На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоретичн засади фнансово-нвестицйної дяльност пдприємства. Аналз фнансово-нвестицйної дяльност ЗАТ АМТ-Компан. Напрямки вдосконалення фнансово-нвестицйної дяльност ЗАТ АМТ-Компан. Рангування конкуруючих нвестицйних проектв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2007. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


38
Управління доходами від фінансово - інвестиційної діяльності підприємства.
ПЛАН

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні засади фінансово-інвестиційної діяльності підприємства 5
   1.1 Поняття фінансово-інвестиційної діяльності підприємства 5
   1.2 Особливості здійснення фінансово-інвестиційної діяльності в транзитивній економіці 10
  Розділ 2. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ "АМТ-Компані" 13
   2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 13
   2.2 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства на ринку цінних паперів 21
  Розділ 3. Напрямки вдосконалення фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ „АМТ-Компані” 26
   3.1 Перспективні напрямки фінансово-інвестиційної діяльності підприємства 26
   3.2 Рангування конкуруючих інвестиційних проектів 29
  Висновок 35
  Список використаної літератури 37

Вступ

Вирішення комплексу соціально-економічних проблем, підвищення життєвого рівня населення можливе тільки на основі формування науково-технологічної моделі економічного зростання національного виробництва та істотного підвищення його ефективності. Розв'язання цих задач, з одного боку, безпосередньо залежить від удосконалення інвестиційної діяльності економічних суб'єктів, здійснення ефективного нагромадження і споживання як на підприємствах, у регіонах, так і в цілому в народному господарстві, а з іншого, - істотно утруднене через хронічну нестачу інвестиційних ресурсів на всіх рівнях економіки, несприятливе бізнес-середовище, через протиріччя між існуючою моделлю державного регулювання мікроекономічної сфери та необхідністю формування підприємницьких мотивацій виробничого інвестування. Все це зумовлює необхідність теоретичного обґрунтування і практичного уведення в дію чинників, які сприяють підвищенню ефективності використання інвестицій, оптимізації співвідношення фондів нагромадження і споживання та активізації фінансово-інвестиційної діяльності підприємств.

Проблеми фінансово-інвестиційної діяльності підприємств, оптимізації співвідношення розподілу доходів, які спрямовуються у фонди нагромадження і споживання, завжди привертали увагу дослідників. Стан аналізу проблеми, різноманітні аспекти нагромадження та фінансово-інвестиційної діяльності в процесі відтворення розглядалися у роботах таких українських учених, як О. Васюренко, О. Гальчинський, В. Геєць, В. Гриньова, Ю. Іванов, О. Кваснюк, В.Лановий, І. Лукінов, Г. Одінцова, П .Орлов, В. Пономаренко, Л. Українська, М. Хохлов, В. Черненко, М. Чумаченко, А. Яковлєв та ін.

Основна мета курсової роботи - дослідити особливості фінансово-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань, а саме:

· розглянути теоретичні засади фінансово-інвестиційної діяльності підприємства;

· проаналізувати фінансово-інвестиційну діяльність діючого вітчизняного підприємства;

· напрацювати шляхи покращення фінансово-інвестиційної діяльності об'єкта дослідження.

Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі фінансово-інвестиційної діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є фінансово-інвестиційна діяльність ЗАТ „АМТ-Компані”.

Курсова робота складається трьох розділів, в яких послідовно досліджується поставлена проблема.

Розділ 1. Теоретичні засади фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

1.1 Поняття фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

З переходом на ринкові основи господарювання зростає роль фінансової діяльності підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових служб підприємств. Підприємства отримують доходи від таких видів фінансової діяльності:

· придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

· продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів;

· цільові грошові вклади;

· валютні операції;

· пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств;

· надання позик;

· лізингові операцій.

Важливий напрямок фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки - це раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.

Купуючи акції, облігації інших підприємств, необхідно виходити з того, що інвестувати треба тільки надлишкові фінансові ресурси. При цьому в підприємства мають бути готівкові кошти на випадок надзвичайних обставин. Ця готівка може бути у формі грошового залишку на банківських рахунках або у високоліквідних цінних паперах (державних облігаціях, казначейських зобов'язаннях).

Перш ніж придбати акції (облігації) будь-якого підприємства, необхідно всебічно вивчити його діяльність, проаналізувати її фінансові результати. Цінність акцій визначається тими доходами, котрі очікуються підприємством у майбутньому, а не рівнем дивідендів, обіцяних у рекламних проспектах. Не рекомендується давати згоду, маючи лише неперевірену інформацію про стан справ того підприємства, цінні папери котрого планується придбати. Не можна купувати акції фірм, які не публікують звітів про свої доходи.

Стан справ підприємства, до акцій якого виник інтерес, необхідно порівнювати із загальною ситуацією у відповідній галузі економіки.

Підприємствам не рекомендується відмовлятися від придбання акцій (облігацій) тільки через невисокі дивіденди. Іноді ліпше погодитись на порівняно невисокі дивіденди, якщо при цьому забезпечується стабільність і тривалість їх отримання.

Фінансові інвестиції -- це вкладення засобів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 30 листопаду 2001 року № 559 про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» під фінансовими інструментами розуміють контракти, які одночасно приводять до виникнення (збільшенню) фінансового активу у одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу у іншого.

Фінансові інструменти ділять на:

· фінансові активи, які включають: грошові кошти, необмежені для використовування і їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, які містяться до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи;

· фінансові зобов'язання -- включають фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу і інші фінансові зобов'язання;

· інструменти власного капіталу -- це прості акції і інші види власного капіталу;

· похідні фінансові інструменти -- ф'ючерсні контракти, форвардні контракти і інші похідні цінні папери.

Основою фінансових інструментів є цінні папери. Це документ, що є правом власності або позики по відношенню до емітента, який може самостійно звертатися на ринку і бути об'єктом купівлі - продажу. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери не підлягають передачі, або передаються шляхом повного індосаменту. Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Згідно Закону України «Про національну депозитарну систему і особливості електронного обороту цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року основними формами цінних паперів є:

· Бездокументна форма цінних паперів -- це обліковий запис, який підтверджує право власності на цінний папір.
· Документарна форма цінних паперів - паперова форма цінного паперу, який містить реквізити відповідного виду цінного паперу певної емісії, дані про кількість цінних паперів і засвідчує сукупність прав, наданих цими паперами.
Випуск в документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуванням вимог, визначених Державною комісією по цінних паперах і фондовому ринку.
У разі емісії цінних паперів в бездокументній формі, емітент оформляє глобальний сертифікат, який відповідає загальному об'єму зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання у вибраний їм депозитарій.
Відповідно чинному законодавству в Україні можуть випускатися і обертатися на фондовому ринку такі види цінних паперів:
1. Основні (боргові і права власності):
· акції;
· облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик;
· облігації місцевих позик;
· облігації підприємств;
· казначейські зобов'язання республіки;
· ощадні сертифікати;
· інвестиційні сертифікати;
· векселі.
2. Похідні цінні папери:
· форвардні (ф'ючерсні) контракти;
· опціони (варранти);
· депозитарні розписки (свідоцтва).
Акція -- це цінний папір, що свідчить про внесення певної частки в капітал акціонерного товариства і яка дає право на отримання частини прибутку - дивіденду і управління акціонерним товариством. Акції можуть бути іменними і на пред'явника, привілейованими і простими. Громадяни мають право бути власниками, як правило, іменних акцій.
Привілейовані акції дають власнику право отримання дивідендів, а також на пріоритетну участь в розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачене його статутом.
Дивіденди по акціях виплачуються один раз в рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного суспільства.
Облігації - це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджуюча зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін, з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачене умовами випуску.
Випускаються облігації таких видів:
а) облігації внутрішніх і місцевих позик;
б) облігації підприємств.
Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик ухвалюється відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими порадами.
Рішення про випуск облігацій підприємств ухвалюється емітентом і оформляється протоколом.
Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25 відсотків від розміру статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
Облігації всіх видів купуються громадянами тільки за рахунок власних засобів, а підприємства купують облігації всіх видів за рахунок засобів, які поступають в їх розпорядження після сплати податків і відсотків за банківський кредит.
Облігації всіх видів оплачуються в гривнах, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, -- в іноземній валюті.
Казначейські зобов'язання України -- це цінні папери на пред'явника, які розповсюджуються виключно на добровільних основах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.
Випускаються такі види казначейських зобов'язань:
а) довгострокові -- від 5 до 10 років;
б) середньострокові -- від 1 до 5 років;
в) короткострокові -- до одного року.
Рішення про випуск довгострокових і середньострокових казначейських зобов'язань ухвалюється Кабінетом Міністрів України.
Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань ухвалюється Міністерством фінансів України.
Ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво банку про внесення на депозит грошових коштів, яке підтверджує право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну депозиту і відсотків по ньому. Ощадні сертифікати бувають термінові або до запитання, іменні і на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж іншим особам є недійсним.
Інвестиційний сертифікат -- це цінний папір, що випускається інвестиційним фондом або інвестиційною компанією, яка дає право на отримання доходу по ній у вигляді дивіденду.
Інвестиційні сертифікати надають будь-якому їх власнику однакові права і можуть розміщуватися шляхом відкритого продажу або приватного розміщення.
Порядок розміщення і обороту інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фундацій встановлюється Законом України «Про інститути загального інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фундації)» від 15 березня 2001 року.
Вексель -- це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити при настання терміну певну суму грошей власнику векселя.
Розрізняють комерційні, фінансові і фіктивні векселі.
Особливою групою цінних паперів є похідні цінні папери, які мають встановлені законодавством реквізити і підтверджують зобов'язання, унаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив та / або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу.

1.2 Особливості здійснення фінансово-інвестиційної діяльності в транзитивній економіці

Стабільність економічної ситуації в Україні визначається в першу чергу стабільним становищем сукупності господарюючих суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність.

В умовах формування економіки ринкового типу, приватизації державної і муніципальної власності, обмеження присутності держави у найважливіших сферах господарського життя, у тому числі скорочення державних інвестицій, особливого значення набуває фінансово-інвестиційна політика окремих підприємств, та їх взаємодія з іншими економічними суб'єктами, тому доцільним є застосування механізму прийняття інвестиційних рішень.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення, обумовлені уведенням у дію ринкових механізмів, сучасний стан економіки України говорить відсутність чіткої інвестиційної політики. За цих умов саме інвестиційна діяльність стала вирішальною ланкою всієї економічної політики держави.

В умовах транзитивної економіки значення фінансового нагромадження істотно зростає. Це пояснюється насамперед зміною основних критеріїв діяльності підприємств у ринкових умовах. Головним критерієм господарювання стає одержання максимального прибутку. Без зростання нагромадження, необхідного для вдосконалення і відновлення виробництва, без його технічного переозброєння товаровиробники не можуть постійно отримувати прибутки. Без розвитку матеріально-технічної бази підприємств їх продукція не може бути високоякісною, конкурентоспроможною і високорентабельною. Тому підприємства в ринкових умовах повинні мати оптимальну норму фінансового нагромадження, що забезпечує необхідні інвестиції для відновлення основного капіталу, поповнення обігових коштів, зміцнення матеріальної бази невиробничої сфери та утворення страхових запасів. Зростання ролі нагромадження в ринкових умовах відбувається і внаслідок посилення вимог до гнучкості виробництва, його спроможності до швидкого переорієнтування на випуск нової продукції, що користується ринковим попитом.

Ринкова економіка базується на різноманітті та рівноправності форм власності і господарювання. Проте закономірності нагромадження в основному однакові на підприємствах різних організаційно-правових форм. Неоднакові тільки джерела інвестицій і можливості їх залучення. Приватні підприємства, як правило, мають у своєму розпорядженні істотні можливості для мобілізації інвестицій в порівнянні з державними підприємствами. Додатковими джерелами інвестицій в акціонерних і приватних підприємствах можуть бути доходи від випуску і реалізації цінних паперів, а також кошти власників і робітників цих підприємств. У процесі переходу до ринкової економіки формується складна система інвестування нагромадження.

При переході до ринкової економіки в процесі інвестиційної діяльності підприємств необхідно повніше враховувати зміни, які відбуваються у суспільстві. Причинами цих змін є, те, що інвесторами виступають різноманітні суб'єкти ринкової економіки: держава, підприємства, організації, юридичні та фізичні особи. У перехідний період в інвестуванні виробництва зростає роль нових ринкових структур: банків, бірж, страхових компаній, інвестиційних фондів тощо, розширюються можливості залучення іноземних інвестицій. Істотно змінюються структура та співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування.

У сучасних умовах основними чинниками нагромадження на макро- і мікроекономічному рівнях є збільшення розмірів функціонуючого капіталу, зростання маси чистого прибутку, підвищення ефективності виробництва, активна маркетингова діяльність, пропорція розподілу чистого прибутку на фонди нагромадження і споживання, різниця між тим, що застосовується і спожитим основним капіталом, поліпшення структури фонду нагромадження і підвищення ефективності його використання.

Розміри нагромадження і споживання на підприємствах залежать, головним чином, від прибутків підприємств та певною мірою від співвідношення, в якому відповідна частина прибутку розподіляється між фондами нагромадження і споживання. Тому, виходячи з реальних економічних і соціальних задач, у процесі розробки науково обґрунтованої схеми фінансово-інвестиційного процесу, яка виходить з реальних можливостей інвестиційного потенціалу національної економіки, необхідно враховувати комплекс чинників нагромадження на підприємствах.

Розділ 2. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ "АМТ-Компані"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ЗАТ "АМТ Компані" було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ - 23389489.

Юридична адреса підприємства: 04119, м. Київ, Дегтярівська, б.36

Телефон: (044) 241-38-17

E-mail: paper@stalker.com.ua

Факс: (044) 241-38-19

WWW-адреса: stalker.com.ua Основні види діяльності - виробництво та оптова торгівля меблями.

Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 2.1.

38

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов'язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.

У табл. 2.1 наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „АМТ Компані”. Розглянемо його докладніше.

Таблиця 2.1

Агрегований порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „АМТ-Компані”

станом на 01.01.2006р.

№ п/п
Стаття балансу
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Зміни за звітний період
тис. грн.
% до підсумку
тис. грн.
% до підсумку
абсолютні
3-1
темп, %
(5/1)*100
частка пунктів
4 - 2
а
б
1
2
3
4
5
6
7
Актив
1
Майно разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
1.1
Необоротні активи
158,10
5,73
205,90
7,77
47,80
30,23
2,04
1.2
Оборотні активи
2599,60
94,27
2443,80
92,23
-155,80
-5,99
-2,04
1.2.1
Запаси
1115,80
40,46
1428,70
53,92
312,90
28,04
13,46
1.2.2
Дебіторська заборгованість
692,00
25,09
768,10
28,99
76,10
11,00
3,89
1.2.4
Витрати майбутніх періодів
2,20
0,08
1,60
0,06
-0,60
-27,27
-0,02
1.2.5
Кошти та їх еквіваленти
739,10
26,80
197,60
7,46
-541,50
-73,26
-19,34
1.2.6
Інші оборотні активи
50,50
1,83
47,80
1,80
-2,70
-5,35
-0,03
Пасив
2

Джерела майна

разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
2.1
Власний капітал
193,40
7,01
186,20
7,03
-7,20
-3,72
0,01
2.1.1
Статутний капітал
187,60
6,80
180,40
6,81
-7,20
-3,84
0,01
2.1.2

Нерозподілений

прибуток
1,50
0,05
1,50
0,06
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Інші джерела
4,30
0,16
4,30
0,16
0,00
0,00
0,01
2.2
Позиковий капітал
2564,30
92,99
2463,50
92,97
-100,80
-3,93
-0,01
2.2.2

Короткострокові

кредити та позики
0,00
0,00
517,30
19,52
517,30
-
19,52
2.2.3

Кредиторська

заборгованість

і поточні

зобов'язання
2564,30
92,99
1946,20
73,45
-618,10
-24,10
-19,54

Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства:

Позитивне:

· збільшення запасів на 28,04% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 13,3% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції підприємства;

· на 618,1 тис. грн. або 24,1% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства.

Негативне:

· майно підприємства зменшилось на 108 тис. грн. або 3,92%. Зменшення майна відбулося, в основному за рахунок зменшення оборотних активів та грошових коштів на рахунках підприємства;

· за аналізований період відбулося зменшення власного капіталу підприємства на 7,2 тис. грн. або 3,72% за рахунок зменшення статутного капіталу;

· дебіторська заборгованість збільшилась на 76,1 тис. грн. або на 11,00%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах складала у 2005 році 31,40% (при нормативному значенні 10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;

· кошти підприємства зменшились на 541,5 тис. грн. або 73,26%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства.

Розглянемо ділову активність підприємства. Ділову активність підприємства характеризує сукупність показників віддачі від залучених ресурсів. Розрахуємо показники, які характеризують оборотність активів ЗАТ „АМТ-Компані”.

1. Оборотність активів (ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації)

Кт = Чиста виручка від реалізації / Активи = 10290,8 / (2757,7 + 2649,7) :2 = 3,806

2. Фондовіддача

Ф = ЧВ / Основні виробничі фонди = 10290,8 / (144,7 + 181,8) : 2 = 63,03

3. Оборотність оборотних коштів

Ко = ЧВ / Оборотні кошти = 10290,8 / (2597,4 + 2,2 + 2442,2 + 1,6) : 2 = 4,0 обороти

4. Період одного обороту оборотних коштів

Чо = 360 днів / Ко = 360 / 4 = 90 днів

5. Оборотність запасів

Ко.з = Собівартість реалізації / Запаси = 9504,7 / (41,7 + 26,7 + 69,3 + 978,1 + 55,2 + 32,3 + 55,9 + 1285,3) : 2 = 7,5

6. Період одного обороту запасів

Чз = 360 днів / Ко.з = 360 / 7,5 = 48 днів

7. Оборотність дебіторської заборгованості

Кдз = ЧВ / Дебіторська заборгованість = 10290,8 / (650 + 698,2) : 2 = 15,3

8. Період погашення дебіторської заборгованості

Чдз = 360 / Кдз = 360 / 15,3 = 23,5 днів

Визначимо основні показники рентабельності ЗАТ „АМТ-Компані” у 2005 р.

Рентабельність операційної діяльності = Операційний прибуток / Чиста виручка від реалізації = 76/10290,8 = 0,007

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації = Прибуток від реалізації / ЧВР = -574,5 / 10290,8 = - 0,05

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком = 60,9 / 10290,8 = 0,006

Рентабельність капіталу (активів) = Чистий прибуток / Актив балансу = 60,9 / (2757,7 + 2649,7) : 2 = 0,02

Термін окупності інвестицій = Актив балансу / Чистий прибуток = (2757,7 + 2649,7) : 2 / 60,9 = 44,4 років

Рентабельність власного капіталу за чистим прибутком = Чистий прибуток / Власний капітал = 60,9 / (193,4 + 186,2) : 2 = 0,3

Рентабельність виробничих фондів = Чистий прибуток / Виробничі фонди = 60,9 / (144,7 + 181,8) : 2 = 0,2

Розрахуємо показники платоспроможності для ЗАТ „АМТ-Компані”:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття):

Клп = Поточні активи / Поточні пасиви

Клп1 = 2442,2 / 2463,5 = 0,99

Клп0 = 2597,4 / 2564,3 = 1,01

* коефіцієнти 1 і 0 означають відповідно кінець і початок року

Значення Клп показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов'язань. Критичне значення Клп = 1. Значення Клп = 1,0 - 1,5 свідчить про те, що підприємство вчасно сплачує борги.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності:

Клш = Поточні активи - запаси / поточні пасиви

Клш1 = 2442,2 - 1428,7 / 2463,5 = 0,41

Клш0 = 2597,4 - 1115,8 / 2564,3 = 0,58

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кла = Грошові кошти / Поточні пасиви

Кла1 = 197,6 / 2463,5 = 0,08

Кла0 = 739,1 / 2564,3 = 0,29

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути в межах 0,2 - 0,35. Цей коефіцієнт характеризує негайну спроможність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. У звітному періоду у ЗАТ „АМТ-Компані” не вистачає грошових коштів для покриття невідкладних зобов'язань.

Розглянемо показники ринкової стійкості ЗАТ „АМТ-Компані”:

1. Коефіцієнт автономії (незалежності) тобто коефіцієнт концентрації власного капіталу:

Кав = Власний капітал / Пасиви

Кав1 = 186,2 / 2649,7 = 0,07

Кав0 = 193,4 / 2757,7 = 0,07

Цей коефіцієнт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансових коштів. Що більше значення цього показника, то вища фінансова стійкість і незалежність від кредиторів. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів не повинна бути меншою від 50%, тобто даний коефіцієнт повинен або дорівнювати, або перевищувати значення 0,5.

Як бачимо, коефіцієнт для ЗАТ „АМТ-Компані” не відповідає нормативному.

2. Коефіцієнт фінансової залежності:

Кфз = Пасиви / Власний капітал

Кфз1 = 2649,7 / 186,2 = 14,2

Кфз0 = 2757,7 / 193,4 = 14,3

Цей показник обернений до коефіцієнта автономії, збільшення значення Кфз у часі свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємств і навпаки. Якщо Кфз = 1, - підприємство не має позик. Показник фінансової залежності використовується в детермінованому факторному аналізі наприклад в аналізі чинників рентабельності власного капіталу.

Стосовно розрахованого показника для ЗАТ „АМТ-Компані”, то тут можна зробити висновок, що підприємство існує за рахунок кредиторів.

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів:

Кз/в = Залучені кошти / Власні кошти

Цей коефіцієнт доповнює коефіцієнт автономії. Якщо мінімальне значення першого дорівнює 0,5, то нормальне співвідношення залучених і власних коштів дорівнює одиниці.

Цей коефіцієнт показує також, скільки припадає позикових коштів на 1 грн. власного капіталу. Збільшення цього показника в часі свідчить про деяке зниження фінансової стійкості і навпаки.

Кз/в1 = 2463,5 / 186,2 = 13,2

Кз/в0 = 2564,3 / 193,4 = 13,3

4. Коефіцієнт мобільності (Кмоб):

За умов збереження мінімальної фінансової стабільності підприємства показник Кмоб повинен бути обмежений зверху значенням співвідношення вартості оборотних і необоротних активі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.