На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Ггєнчна характеристика окремих районв морського узбережжя Одеської затоки, як використовуються з рекреацйною та лкувально-оздоровчою метою. Оцнка стану здоров'я дтей на початку та наприкнц оздоровлення в умовах морського клматичного курорту.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 09.03.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ І МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ»

Ганикіна Сніжана Олександрівна
УДК: 613.11:612.6+614.87
Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
14.02.01 - Гігієна та професійна патологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України
Науковій керівник:
доктор медичних наук, професор Надворний Микола Миколайович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, чл.-кор. АПН України, професор Берзінь Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри гігієни дітей та підлітків
доктор медичних наук, Бердник Ольга Володимирівна, ДУ “Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України”, завідувач лабораторії популяційного здоров'я
Захист відбудеться “ 19 червня 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України” за адресою: 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва” АМН України за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50.
Автореферат розісланий “ 17 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради .Ю. Селезньов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. В сучасних умовах відбувається прогресуюче погіршення стану здоров'я дитячого населення України. Тому питання первинної профілактики мають суттєве медичне та соціальне значення. Відомо, що в сучасних умовах переважна кількість порушень здоров'я пояснюється переважно способом життя, який притаманний тому чи іншому індивідууму. Втім, в сучасних умовах зростає і значущість екологічного фактора, що може зумовлювати до 30% всіх випадків у структурі загальної захворюваності.

Україна багата на рекреаційні ресурси, відповідно оцінка умов оздоровлення населення у різних регіонах країни має значну актуальність. Серед медичних технологій профілактичної спрямованості одне з провідних місць належить оздоровленню в умовах кліматичних курортів. Сучасні алгоритми оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах літніх оздоровчих таборів засновані переважно на використовуванні динаміки показників функціональних проб, направлених на вивчення функцій кардіореспіраторної системи, і у меншій мірі - на оцінці фізичної підготовленості. При цьому в оцінці ефективності оздоровчих програм набагато менше уваги надається показникам реактивності.

Вітчизняні учені (Григор'єва Л.Г., 1976, 1983; Корчак Г.І. 1990; Лукьянова О.М., 2002; Сердюк А.М. 2000, 2004; Полька Н.С. 2004; Тімошенко Л.В. 2001, 2003; Лобода М.В. 2004; Антіпкин Ю.Г. 2001; Апанасенко Г.Л. 1996, 1999; Берзінь В.І. 1986, 1991; Бабов К.Д., Зубаренко О.В., 2004) розробили методологічну основу для застосування різних методів оцінки реактивності (імунологічних, клініко-фізіологічних, санітарно-мікробіологічних) в практиці скринінгу здоров'я. Одним з його прикладних завдань є оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичних курортів. Поряд з цим великий внесок в оцінку впливу природних чинників, зокрема кліматичних, та їх використання для оздоровлення зроблено київською школою гігієністів (Бардов В.Г. 1983, 1999; Нікберг І.І. 1996 та ін.).

Дослідження Надворного М.М. (1983, 1992, 2004) дозволили визначити діапазон прийнятного рекреаційного навантаження на морські пляжі, що дозволяє планувати оздоровчі програми з урахуванням можливої негативної дії на морське середовище. З другого боку, недостатньо вивчене питання про характер впливу рекреаційних чинників в умовах морського курорту на стан здоров'я відпочиваючих, і, особливо, дітей і підлітків. У зв'язку з цим розробка ефективних алгоритмів моніторингу здоров'я дітей, що перебувають на оздоровленні, придатних як для скринінгових, так і для поглиблених досліджень, залишається актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами:

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до програми науково-практичної роботи кафедри загальної гігієни ОДМУ на тему «Гігієнічна оцінка стану здоров'я населення в сучасних соціально-екологічних умовах Одеської області» (шифр держреєстрації 0138U256732) в 2004-2006 рр.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження була гігієнічна оцінка умов оздоровлення дітей на морському узбережжі і розробка схеми комплексної оцінки ефективності оздоровлення.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- Дати гігієнічну характеристику окремим районам морського узбережжя Одеської затоки, які використовуються з рекреаційною та лікувально-оздоровчою метою
- Оцінити стан здоров'я дітей на початку та наприкінці оздоровлення в умовах морського кліматичного курорту
- Визначити ефективність оздоровлення дітей в умовах морського узбережжя
- Розробити схему комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків
Предмет дослідження - навколишнє середовище, здоров'я дітей
Об'єкт дослідження: вплив на здоров'я дітей комплексу чинників морського узбережжя.
Методи дослідження: санітарно-мікробіологічні, клініко-фізіологічні, біохімічні, клініко-імунологічні, метод анкетування, метод лазерно-кореляційної спектрометрії, антропометричний метод, фізіометричний метод, статистичні методи
Наукова новизна одержаних результатів.
Вперше:
1. Виявлені закономірності реакції організму дитини на оздоровчі чинники в залежності від вихідного стану здоров'я
2. Проведена гігієнічна оцінка оздоровчих ефектів в умовах відпочинку на морському кліматичному курорті
3. Вивчені особливості зміни клініко-фізіологічних і мікробіологічних критеріїв реактивності організму дітей в умовах оздоровлення.
4. Визначена інформативність різних методів оцінки ефективності оздоровлення дітей.
5. Обґрунтувано необхідність застосування методу ЛКС-метрії для скринінгу здоров'я дітей, що відпочивають у літніх оздоровчих таборах
6. Розроблено схему контролю за станом здоров'я та комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах кліматичного курорту.
Науковий пріоритет за визначеними напрямками закріплено у 2 патентах на винахід.
Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно виконала аналітичний огляд сучасних джерел інформації з проблеми гігієнічної оцінки ефективності оздоровлення дітей в умовах морського кліматичного курорту. Дисертант брала участь у відборі проб морської води і пляжного матеріалу, самостійно проводила антропометричні і фізіометричні визначення, клініко-фізіологічні дослідження, в т.ч. дослідження артеріального тиску, варіабельності серцевого ритму (ВСР), лазерно-кореляційної спектрометрії ротоглоткових змивів, бактерицидності шкірних покровів, якісного складу мікробіоценозів шкіри та рото-глоткових змивів. Санітарно-бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження виконані на базі централізованої лабораторії Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби при участі дисертанта. Аналіз одержаних даних, їх інтерпретація, формулювання висновків та практичних рекомендацій виконано здобувачем особисто.
Практичне значення роботи полягає в розробці схеми комплексної оцінки здоров'я дітей і ефективності їх оздоровлення в умовах морського курорту. В роботі дана гігієнічна характеристика сучасного стану рекреаційних ресурсів окремих районів Одеської затоки та їх придатності для лікувально-оздоровчих потреб. Результати дослідження і засновані на них рекомендації впроваджені в практику роботи літніх оздоровчих установ Одеської області (ДОЦ «Молода гвардія», дитячі санаторії «Біла акація», «Зелена гірка», «Хаджибей», «Крайки», «Люстдорф»).
Окремі результати дослідження впроваджені в учбовий процес на кафедрах загальної гігієни і екології людини, гігієни і медичної екології, кафедрі загальної практики і медичній реабілітації, кафедрі спортивної медицини і валеології ОДМУ. За наслідками дисертаційної роботи одержані два патенти на корисну модель “Спосіб оцінки ефективності оздоровлення дітей та підлітків у курортних умовах” (№29487, заявка № 200711245) та “Спосіб оцінки аліментарного статусу дітей” (№29486, заявка № 200711244).
Апробація результатів дисертації проведена на науково-практичних конференціях молодих вчених ОДМУ (Одеса, 2006), конференціях з проблем валеології (Одеса, 2005), конференції «Актуальні проблеми гігієни” (Київ, 2005), засіданнях наукового товариства гігієністів Одеської області (Одеса, 2005, 2006, 2007).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті у регламентованих ВАКом наукових періодичних виданнях, в тому числі 2 - без співавторів, 3 повідомлення в збірках матеріалів і тез наукових конгресів, з'їздів і симпозіумів, одержано два патенти на винахід.
Структура і об'єм дисертації: Дисертація є машинописним рукописом, викладеним на 141 сторінці, складається з введення, аналітичного огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків і списку використаної літератури. Робота включає 16 малюнків, 29 таблиць і список використаних джерел з 171 найменувань, з яких - 47 - закордонних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.

Дослідження проведене в 2004-2007 рр. на узбережжі Одеської затоки. Проведений аналіз еколого-гігієнічної ситуації, що склалася на різних пляжах м. Одеси, які використовуються як організованими (відпочиваючі санаторіїв, будинків та баз відпочинку, оздоровчих центрів), так і неорганізованими рекреантами. З метою оцінки умов перебування відпочиваючих проводився моніторинг якості морської води, пляжного матеріалу, повітряного середовища. Загальна кількість проб морської води склала 1368, пляжного матерілу - 214. Виконано 272 вимірювання мікрокліматичних параметрів (температури, відносної вологості, швидкості руху повітря) у зоні відпочинку. На підставі дослідження якості рекреаційного потенціалу та еколого-гігієнічної безпеки різних ділянок узбережжя Одеської затоки у якості контингенту досліджуваних обрано дітей віком 12-14 років (1992-1994 р.н), які проходили оздоровлення у дитячому оздоровчому центрі “Молода Гвардія”. Загальне число обстежених склало 500 осіб.
Тривалість оздоровлення складала три тижні, оздоровлення проходило на морському курорті у дитячому оздоровчому таборі. Програма оздоровлення не передбачала використовування спеціальних фізіотерапевтичних або медикаментозних засобів. За літній сезон в таборі проходили 4 зміни.
Для оцінки якості рекреаційних ресурсів в зоні розташування пляжу дитячого центру “Молода гвардія” відбиралися проби морської води на відстані 5 м і 50 м від берега, при чому на відстані 50 м крім поверхневих проб відбиралися також проби води з придонного шару. Відібрані проби досліджувалися на вміст ЛПКП, золотистого стафілококу, умовно-патогенної і патогенної мікрофлори. Додатково відбиралися проби пляжного матеріалу в прибійній зоні і на відстані 3 - 5 м від урізу води. Проби води на санітарно-хімічні і мікробіологічні показники, відбиралися відповідно до графіків відбору проб: перед відкриттям сезону - 2 рази на місяць і протягом купального сезону - щотижня Всього було за період дослідження було відібрано 630 проб морської води і 55 проб пляжного матеріалу. Термін доставки проб в лабораторію не перевищував 2 години.
Дослідження стану здоров'я відпочиваючих проводилося в два етапи. На початку заїзду оцінювали загальний стан здоров'я і фізичний розвиток дітей, виконували бактеріологічні тести, оцінювали дисперсійні властивості ротоглоткових змивів методом лазерно-кореляційної спектрометрії, оцінювали показники реактивності організму. Через 21 добу, на момент завершення оздоровчої програми дослідження повторювали. Тривалість катамнестичного контролю склала два роки, контроль стійкості змін в стані здоров'я проводили методом анкетування.
Фізичний розвиток дітей і підлітків оцінювали на підставі визначення антропоскопічних (стан шкірних покровів і слизових оболонок, ступінь жировідкладення, характеристики опорно-рухового апарату (скелет, форма грудної клітки, хребта, ніг і стоп), а також ознак статевого дозрівання (обволосіння під пахвами і на лобку, розвиток молочних залоз у дівчаток; обволосіння під пахвами і на лобку, обволосіння на обличчі, розвиток щитоподібного хряща гортані, мутація голосу у хлопчиків); антропометричних (довжина і маса тіла, окіл грудної клітки) і фізіометричних показників (життєва ємність легенів) з їх подальшою оцінкою за стандартами, розробленими лабораторією гігієни дітей і підлітків ДУ “Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України”.
Для оцінки рівня функціонування серцево-судинної системи використовували індекси функціональних змін (ІФЗ) і показник якості реакції (ПЯР), які розраховували за загальноприйнятою методикою. З метою оцінки стану регуляторних систем організму і діяльності серцево-судинної системи оцінювали варібельність серцевого ритму (ВСР). Показники ВСР обчислювали за допомогою стандартних функцій комп'ютерного діагностичного комплексу CardioLab 2000. Запис ритмограми проводили вранці в проміжку від 9 до 12 годин в комфортних умовах. Під час дослідження випробовуваний знаходився в лежачому положенні в стані неспання і релаксації.

Додатково функціональний стан серцево-судинної системи оцінювали за допомогою дозованого фізичного навантаження (проба Мартіне-Кушелєвського). Функціональний стан дихальної системи оцінювали за допомогою проби із затримкою дихання на вдиху (Штанге). Фізичну витривалість дітей оцінювали за допомогою показників м'язової сили і м'язової витривалості. Для оцінки іммунореактивності проводили дослідження мікробіоценозів шкіри і ротоглотки, визначали бактерицидну активність шкірних покровів.

Відбір і підготовку проб ротоглоткових змивів проводили згідно загальноприйнятої методики. Лазерно-кореляційну спектрометрію (ЛКС) проводили за допомогою спектрометру ЛКС-03-"ИНТОКС".

Початковий аліментарний статус дітей-рекреантів оцінювали в день заїзду під час первинного медичного огляду. Оцінці підлягали антропометричні показники з розрахунком значень індексу маси тіла - ІМТ=вага (кг)/ зріст2 (м). Набуті значення порівнювали з нормативами за центильними шкалами. Додатково проводили оцінку компонентів складу тіла за допомогою каліперметричного методу за Durnin-Womersley (1976).

Фактичне харчування дітей, що пройшли курс оздоровлення у літньому дитячому таборі оцінювали методом меню-розкладок, як основне джерело інформації використовували тижневі меню і накопичувальні відомості харчоблока ДОЦ «Молода гвардія».

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою методу кореляційного аналізу. Гіпотези про характер розподілу і рівність генеральних дисперсій перевіряли за допомогою стандартних макросів, розроблених Лапач С.Н. і співавт. (2004). При нормальному розподілі у вибірці однотипових ознак і при рівності генеральних дисперсій у вибірках для їх порівняння використовували критерій Ст'юдента. Відмінності вважалися достовірними при р<0,05. Кореляційний аналіз для кількісних величин, розподілених за законом нормального розподілу проводився за методом Пірсона (r), а для рангових величин за методом рангової кореляції Спірмена (rs). При оцінці взаємозв'язку між перемінними шкали найменувань розраховували коефіцієнт асоціації Пірсона (rA), а для вимірювання кореляції між дихотомічними ознаками (x та y) у двох спряжених серіях випробувань використовували коефіцієнт кореляції знаків Rxy.

Результати дослідження і їх обговорення.

Для визначення ділянок прибережної смуги Одеської затоки з оптимальними еколого-гігієнічними характеристиками нами проводилося дослідження якості морської води на пляжах “Золотий берег” (16 станція Великого Фонтану), пляжу розважального комплексу на 13-й станції Великого Фонтану, пляжу дитячого санаторію “Зелена гірка” (дача Ковалевського), пляжів Чорноморка та Лузановка та пляжу дитячого оздоровчого центру “Молода гвардія”.

Показник БСК5 в районі пляжу 13-ї станції Великого Фонтану коливався у межах 0,3-3,97 мг О2/л, в районі пляжів дачи Ковалевського та Чорноморки в межах 1,11-2,83 мг О2/л, а на пляжі ДОЦ “Молода гвардія” від 0,3 до 2,2 мг О2/л.

Значною амплітудою коливань значень характеризувалися також показники ЗМО та ЛПКП, при чому рівні мікробного обсіменіння були найбільш високими в акваторії пляжів, близько розташованих до місць скидання міських каналізаційних стоків (пляжі 16-ої станції Великого Фонтану - ЗМО: 160095 КУО/мл, ЛПКП - 150095; дачи Ковалевського: ЗМО - 120095 КУО/мл, ЛПКП - 150095 та Чорноморки: ЗМО - 49095 КУО/мл, ЛПКП - 110095). При цьому навіть на відстані 3-3,5 км від місця скидання стічних вод спостерігалося суттєве погіршення еколого-гігієнічної ситуації та рекреаційної якості прибережної смуги моря. Найбільш високі рівні забруднення морської води СПАР (0,70,08 мг/л) були характерні для прибережної смуги дачи Ковалевського, тобто у безпосередній близькості до розташування випуску СБО “Південна”.

Водночас, результати проведених досліджень показують доцільність розширення використання з рекреаційною метою північних ділянок прибережної смуги Одеської затоки, які відрізняються меншим рівнем забруднення та розташовані на більшій відстані від потенційних джерел надходження в морське середовище основних полютантів. У зв'язку з цим нами було обрано для подальшого поглибленого дослідження один з найбільших об'єктів рекреаційно-оздоровчого призначення - дитячий оздоровчий центр “Молода гвардія”.

Пляж ДОЦ «Молода гвардія» є продовженням пляжу курорту Лузанівка, розташованого в північній частині Одеської затоки. Ширина пляжної смуги понад 50 метрів, пляжний матеріал - кварцевий пісок, розміри дрібної фракції - 0,1-0,3 мм, великої фракції - не більше 15%. Курортний сезон продовжується з середини травня до середини вересня. Середня денна температура повітря влітку 24-28 єС, а температура води 19-23 єС. За трирічний період спостереження санітарно-мікробіологічні характеристики морської води і пляжного матеріалу залишалися на рівні безпечних значень (табл. 1), що свідчить про відсутність значущих джерел забруднення морської акваторії і прибережної смуги.

За період спостереження випадків перевищення допустимих величин основних показників якості навколишнього середовища в місцях рекреаційного водокористування в акваторії пляжу ДОЦ “Молода гвардія” знайдено не було (БСК5 - 1,90,2 мг О2/л, СПАР - 0,50,06, нафтопродукти - 0,20,03 мг/л).
Таблиця 1
Санітарно-гігієнічні показники умов оздоровлення на пляжі ДОЦ «Молода гвардія» (2004-2006 рр.)
Параметр, що вивчається
Середні значення
Червень
Липень
Температура повітря, єС
25,3±0,3
26,7±0,3
Температура морської води, єС
19,6±1,2
19,7±0,9
Морська вода (зона купання)
БСК5 мг О2
1,9±0,2
2,0±0,2
ЗМО, КУО/см3
470±92
460±88
ЛПКП
915±36
1100±67
Пляжний матеріал
ЗМО, КУО/г
1475±128
1515±111
Колі-титр, мл
0,20,01
0,18±0,01
На початок оздоровлення більшість відпочиваючих належала до другої групи здоров'я (86,0%). Середній вік відпочиваючих склав 13,1±0,5 років. Серед обстежених переважали дівчата (66,8%). При оцінці фізичного розвитку встановлено, що значна частка дітей, прибулих на оздоровлення до ДОЦ “Молода гвардія” були розвинені дисгармонійно. Так, дисгармонійний фізичний розвиток був встановлений у 191 дівчинки (57,2 %) і у 68 хлопчиків (41,0%). При цьому основними причинами дисгармонійності фізичного розвитку були надмірна вага і непропорційний розвиток грудної клітки.
При аналізі результатів візуального огляду встановлено, що у окремих дітей визначалися виражені зміни постави, ознаки плоскостопості. Велику кількість дітей мала слабкий та/або нерівномірний розвиток мускулатури. Серед прибулих на відпочинок дітей 1990-1992 рр. випадків неправильного пубертату виявлено не було, показники статевого розвитку знаходилися в нормативних межах.
На момент початку оздоровчої програми незалежно від ступеня екологічної безпеки регіону постійного мешкання у значної частини дітей були ознаки аліментарного дефіциту, зокрема зниження індексу маси тіла на 15-20%. Серед дівчаток число осіб з оптимальними значеннями показників аліментарного статусу було дещо вищі, ніж серед хлопчиків. У них в 22,4-32,8% випадків мали місце явища відхилення від норми у вигляді надмірного жировідкладення при слабкому розвитку м'язів.
Аналіз накопичувальних відомостей і тижневих меню харчоблока ДОЦ “Молода гвардія” показав, що впродовж всієї оздоровчої зміни діти одержували достатню кількість есенціальних нутрієнтів, за винятком кальцію, споживання якого було нижчим за рекомендований рівень (78921,4 мг/добу). Крім того, співвідношення нутрієнтів в раціоні харчування не відповідало існуючим гігієнічним нормативам. Так, співвідношення між білками, жирами і вуглеводами склало 1:0,9:4,3 при належному 1:0,8:4, в раціоні містилася достатньо велика кількість рафінованих вуглеводів (до 24%). Нефізіологічним було і співвідношення між вмістом в добовому раціоні солей кальцію, магнію і фосфору - 1: 0,5:1,8, при нормі 1:0,5:1,0-1,5. Вміст решти нутрієнтів відповідав віковому нормативу.
При оцінці індекс функціональних змін у дітей, що прибули на відпочинок було встановлено, що значення індексу функціональних змін у дітей варіювало у межах (2,40,3) - (2,60,3). Наявні відмінності між віковими групами можуть пояснюватися різницею за показником артеріального тиску, а також наявністю дітей з надмірною масою тіла. Серед дітей на момент заїзду було значним (13,0%) число осіб з напругою механізмів адаптації.
З метою оцінки стану регуляторних систем організму і діяльності серцево-судинної системи була проведена оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР) дітей, що перебували на відпочинку (табл. 2).
Таблиця 2
Показники варіабельності серцевого ритму дітей протягом оздоровчої програми (M±m) - 2004-2006 рр. дослідження
Показники
Стать
Хлопці
(n=166)
Дівчата
(n=334)
До оздоровлення
Після оздоровлення
До оздоровлення
Після оздоровлення
SdNN, мс
168,4±3,1
146,33,0
163,4±3,5
142,53,5
RMSDD, мс
64,9±3,1
64,22,8
63,4±2,9
63,53,0
HVRTi
2,7±0,1
2,70,1
2,7±0,1
2,70,1
LF, мс2
677,4±52,4
671,249,2
699,5±32,4
668,140,2
HF, мс2
379,4±38,4
380,238,2
367,9±40,2
367,136,2
LF/HF
1,7±0,1
1,80,1
1,7±0,1
1,80,1
Як видно з наведеної таблиці, суттєвих відмінностей за показниками ВСР серед дітей різної статі, які прибули на оздоровлення до дитячого оздоровчого центру “Молода гвардія” не було. На нашу думку, переважання парасимпатичної регуляції, що виявляється нижчими значеннями HF у частини дітей, що прибули на відпочинок на морське узбережжя Одеської затоки, може бути пов'язано з нерівномірністю дозрівання регуляторних механізмів в пубертатному віці і впливом несприятливої екологічної ситуації.
При оцінці рівня бактеріального забруднення шкіри у дітей, що поступили на оздоровлення в ДОЦ “Молода гвардія” встановлено, що цей показник варіював в діапазоні 7-120 КУО/мл інокулята, в окремих випадках кількість колоній не піддавалася підрахунку (табл. 3).
Таблиця 3
Мікробний пейзаж шкіри підлітків до проходження курсу оздоровлення
Шар шкіри
Показник
Значення
поверхневий
ЗМО, КУО/мл
96,3±7,3
Гр+ коки, КУО/мл
0,62±0,08
Гр- коки, КУО/мл
0,15±0,02
Гр+ палички, КУО/мл
0,23±0,03
глибокий
ЗМО, КУО/мл
65,8±6,1
Гр+ коки, КУО/мл
0,62±0,08
Гр- коки, КУО/мл
0,16±0,02
Гр+ палички, КУО/мл
0,24±0,07
У складі мікрофлори переважали грампозитивні коки, у частини обстежених у складі мікробіоценозів біла присутня транзиторна мікрофлора. Найчастіше у обстежених на початку відпочинку з шкіри висівались Klebsіella pneumonіae і St. aureus. Дріжджоподібні мікроорганізми шкіри були представлені в основному умовно патогенними Candida spp., Malassezia spp., Rhodotorula rubra, Cryptococcus spp. У 40% обстежених були виявлені ознаки порушень нормального складу мікробіоценозів шкіри.
При оцінці бактерицидної активності шкіри за Н.М. Клемпарською, нами встановлено, що індекс бактерицидності шкірних покровів (ІБШП) у дітей, що прибули на оздоровлення на морське узбережжя Одеської затоки коливався у межах 52-93 одиниць, складаючи в середньому 80,31,2 од.
При цьому найменші значення індексу були притаманні дітям з найбільш високими рівнями мікробного обсіменіння поверхневих та глибоких шарів шкірних пок и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.