На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоря обернених матриць та їх знаходження за формулою. Оберненн матриц на основ яких складається написання програми обчислення оберненої матриц до заданої. Побудова матриць та їх характеристика. Приклади проведення розрахункв при обчисленн матриць.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Математика. Добавлен: 06.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


21
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін

Реєстраційний №______ Дата ________________

КУРСОВА РОБОТА
З вищої математики
Тема: Знаходження оберненої матриці за формулою

Рекомендована до захисту“____” ____________ 2007р.
Робота захищена“____” ____________ 2007р.
з оцінкою_______________________
Підписи членів комісії
Виконав студент
ІІ - го курсу
денної форми навчання
Дюркі Андрій Євгенович
Науковий керівник
проф. Поляк С.С.
Ужгород - 2007
ЗМІСТ

Вступ

1.Загальні поняття про матриці

2.Обернена матриця

3.Висновки

4.Список літератури

5.Програмна реалізація

Вступ
Теорія обернених матриць та їх знаходження за формулою на даний момент є актуальною, адже вона використовується в багатьох сферах економіко-математичного програмування сучасного світу.
Матриці використовуються з метою виявлення оптимального способу дій при розв'язанні задач керування системами, зокрема - економічними. Предметом дослідження процесу знаходження обернених матриць за допомогою формули є задачі пошуку оптимальних управлінських рішень, що математично зводяться до задач знаходження умовного рішення функції багатьох змінних.
Оскільки математичні методи не можуть застосовуватися безпосередньо до досліджуваного об'єкта (фірми або організації), необхідною є побудова адекватної цьому об'єкту математичної матриці. Під математичною матрицею об'єкта розуміється деяка штучна система, що спрощено відбиває структуру й основні закономірності розвитку реального об'єкта так, що її вивчення подає інформацію про стан і поведінку самого досліджуваного об'єкта. Простими словами за допомогою матричного методу аналізу існує можливість встановити реальне економічне становище досліджуваного об'єкта, а за допомогою оберненої матриці можна винайти можливість покращення його теперішнього стану.
Метою курсової роботи є вивчення матеріалу по оберненим матрицям на основі якого складається написання програми обчислення оберненої матриці до заданої.
Розкриваючи сутність тематики даного курсового дослідження виникає перелік певних завдань, виконання яких обов'язкове для його реалізації. До них відносяться:
- визначення поняття матриць та обернених матриць;
- висвітлення формули для знаходження обернених матриць;
- відображення прикладів застосування формули до матриць.
Структура курсової роботи складається з двох розділів. У першому розділі розглянуто загальні поняття матриць і можливі дії над ними. У другому розділі розкрито поняття оберненої матриці, знаходження оберненої матриці до даної за допомогою формули. Дану курсову роботу завершено написанням програми на мові Pascal для обчислення оберненої матриці для заданої.
При виконанні курсової роботи були використані навчальні посібники з теорії математичного програмування та періодичні видання економіко-математичного напрямку.
Загальні поняття про матриці

Поняття матриці, є одним із найважливіших понять не лише в алгебрі, а й в усій сучасній математиці. Поняття матриці вперше ввели англійські математики У. Гамільтон , Д. Келі і Дж.Сільвестра в середині XIX ст.Основи теорії матриць створені К.Веєрштрасом і Г.Фробеніусом в другій половині XIX ст. і поч. XX ст.
Основні означення
Прямокутна таблиця чисел aij = 1, 2, .... m; j= 1, 2, ..., n, складена з m рядків та n стовпців і записана у вигляді

називається матрицею.
Коротко матрицю позначають так:
А=( аij ) або Аmxn
де aij -- елементи матриці, причому індекс i в елементі aij означає номер рядка, j-- номер стовпця, на перетині яких стоїть даний елемент.
Рядок чисел аі1 аі2аin називають і-им рядком, а стовпець чисел
а1 j
a2 j
am j -- j-им стовпцем матриці Аm?n.
Добуток числа рядків m на число стовпців n називають розміром матриці і позначають m?n. Якщо хочуть вказати розмір m?n матриці А, то пишуть Аm?n. Матриці позначають прописними літерами латинського алфавіту А, В, С і т.д.
Матриця, в якої число рядків дорівнює числу стовпців, називається квадратною. Кількість рядків (стовпців) квадратної матриці називається її порядком. Матриця, у якої всього один рядок, називається матрицею-рядком, а матриця, у якої всього один стовпець,-- матрицею-стовпцем. Дві матриці Аmn=(aij) та Вmn= (bij) називаються рівними, якщо вони однакових розмірів і мають рівні відповідні елементи: аij = bij. Нульовою називається матриця, у якої всі елементи дорівнюють нулю. Позначається така матриця буквою О.
В квадратних матрицях виділяють головну і побічну діагональ. Квадратна матриця називається діагональною, якщо всі її елементи, крім тих, що знаходяться на головній діагоналі, дорівнюють нулю. Діагональна матриця, у якої кожен елемент головної діагоналі дорівнює одиниці, називається одиничною і позначається буквою Е. Наприклад, одинична матриця третього порядку має вигляд
Будь-якій квадратній матриці
A =
можна поставити у відповідність певне число, яке називається ви-значником (детермінантом) цієї матриці і позначається символом det А. За означенням
а11, а12, ... а1n
det A = = а21, а22, ... а2n
...................
аm1m2, ... аmn
або .
Алгебраїчним доповненням елемента називається число, рівне .
Доповнюючим мінором елемента матриці називається визначник матриці n-1-го порядку, отриманий з матриці викреслюванням i-го рядка і j-го стовпця.

Дії над матрицями

Сумою матриць Аm?n=(aij) та Вm?n=(bij) однакової розмірності називають таку матрицю Сm?n=(сij) тієї ж розмірності, що сij= aij+bi j для всіх і=1,…,m та j=1,…,n. Дія утворення суми матриць називається їх додаванням. Вона є комутативною (А, В [A+B=B+A] ) і асоціативною (A,B,C [(A+B)+C]= [А+(В+С)] ).

Нулем є матриця О=(0) (всі елементи цієї матриці є нулями), причому (А [А+О=О+А] ). А існує така матриця ,що А+=+А=О . (Якщо А=(aij), то =(-aij). Матрицю називають протилежною до матриці А і позначають -А ).

Добутком матриці Аm?n =(aij) на число k називають таку матрицю Dm?n = (dij) тієї ж розмірності, що й матриця Аm?n , елементи dij якої дорівнюють dij=kaij для всіх і=1,…,m та j=1,…,n. Дія утворення добутку матриці на число називається множенням матриці на це число. Для позначення добутку матриці на число вживають запис Dm?n =kАm?n . Множення матриці на число має такі властивості :

1. ( k,s, А (ks)A=k(sA ))

2. ( A,B, k k(A+B)=kA+kB)

3. (k,s, А (k+s)A=kA+sA)

На множину всіх m?n - матриць відносно операцій додавання і множення їх на число можна дивитися як на m?n-вимірний векторний простір.

Нехай Аm?n=(aij), Вn?s=(bij) - дві матриці розмінностей відповідно m?n та n?s. Добутком матриці Аm?n на матрицю Вn?s називається така матриця Сm?s=(cij) , що

cij=ai1b1j+ai2b2j+…+ainbnj=airbrj .

Бачимо, добуток матриці А на матрицю В визначено тоді і тільки тоді, коли кількість стовпців матриці А дорівнює кількості рядків матриці В.

В результаті множення матриці А на матрицю В одержуємо матрицю С з таким числом рядків, як матриця А, і з таким числом стовпців, як і матриця В.

Для квадратних матриць однакового порядку визначені обидва добутки АВ та ВА, які є матрицями того ж порядку, що й матриці А та В. При цьому АВ може не дорівнювати ВА. Дія утворення добутку матриці А на матрицю В називається множенням матриці А на матрицю В. Множення матриць має такі властивості:

1. (А, В, C, для яких мають зміст добутки АВ та ВС, [( АВ)С=А(ВС)] ),

2. (А, В, C, для яких мають зміст сума В+С і добуток АВ (а, отже, AC), [A(B+C)=AB+AC]); аналогічно, (A,B,C, для яких мають зміст сума A+B і добуток AC (а, отже, BC), [(A+B)C=AC+BC]),

3. у випадку, коли розглядувані матриці є квадратними матрицями n-го порядку, матриця Еn?n

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.