На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Доцльнсть мжпредметних зв'язкв на всх етапах навчання географї. Функцї мжпредметних зв'язкв, їх види у змст навчання географї. Мжпредметн звязки з бологєю та ншими предметами природничого циклу та розвязання математичних задач.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 11.05.2009. Сдан: 2009. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЗНАНЬ
ТЕРНОПІЛЬ - 2006
ЗМІСТ
Вступ
1. Поняття про міжпредметні зв'язки:
1.1 Функції міжпредметних зв'язків.
1.2 Види міжпредметних зв'язків в змісті навчання географії.
1.3 Планування і шляхи реалізації міжпредметних зв'язків у вивченні географії.
2. МіжпредметнІ зв'язки в курсі географії:
2.1 З біологією та іншими предметами природничого циклу.
2.2 З математикою.
2.3 З історією та іншими предметами гуманітарного циклу.
Висновки.
Література.
ВСТУП
За останні роки в географічній науці все більшу уваги приділяється таким проблемам, як вивчення взаємодії людини і природи, впливу людини на природу, прогнозуванню на майбутнє наслідків впливу людини на природу. Успішний розвиток таких географічних дисциплін, як кліматологія, гідрологія, ландшафтознавства, географії населення, економічної географії переконливо підтверджує необхідність більш всестороннього вивчення в школі закономірностей природніх процесів.
У зв'язку з наближенням змісту навчального курсу географії до сучасного рівня розвитку географічної науки в дидактиці географії також посилюється увага до встановлення послідовних зв'язків між викладанням географії, фізики, хімії, біології та суспільних і гуманітарних дисциплін. Такі міжпредметні зв'язки доцільні на всіх етапах навчання географії.
1. ПОНЯТТЯ ПРО МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ
1.1 Функції міжпредметних звязків
Міжпредметні зв'язки виконують при вивченні географії ряд функцій. Методологічна функція полягає в тому, що тільки на їх основі можливе формування в учнів сучасних уявлень про природу, її цілісність і розвиток, а також багатогранність і різноманітність суспільства і природи, оскільки між предметні зв'язки сприяють відображенню в навчанні методології сучасного природознавства і суспільствознавства, яке розвивається по лінії інтеграції ідей і методів з позиції системного підходу до пізнання природи і суспільства.
Освітня функція міжпредметних зв'язків полягає в тому, що з їх допомогою вчитель географії формує такі якості знань учнів, як системність, глибина, усвідомленість, гнучкість. Міжпредметні зв'язки виступають як засіб розвитку географічних понять, сприяють засвоєнню зв'язків між ними і загальними природничими і суспільно - гуманітарними понятями.
Розвиваюча функція міжпредметних зв'язків визначається їх роллю в розвитку системного і творчого мислення учнів, у формуванні їх пізнавальної активності, самостійності і інтересу до пізнання природи і суспільства. Міжпредметні зв'язки допомагають перебороти предметну інертність мислення і розширюють кругозір учнів.
Виховна функція між предметних зв'язків виражена в їх сприянні всім напрямкам виховання учнів в навчанні географії. Вчитель географії, спираючись на зв'язки з іншими предметами реалізує комплексгний підхід до виховання
Конструктивна функція міжпредметних зв'язків полягає в тому, що з їх допомогою вчитель географії вдосконалює зміст навчального матеріалу, методи і форми навчання. Реалізація міжпредметних зв'язків вимагає спільного планування вчителями предметів природничого і суспільного циклу комплексних форм навчальної і позакласної роботи, які передбачають знання ними підручників і програм суміжних предметів.
1.2 Види міжпредметних звязків у змісті навчання географії
Сукупність функцій міжпредметних зв'язків реалізується в процесі навчання тоді, коли вчитель географії здійснює все різноманіття їх видів. Розрізняють зв'язки внутрішньоциклові (зв'язок фізичної географії з природничими, а економічної і соціальної - із суспільними науками) і міжциклові (зв'язки географії з математикою, трудовим навчання та ін.). Види міжпредметних зв'язків діляться на на групи, виходячи із основних компонентів процесу навчання (змісту, методів, форм організації): змістово - інформаційні і організаційно - методичні.
Змістово - інформаційні міжпредметні зв'язки діляться за складом наукових знань, відображених в програмах курсів географії на фактичні, понятійні, теоретичні, філософські.
Міжпредметні зв'язки на рівні фактів (фактичні) - це встановлення подібності фактів, використання спільних фактів, які вивчаються в курсах географії, фізики, хімії, біології, історії тощо, і їх всесторонній розгляд з метою узагальнення знань про окремі явища, процеси і об'єкти. Так, при вивченні географії і фізики вчителі можуть використовувати дані про атмосферний тиск.
Понятійні міжпредметні зв'язки - це розширення і поглиблення признаків предметних понять і формування понять, спільних для споріднених предметів (загальнопредметних). До загальнопредметних понять в курсах природничого циклу відносяться поняття теорії будови речовин - тіло, речовина, склад, молекула, будова, властивості, а також загальні поняття - явище, процес, енергія та інші. Ці поняття широко використовуються при вивченні різноманітних природних явищ і процесів. При цьому вони поглиблюються, конкретизуються на географічному матеріалі і набувають узагальненого, загальнонаукового характеру.
Ряд географічних понять відображає такі складні процеси в природі, які неможливо розкрити навіть на першому етапі їх вивчення без застосування фізико - хімічних, біологічних понять. Так, руйнування гірських порід відбувається під дією фізичних, хімічних і біологічних чинників.
Теоретичні міжпредметні зв'язки - це розвиток основних положень загальнонаукових теорій і законів, які вивчаються на уроках по спорідненим предметам, з метою засвоєння учнями цілісної теорії.
1.3 Планування і шляхи реалізації міжпредметних звязків в навчанні географії
Використання міжпредметних зв'язків - одне із найбільш складних методичних завдань вчителя географії. Воно вимагає знань змісту програм і підручників з інших предметів. Реалізація міжпредметних зв'язків у практиці навчання передбачає співробітництво вчителя географії з вчителями фізики, хімії, біології, історії, економіки; відвідування відкритих уроків, спільного планування уроків і т. д.
Вчитель географії з врахуванням загально шкільного плану навчально - методичної роботи розробляє індивідуальний план реалізації міжпредметних зв'язків в курсах географії. Методика творчої роботи вчителя включає ряд етапів:
1. Вивчення опорних тем і підручників інших предметів, читання додаткової наукової, науково - популярної і методичної літератури.
2. Поурочне планування міжпредметних зв'язків з використанням курсових і тематичних планів.
3. Розробка засобів і методичних прийомів реалізації міжпредметних зв'язків на конкретних уроках.
4. Розробка методики підготовки і проведення комплексних форм організації навчання.
5. Розробка прийомів контролю і оцінки результатів здійснення між предметних зв'язків в навчанні.
2. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ
2.1 Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу
З вивчення оболонок Землі починається в географії послідовне формування наукової картини світу. Оболонки нашої планети (літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера) тісно взаємодіють одна з одною, і їхня взаємодія формує найбільший природний комплекс нашої планети - географічну оболонку. В процесі їх розвитку в них відбуваються різноманітні фізичні, хімічні, біологічні явища і процеси, тому якісне засвоєння учнями курсу загальної фізичної географії неможливе без використаня міжпредметних зв'язків з курсами природознавства та біології.
Наприклад, під час вивчення теми «Гідросфера», можна опиратися на знання учнів, отримані при вивченні природознавства у п'ятому класі. Учням відомо про роль води у природі, кругообіг води, властивості води.
Знання, вміння і навички, отримані в курсі біології допоможуть учням краще зрозуміти основні закономірності географічної оболонки.
Мета використання міжпредметних зв'язків з з біологією полягає у прищепленні учням почуття відповідальності за збереження різноманіття рослинного і тваринного світу на нашій планеті, розуміння того, що людина і природа повинні співіснувати в гармонії. Значна увага повинна приділятися екологічному вихованню.
Питання розвитку нашої планети висвітлюється на уроках географії як формування материків і океанічних западин, гірських систем і рівнин. Однак необхідно пам'ятати, що разом із формуванням рельєфу нашої планети формувався рослинний і тваринний світ. У фізичній географії світу та України важливе місце повинно відводитися питанням розповсюдження тварин, їх ролі в природі та житті людини, необхідності охорони і раціонального використання природи. Поняття про різноманітність еволюції рослинності і тваринного світу, його раціональному використанню являються спільними для курсів фізичної географії світу, географії України і біології.
Одним із основних методичних прийомів реалізації міжпредметних зв'язків є використанні пізнавальних завдань, зміст яких передбачає встановлення і засвоєння зв'язків між знаннями і вміннями з різних навчальних предметів і визначається навчально - виховними цілями уроків. Пізнавальні завдання можуть бути представлені репродуктивними і проблемними питаннями міжпредметного змісту, вправами на застосування знань з різних предметів, якісними і кількісними завданнями
Наприклад, репродуктивні питання міжпредметного змісту, які направлені на відтвореня учнями знань з теми «Австралія»:
- Що таке ендемічні види? (біологія).
Ендемічні види - це рослини і тварини, які проживають лише на певній території, і більше ніде не зустрічаються.
- Які ендемічні види тварин живуть в Австралії? (біологія, географія)
Кенгуру, коала, комбат, качкодзьоб, єхидна та ін.
- Чому в Австралії так багато ендемічних видів? (географія).
Австралія після розколу материка Гондвана довгий час була в ізоляції від інших материків, що зумовило своєрідність рослинного і тваринного світу.
При систематичному проведенні даної роботи учні вчаться самі складати питання, які потребують для відповідей знань з інших предметів.
Проблемні питання, які містять видиме або приховане пізнавальне протиріччя, вимагають від учнів більш високого, пошукового або творчого рівня мислительної активності.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.