На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сабақ, оқытуды ұйымдастырудың түр ретнде. Сабақты құрылымы мен типне жаңаша көқарас. Интерактивтк оқыту. Интерактивтк оқыту технологиясы. Интерактивтк оқыту концепци

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 18.12.2007. Сдан: 2007. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ
«ЖІБЕК ЖОЛЫ» МЕКТЕП-ЛИЦЕІ
Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы
Та?ырыбы::
«П?НДІ О?ЫТУДА ЖА?А ПЕДАГОГИКАЛЫ?, А?ПАРАТТЫ?-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ? М?МКІНДІКТЕРІН ?ОЛДАНУ ФОРМАЛАРЫ »
Дайында?ан: информатика пініні? м??алімі
ЖА?АЕВ. М.
Шу ?аласы - 2007
ЖОСПАР:
1. Саба?, о?ытуды ?йымдастыруды? т?рі ретінде 3
2. Саба?ты ??рылымы мен типіне жа?аша к??арас. 3
3. Интерактивтік о?ыту 4
4. Интерактивтік о?ыту технологиясы 5
5. Интерактивтік о?ыту концепциясы мен технологиясы 8
6. ?орытынды 10
7. ?дебиеттер 11
Саба? - о?ытуды ?йымдастыруды? бір формасы.
О?ыту формасы адамзат ?о?амыны? дамуымен бірге ?алыптасты. О?ыту процесіні? е? ертеде ?алыптас?ан т?рі жеке о?ыту болды. Келесі кезе? жеке-топты? о?ыту ?діс болды. ХVІІ ?асырды? басына ?арай б?л о?ыту формалары ?о?ам ?ажеттілігін ?тей алмай ?алды. Осы кезе?нен бастап ал?аш?ы топты? о?ыту ?діс ?олданылып, ол ?азіргі кездегі сыныпты?-саба? ж?йесіні? негізі болды. Сыныпты?-саба?ты? ж?йені? авторы ретінде Я. А. Каменскийді атайды.
О?ытуды ?йымдастыруды? б?л т?ріні? сипаттамалары мынандай:
- о?уды? негізгі бірлігі саба?;
- о?ушылар жастары бойынша сыныптар?а б?лінеді;
- мектептегі о?ыту кезе?і;
- саба??а ?атысу б?ріне міндетті;
- саба? кестесі, ?зіліс, каникул кезе?дері жыл бойын ?амтиды;
- сыныпта?ы барлы? о?ушыларды? ж?мыстары бір та?ырып ж?не б?ріне орта? бір жоспар бойынша ж?зеге асырылады;
- о?ыту барысын м??алім бас?арады.
Саба?ты? ??рылымы мен типтерге б?луді? ?азіргі заман?ы ?лгісі.

Саба? - м?алімні? шы?армашылы?ы. Тіпті біры??ай технлологияны ?олданатын, бір та?ырып?а арнал?ан саба? ?р ?стазда т?рліще болып шы?ады. Кез-келген саба?ты? аны? ма?саты болу керек. Сонды?тан ?азіргі заман?ы дидактикада саба? типтерін былай класификациялайды.
- жа?а саба? ?ту;
- да?ды мен біліктілігін ?алыптастыру ж?не дамыту;
- білімін, біліктілігін, да?дысын бекіту мен пайдалану;
- о?ыту ж?не білімді ж?йелеу;
- білімін, біліктілігін, да?дысын ба?ылау ж?не коррекциялау;
- кіріктірілген саба?.
М??алім алдымен саба?та не істейтінін жоспарлайды, содан со? калай ж?не ?андай ?діспен ж?зеге асыратынын аны?тайды. Саба?ты? ??рылымы ма?сат пен мазм?н ар?ылы аны?талады, кездейсо? та?далуы м?мкін емес.
Интерактивтік о?ыту.

Педагогикада о?ытуды? бірнеше моделін атап к?рсетуге болады:
1) пассивті - о?ушы о?ытуды? «бъектісі» ролін ат?арады (ты?дау ж?не к?ру)
2) активті /белсенді/ о?ушы о?ытуды? «субектісі» болып шы?ады (?зіндік ж?мыс, шы?армашылы? ж?мыс, лабораториялы?-практикалы? ж?мыс)
3) интерактивті - inter (?зара), akt(?рекеттесу). О?ыту процесі барлы? о?ушыларды? т?ра?ты белсенді ?зара ?арым-?атынасы ар?ылы ж?зеге асырылады. О?ушы мен м??алім о?ытуды? те? ???ылы субъектісі болып табылады.
Интерактивті о?ыту моделін пайдалану - ?мірлік ситуацияларды моделдуді, ролдік ойындарды ?олдануды, м?селені бірлесіп шешуді ?арастырады. О?у процесіні? ?андайда бір ?атысушысын немесе идеяны /я?ни, жа?сы о?итындар?а ?ана назар аудару сия?ты/ ерекшелеуді шектейді. Б?л моделге адамгершілікпен, демократиялы? жолмен келуді ?йретеді.
Интерактивтік о?ыту технологиясы - б?л коллективтік, ?зін-?зі толы?тыратын, барлы? ?атысушыларды? ?зара ?рекетіне негізделген, о?у процесіне о?ушыны? ?атыспай ?алуы м?мкін болмайтын о?ыту процесін ?йымдастыру.
Интерактивтік о?ыту технологиясы.

1) Ж?птасып ж?мыс істеу.
2) Ротациялы? (ауыспалы) ?штік.
3) Карусель - Айналма?.
4) Ша?ын топтармен ж?мыс.
5) Аквариум.
6) Ая?талма?ан с?йлем.
7) Миландыру /Мозговой штурм/.
8) Броунды? ?оз?алыс.
9) Есепту а?ашы. /Дерево решений/
10) ?з атынан сот. /Суд от своего имени/
11) Азаматты? ты?дау.
12) Ролдік /іскерлік/ ойын.
13) Сы?ымдау методы. /Метод пресс/
14) ?з позиция?ды ?стан.
15) Дискуссия.
16) Дебаттар.
Интерактивті о?ыту технологиясыны? аса к?п м?лшері белгілі.
?р ?стаз ?з бетінше сыныппен ж?мысты? жа?а формаларын ойлап таба алады. О?ушылар бір-біріне с?ра? ?ойып ж?не о?ан жауап беруді ?йрететін, ж?птасып ж?мыс істеу ?дісін саба?тарда жиі ?олданылады.
Мысалы; о?ушылар?а «Карусель» деп аталатын мынадай ж?мыс т?рі ?атты ?найды; Екі са?ина жаслады. Ішкі ж?не сырт?ы са?иналар. Ішкі са?ина - б?л ?оз?алмай отыр?ан о?ушылар. Сырт?ы са?ина - б?лар ?рбір 30 секунд сайын ауысып т?рады. Осылайша, олар бірнеше минутта бірнеше та?ырыпты айтып шы?ады ж?не ?р?айсысы ?зіні? д?рысты?ына ??гімелесушіні? к?зін жеткізуге тырысады.
Аквариум технологиясыны? м?нісі сонда, бірнеше о?ушы ше?бер ішінде ситуацияны жасырады /разыгрывают/, ал ?ал?андары оларды ба?ылап т?рып ?рекеттеріне талдау жасайды.
Броунды? ?оз?алыста о?ушылар б?кіл сынып ішінде ?оз?ала ж?ріп берілген та?ырыбы бойынша а?парат жинайды.
Есептеу а?ашы - сынып сандары бірдей 3 немесе 4 топ?а б?лінеді. ?р топ ?з с?ра?тарын талдап, а?ашты? ?здеріне тиісті тарма?ына (ватман пара?) жауап жазады, содан со? топтар орындарын ауыстырып, к?ршісіні? а?ашына ?з идеяларын жазады.
«?з позиция?ды ?стан» - деп аталатын интерацияны? да пайдасы бар. ?андай да бір ?й?арым, к?з?арас о?ылады, содан кейін о?ушылар «И?» немесе «Жо?» деген айма??а б?лінген та?та?а (плакат?а) барады. М?мкіндігінше олар ?з позицияларын т?сіндіргені д?рыс.
М??алім мен о?ушыны? интерактивтік шы?армашылы?ы шектелмейді. Оны ?ойыл?ан ма?сат?а д?рыс ба?ыттай білуді? ма?ызы зор. Б?гінгі шы?ып жат?ан методикалы? инновациялар о?ытуды? интерактивтік методымен байланыстырыл?ан.
Интерактивтік о?ыту - б?л, е? алдымен о?ушы мен м??алімні? ?арым-?атынасы тікелей ж?зеге асатын с??баттасып о?ыту болып табылады.
«Интерактивті?» негізгі сипаттамалары ?андай? Инетрактивтік о?ыту - б?л танымды? ?рекетті? арнаулы ?йымдастыру формасы. Ол толы? ай?ындал?ан ж?не ма?сатын алдын-ала болжау?а болатын о?ыту т?рі. Осындай ма?саттарды? бірі о?ушы ?зіні? жетістіктерін, интелектуалды? белсенділігін сезетіндей, о?у барысыны? ?німділігін арттыратын о?ытуды? жина?ы (компортный) шарттарын жасау. Интерактивтік о?ытуды? м?нісі сыныпта?ы барлы? о?ушы таным процесімен ?амтылады, олар ?здеріні? білетін ж?не ойлайтын н?рселері ар?ылы т?сінуге ж?не ?арсы ?сер етуге (рефлектироват) м?мкіндік алады. Таным процесінде, о?у материалын игеруде, о?ушыларды? біріккен ?рекеттері мынаны білдіреді; ?р о?ушы ?зіне т?н ерекше е?бегін сі?іреді, білім, идея, ?рекет ету т?сілдерін алмасу ?здіксіз ж?реді. Сонымен ?атар, б?л процес ?з-ара ?олдау ж?не ?айырмыдылы? атмосферасында ж?реді. Я?ни, жа?а білім алып ?ана ?оймайды, танымды? процесті? ?зін дамытады, оны ?лде?айда жо?ары топтасу мен е?бектесу д?режесіне к?тереді.
Саба?та?ы инетрактивтік ?р и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.