На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Қашықтан оқытуды не деп түснемз? Қашықтан оқыту. Қашықтан оқыту артықшылығы.6.Қашықтан оқыту формасын ұйымдастыру проблемаларының негздер.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 18.12.2007. Сдан: 2007. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ
«ЖІБЕК ЖОЛЫ» МЕКТЕП-ЛИЦЕІ
Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы
Та?ырыбы::
«?АШЫ?ТАН О?ЫТУ»
Дайында?ан: информатика пініні? м??алімі
ЖА?АЕВ. М.
Шу ?аласы - 2007
Мазм?ны:

Кіріспе……………………………………...…………………….……..3
?ашы?тан о?ытуды не деп т?сінеміз?.................................………4
?ашы?тан о?ыту ........................……………………………………6
?ашы?тан о?ыту ........................……………………………………7
?ашы?тан о?ыту .............................………………………………...8
?ашы?тан о?ыту арты?шылы?ы .................………………………10
?ашы?тан о?ыту формасын ?йымдастыру проблемаларыны?
негіздері …………………..……………………………………11
?орытынды .……………………………………………………………11
?дебиеттері ...........……………………………………………………..12

Кіріспе:

Стратегиялы? проблемалар ж?ніндегі мамандар ?ашы?тан о?ыту формасын 21 ?асырды? білім беру ж?йесі деп атап ж?р. Б?л к?ні о?ан ?лкен м?н беріліп отыр. Б?рын технологиялар?а ба?ыттал?ан ?о?амды? прогресті? н?тижелеріні? б?гінде а?апаратты? айма?та орталы?тандырылып жат?аны ?ашы?тан о?ытуды? ма?ыздылы?ын арыттырды. Информатика д?уірі басталды. Оны? ?азіргі мезгілдегі даму кезе?ін телекоммуникациялы? деп сипаттау?а болады. Б?л а?парат пен білімні? ?атынас айма?ы. К?сіби білім тез ескіретіндіктен оны т?ра?тыт?рде жетілдіріп отыру керек. ?ашы?тан о?ыту формасы б?гінде, уа?ыт ж?не ке?істік белдеулерінен т?уелсіз, к?пшілікті? ?з бетінше ?здіксіз жалпы білім алу ж?йесін, ?зара а?парат алмасуын ?алыптастырады ж?не ж?зеге асырады. Одан бас?а, ?ашы?тан о?ыту ж?йесі ?леуметтік жа?дайына (о?ушы?а, студентке, азматтар мен ?скерилерге, ж?мыссыздар?а ...) ?арамастан ж?не еліміз бен шет елді? кез-келген ауданында т?рса да адамны? білім ж?не а?парат алу ???ы?ын ?амтамасыз етеді. Ел азаматыны? білім алу ???ы?ын ?амтамасыз етуде ж?не ?о?ам ?ажеттілігін ?теуде, тек осы ж?йе мейлінше тиімді ?рі икемді. Жо?арыда айтыл?ан факторлар?а с?йеніп айт?анда, мамандарды дайындау мен олдарды? жо?ары квалификациялы? де?гейін ?стап т?руда ?ашы?тан о?ыту 21 ?асырда?ы е? ?серлі ж?йе болып табылады.

Зерттелетін проблеманы? м?нісі мынада:

1. ?ашы?тан о?ытуды? нормативтік-???ы?ты? негіздері ?абылданба?ан ж?не жасалма?ан;

2. ?ашы?тан о?ыту терминін кез-келген білім беру формасына (к?ндізгі о?удан бас?а) «тіркей» салу ?деті бар;

3. б?л ??ымны? педагогикалы? мазм?ны ешкімді тол?андырмайды, істі? комерциялы? жа?ы басты орында;

Осы себептен ?ашы?тан о?ыту?а д?л ан?ытама беріп, оны? теориялы? жа?тарын ?рт?рлі де?гейлерден ?арастыру керек.

Со??ы кездері педагогикалы? ?дебиеттерде ?ашы?тан о?туды? педагогикалы? проблемаларына к?п назар аударылып ж?р. ?олданыста?ы ал?аш?ы к?здерді? сипаттауларында ?ылыми к?з?арас (терминологияны пайдалану, оны ашып к?рсету, баст ж?йттерді шы?ару ж?не негіздеу, айтып жеткізуді? ой?а ?онымдылы?ы) бай?алады, біра?, ?р жылдарда?ы авторларды? е?бектерінде кейбір с?ра?тар бойынша айырмашылы?тар бай?алады.

?ашы?тан о?ытуды не деп т?сінеміз?

Т?рлі статияларды салыстыра отырып, ?ашы?тан о?ыту - б?л ?деттегі к?ндіз немесе сырттай о?удан к?п айырмашылы?ы мен арты?шылы?ы бар о?ытуды? жа?а, арнайы формасы. Ол о?ушы мен м??алімні?, о?ушыларды? ?зара ?арым-?атынынасыны? ?згеше формасын, ?згеше о?у ??ралы мен ?дістемені, о?ытуды? ?йымдастыру ?згеше т?рін ?ыснады. Сонымен ?атар оны? ??рамы кез-келген о?ыту формасында, кез-келген о?ыту ж?йесінде бар компоненттерден; о?ытуды? барлы? т?рінде, ?леуметтік ?ажеттілікті ?тейтін ма?саттардан; о?у орныны? т?ріне ?арай ?олданыста?ы программаларды ?амтиытын мазм?ннан; ?дістемелерден, ?йымдастыру формасынан, о?у ??ралдарынан т?рады.

?ашы?тан о?ыту формасыны? со??ы ?ш компоненті ?олданыста?ы технолгиялы? негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникация?а, баспа ??ралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыды?тал?ан компьютерлік телекоммуникация?а) ?арай айры?шалан?ан.

Сырттай о?у мен ?ашы?тан о?уды шатастырмау керек. Оларды? басты айырмашылы?ы сонда, ?ашы?тан о?ытуда ж?йелі, ?рі ?серлі интерактивтік о?ыту ?амтамасыз етіледі. ?ашы?тан о?ытуды о?уды? жа?а бір формасы деп, тиісінше ?ашы?тан білім беруді (о?ыту н?тижесі сия?ты, ж?йені де, процесті? ?зін де) білім беруді? жа?а формасы деп ?арастыру керек. ?рине, оны бас?а о?у ж?йелерені? жетілдірілген т?рі деп ?арау?а болмас. ?ашы?тан о?ыту да к?ндізгі о?ытуда?ыдай мазм?н мен ма?саттар негізінде ??рылады. Біра?, материалды беру т?рі мен м??алім - о?ушы, о?ушыны? ?зара ?атынастары бас?аша болады. ?ашы?тан о?ытуды? дидактикалы? принциптері де (?ылымилы?, ж?йлеік ж?не ж?йелілік, белесенділік принциптері, дамыта о?ыту, к?рнекілік, о?ытуды? дифрененциалды?ы мен жекелей о?ыту принциптері т.с.с) к?ндізгі о?уыда?ыдай. Біра?, Интернетті? а?паратты? ортасыны? ж?не оны? ?ызметіні? м?мкідіктеріне байланысты, ?ашы?тан білім беруді ж?зеге асыру ерекше болады. Осылайша, бір жа?ынан ?ашы?тан о?ытуды жалпы білім беру арасында (?здіксіз білім беру ж?йесінде), оны? кейбір жа?тарыны? ерекшеліктерін ескере отырып ?арастыру керек. Бас?аша жа?ынан, ?ашы?тан о?уды ж?йе ж?не процесс ретінде айыра білу керек. ?ашы?тан о?ыту - процесс. ?ашы?тан о?у - ж?йе.

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обуче-ние следует рассматривать в общей систе-ме образования (непременно в системе непрерывного образования), предполагая при этом преемственность отдельных ее звеньев. С другой, дистанционное обуче-ние необходимо различать как систему и как процесс. Бас?а да о?ыту формалары сия?ты, ?ашы?тан о?ыту да педагогикалы? жобалауды? кезе?дерін, оны? мазм?нды? ж?не педагогикалы? ??рамын (педагогикалы? технология жоспарында?ы ?дістеме, о?ыту формаларын) теориялы? т?р?ыда ма?аналы етуді ?сынады. Б?дан шы?атыны, педагогикалы? жобалау кезе?іні? міндеттері мыналар: электронды? курстар, электронды? о?улы?тар, о?у ??ралдарыны? кешендірін ??растыру, желіде о?ыту процесін ?йымдастыруды? педагогикалы? технологиясын жасау.

?ылыми ж?мыс авторлары ?ашы?тан о?у?а т?н бір?атар сипаттамаларды б?ліп к?рсетеді. ?ашы?тан о?ыту курсы о?ушы ?рекетіні? тияна?ты ж?не д?л жоспарлануын, ?ймыдастырылуын, о?ыту ма?саты мен міндетіні? ай?ын ?ойылуын, о?ушы мен о?ытушыны? арасында?ы интерактивтілікті ?амтамасыз ететін ?ажетті о?у материалдарыны? жеткізілуін, о?ушы мен о?у материалы арасында кері байланыс болуын талап етеді, топты? о?ыту?а жа?адай жасайды. ?серлі кері байланысты? болуы о?ушыны? білмісіздіктен білімділікке ?арай ?оз?алысыны? д?рысты?ы туралы а?парат алып отыру?а м?мкіндік береді. Мотивация да кез-келген ?ашты?атан о?ыту крусыны? ма?ызды бір б?лігі. Оны? к?термелеу ?шін ?рт?рлі ?дістер мен ??ралдарды ?олдану ма?ызды. ?ашы?тан о?ыту курстарын ?йымдастры?анда ?осал?ы компоненттерді (инвариантты) де ?арастыру керек.

?ашы?тан о?ыту ма?саттары.

?ылыми ж?мыс авторлары ?аща?тан о?ытуды? мынандай ма?саттарын б?ліп к?рсетеді:

1. кадарларды к?сіби дайындау ж?не ?айта даярлау;

2. белгілі маманды? бойынша педагогикалы? кадрларды? квалификациясын к?теру;

3. кебйір жеке о?у п?ндерінен о?ушыларды экстерн-емтихан тапсыру?а дайындау;

4. белгілі профил бойынша о?ушыны жо?ары о?у?а т?суге дайындау;

5. мектеп немесе мектептен тыс курс ба?дарламысыны? б?лімін, кейбір жеке п?ндер мен та?ырыптарды тере?дете о?ыту;

6. мектепте кейбір жеке п?ндер бойынша о?ушы біліміндегі, білігіндегі, да?дысында?ы жетіспеушіліктерді жою;

7. т?рлі себептермен мектепке м?лдем немесе белгілі бір уа?ыт аралы?ында келе алмайтын о?ушы?а мектепті? базалы? курсты о?ыту;

8. ?ызы?ушылы?ы бойынша ?осымша білім алу.

?ашы?тан о?ыту т?рлері.

Орындал?ан талданымдар негізінде ?ащы?тан о?ытуды? ке? тара?ан т?рлері мыналар?а негізделген:

1. инетрактивтік теледидар;

2. компьютерлік телекоммуникациялы? желі (айма?ты?, ?аламды?), ?олданыста?ы конфигурацияны? (м?тіндік файлдар, мультмедиялы? технология, видеокконференция, телек?пір, онлайын-саба?...) ?рт?рлі дидактикалы? м?мкіндіктеріне ?арай;

3. Интернет желісі мен компакт-диск бірлігі технологиясы.

Интерактивті теледидар ар?ылы ж?ргізілетін о?ытуды? арты?шылы?ы, онда?ы о?ытушыдан ?рт?рлі ?ашы?ты?та?ы аудиториямен тіклей бейнелік жанасу м?мкіндігінде. Оны&# и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.