджень їх швидкоростучих і технічно цінних порід;
-  організація  лісонасінневої справи розсадників,  вирощування декоративного посадкового  матеріалу;
-  збереження  та посилення захисних властивостей  лісів, лісонасаджень, що виконують  захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції;
-  охорона  лісів і захисних лісонасаджень  від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання  худоби в заборонених місцях  та інших лісопорушень, притягнення до відповідальності лісопорушників і стягнення з них збитків;
-  порушення  відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні лісового законодавства,   мисливське господарство та полювання;
-  охорона  лісів і захисних лісонасаджень  від пожеж, здійснення протипожежних  заходів, захист лісів від хвороб  та шкідників;
-  облік  лісових користувань;
-  переробка  деревини, виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання;
-  ведення  мисливського господарства та  контроль за дотриманням правил  полювання;
-  організація  та проведення полювання, в  т.ч. й полювання іноземними  громадянами, реалізація мисливських  тварин та продукції полювання,  в т.ч і за кордон;
-  ведення  обліку мисливської фауни і  реєстрації всіх змін в його  складі;
-  ведення  рибного господарства;
-  здійснення  зовнішньоекономічної діяльності; співробітництво з міжнародними  та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків
-  інші  види діяльності, що випливають  з мети та предмету діяльності  і не заборонені чинним законодавством  України.
Ефективна та раціональна організація бухгалтерського  обліку ДП «Народицький спецлісгосп» починається з розробки його облікової  політики, яка передбачає вибір комплексу  методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського  обліку підприємством з числа  загальноприйнятих в державі. 
Керуючись ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні» від 16.07.99р  №996-XVI, затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(с)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, та з метою забезпечення своєчасного подання достовірної інформації користувачам фінансової звітності на ДП «Народицький спецлісгосп» (далі за текстом – «Підприємство») застосовуються наступні положення.
Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовують на підприємстві журнально-ордерну форму обліку.
1. Бухгалтерський  облік здійснюється бухгалтерією  на чолі з головним бухгалтером.  Головний бухгалтер несе особисту  відповідальність за організацію  і ведення обліку перед керівником  підприємства.
        2. Відповідно до пункту 7 ст.8 Закону про бухгалтерський облік, головний бухгалтер підприємства:
2.1 забезпечує  дотримання на підприємстві встановлених  єдиних методологічних засад  бухгалтерського обліку, складання  та подання у встановлені строки  фінансової звітності і приміток  до неї.
2.2 організовує  контроль за відображенням на  рахунках бухгалтерського обліку  всіх господарських операцій.
2.3 приймає  участь в оформлені матеріалів, пов’язаних з недостачею та  відшкодуванням втрат від недостачі,  крадіжок і псування цінностей  підприємства.
2.4 забезпечує  контроль за своєчасним і правильним  оформленням первинних документів  та складання зведених облікових  регістрів.
3. Розпорядження  головного бухгалтера, що стосуються  бухгалтерського обліку на підприємстві  є обов’язковими для виконання  усіма працівниками підприємства.
Право першого  підпису на банківських розрахунково-платіжних  документах надається директору. На час відсутності директора право  першого підпису надається головному  лісничому. Затверджено перелік  посадових осіб, що мають право  підпису документів первинного обліку господарських операцій та податкового  обліку (Додаток 1 Наказу про облікову політику). Перераховані в додатку  особи наділяються правами і  несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та Статуту  підприємства.
Документообіг здійснюється відповідно до графіку  документообороту який регламентує  терміни складання, надання та обробки  первинних документів; визначає перелік  документів, час їх просування  та обробки, посадових осіб, відповідальних за складання документів, порядок  подання документів до відповідних  органів, строки надходження документів до бухгалтерії, термін обробки і  проходження документів всередині  бухгалтерської служби підприємства, термін завершення всіх робіт за звітний  період до складання бухгалтерського  балансу та подання фінансової звітності
Система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності  і контролю господарський операцій розробляються фінансовим менеджером та можуть змінюватися в оперативному режимі у залежності від потреб користувачів цієї звітності.
Інвентаризація  проводиться відповідно до ст.10 ЗУ про  бух. облік та інших нормативних документів зокрема Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. №69.
- проводити  інвентаризацію активів і зобов’язань  щороку перед складанням річної  фінансової звітності станом  на 01 листопада року, за який складається  фінансова звітність.
- інвентаризацію  основних засобів здійснювати  щорічно.
- проводити  інвентаризацію каси не рідше одного разу на квартал.
Бухгалтерський  облік основних засобів ведеться згідно з вимогами П(с)БО 7 «Основні засоби». Строк використання основних засобів та інших  необоротних матеріальних активів встановлюється відповідно до даних технічного паспорту, якщо строк використання не визначено, то він встановлюється постійно діючою технічною комісією з урахуванням технічних характеристик та умов використання предметів.
Амортизація основних засобів, які відносяться до класифікаційних груп «машини та обладнання», «транспортні засоби» нараховується методом прискореного зменшення залишкової вартості (пп. 3п. 26 П(с)БО7). За всіма іншими групами основних засобів у бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом (пп. 1п. 26 П(с)БО 7).
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів у  першому місяці використання об’єкта  в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу.
Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Запаси  відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продаж чи іншому вибутті їх оцінку здійснюють по методу ФІФО.
 
2.2. Аналіз показників фінансового  стану ДП «Народицький спецлісгосп»
Фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Для оцінки фінансового стану підприємства найважливішими вважаються показники:
- платоспроможності і ліквідності - характеризують фінансові можливості підприємства щодо погашення заборгованості, покриття підприємством позичкових коштів;
- прибутковості — дають можливість порівняти отриманий прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;
- ділової активності — характеризує кругообіг засобів підприємства;
- фінансової стійкості — характеризує співвідношення власних і залучених коштів.
Першочергові  завдання аналізу фінансового стану:
- виявлення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами і перевірка їх цільового використання;
- оцінка ступеня виконання планових фінансових заходів, програм, плану фінансових показників;
- визначення платоспроможності підприємства і ліквідності балансу;
- оцінка дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;
- оцінка ефективності використання капіталу;
- оцінка оборотності капіталу;
- оцінка ділової активності підприємства.
Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового  стану підприємства є фінансова  звітність:
- “Баланс", Ф № 1;
- "Звіт про фінансові результати", Ф № 2;
- "Звіт про рух грошових коштів", Ф № 3;
- "Звіт про власний капітал", Ф№ 4.
     Проведемо аналіз фінансового  стану ДП «Народицький спецлісгосп»
Таблиця 2.1
Показники фінансового стану та платоспроможності  ДП «Народицький спецлісгосп»
Показники
Коефіцієнт загальної ліквідності 
0,72
0,64
0,99
0,27
Коефіцієнт поточної ліквідності
0,5
0,32
0,6
0,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,002
0,002
0,012
0,01

 
Отже  як ми бачимо із таблиці 2.1. що у 2011 році порівняно з 2009 роком на 0,27 п. зріс коефіцієнт загальної ліквідності,коефіцієнт поточної ліквідності 2011р порівняно з 2009р. на зріс 0,1 п., хоча у 2010р порівняно з 2009р. коефіцієнт зменшився на 0,18 п. Зростання коефіцієнта показує, що сума оборотних активів збільшилась на більшу величину, ніж сума поточних зобов’язань. Це позитивне явище. Якщо все ж показник стане рівним 1, це означатиме, що сума оборотних активів рівна поточним зобов’язанням, а отже підприємство – прибуткове.
Таблиця 2.2
Аналіз  ліквідності  ДП «Народицький спецлісгосп»
Показники
2009р.
2010р.
2011р.
1.
Коефіцієнт покриття
0,72
0,64
0,99
Продовження таблиці 2.2
3.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,0018
0,0022
0,0124
4.
Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
-2500
-2943
-76
5
Коефіцієнт автономії
0,16
0,18
0,49
6
Коефіцієнт фінансування
5,4
4,61
1,03
7
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
 
-0,28
 
-0,36
 
-0,01
8
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
 
-1,38
 
-1,58
 
0,01

Із таблиці  видно, що більшість показників ліквідності підприємства мають значення, які відповідають нормативним значенням. Це характеризує підприємство як фінансово стійке.
Наприклад коефіцієнт покриття зріс на 0,17п. Коефіцієнт ?1, то це свідчить про фінансування необоротних активів відбувається лише за рахунок власних коштів. Коефіцієнт автономії зріс на 0,33п. і має значення 0,49,що дуже наближене до нормального це означає, що слід вжити заходів щодо поповнення майна виробничого призначення, залучивши для цього додатково власні кошти або довгострокові кредити. Коефіцієнт фінансування зменшився на 4,37п що є позитивним, якщо його значення знижується до одиниці, то підприємство повністю фінансується за рахунок власних коштів.
 
Таблиця 2.3
Аналіз ділової активності ДП «Народицький спецлісгосп»
Показники  
2009р.
2010р.
2011р.
1. 
Коефіцієнт оборотності активів  
1,92
2,49
4,09
2. 
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)  
 
3,00
 
4,02
 
5,78
3. 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу  
 
16,74
 
14,96
 
11,86

 
Коефіцієнт оборотності активів у 2011р. у порівнянні з 2009р. зріс на 2,17п, це означає що підприємство почало ефективніше використовувати наявні ресурси, незалежно від джерел їхнього залучення. Також відбулося зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу на 4,88п, що свідчить про неефективність власного капіталу.
 
 
 
Таблиця 2.4
Аналіз  рентабельності ДП «Народицький спецлісгосп»
Показники  
2009р.
2010р.
2011р.
1. 
Коефіцієнт рентабельності активів  
0,006
0,005
0,400
2. 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  
 
0,033
 
0,033
 
1,165
3. 
Коефіцієнт рентабельності діяльності  
0,003
0,002
0,098
4. 
Коефіцієнт рентабельності продукції  
0,074
0,062
0,176

 
Із даних таблиці видно, що усі показники мають тенденцію до зростання. Коефіцієнт рентабельності активів зріс на 0,39п. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу зріс на 1,13п. що характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. Коефіцієнт рентабельності діяльності зріс на 0,095п. що свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства.
Таблиця 2.5
Аналіз рівня  економічної безпеки господарської  діяльності ДП «Народицький спецлісгосп»
Чистий дохід
Витрати
показники
рядок за ф №2 звітності
тис. грн.
показники
рядок за ф №2 звітності
тис. грн.
ЧДо.д.
35
44985
СРо.д.
40
26613
ЧДі.о.
60
2673
ОВі.о.
90
3618
ЧДф.д.
120
-
АВ
70
2484
ЧДі.д..
110
130
-
ВЗ
80
9168
ЧДпп
185
-
ВВф.д.
140
-
ЧДн.п.
 
200
 
-
ВВі.д.
150, 160
-
ВВн.п.
205
-
     
ППг.д.
180, 210
1362
Разом(ЧДп)
х
44658
Разом (ВВп)
х
43245
Чистий прибуток підприємства  1413 тис. грн. (ЧДп - ВВп)

 
Дана таблиця є допоміжною для оцінка рівня економічної безпеки господарської діяльності ДП «Народицький спецлісгосп» за 2011р. в ній ми визначили також чистий прибуток підприємства, який склав 1413 тис.грн.
 
 
 
Таблиця 2.6
Оцінка рівня  економічної безпеки господарської  діяльності ДП «Народицький спецлісгосп»
Показник
Розрахунок
Постійні витрати (ПВп)
АВ+ВЗ
2484+9168
11652
Змінні витрати (ЗВп)
ВВп-ПВд
43245-11652
31593
Валовий прибуток (ВПп)
ПВп+ЧПп
11652+1413
13065
Валова прибутковість чистого  доходу (ПВчд)
ВПп : ЧДп
13065/44658
 
0,29
Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (ВМчд)
ЗВп  / ЧДп
31593/44658
 
0,71
Чистий дохід, який забезпечує  беззбиткову  діяльність (ЧДб)
ПВп  / ПВчд
11652/0,29
 
40179,31
Змінні витрати, які забезпечують беззбиткову діяльність (ЗВб)
ЧДб* ВМчд
 
40179,31*0,71
 
28527,31
Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки  діяльності підприємства (Кб)
ЧДп—ЧДб / ЧДп
 
44658-40179,31/44658
 
0,1

 
З даних таблицівидно, що Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства дорівнює 0,1 і це означає, що рівень економічної безпеки є мінімальний і підприємство знаходиться в економічній безпеці і в змозі її підтримувати у найближчому періоді.
 
 


Розділ 3. Методика і організація  аудиту готової продукції
3.1. Джерела інформації  для проведення аудиту готової продукції
Основні джерела  інформації:
1. Документи  на право здійснення підприємницької  діяльності: документи про реєстрацію  підприємства, установчі документи,  ліцензії, свідоцтва на сертифікацію  продукцію, господарські угоди  з покупцями і замовниками,  свідоцтво платника ПДВ. 
2. Первинні  бухгалтерські документи: акти  приймання готової продукції на склад, накладні, товаро - транспортні накладні, рахунки - фактури, довіреності, акти здачі - прийому виконаних робіт, квитанції на надання послуг, накладні на внутрішні переміщення, податкова накладна, акти інвентаризації, акти на брак.
         3. Облікові реєстри аналітичного і синтетичного обліку: картки складського обліку готової продукції, накопичувальні відомості випуску готової продукції, оборотні відомості з номенклатури готової продукції відомість № 16, відомості результатів інвентаризації, облікові реєстри по рахунках: 701 - "Доход від реалізації готової продукції", 703 - "Доход від реалізації робіт, послуг", 26 "Готова продукція" (за видами), Книга обліку продажу.
Джерелами інформації є: баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, журнали 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6 (у разі використання журнальної форми бухгалтерських записів), первинні документи з відпуску готової  продукції зі складу, банківські виписки  про рух коштів на поточному рахунку, касові звіти з прикладеними прибутково-видатковими  документами в оплату рахунків, платіжні доручення на оплату відвантаженої  продукції та ін.
Основними джерелами інформації аудиту готової  продукції та операцій з продажу  товарів є:
- акти здавання-приймання, здавальні накладні, накладні;
- вантажні декларації, рахунки-фактури, митні декларації;
- матеріали інвентаризацій;
- картки складського обліку, сортові оборотні відомості;
- картки кількісно-сумового обліку, матеріальні звіти;
- оборотні відомості (у розрізі матеріально відповідальних осіб і номенклатурних номерів)
- журнали реєстрації доручень;
- відомості аналітичного обліку з покупцями та замовниками;
- журнал-ордер № 5;
- головні книги;
- баланси підприємства та форми звітності.
           Аудитор повинен перевірити, а за необхідності і самостійно здійснити розрахунок фактичної собівартості продукції та реалізованої продукції.
 Особлива  увага приділяється перевірці  правильності відображення у  відомості № 31 даних первинних  документів з відвантаження готової  продукції. Перевіряється, чи  всі суми включені у відомість.  Якщо має місце невідповідність,  аудитор установлює її причини.  Правильність записів у рахунках  постачальників перевіряється за  накладними та за платіжними  документами на відпуск продукції  (товарів, робіт та послуг). Під  час перевірки рахунків з’ясовується, чи має місце завищення або  заниження цін або сум торговельних  націнок на продукцію.
 Перевіряючи  розрахунки за готову продукцію  за бартерними операціями, аудитор  виявляє, чи вся сума включена  в обсяг реалізації, чи правильно  нараховано ПДВ, а також в  яких цінах здійснено бартерний  обмін. Після цього аудитор  аналізує правильність визначення  оподатковуваного обороту для  оподатковування ПДВ. Аудитор  аналізує суми безоплатно отриманих  товарів. При цьому необхідно  враховувати, яка їх сума включається  до об’єкта оподаткування на  прибуток. На підприємствах, які  використовують векселі під час  оформлення розрахунків за відвантажену  продукцію, важливо встановити  порядок проведення операцій  за рахунками бухгалтерського  обліку.
 Ретельного  аналізу потребує операція зі  списання готової продукції (товарів), перевіряється правомірність списання  та відображення результатів  на рахунках бухгалтерського  обліку. Перевіряється правомірність  списання нерозподілених постійних  та наднормативних виробничих  витрат на собівартість реалізованої  готової продукції (виконаних  робіт та послуг).
 Аналізується  правильність визначення результатів  від реалізації готової продукції  (робіт та послуг) за кожним  номенклатурним номером, а також  правильність відображення їх  у реєстрах бухгалтерського обліку  та у звітних даних форм  № 1 та № 2 річної та квартальної звітності.
 
3.2. Методи та прийоми аудиту готової продукції
          Метод аудиту  - це сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан досліджуваних об'єктів. Різноманітні прийоми можна об'єднати в три групи: визначення реального стану об'єктів, аналіз, оцінка.
Прийоми першої групи - це огляд, перерахунок, вимірювання, що дозволяють визначати кількісний стан об'єкта; лабораторний аналіз, мета якого - визначення якісного стану об'єкта; запит ; документальна перевірка.
Для порівняння окремих показників звітності використовуються аналітичні процедури (прийоми другої групи).
На стадії планування аналіз допомагає аудиторові планувати характер, час і обсяг  інших аудиторських процедур; на стадії проведення істотних перевірок - обробляти  значну деталізовану інформацію , на фінальній  стадії - робити загальний огляд  фінансової інформації.
Прийоми третьої групи - це оцінка минулого, теперішнього і майбутнього стану  об'єктів аудиту, логічне завершення процесу зіставлення. Оцінюються стан ресурсів, доцільність і законність господарських операцій, достовірність  економічної інформації, що стосуються подій і, відповідно, не відображені  в бухгалтерському обліку. Методом  облікової оцінки зазвичай визначаються розміри резервів за гарантійними зобов'язаннями, резервів за сумнівними боргами, вартість цінних паперів і т.д.
Крім  зазначених прийомів аудитор може залучати зовнішні по відношенню до перевірки  методичні положення, запозичені з  інших наук:
- математичні теорії (формальні вибірки, регресійний та кластерний аналіз);
- економічні теорії (цінність грошей в часі, теорія оцінки капіталу);
- теорії бухгалтерського обліку та фінансів (теорія відсотків, фінансовий аналіз і прогнозування банкрутств);
- теорії інформації та комунікації (здатність аудитора вступати в контакт з третіми особами, складання висновку );
- інформаційні технології (експертні системи, комп'ютерні системи, технологія баз даних);
- управління (планування та контроль, організаційні теорії та теорії мотивації);
- питання права та оподаткування.
Аудитори  самостійно визначають прийоми та методи своєї роботи. Всі методи аудиту умовно можна розбити на дві групи: методи організації аудиту в цілому і конкретні методи перевірки  операцій, сальдо рахунків і т.п.
         Конкретні методи перевірки операцій, рахунків, документів:
1. Перевірка арифметичних розрахунків клієнта ( перерахунок).
Перерахунок - це перевірка арифметичної точності джерел документів і бухгалтерських записів і виконання незалежних підрахунків, як правило, здійснюється вибірково.
Якщо  економічний суб'єкт веде бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних  засобів, аудиторська організація  може здійснювати перевірку розрахунків , застосовуючи ЕОМ.
2. Інвентаризація.
Інвентаризація  дозволяє отримати точну інформацію про наявність майна економічного суб'єкта та орієнтовну інформацію про  стан і вартості такого майна. Інвентаризації підлягають майно клієнта і його фінансові зобов'язання.
3. Перевірка дотримання правил обліку окреми
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.