Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Роль мсце учбової дисциплни Виробниче навчання в учбових документах при пдготовц фахвцв в навчальному заклад. Поурочно-тематичний план вивчення теми Професйна робота з табличним редактором MS Excel. Виховна робота з учнями групи ризику.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліні
«Дидактичні основи професійної освіти»

Організація та методика проведення уроку з теми:
«Професійна робота з табличним редактором MS Excel» (Спеціальність: «Оператор комп'ютерного набору»; дисципліна: «Виробниче навчання»)
Керівник роботи
Карчевська Н.В.
Фіногєєва Т.Є.
29 вересня 2009 р.
Виконавець
Студент гр. ДГ-К7-1
Коновалов С. Г.
Стаханов, 2009
РЕФЕРАТ

Курсова робота містить: 38 арк., 6 табл., 1 додаток, 13 джерел.
В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця; розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ, УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ОСНОВИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ У MS EXCEL, «ГРУПА РИЗИКУ», РОДИНА «ГРУПИ РИЗИКУ», ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
Форма № У-6.01
Затв. наказом Мінвузу УССР
від. 3 серпня 1984 р. №253
_____________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
Кафедра________________________________________________
Дисципліна_____________________________________________
Спеціальність___________________________________________
Курс________Група_____________Семестр__________________
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект студента
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема проекту_______________________________________________
2. Термін здачі студентом закінченого проекту_____________________
3. Вихідні дані до проекту______________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягає розробці)
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)__________________________________________________________
6. Дата видачі завдання_________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ з/п
Найменування етапів курсового проекту
Термін виконання етапів і проекту
Примітка
Студент____________________________________(підпис)
Керівник__________________________ _________________________
«____» ________________________ _______ р.
ЗМІСТ

  ВСТУП
  1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
  1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни
  1.2 Кваліфікаційна характеристика
  1.3 Аналіз учбового плану
   1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
   1.4 Міжпредметні зв'язки
   1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
   1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
   1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
   1.8 Висновок
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ
  3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ.
  Особливості виховної роботи з учнями «групи ризику»
   3.1 Поняття про «групи ризику»
   3.2. Особливості учнів «групи ризику»
   3.3. Основні чинники формування «групи ризику»
   3.4. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки
  ВИСНОВОК
  СПИСОК
  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП

Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників для галузей народного господарства в професіонально-технічних навчальних закладах. Це сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, що дозволяють кваліфіковано виконувати роботу з певної робітничої професії, спеціальності.
Педагогічне проектування -- це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вчителя, у постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання та розвитку людини. Вона передбачає наявність у педагога сукупності творчих здібностей, якостей, дослідницьких умінь, серед яких важливе місце займають ініціативність та активність, глибока увага і спостережливість, мистецтво нестандартно мислити, багата уява та інтуїція, дослідницький підхід до аналізу навчально-виховних ситуацій, розв'язання педагогічних задач, самостійність суджень і висновків.
Педагогічне проектування з технологічної точки зору -- це система, основними компонентами якої є висока загальна культура, гуманістична спрямованість, професійні знання та вміння, творчість і педагогічні здібності.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Виробниче навчання» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

Дисципліна «Виробниче навчання» відноситься до професійно-технічного циклу та має професійну спрямованість. Це планомірно організований процес спільної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, направлений на оволодіння учнями на основі отриманих теоретичних знань. Практичними уміннями та професійними навичками, відповідними сучасному рівню розвитку техніки а технологій промислового виробництва, на виховання у учнів професійно важливих і соціально значущих якостей особи в процесі їх практично-трудової діяльності.
Виробниче навчання своєю головною метою ставить практичне навчання професійній продуктивній праці, тобто доцільній діяльності по створенню необхідних для життя людей матеріальних цінностей. Воно здійснюється в учбово-виробничих майстернях ПТУ і (оскільки небагато ПТУ можуть похвалитися їх належною оснащеністю, а іноді і наявністю) безпосередньо на підприємствах.
Производственная (профессиональная) практика студентов - важная составляющая часть основной образовательной программы среднего профессионального образования. Её целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности.
1.2 Кваліфікаційна характеристика

Спеціальність: «Оператор комп'ютерного набору»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Оператор комп'ютерного набору» (код: 4112) -- повинен вміти:
· виконувати операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;
· готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір;
· працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
· оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера;
· виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
· керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);
· своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
· доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;
· використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм;
· постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою;
· у разі необхідності виконувати обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет.
Види діяльності: набір тексту, робота з електронною поштою, пошук інформації в Інтернет, побудова електронних таблиць та баз даних.
Сфера діяльності: документознавство, системна інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, інформативна та технічна підтримка, бухгалтерський облік.

1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 3 роки.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний -- 2125 годин;
2) загально-технічний -- 171 година;
3) загальноосвітній -- 1623 години.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.


 -- час, що відводиться на теоретичне навчання;
 -- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
 -- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
 -- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Виробниче навчання.
Час на вивчення: 1072 години.
Дисципліна «Оператор комп'ютерного набору» -- одна із профілюючої дисципліни комп'ютерного напрямку.
Виробниче навчання -- це практичне і теоретичне навчання за обраною професією в процесі виробничої діяльності; це складова частина професійно-технічної освіти (в навчальних планах професійно-технічних навчальних закладів на Виробниче навчання відводиться близько 50% навчального часу) та середньої спеціальної освіти (20-30% навчального часу).
Виробниче навчання є головним компонентом процесу навчання в закладах професійної освіти, основною метою якого є закріплення теоретичних положень, отриманих студентами при вивченні загально-професійних і спеціальних дисциплін, та придбання практичних знань в умовах діючого виробництва. Основа виробничого навчання -- виробнича праця. Її зміст визначається законами педагогіки професійної освіти, характером і змістом праці робітників (фахівців), що беруть участь у виробничому процесі. Характер праці з плином часу зазнає докорінних змін, що впливають на характер процесу навчання.
З метою забезпечення високого рівня виробничого навчання особливе значення надається зв'язку з індустрією. Виробниче навчання здійснюється під керівництвом майстрів, інструкторів, кваліфікованих робітників та ін. як у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, навчально-дослідних господарствах і т. п., так і безпосередньо на робочих місцях (на підприємствах, транспорті, будівництві, в радгоспах, колгоспах та ін.) Виробниче навчання завершується виконанням кваліфікаційних (пробних) робіт, здачею кваліфікаційних іспитів. За успішно пройдене Виробниче навчання присвоюється відповідний кваліфікаційний розряд, клас, звання і т. п.
Обсяги виробничого навчання за ступенями безперервної професійної освіти залежать від рівня освіти, галузевої або ринкової специфіки професій, освітніх та професійно-кваліфікаційних вимог, що пред'являються до фахівця. Крім того, практичні заняття (семінари, курсові роботи, диспути, екскурсії, закріплення теоретичних знань в майстернях, на полігонах, макетах, тренажерах, навчальних формах і інші подібні організаційні форми) по суті є частиною виробничого навчання, організація і зміст якого визначається організацією, змістом і характером праці в сфері матеріального виробництва.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Основи побудови діаграм у MS Excel».
Кількість годин на вивчення даної теми - 4 години.
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника професії «Оператор комп'ютерного набору». Зокрема для формування наступних умінь:
* виховання інформаційної культури;
* практичне застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних принципів роботи табличного процесора MS EXCEL та вміння створити найбільш оптимальну структуру таблиці для вирішення конкретного завдання;
* формування уявлення про обчисленнях в електронних таблицях як важливої, корисної та широко застосовується на практиці структурі.
1.4 Міжпредметні зв'язки

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Таблиця 1.2 - Типи і види міжпредметних зв'язків
Тип зв'язку
Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що вивчається за змістом
1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів.
2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.
3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.
4. По відбору матеріалу, що вивчається.
5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.
2. По формованих уміннях
1. По уміннях планування.
2. По інтелектуальних уміннях.
3. По практичних уміннях.
4. По уміннях працювати з книгою.
5. По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.
1. По методах і методичних прийомах.
2. По засобах навчання.
Методичними прийомами при встановленні конкретних міжпредметних зв'язків можуть бути: нагадування, єдині вимоги, абстрагування, конкретизація, узагальнення, постановка пізнавальних питань.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»
Дисципліна
Питання
1. Математика
1. Основи побудови графіків.
2. Математичні функції.
2. Інформатика
1. Поняття про інформацію. Види інформації.
2. Основи побудови діаграм у MS Excel.
3. Форматування таблиць у MS Excel.
В таблиці 1.4 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.4 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.
Дисципліна
Тема дисципліни
Основи роботи на ПК.
Основи роботи з табличним процесором MS Excel.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема уроку - це його головна думка; зміст - основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.
Мета уроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4-5 років.
Іноді в поурочно-тематичному плані фіксуються і інші підготовчі елементи організації:
· позакласні заходи;
· види кружків роботи по предмету;
· завдання що вчаться по виготовленню учбово-наочних посібників.
Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу.
Тема: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel».
Кількість годин на дисципліну: 1072 години.
Таблиця 1.5 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Виробниче навчання»
№ уроку та кількість часів
Тема та короткий зміст матеріалу, що був отриманий на уроці
Навчальна та виховна ціль уроку
Методична характеристика та особливості проведення занять
Намічені самостійні роботи, вправи, види контролю і т.ін.
Між предметні зв'язки
Учбово-матеріальне оснащення уроку / наочні посібники ТСО, ВТ
1
2
3
4
5
6
7
1 (4 год.)
Будова та налаштування вікна програми; дії з аркушами:
1. Основні елементи інтерфейсу програми Excel.
2. Копіювання, переміщення, перейменування, створення та видалення аркушів.
3. Друк аркушів.
1. Познайомити учнів з основами налаштування інтерфейсу програми.
2. Базові знання роботи з аркушами.
Урок формування навчальних вмінь виконання прийомів, операцій та видів робіт
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Дисципліна: Основи роботи на ПК (тема: «Основи роботи з табличним процесором MS Excel»)
ПК, пакет MS Office, навчальні посібники
2 (4 год.)
Основні операції з даними; створення та редагування таблиць:
1. Введення, редагування даних.
2. Копіювання а переміщення даних.
3. Створення таблиць.
4. Модифікація таблиць (додавання комірок, об'єднання, видалення і т.ін.)
1. Навчити базовим операціям з даними.
2. Прищепити навички створювання а редагування електронних таблиць.
Урок вдосконалення навчальних вмінь та формування навичок виконання прийомів, операцій та робіт
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Дисципліна: Інформатика (тема: «Поняття про інформацію. Види інформації», «Форматування таблиць у MS Excel»)
ПК, пакет MS Office, навчальні посібники
3 (4 год.)
Побудова діаграм у Excel:
1. Створення діаграм.
2. Модифікація діаграм.
3. Форматування діаграм.
Надати базові знання з створення та редагування діаграм.
Урок вдосконалення навчальних вмінь та формування навичок виконання прийомів, операцій та робіт
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Дисципліна: Інформатика (тема: «Основи побудови діаграм у MS Excel»)
ПК, пакет MS Office, навчальні посібники
4 (4 год.)
Робота з макросами:
1. Створення та редагування макросів.
Навчити створювати та редагувати макроси; закріпити попередній матеріал.
Урок виконання комплексних робіт.
Самостійне виконання завдання, фронтальне опитування.
Дисципліна: Основи роботи на ПК (тема: «Основи роботи з табличним процесором MS Excel»)
ПК, пакет MS Office, навчальні посібники
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Основи побудови діаграм у MS Excel»
1. Підручники:
а) Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ. пособ. / Пер. с англ. - М.: Издательство ЭКОМ, 2002. - 792 с.: илл.
Книга являє собою навчальний курс, який знайомить з можливостями пакета Microsoft Office 2000, і з успіхом може використовуватися і при навчанні в групі, і як самовчитель.
Теми уроків: Word 2000 -- створення документів; від найпростіших до найскладніших, прийоми їх ефективного редагування та професійного оформлення. Excel 2000 -- введення і аналіз даних, їх сортування та пошук необхідної інформації, обмін даними. PowerPoint 2000 -- розробка та демонстрація слайд-фільмів. Access 2000 -- створення реляційних баз даних, введення та організація інформації; відбір інформації по заданому критерію; управління базами даних. Outlook 2000 -- робота з електронною поштою, складання календаря для планування часу; координація розкладу з іншими користувачами. Internet Explorer 5 -- самий популярний веб-браузер. FrontPage 2000 -- розробка і створення привабливих веб-сторінок. Publisher 2000 -- дизайн, верстка і виведення на друк рекламних листків, брошур, буклетів, візитних карток і т. д.
Книга призначена для школярів, студентів, домашніх користувачів -- всіх тих, хто бажає самостійно освоїти програми, а також для учнів і вчителів IT-академій.
В даному підручнику тема розглянута в частині 2 «Microsoft Office Excel 2000», розділ 6 «Побудова діаграм».
б) Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс. - СПб.: Питер, 2002. -640с.: ил.
У підручнику розглянуто основні категорії апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки. Зазначено базові принципи побудови архітектури обчислювальних систем. Забезпечено методичне обґрунтування процесів взаємодії інформації, даних і методів. Наведено ефективні прийоми роботи з поширеними програмними продуктами. Розглянуто основні засоби, прийоми і методи програмування.
Книга призначена для студентів технічних вузів, що вивчають інформаційні технології в рамках дисципліни «Інформатика», для викладацького складу, установ системи підвищення кваліфікації та для осіб, які вивчають засоби обчислювальної техніки самостійно.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки Російської Федерації як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів.
Тема розглянута у главі 12 «Обработка данных средствами электронных таблиц» підглаві 12.5 «Построение диаграмм и графиков».
2. Навчальний посібник.
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»
Таблиця 1.6 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Основ програмування.
2. Спецтехнології.
1. Комп'ютерної техніки та програмування.
1.8 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Основи побудови діаграм у MS Excel».
2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ

ПЛАН
Уроку виробничого навчання групи: ДГ-К7-1

Спеціальність: Оператор комп'ютерного набору
Майстер ВН: Іванов П.В.
Досліджувана тема: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»
Тема уроку: «Основи побудови діаграм у MS Excel»
Ціль уроку:
1. Виробнича: формування вмінь та навичок побудови діаграм за допомогою графічних засобів табличного процесора MS Excel; оформлення результатів завдань у діаграмах, вдало поєднуючи тип, вид, форматування і параметри діаграм, формування уявлення про обчислення в електронних таблицях як важливої, корисної на практиці структури, що широко застосовується.
2. Виховна: виховання інформаційної культури; виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати; професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА УРОКУ:
Тип досліджуваного устаткування
Інструмент і устаткування
Інструктивно-технологічна документація і література
Пакет офісних програм MS Office.
ПК з встановленою операційною системою; пакет офісних програм MS Office; мультимедійний проектор.
1. Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ. пособ. / Пер. с англ. - М.: Издательство ЭКОМ, 2002. - 792 с.: илл.
2. Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс. - СПб.: Питер, 2002. -640с.: ил.
3. інструкційно-технологічна карта «Основи побудови діаграм у MS Excel» -- 30 індивідуальних та одна загального використання (ДОДАТОК1)
ХІД РОБОТИ
I. Організаційний момент (15 хв.)
1. Перевірка облікового складу учнів, функціонування ОС та пакетів програм;
2. Перевірка наявності учнівських приналежностей;
3. Загальні організаційні питання дня.
II. Вступний інструктаж (55 хв.)
1. Повідомлення теми та цілі заняття.
2. Перевірка знань і умінь з теми попереднього заняття.
№ п/п
Прізвище учнів
Найменування і характер питань, що задаються
1
Як ввести вихідні дані?
2
Чим відрізняється введення формульних даних?
3
Що може містити в собі формула?
4
Описати технологію підсумовування стовпців (рядків).
5
Описати технологію автоматизації введення формульних даних.
6
Як зробити у формулі адресу комірки абсолютною?
7
У чому особливість копіювання формули з абсолютною адресацією?
8
Описати технологію автоматичного форматування таблиці.
3. Пояснення нового матеріалу.
Конспект ввідного інструктажу до теми
Уміння будувати діаграми є невід'ємною частиною будь-якої професійної діяльності фахівця. Графічні методи подання числової інформації допомагають опису, а потім аналізу даних. За допомогою діаграм легко з'ясувати і наочно представити закономірності, які важко буває вловити з таблиці. Використання діаграм для викладу показників дозволяє надати останнім наочність і виразність, полегшує їх сприйняття, а в багатьох випадках усвідомити досліджувані явища, їх закономірності та особливості, побачити тенденції розвитку, взаємозв'язок, що характеризує його показників. Уміння будувати діаграми вам необхідно при вивченні таких дисциплін як «Інформатика», «Математика» та ін.
Засоби програми Excel дозволяють створити діаграми та графіки, що ґрунтуються на даних з електронної таблиці, і поміщати їх у тій же самій робочій книзі.
Діаграми в табличному редакторі будуються за допомогою Майстра діаграм. Робота Майстра складається з 4 кроків.
Для того, щоб викликати Майстер діаграм, слід в першу чергу виділити будь-яку комірку таблиці, яка містить вихідні дані діаграми, яку треба побудувати. Після цього в меню Вставка потрібно обрати команду Діаграма або натиснути на кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів Стандартна.
У результаті з'явиться перше вікно Майстра діаграм.
Після запуску Майстра діаграм на екрані з'являється перше діалогове вікно. За допомогою чотирьох діалогових вікон Майстер діаграм збере всю інформацію, необхідну для побудови діаграми.
Крок 1: вибір типу діаграми.
Якщо таблиця вже містить дані, то на першому кроці потрібно вибрати тип діаграми. Це вікно містить дві вкладки: Стандартні і Нестандартні. До останніх відносяться типи діаграм, які користувач може створювати сам, налаштовуючи вбудовані діаграми, а також змішані діаграми. До змішаних діаграм належать, наприклад, гістограма до графіка, гістограми з областями і графік з двома осями значень.
Для того, щоб обрати один із стандартних типів діаграм, слід у вкладці Стандартні у групі Тип вказати потрібну вам діаграму. У групі Вид можна вибрати один із запропонованих варіантів зображення діаграми даного типу.
Якщо ви хочете побачити, яка діаграма у вас виходить, то слід натиснути на кнопку Перегляд результату. Якщо побудована діаграма вас влаштовує, то слід натиснути кнопку Готово. Для продовження побудови діаграми слід натиснути на кнопку Далі. В результаті ви потрапите до другого діалогового вікна Майстра діаграм.
Крок 2: завдання вихідних даних діаграми.
У другому вікні Майстра діаграм вказується, які дані будуть використані при побудові діаграми. Це вікно містить дві вкладки: Діапазон даних і Ряд.
Якщо перед запуском Майстра діаграм була виділена одна клітинка, то у полі Діапазон буде вказано адресу всіх заповнених клітинок стовпця, який містить виділену клітинку. Якщо перед запуском Майстра діаграм був виділений и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.