На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дидактична розробка теми: Домашнє господарство як ланка економки для викладання у загальноосвтньому навчальному заклад. Формування тематичного курсу з економки, необхдний роздатковий матерал. Засоби активзацї навчально-пзнавальної активност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):27
webkursovik.ru/
КУРСОВА РОБОТА
Тема: " Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність»

Вступ
Наше життя у сучасному вирі подій є досить швидкоплинним і кожній людині доводить так чи інакше пристосовуватись до існуючих зовнішніх факторів, вміти не тільки виживати, але й повноцінно жити у соціумі, в існуючому суспільстві. найпершим середовищем у якому виховується кожен індивід є його сім'я. Саме тут закладається фундамент життя кожного з нас, формується наша індивідуальність і погляди на життя. Наступною «інстанцією» формування особистості виступає школа, де кожен індивід має можливість не тільки навчитись співіснувати з іншими, такими ж як і він особистостями, а й здобути багаж необхідних у знань. Школа є важливим етапом в житті кожного з нас, адже саме знання сформовані тут є базою для майбутнього життя. Не є виключенням і економічні знання та економічна освіченість людини.
На мою думку, в сучасному суспільстві економічна освіта є життєво необхідною, адже у вирі сучасних подій, постійних змін, досягнень науки і техніки, переході до ринкової економіки тощо, кожен повинен розуміти що відбувається для того, щоб мати змогу визначити своє місце в світі, вміти зорієнтуватися і не «випасти» з суспільства, а тісно з ним співіснувати.
З переходом України до ринкової економіки гостро постало питання формування сучасної економічної культури населення та поглиблення економічної освіти.
Актуальним на сьогодні є виховання людини, яка буде здатною сприймати ринкові перетворення, зможе легко адаптуватися до змін у житті, вільно оперувати та розуміти основні економічні поняття.
Загальноосвітня школа покликана формувати у молоді компетенції, які забезпечують глибоке розуміння явищ та процесів, відносин в економічній системі, та засобів і способів розв'язання економічних проблем. Економічна освіта формує високоефективну економіку та є умовою для розвитку держави та кожної людини.
В системі загальноосвітньої школи економічна освіта має сприяти вихованню громадянина, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати економічно обґрунтовані рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. Вона має відповідати основному напряму розвитку загальної середньої освіти, основою якої є розвивальна культуротворча домінантна виховання самодостатньої особистості.
У зв'язку з новими вимогами часу виникає необхідність значно оновити та збагатити сферу економічної освіти в системі шкільної освіти, оскільки на сьогодні постала така проблема, яка характерна і для молоді, і для школярів: недостатнє володіння необхідними компетентностями в галузі грамотної економічної поведінки, яка необхідна їм у повсякденному житті, недостатньо орієнтуються на ринку товарів та послуг, не усвідомлюють як вони можуть впливати на економічну політику та на якість власного життя.
Удосконалення системи економічної освіти в Україні ґрунтується на тому, що в її основі повинен бути розвиток культури мислення як загальної технології та адаптування найбільш придатних методик у контексті економічного мислення зокрема.
На сьогоднішній день, виникає необхідність такої педагогіки, яка сформує в особистості творче мислення. Тобто викладання економіки у школі має базуватись не лише на розгляді теоретичного матеріалу, але й розв'язанні учнями певної нагальної для суспільства проблеми (вигаданої вчителем або реальної), для більш чіткого розуміння необхідності вивчення економіки.
Економічна освіта виступає невід'ємною складовою виховання майбутнього громадянина. Саме виховання свідомих громадян, здатних прийняти раціональні та ефективні рішення як під час реалізації своїх особистих економічних інтересів, так і при реалізації економічних інтересів соціальної спільноти та країни в цілому - врешті решт сприятиме розвитку економічно потужної та політично незалежної Української держави.
1. Дидактична розробка теми: «Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність» для викладання у загальноосвітньому навчальному закладі

1.1 Освітньо-вікова категорія навчання

Юнацький вік
Рання юність (від 15 до 18 років) - вік безпосередньої підготовки підростаючої особистості до життя як дорослої людини, вибору професії, виконання соціальних функцій.
Загальна характеристика (основні риси та особливості)
Для психічного розвитку характерне те, що провідне значення пізнавальної діяльності займає абстрактне мислення, прагнення пізнати суть і причинно-наслідкові зв'язки явищ об'єктивного світу. Формуються стійкі пізнавальні інтереси, підвищуються вимоги до викладання предмету. Відбувається розвиток почуттів до вольових процесів. Почуття стають більш глибокими, емоційними; характерна чутливість до всього нового.
Особливості виховання: важливим є фізичне, моральне, естетичне виховання, розвиток ініціативи, творчості, самостійності, важливо створити умови для самовиховання. У зв'язку з тим, що біологічні задатки кожної людини різні, розвиток її характеризується індивідуальними відмінностями, які необхідно враховувати в навчанні і вихованні.
В індивідуальному підході до дитини можна виділити два аспекти:
¦ психологічний - встановлення індивідуальності, неповторності, своєрідність учнів, визначення їх ставлення до оточуючих і до самого себе, особливостей сприймання зовнішніх впливів і специфічне реагування на них;
¦ педагогічний - вибір таких засобів і форм впливу на учня, які найбільше відповідають його психологічним особливостям, психічним станом і завдяки цьому забезпечується оптимальний виховний ефект.
Методи та шляхи виховання учнів у цьому віці
В юнацькому віці закріплюються і вдосконалюються психічні особливості особистості. Водночас відбуваються якісні зміни всіх показників психічної діяльності, які є основою становлення особистості.
Одним з важливих аспектів психічного розвитку в юнацькому віці є інтенсивне інтелектуальне дозрівання, провідна роль в якому належить розвитку мислення. Навчальна діяльність створює сприятливі умови для переходу учнів до вищих рівнів абстрактного й узагальнюючого мислення. Старшокласники більш усвідомлено і міцно оволодівають логічними операціями. Наукові поняття стають не тільки предметом вивчення, а й інструментом пізнання, аналізу й синтезу.
Дедалі більшою стає потреба в науковому обґрунтуванні та доведенні положень, думок, висновків, критеріями істинності яких виступають не конкретні факти дійсності, а логічні докази. Здатність логічно мислити стає джерелом критичного ставлення до засвоюваних знань, висловлювань дорослих.
Розвиток мислення характеризується подальшим збагаченням фонду добре засвоєних умінь, навичок мислительної діяльності, способів і прийомів розумової роботи. Формування їх залежить від методів навчання. Мовлення старшокласників ускладнюється за змістом і структурою, збагачується новими науковими і технічними термінами. Удосконалюються мовні засоби передачі думок, відбувається засвоєння і використання норм літературної мови.
Вдосконалюється спостережливість, здатність помічати в об'єктах суттєві зовнішні ознаки, точніше й об'єктивніше їх відображати. Ровивається самоспостереження (за своїми діями, вчинками, поведінкою, думками). Самоспостереження стає невід'ємною складовою самопізнання, прагнення до самовиховання.
Розвивається репродуктивна і творча уява, критичність до ставленні у ставленні до витворів уяви, посилюється самоконтроль, реалістичність у співвіднесенні образів уяви, особливо мрій з дійсністю, своїми можливостями.
Довільне запам'ятовування стає набагато ефективнішим від мимовільного, відбуваються зміни у процесах логічного запам'ятовування, зростає продуктивність пам'яті на думки, на абстрактний матеріал. Основою запам'ятовування матеріалу стають виявлені логічні зв'язки. Намічається спеціалізація пам'яті, пов'язана з основними інтересами старшокласників, їх намірів щодо вибору майбутньої професії. Удосконалюються способи заучування за допомогою застосування раціональних прийомів.
Отже при викладанні економіки в цей період розвитку учнів вчителю варто застосовувати такі активні методи навчання, як ігри, дискусії, мозковий штурм, змагання, метод конкретних ситуацій і т.д. які дають змогу їх вихованцям не тільки краще зрозуміти і засвоїти новий матеріал, а й самовиразитися, що приверне їх увагу і підвищить інтерес (зацікавленість) у вивченні даного предмету.
Психологічні особливості старшокласника

Критерії
Зміст, прояв
1
Провідний вид діяльності
Навчально-професійна діяльність. В основі прагнення до дружби лежить потреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності, громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби.
2
Новоутворення
Професійне і особистісне самовизначення ? потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення у житті. Складаються основи наукового і громадянського світогляду, формується потреба у трудовій діяльності
3
Психологічна криза
У старшокласників ? прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною та соціальною зрілістю підлітка. Основне протиріччя - оцінка своїх можливостей і здібностей та відсутність засобів реалізації цих здібностей.
4
Соціальна ситуація розвитку
Юність - період стабілізації особистості. У зв'язку з ускладненням самосвідомості ускладнюється ставлення до себе та до інших; загострюється потреба юнацтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; з'являються дорослі ролі і обов'язки: старшокласники отримують паспорт, несуть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право вступити до шлюбу. Старшокласники визначаються з громадянською позицією, зумовленою появою нової соціальної ситуації «Я і суспільство».
Провідний вид діяльності ? професійно-ділове спілкування. Спілкування з ровесниками відбувається нарівні сповіді. Взаємини діляться на дружні та товариські. Юнацька дружба виконує функцію психотерапії, підтримки, самоповаги. У цей період зростає вибірковість, відповідно зменшується кількість друзів. В основі прагнення до дружби лежить потреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності, громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби. Юнацька дружба не тільки схильна до сповіді, але й дуже емоційна. Часто навіть ті, хто мають друзів, переживають самотність через нездатність виразити у спілкуванні повноту почуттів.
Центральним новоутворенням є професійне і особистісне самовизначення ? потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення у житті.
Для старшокласника характерний глибокий самоаналіз, самооцінка всіх якостей і здібностей. Якщо у підлітковому віці самооцінка визначалася зовнішніми показниками досягнень, то в 16 років з'являються власні критерії значущості. Школярі оцінюють себе з позиції своєї внутрішньої шкали цінностей. Старшокласники більше розуміють себе, ніж підлітки. Настрій стає більш стійким і усвідомленим. Самооцінка стає вищою, ніж у підлітковому віці. Зростає самоповага, виникає почуття власної гідності, відбувається стабілізація особистості.
Разом з усвідомленням своєї унікальності приходить почуття самотності. Звідси росте потреба у спілкуванні, потреба зіставити себе з образом типового ровесника. Усвідомлення своєї унікальності передує розумінню глибокого зв'язку з іншими людьми.
Старшокласник, пізнаючи навколишній світ, повертається до себе, здійснює пошук відповіді на складні питання життя: «Для чого я живу? У чому сенс життя?». У пошуках сенсу життя виробляється світогляд (система зрозумілих і стійких переконань), розширюється система цінностей, формується моральний стрижень. Юнацька моральна свідомість містить внутрішні протиріччя. Юнацький максималізм, категоричність оцінок вживаються з демонстративним скепсисом. Основна спрямованість особистості ? зосередження в майбутнє.
Складаються основи наукового і громадянського світогляду, формуються потреби в трудовій діяльності. У старшокласника виникають важливі особистісні якості: усвідомленість, самостійність, незалежність. Він ставить і активно вирішує найбільш складні життєві проблеми. Рефлексія власного життєвого шляху, прагнення до самореалізації призводить до появи нових соціальних потреб: знайти своє місце серед інших, виділитися, бути особливим, відігравати певну роль у суспільстві. Виникає відповідальність не просто за себе, а за себе в спільній справі, за спільну справу і за інших людей. Отже, новоутворенням цього віку є самовизначення себе в людському суспільстві, усвідомлення своїх можливостей і прагнень, свого призначення в житті.
Психологічна криза у старшокласників ? прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною та соціальною зрілістю підлітка.
Отже, з вище зазначеного ми можемо зробити висновок, що навчання у старшокласників передбачає радикальну перебудову змісту і методів навчання, максимальне врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, що дає простір їх власній розумовій і соціальній ініціативі. Розумовий розвиток старшокласника полягає у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності. У навчанні формуються загальні інтелектуальні здібності, понятійне теоретичне мислення, тобто мислення характеризується схильністю до теоретизування, створення абстрактних узагальнень, захоплення філософськими побудовами.
1.2 Тематичний план курсу «Економіка»

Вивчення курсу розраховано тривалістю на один рік - протягом 10 класу
Обсяг курсу
35 академічні години, з них 29 годин - на аудиторне вивчення і 6 години - на самостійне вивчення.
Цілі курсу:
¦ ознайомити учнів з науковими і теоретичними основами економіки загалом та її окремих понять і процесів;
¦ сформувати правильне розуміння суті та змісту економічних термінів, понять, процесів та явищ в економіці;
¦ сформувати у них цілісне уявлення про економіку як окрему науку;
¦ навчити учнів формулювати економічні визначення та робити власні висновки щодо різних економічних понять, процесів та подій;
¦ розвинути в учнів вміння використовувати на практиці здобуті знання.
Виконання поставлених цілей курсу здійснюється на базі навчально програми, основа якої складається з тематичного плану та бази знань до цього плану (тобто переліку основних понять по кожній темі), а також за допомогою інформаційних джерел, перелік яких буде подано в кінці даного підрозділу.
Назва теми
Години
Частина 1.
19
Вступ до економіки
1
Тема 1. Господарювання й економіка
1
Тема 2. Потреби людей - основа економічної діяльності
1
Тема 3. Економічні ресурси
сам. вивчення
Тема 4. Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни
2
Тема 5. Конкуренція
1
Тема 6. Гроші
сам. вивчення
Тема 7. Основні суб'єкти господарювання та економічні системи
1
Тема 8. Домашнє господарство
1
Тема 9. Домашнє господарство у сучасній економіці
Тематичне оцінювання
1
Тема 10. Виробництво
1
Тема 11. Підприємництво
1
Тема 12. Підприємство (фірма)
1
Тема 13. Витрати виробництва
1
Тема 14. Прибуток підприємства
1
Тема 15. Ринкова інфраструктура та ринкові посередники
сам. вивчення
Тема 16. Фінансово-кредитні установи у ринковій економіці
1
Тема 17. Доходи від використання ресурсів у ринковій економіці
1
Тема 18. Менеджмент
1
Тема 19. Маркетинг
1
Тематичне(підсумкове) оцінювання
1
Частина 2.
16
Тема 20. Економічний потенціал суспільства
2
Тема 21. Система показників господарювання. Національне багатство
1
Тема 22. Роль держави у ринковій економіці
1
Тема 23. Фінансово-бюджетна система країни
1
Тема 24. Податки і доходи держави
1
Тема 25. Соціальна політика держави
1
Тема 26. Грошово-кредитна політика держави
1
Тема 27. Правові засади ринкової економіки
сам. вивчення
Тематичне оцінювання
1
Тема 28. Міжнародні економічні відносини і світове господарство
1
Тема 29. Міжнародна торгівля
1
Тема 30. Міжнародна валютна система
1
Тема 31. Міжнародна економічна інтеграція
1
Тема 32. Економічні моделі у сучасному світі
1
Тема 33. Сучасні моделі ринкової економіки
сам. вивчення
Тема 34. Перехідна економіка в Україні
1
Тема 35. Україна у світовій економіці
сам. вивчення
Тематичне(підсумкове) оцінювання
1
Психологічні особливості старшокласника
Критерії
Зміст, прояв
Провідний вид діяльності
Навчально-професійна діяльність. В основі прагнення до дружби лежить потреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності, громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби.
Новоутворення
Професійне і особистісне самовизначення ? потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення у житті. Складаються основи наукового і громадянського світогляду, формується потреба у трудовій діяльності
Психологічна криза
У старшокласників ? прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною та соціальною зрілістю підлітка. Основне протиріччя - оцінка своїх можливостей і здібностей та відсутність засобів реалізації цих здібностей.
Соціальна ситуація розвитку
Юність - період стабілізації особистості. У зв'язку з ускладненням самосвідомості ускладнюється ставлення до себе та до інших; загострюється потреба юнацтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; з'являються дорослі ролі і обов'язки: старшокласники отримують паспорт, несуть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право вступити до шлюбу. Старшокласники визначаються з громадянською позицією, зумовленою появою нової соціальної ситуації «Я і суспільство».
Модель засвоєння бази знань(МЗБЗ)
Рівень засвоєння
Елементи бази знань
засоби контролю
Початковий-понятійний
(низький)
Знати основні терміни та поняття:
«домашнє господарство», «Сім'я», «Чинники добробуту сім'ї», «Сімейний бюджет», «Доходи», «Видатки», «Пенсії», «Стипендії», «Соціальна допомога», «Податки», «Виручка від реалізації».
Виявляти характерні риси та ознаки домогосподарств
Опитування, тести 1 та ІІ рівня, бесіди, які будуть передбачати володіння даними термінами
Репродуктивний
(середній)
Вміти визначити роль та місце домогосподарств у формуванні економічних суб'єктів. Знати як оцінити роль домогосподарств в економічному житті країни, та аргументувати свою думку. Вміти дати визначення економічних функцій домогосподарств. Уміти визначати, які чинники впливають на добробут сім'ї
Опитування, тестування, самостійна робота. тести 1 та ІІ рівня поточного та підсумкового контролю
Алгоритмічно-дійовий (достатній)
Уміти застосувати знання з даної теми «мистецтво витрачати гроші»
Знати як розрахувати бюджет сім'ї.
Вміти довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку.
Вміти робити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків
Знати відповідь на такі питання: Основні риси домогосподарств та їх функції. Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб. Важливість формування бюджету Витратна та дохідна частини бюджету.
Вправи, задачі, ситуації, дискусії науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру.
індивідуальні завдання, тести
2-го і 3-го рівнів,
Творчий (високий)

Вміти класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту
Вміти обґрунтувати:рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу
Уміти розв'язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах)
тести 4-го рівня
дискусія, аналіз ситуації, задачі, науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру, реферати
Рівні засвоєння
Елементів
бази знань
Кількість балів
Завдання для вивчення теми
«Домашнє господарство як ланка економіки» та «Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність»
Понятійний (низький)
1-3
Дати визначення термінам та поняттям:
«домашнє господарство», «Сім'я», «Сімейний бюджет»,
«Доходи», «Видатки», «Податки», «Виручка від реалізації»
Репродукти-
вний
(середній)
4-6
Доповнити речення:
1). В узагальненому вигляді домогосподарство виконує подвійну роль в сучасній економіці. З одного боку, воно є активним суб'єктом (…), а з іншого - (…) в економічному кругообігу ресурсів, товарів /послуг, доходів.
Назвати чинники добробуту сім'ї? Як впливає пенсія на доходи домогосподарств?
Алгоритмічно-дійовий (достатній)
7-9
Розрахувати: бюджет власної сім'ї
Довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку
Зробити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків
За рахунок яких факторів формуються доходи домогосподарств? Та що впливає на витрати?
Творчий (високий)
10-12
Класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту
Обґрунтувати: рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу
Вибрати і обґрунтувати вибір: найбільш раціонального і прибуткового планування бюджету
Розв'язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах).
Вкажіть у якій формі домогосподарства сплачують податки? Охарактеризуйте взаємозвязок держави і домогосподарств в економічному кругообігу?
Як на вашу думку, чому держава законодавчо сприяє зміцненню домогосподарств і підвищення їх добробуту?
1.3 Актуальність теми: «Домашнє господарство» та цілі її вивчення

Домогосподарства це один із трьох основних суб'єктів економічної діяльності поряд із підприємствами та державою. Поняття «домогосподарство» охоплює господарство сім'ї, це господарство і великих родин, що об'єднують кілька поколінь, які проживають разом, володіють економічними ресурсами, і окремої людини, що має певну власність і здійснює господарську діяльність.
Споконвіків, вважалось, що сім'я - це перший вид людського спілкування, вона є первинною ланкою з якої виникає держава й суспільство.
Родина та сім'я в сучасному світі продовжують бути найважливішими для суспільства та суспільного розвитку країни, в цілому. Сім'я впливає на відносини в суспільстві, на характер усіх соціально-економічних процесів. Домогосподарство - це та ланка де першочергово формується заощадження та споживаються товари та послуги. Тобто, від настроїв, прагнень кожної конкретної людини і всіх домашніх господарств країни залежать такі економічні показники, як сукупний попит і сукупна пропозиція, грошовий обіг й перебіг інвестиційних процесів.
Соціально-економічний статус сім'ї - це інтегральний показник, який відображає в сімейних відносинах особливості соціально-політичного устрою держави, її правові основи, рівень розвитку економіки, культури та суспільної самосвідомості.
В узагальненому вигляді домогосподарство виконує подвійну роль в сучасній економіці. З одного боку, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.