Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Загальн положення нформацйного забезпечення наукових дослджень. Визначення, властивост та види нформацї. Документальн джерела нформацї та їх використання у наукових дослдженнях. Методика роботи над друкованими лтературними джерелами.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 28.01.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ПЛАН

1. Визначення, властивості та види інформації.
2. Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях
3. Методика роботи над друкованими літературними джерелами
1.
1. Визначення, властивості та види інформації

У загальному розумінні під терміном «інформація» розуміють певні відомості, які є зрозумілі і корисні для користувача. Іншими словами, інформація -- це комплекс нових знань щодо явищ і подій дійсності, які отримує споживач (суб'єкт) у процесі своєї діяльності.
В залежності від галузі використання термін «інформація» одержав безліч визначень, зокрема:
- відомості або повідомлення про щось (побутове);
- роз'яснення, виклад;
- оригінальність, новизна;
- комунікація та зв'язок, в процесі якого усувається невизначеність (інформаційна ентропія) (теорія зв'язку, американський вчений Клод Шеннон);
- міра неоднорідності розподілу матерії та енергії у просторі та у часі, міра змін, якими супроводжуються всі процеси, що протікають у світі (український вчений Віктор Михайлович Глушков);
- позначення змісту, отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього і пристосування до нього наших почуттів (американський вчений Норберт Вінер);
- заперечення ентропії, міра хаосу в системі (термодинаміка, французький вчений Леон Бріллюен);
- передача різноманітності (англійській філософ Вільям Росс Ешбі);
- міра складності структур (французький вчений Абраам Моль);
- ймовірність вибору (радянські вчені Аківа та Ісаак Яглон);
- відображена різноманітність (радянський вчений Аркадій Дмитрович Урсул);
- властивості матеріальних об'єктів породжувати та зберігати певний стан, який в різних матеріально-енергетичних формах може передаватись між об'єктами;
- результат інтелектуальної (аналітико-синтетичної чи еврістичної) діяльності певної людини щодо подання відомостей, повідомлень, сигналів, кодів, образів тощо (Цимбалюк Віталій Степанович)[8]
- універсальна субстанція, що пронизує усі сфери людської діяльності, слугує провідником знань та думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, утвердження стереотипів мислення та поведінки (ЮНЕСКО);
- документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі (Закон України «Про інформацію»)[5]
Загальноприйнятого визначення інформації не існує, і воно використовується головним чином на інтуїтивному рівні.
Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність.
Цінність інформації -- визначається ступенем її корисності для кожного окремого користувача.
Достовірність -- відповідність отриманої інформації об'єктивній реальності навколишнього світу.
Актуальність -- це міра відповідності цінності та достовірності інформації поточному часу (певному часовому періоду)
Інші властивості інформації
Суспільна природа -- джерелом інформації є пізнавальна діяльність людей, суспільства.
Мовна природа -- інформація виражається за допомогою мови -- знакової системи будь-якої природи, яка служить засобом спілкування, мислення, висловлювання думки. Мова може бути природною, що використовується у повсякденному житті та служить формою висловлення думок і засобом спілкування між людьми а також штучною, створеною людьми з певною метою (наприклад, мова математичної символіки, інформаційно-пошукова, алгоритмічна та ін. мови.
Дискретність -- одиницями інформації як засобами висловлювання є слова, речення, уривки тексту, а у плані змісту -- поняття, висловлювання, описання фактів, гіпотези, теорії, закони тощо.
Старіння -- головною причиною старіння інформації є не сам час, а поява нової інформації, з надходженням якої попередня інформація виявляється невірною, перестає адекватно передавати явища та закономірності матеріального світу, людського спілкування та мислення).
Розсіювання -- існування у багатьох джерелах.
Незалежність від творців;
Невідривність від мови носія.
Види інформації:
1. За формою подання:
- текстова;
- числова;
- графічна;
- звукова;
2. За призначенням:
- масова;
- спеціальна;
- особиста;
3. За характером виникнення:
- первинна;
- вторинна.
Первинна інформація - набір даних, які отримані при проведенні спеціального наукового дослідження з метою вирішення конкретної проблеми.
Під вторинною інформацією розуміють інформацію, яка заздалегідь зібрана з різноманітних джерел для цілей, що відрізняються від цілей даного дослідження.
2. Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях

Будь-яке наукове дослідження ґрунтується на методах документалістики, тобто дослідженні документів, в яких відображена інформація про стан об'єкта дослідження, його зміну та використання. Таке дослідження дозволяє виявити динаміку зміни об'єкта за окремими періодами, з'ясувати причини та наслідки цієї зміни, проаналізувати фактори, які впливають на стан чи поведінку об'єкта дослідження.
Документом називається матеріальний об'єкт, у якому міститься фіксована інформація для її збереження та подальшого використання у науковій, практичній діяльності та ін.
Класифікацію документів наведено на рис. 1.
Рисунок 1. Види документів
Науковим документом називається носій, у якому тим або іншим способом зафіксовані наукові відомості (дані) чи науково-технічна інформація, у якій повинно обов'язково вказуватися ким, де і коли він був створений.
Друковані документи - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку (книги, журнали, брошури).
За періодичністю випуску друковані видання поділяють на одноразові (книги) і періодичні (журнали, газети).
Класифікацію друкованих джерел інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, подано у таблиці 1.
Таблиця 1. Класифікація друкованих джерел інформації
№ п/п
Вид видання
Характеристика за призначенням
1.
Офіційні
Публікації законодавства, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління
2.
Наукові
Результати наукових, експериментальних та інших досліджень у різних сферах знань
3.
Науково-популярні
Відомості з різних галузей науки і техніки, призначені для ознайомлення непрофесійного загалу читачів
4.
Підручники
Знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему, призначені для педагогічних цілей
5.
Виробничі
Знання з технології, техніки, організації виробництва, менеджменту, маркетингу бухгалтерського обліку і аудиту та інші призначені для використання у практичній діяльності фахівцями певного профілю
6.
Довідкові
Містять коротку наукову і прикладну інформацію для ознайомлення фахівців з певної галузі знань, а також для наукових досліджень і професійної діяльності
7.
Нормативно-виробничі
Правила, норми і нормативи, технологічні вимоги, стандарти, призначені для використання у виробництві, менеджменті, маркетинг та іншій практичній діяльності
8.
Рекламні
Відомості про вироби, послуги, які рекомендуються з метою залучення покупця
9.
Патентно-ліцензійні
Право на використання інтелектуальної власності, трудову діяльність у певній сфері виробництва або бізнесу
10.
Проспекти
Видання рекламного характеру, що стосуються конкретного виду товару машин, устаткування для залучення покупців
11.


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.