Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Вивчення та формування купівельного попиту на торговельному підприємстві

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 16.12.2014. Год: 2014. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький торгово-економічний коледж КНТЕУ


Курсова робота
З дисципліни «Комерційна діяльність»
На тему: «Вивчення та формування купівельного попиту на торговельному підприємстві»
Роботу виконано за матеріалами роздрібного торговельного підприємства «ТВД»Студентки ???-го курсу групи ТК
Денної форми навчання
Спеціальність 5.03051001
«Товарознавство та комерційна діяльність»


Керівник курсової роботи
Петрань С. В.

м. Вінниця 2012

ЗМІСТ:

Вступ
1. Значення попиту у ринкових умовах господарювання приватного підприємства «ТВД»
2. Коротка організаційно - економічна характеристика приватного підприємства «ТВД»
3. Вивчення попиту на окремі групи товарів на підприємстві «ТВД»
4. Роль асортименту у формуванні попиту у приватному підприємстві «ТВД»
5. Чинники, що формують попит на підприємстві «ТВД»
6. Шляхи підвищення купівельного попиту у торговельному підприємстві «ТВД»
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Вступ


Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб.
Суттєвою особливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо.
Найбільший вплив на підприємства має економічне середовище, зокрема спад виробництва, інфляційні процеси, рівень безробіття тощо. Все це негативно позначається на успішному функціонуванні роздрібних підприємств торгівлі.
Важливим аспектом комерційної діяльності торговельних підприємств є дотримання принципів, які виражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організації взаємодії і побудови взаємовідносин суб'єктів ринку.
Одним із елементів концепції комерції є намагання досягти цілі - торговці ставлять перед собою цілі, а потім застосовують певну стратегію для їх досягнення. Щоб посилити свої комерційні позиції на ринку, торговельні фірми проводять різні стратегічні заходи.
У процесі комерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а також індивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють господарські зв'язки, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційн ю діяльністю. Крім цього, проводять роботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами, надання торгових послуг.
Предметом особливої уваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які не дотримуються комерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм, поступово втрачають свої позиції на споживчому ринку.
Фірми повинні орієнтуватись не на товари, а на споживачів, якщо бажають сформувати такий процес торгівлі, який приносив би задоволення покупцям та спонукав би їх у подальшому користуватись послугами цих роздрібних підприємств. Підприємствам дуже важливо досліджувати та звертати особливу увагу на кінцевого споживача, оскільки їх „ виживання ”, функціонування на ринку залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби.
Усе викладене вище і підтверджує актуальність обраної теми курсової роботи: «Вивчення та формування купівельного попиту на підприємстві»
Метою роботи є ознайомлення та аналіз купівельного попиту торговельного підприємства і визначення шляхів підвищення його ефективності.
Предметом дослідження є комерційна діяльність торговельного підприємства.
Об'єктом дослідження даної теми є приватне підприємство «ТВД», що є юридичною особою та займається оптовою та роздрібною торгівлею сантехнічних товарів.
В роботі будуть розглянуті наступні питання: значення попиту у ринкових умовах господарювання; коротка організаційно-економ чна характеристика приватного підприємства «ТВД»; організація вивчення попиту та формування товарного асортименту на підприємстві; чинники, що формують попит на підприємстві; шляхи підвищення купівельного попиту торговельного підприємства.


  Значення попиту у ринкових умовах господарювання підприємства «ТВД»


Суттєвою особливістю комерційної діяльності підприємства «ТВД» у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо.
Концепція комерції підприємства «ТВД» складається із чотирьох елементів: орієнтація на покупця, скоординовані дії, орієнтація на цінність, намагання досягти цілі.
У процесі комерційної діяльності підприємство «ТВД» вивчає попит населення і ринок збуту товарів, визначає потребу в них, виявляє джерела надходження і постачальників товарів, встановлює господарські зв'язки, здійснює оптову та роздрібну торгівлю, займається рекламно-інформаційн ю діяльністю. Крім цього, проводить роботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами, надання торгових послуг.
За характером функцій, що виконуються, процеси, які здійснюються у «ТВД», можна поділити на два основних види:
  комерційні (суто торгові);
  технологічні (виробничі).
Комерційні процеси у «ТВД» пов'язані зі зміною вартості, тобто з купівлею та продажем товарів на підприємстві. До них належать організаційно-госпо арські процеси, безпосередньо не пов'язані з процесами купівлі-продажу, але які забезпечують безперервність їх здійснення і не є виробничими (технологічними) - вивчення потреб, укладання договорів купівлі-продажу, реклама та ін.
Основні процеси на підприємстві «ТВД» можна поділити на такі види:
  вивчення та прогнозування споживчого попиту, вивчення та виявлення потреб населення у товарах та послугах;
  виявлення та вивчення джерел постачання та постачальників товарів;
  організація раціональних господарських зв'язків з постачальниками товарів, у тому числі укладання договорів (контрактів) на постачання товарів, розробку та представлення замовлень на товари; організація обліку та контролю за виконанням договірних зобов'язань, різні форми комерційних розрахунків (Додаток 1 );
  організація та технологія проведення оптових закупівель товарів у різних постачальників;
  організація та технологія оптового та роздрібного продажу товарів підприємства «ТВД» ( Додаток 2), у тому числі форм продажу товарів, умов їх застосування, якість обслуговування;
  рекламно-інформаційна діяльність щодо збуту товарів підприємства «ТВД» ( Додаток 3);
  формування товарного асортименту на складах та у магазинах, управління товарними запасами.
Технологічні (виробничі) процеси на приватному підприємстві «ТВД» - це процеси, пов'язані з рухом товару як споживної вартості на підприємстві, та є продовженням процесу виробництва у сфері обігу (транспортування, зберігання, пакування, фасування, підсортування та ін.).
Комерційні служби підприємства «ТВД» в умовах ринкових відносин виконують такі завдання:
  формують відносини з партнерами на взаємовигідних умовах, залучаючи до товарообороту продукцію підприємств-виробникі та інших постачальників різних форм власності, а також індивідуальних підприємців, зарубіжних постачальників;
  забезпечують виконання договорів поставки, розвивають тривалі господарські зв'язки з постачальниками;
  підвищують рівень роботи комерційних служб із вивчення та прогнозування попиту на товари, розвитку рекламно-інформаційн ї діяльності на підприємстві «ТВД»;
  своєчасно реагують на зміни, що відбуваються на товарному ринку;
  забезпечують комп'ютеризацію виконання комерційних операцій з оптових закупівель і оптових продажів товарів, управляють товарними запасами й оптимізацією асортименту товарів «ТВД», контролюють виконання договорів шляхом створення автоматизованих робочих місць комерсантів;
  розширюють сферу зовнішньоторговельно діяльності «ТВД»;
  підвищують конкурентоспроможніс ь та культуру торговельного обслуговування підприємства;
  вивчають та прогнозують ємність регіональних і товарних ринків;
  мінімізують рівень господарських ризиків, пов'язаних із діяльністю торговельного підприємства «ТВД»;
  сприяють максимізації чистого прибутку та обґрунтованому його використанню.
Предметом особливої уваги є питання підвищення якості продукції. Якщо підприємство не буде дотримуватись комерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм, воно поступово втратить свої позиції на споживчому ринку.
Фірма орієнтується не на товари, а на споживачів, адже вона бажає сформувати такий процес торгівлі, який приносить задоволення покупцям та спонукає їх у подальшому користуватись послугами підприємства «ТВД».
Купівельний попит на підприємстві «ТВД» виступає як основний чинник, що впливає на формування асортименту, яке направлене на максимальне задоволення попиту населення і разом з тим на активний вплив на розширення попиту. Формування асортименту і купівельний попит у «ТВД» в своєму розвитку взаємопов'язані. Істотні зміни в попиті супроводжуються змінами в сформованому асортименті.
На попит «ТВД» також впливають наступні чинники соціального та економічного характеру:
- розміри грошових прибутків населення міста, його чисельність, соціальний, професійний і статево - віковий склад;
- рівень роздрібних цін і їх співвідношень;
- географічні і кліматичні особливості мешкання населення м. Вінниці;
- національні та історичні особливості праці і побуту даного району та ін.
Більшість перерахованих чинників попиту враховано при формуванні асортименту товарів, оскільки багато які з них мають конкретне числове вираження і є постійно діючими. Їх розглядають як елементи, що визначають силу впливу попиту на формування асортименту підприємства «ТВД».
Попит у «ТВД», як надзвичайно гнучке явище, чутливо реагує на різні подразники. До детермінантів попиту в першу чергу відносяться цінові фактори, включаючи й інфляційні очікування споживачів. Однак, з не меншою силою на попит впливає фактор доходу споживачів та опосередковано податки і процентні ставки. Факторами попиту є також якість товару і його оформлення; широта товарного асортименту, яка визначає можливість вибору; фізичний і моральний знос товарів, які уже використовуються у домашньому господарстві. Зважаючи на останнє, варто при вивченні попиту, враховувати специфіку попиту на непродовольчі товари.
Одже, попит на підприємстві «ТВД» являється основним чинником, що формує асортимент.


  Коротка організаційно - економічна характеристика приватного підприємства «ТВД»


Приватне підприємство «ТВД» створено у відповідності з рішенням засновника і зареєстровано Реєстраційною палатою Вінницької міської ради 23 січня 2001 р.
Порядок створення, здійснення та припинення діяльності МПП «ТВД» визначає Статут підприємства (Додаток 4).
Місцезнаходження підприємства: м. Вінниця, вул. Бучми, 126.
Метою діяльності підприємства є:
  одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
  ефективне управління майном та коштами власними і залученими;
  забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.
Предметом діяльності підприємства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
У відповідності з предметом і метою діяльності підприємство займається здійсненням оптової та роздрібної торгівлі сантехнікою, необхідними складовими для каналізації, опалення та водопостачання.
Майно підприємства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є підприємство, а саме майна, переданого підприємству його засновниками у власність, як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої підприємством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
Ефективність здійснення господарської діяльності залежить від оптимального вибору організаційної структури на підприємстві. У приватному підприємстві «ТВД» використовується лінійно - функціональна структура, тобто на чолі підприємства стоїть один керівник, якому підпорядковуються керівники другої ланки, які в свою чергу керують окремими функціональними підрозділами. Усі завдання і обов'язки розподілені між різними підрозділами в межах їх повноважень, але приймає усі важливі рішення на підприємстві приймає безпосередньо керівник.
Організаційна структура підприємства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Організаційна структура приватного підприємства «ТВД»

Переваги даної системи: вона поєднує переваги лінійних та функціональних структур; забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки своїй ієрархічності; спеціалізація функціональних керівників. Недоліки: складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників; в умовах реорганізації збільшується потік інформації, який спричиняє перевантаження керівників; така структура чинить опір здійсненню змін в організації.
Раціональне виконання операцій торговельно-технолог чного процесу в магазині залежить від наявності певних приміщень. За функціональним призначенням приміщення магазину «ТВД» поділяють на такі групи: 1) торговельні приміщення (торговельний зал, приміщення для приймання та видачі попередніх замовлень, оформлення продажу товарів у кредит, кафетерій тощо); 2) приміщення для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу (розвантажувальні рампи, приміщення для приймання товарів, комори); 3) підсобні приміщення (приміщення для зберігання тари, контейнерів, інвентарю); 4) службово-побутові приміщення (кабінет директора, конторські приміщення, кімната для приймання їжі і відпочинку тощо); 5) технічні приміщення; 6) комунікаційні приміщення.
Одним із основних приміщень, де безпосередньо виконуються головні торговельно-технолог чні операції є торговельні приміщення, тобто торговий зал та приміщення, в яких надаються додаткові послуги покупцям. Площа даного приміщення у магазині ПП «ТВД» складає 94,25 м2. Решта ж приміщень, а саме приміщення для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, підсобні та службово-побутові приміщення займають відповідно 30, 13,5 та 7,25 м2.
Розміщення приміщень визначається їх функціональним призначенням і особливостями торговельно-технолог чного процесу магазину. Торговельний зал безпосередньо зв'язаний з приміщенням для зберігання товарів і підготовки їх до продажу, що забезпечує своєчасне поповнення товарних запасів у торговельному залі найкоротшими шляхами руху товарних потоків. Приміщення для зберігання товарів розміщене відповідно до послідовності виконання торговельно-технолог чного процесу, створює можливості максимальної механізації робіт з переміщення вантажів та забезпечує найкоротші шляхи до торговельного залу. Для збереження товарно-матеріальних цінностей вони є не прохідними. Службово-побутові приміщення розміщені окремо від приміщень для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, але вони мають зручний зв'язок з іншими групами приміщень і окремий вхід.
У торговельних залах магазину для розміщення виставкового, робочого та резервного запасів товарів використовують наступні види немеханічного обладнання: гірки, корпусні вироби торгового обладнання, автономне обладнання.
Гірки - найбільш розповсюджений тип обладнання на підприємстві «ТВД». На підприємстві наявні такі гірки : пристінні, острівні й привітринні.
До корпусних меблів на підприємстві належать прилавки,подіуми, стенди для демонстрації товарів. Прилавки використовують для викладки і продажу товарів, пакування і розміщення реєстраторів розрахункових операцій.
Важливим показником, що визначає вибір торгових меблів та ефективність використання площі торговельного залу, є розмір експозиційної площі, тобто площі меблів, призначеної безпосередньо для розміщення та демонстрації товарів. Відношення сумарної площі викладки до площі торгового залу визначає ступінь використання торгового залу під викладку товарів, яка характеризується коефіцієнтом експозиційної площі.
Площа обладнання використовується не зовсім ефективно, оскільки оптимальний розмір коефіцієнта експозиційної площі дорівнює 0,60 - 0,86, а на підприємстві «ТВД» становить 0,71 . Даний показник можна збільшити за рахунок збільшення експозиційної площі, тобто збільшення сумарної площі різних площин торговельно-технолог чного обладнання, що використовується для показу і демонстрації товарів у торговому залі.
Особливо важливу роль у реалізації товарів відіграє викладання товарів у магазині. У підприємстві «ТВД» розрізняють товарну та декоративну викладку. Товарна викладка сформована з товарів робочого запасу з метою одночасного їх показу та відпуску. Декоративна викладка сформована з товарів виставкового запасу у вигляді різноманітних фігур, штабелів, пірамід тощо і завдяки цьому забезпечується привертання до них уваги покупців. Залежно від ступеня доступу покупців до товарів у магазині виділяють відкриту та закриту викладку.
Для створення максимальних зручностей для покупців та для ефективного використання площі елементів торгового обладнання при викладці товарів дотримуються наступних вимог:
  викладення однорідних товарів по вертикалі для кращого їх огляду і відбору покупцями;
  застосування для товарів робочого запасу найпростіших прийомів викладання;
  викладення в оптимальній зоні огляду (в межах 1100-1600мм від підлоги)товарів, швидка реалізація яких є пріоритетною для магазину;
  викладення окремих зразків товарів без упаковки або в прозорій упаковці для більш детального ознайомлення покупця з пропонованим товаром.
Вибір того чи іншого виду викладки визначається методом продажу товарів та асортиментним профілем магазину. У магазині підприємства «ТВД» здебільшого товар реалізується з відкритою викладкою методом індивідуального обслуговування. Загальна кількість працюючих підприємства «ТВД» складає 69 чоловік. Зокрема чисельність працівників магазину складає 22 чол., з яких 4 - адміністративно-упра лінських працівника, 12 торговельно-оператив их та 6 допоміжних працівників. Вищим органом управління підприємства є засновник.
Найважливішим показником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якому відбиваються результати торговельної діяльності підприємства. Від розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохочення працівників, сплата податків. Наявність прибутку свідчить про те, що витрати торговельного підприємства «ТВД» повністю покривається прибутками від реалізації товарів і надання послуг ( Додаток 5).
Одним із якісних показників ефективності комерційної роботи підприємства «ТВД» є витрати обігу. Витрати обігу являють собою виражені у грошовій формі витрати на здійснення торгівлі. Показник, який відображає кінцевий результат його господарської діяльності є рентабельність. Основні показники фінансово-господарсь ої діяльності малого приватного підприємства «ТВД» за останні три роки наведені в табл.1

Таблиця 1
Оcновні показники фінансово-гоcподарcь ої діяльноcті
малого приватного підприємства «ТВД» за 2008 - 2011 роки


Аналіз оcновних показників фінанcово-гоcподарc кої діяльноcті МПП «ТВД» за 2008 - 2011р.р. свідчить, що воно достатньо уcпішно здійcнює cвою діяльніcть. Дохід від рeалізації продукції за 2011 р. на підприємcтві зріс порівняно з 2008 р. на 8333,2 тиc.грн. Це cкладає 156,2 %. В порівнянні 2011р. з 2009 р. даний показник мав тeндeнцію до зроcтання і збільшивcя на 4410,5 тиc.грн., що cклало 47,6 %. При порівнянні доходу від рeалізованої продукції за 2011 р. з 2010 р. видно, що він збільшивcя на 1313,0 тиc.грн., або на 10,6 %. Дохід від рeалізації продукції на ПП «ТВД» за вecь пeріод, що досліджувався, збільшується, і це є позитивним показником в гоcподарcькій діяльноcті підприємcтва.
Собівартіcть рeалізованої продукції в 2011 р. зросла порівняно з 2008 р. на 6601,6 тиc. грн., або на 155,7 %. Якщо порівняти 2011 р. з 2009 р., то маємо збільшення на 44,6% або 3344,3 тис. грн. У порівнянні 2011 р. з 2010 р. cобівартіcть зроcла на 585,0 тиc. грн., що cкладає 5,7%.
Звичайно, збільшeння cобівартоcті рeалізованої продукції - нeгативне явище, алe цe нe вплинуло на валовий прибуток підприємcтва, тому що одночаcно відбулоcя збільшeння доходу від реалізації і, відповідно, валовий прибуток теж зріс. Так, у 2011 р. у порівнянні з 2008 р.даний показник зріc на 1245,9 тиc.грн., що cкладає 113,7 %, порівняно з 2009 р. - на 679,6 тиc. грн. або на 40,9 %, порівняно з 2010 р. - на 246,0 тис.грн., що складає 11,7%.
Мають тенденцію до стрімкого зростання інші операційні доходи. Так у 2011 році в порівнянні з 2008 р. вони зросли на 22,0 тис.грн., у порівнянні з 2009 р. - на 17,2 тис.грн., а у порівнянні з 2010 роком - на 10,1 тис.грн. Опeраційні витрати зросли у 2011 р. на 1238,3 тиc. грн. порівняно з 2008р., порівняно з 2009 р. - на 828,9 тиc.грн., а порівняо з 2010 р. збільшeння cтановило 221,6 тиc грн., або 12,9 %.
Так як витрати звичайної діяльноcті зросли пропорційно збільшeнню доходів, то в рeзультаті цього у 2011 р. було отримано чистий прибуток у cумі 468,0 тиc. грн., що на 211,5 тиc.грн. більше, ніж у 2008 р., порівняно з 2009р. прибуток підприємства знову збільшився на 96,8 тиc. грн., а у 2010 році чистий прибуток зріс на 218,8 тис. грн.
Не зважаючи на зростання чистого прибутку показник рентабельності не зростає, а навпаки - спадає. Якщо у 2008 р. даний показник становив 6,1%, то у 2011р. він складає 4,3%.
Продуктивніcть праці працівників підприємства зростає. При цьому спостерігається нeзначне збільшeння кількоcті працюючих.
Ми спостерігаємо зростання середньорічної вартості основних засобів у 2011 році у порівнянні з 2008 роком на 396,5 тис. грн., або на 61,2%, у порівнянні з 2009 роком засоби зросли на 46,9%, а у порівнянні з 2010 роком відбулося зростання на 221,1 тис. грн., або 29,4%. При цьому фондовіддача залишається на сталому рівні, але має тенденцію до незначного збільшення.
При оцінюванні результатів діяльності підприємства в 2008 - 2011 роках не можна упустити те, що в світі відбувались системні кризові явища, що відіграло не маловажну роль в діяльності підприємства.
За допомогою рис. 2. відобразимо динаміку доходу від реалізації ти чистого прибутку підприємства за 2008 - 2011 роки.

Рис. 2. Динаміка доходу від реалізації та чистого прибутку малого приватного підприємства «ТВД» за 2008 - 2011 роки.

Для зменшення витрат і збільшення прибутку необхідно підприємству впроваджувати сучасне технологічне та торговельне обладнання, удосконалювати організацію праці, зменшувати кількість працюючих. Таким чином, на підставі аналізу економічних показників, можна зробити висновок, що досліджуване підприємство на даний момент є рентабельним, але необхідно темпи зростання прибутку збільшувати порівняно з темпами зростання товарообороту.
Отже, приватне підприємство «ТВД» займається реалізацією сантехніки, складовими для каналізації, опалення та водопостачання. Прибутки підприємства щорічно зростають. Діяльність підприємства ефективна.


3. Вивчення попиту на окремі групи товарів у підприємстві «ТВД»


У приватному підприємстві «ТВД» здійснюється постійна, комплексна, оперативна робота щодо вивчення попиту. Головною метою даної роботи є правильне формування асортименту товарів і своєчасне поповнення його необхідними виробами згідно зі змінами запитів обслуговуючого контингенту покупців. Оцінювання попиту має велике значення для визначення можливостей збуту товару, планування маркетингових зусиль, обґрунтування рішення про можливе розширення цільового ринку.
Для вивчення реалізованого попиту на товари підприємства найбільш прийнятним є балансовий метод, що ґрунтується на аналізі даних про рух товарів у підприємстві. При цьому використовується формула товарного балансу:
Р= Зп + П - Д - Зк,
де: Р - реалізація товару за обліковий період (обсяг реалізованого попиту);
П - постачання;
Зп - запаси товарів на початок періоду;
Д - документовані витрати;
Зк - запаси товарів на кінець облікового періоду.
Наприклад, реалізація насосного обладнання у 2011 році в досліджуваному підприємстві склала:
Р= 3,2 + 280,4 - 19,2=264,4 тис. грн.
Порівняльна характеристика даних про реалізацію товарів у приватному підприємстві «ТВД» показана у табл.2.
Таблиця 2
Реалізація товарів у ПП «ТВД» за 2009 - 2011 роки


Як видно з табл.2 найбільша частка товарообігу припадає на такі товари: вентиляцію, крани та клапани і складає 96,5 тис. грн. або 52,5%, а найменша - на комплектуючі матеріали - 3,0 тис. грн. (1,6%). У 2010 та 2011 році тенденція збереглась, однак частка товарів: вентиляції, кранів та клапанів зменшилась на 12,9 та 21% відповідно, а комплектуючих матеріалів, навпаки, збільшилась на 0,2 та 6%.
Відобразимо реалізацію товарів по підприємству «ТВД» за питомою вагою у 2011 році.
Рис. 3. Структура реалізації товарів по підприємству «ТВД» у 2011 році

До методів вивчення попиту на приватному підприємстві «ТВД» також відносимо метод спостереження. Здійснюється даний метод на підприємстві менеджером зі збуту шляхом спостереження за поведінкою певної групи товарів у магазині, їх діями.
Наступний метод - метод опитування. Він проводиться шляхом опитування про товар звичайних перехожих міста та покупців.
Отже, попит на приватному підприємстві «ТВД» вивчає менеджер зі збуту такими методами: балансовим, спостереженням та опитуванням.

4. Роль асортименту у формуванні попиту в приватному підприємстві «ТВД»


Асортимент продукції підприємства «ТВД» -- це види, типи, сорти, розміри, марки продукції, реалізацією якої займається підприємство «ТВД». Формування асортименту базується на необхідності найбільш повного задоволення потреб споживачів в виробах, які користуються попитом.
Управління асортиментом продукції на підприємстві «ТВД» полягає в пропонуванні покупцям такої продукції, яку в даний період часу споживач бажає придбати і основується на принципі -- реалізовувати продукцію стільки, скільки потрібно і коли потрібно.
Планування асортименту продукції на підприємстві являє собою відбір виробів для майбутнього їх збуту.
Одним із основних факторів, який впливає на формування товарного асортименту є попит споживачів. Торговельному підприємству дуже важливо досліджувати кінцевого споживача, оскільки функціонування на ринку залежать від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби. При формуванні асортименту товарів в торговельному підприємстві «ТВД» враховуються й деякі особливості попиту на сантехнічні товари. Так, купівельний попит на товари простого та складного асортименту також має певні особливості, які необхідно враховувати при формуванні асортименту. На товари простого асортименту, що мають незначну кількість різновидів, попит в основному конкретний, твердо сформульований і не допускає заміни цих товарів. Навпаки, при покупці товарів складного асортименту, що нараховують десятки і сотні різновидів, в попиті допускається їх широка взаємозамінність. Також потрібно зазначити, що на попит і споживання багатьох товарів, особливо сантехнічних товарів, впливає сезонність їх реалізації. Зокрема, весною та влітку попит на даний товар збільшується у зв'язку з тим, що ремонтні роботи виконуються під час теплих пір року. Внаслідок цього відбувається нерівномірність їх споживання протягом року і попит перекидається на товари, що їх замінюють. На товари теплопостачання попит зростає під час холодних пір року. На формування товарного асортименту впливає також тип магазину і зона його діяльності. Не менш важливими факторами, що впливають на формування асортименту є такі фактори: канали товароруху та збуту, а саме те, що товар продається без посередників з самого підприємства «ТВД»; матеріально-технічні можливості торговельного підприємства, які у «ТВД» на досить високому рівні; рівень цін на товари, тому ціни відповідають якості товару, чим більше властивостей має товар, тим вища ціна, але вона має встановлені рамки, це можна спостерігати за допомогою прайс-листа ( Додаток 6) ; сезонні коливання , основною причиною яких є те, що попит на товар збільшений переважно влітку у зв'язку з виконанням ремонтних робіт в теплу пору року; тощо.
У магазині ПП «ТВД» процес формування асортименту товарів складається з трьох етапів.
На першому етапі встановлюється груповий асортимент товарів. Магазин «ТВД» реалізує такі групи товарів, як трубопровідні системи, сантехнічні товари, каналізаційні системи, насосне обладнання, вентиляційні системи, товари теплопостачання, крани та клапани і гідроакумулятори. На наступному етапі визначається детальний (внутрішньо-групови ) асортимент товарів. При цьому кожне найменування може бути представлене різною кількістю його різновидів в залежності від глибини асортименту товарів. Так, наприклад, лише по сантехніці налічується 784 різновиди. Заключним етапом формування товарного асортименту є визначення для кожного товарного виду та різновиду ступеня їх представлення на обладнанні. При цьому враховується попит на товар, сезонність , торговельна площа магазину, новизна товару.
Структура асортименту магазину «ТВД» представлена в табл. 3, де визначено питому вагу товарних груп та підгруп товарів у загальному асортименті та показано реалізацію товарів по групах у 2009 - 2011 роках.
Таблиця 3
Структура асортименту товарів ПП «ТВД» та питома вага груп у загальному асортименті


Як видно з табл. 3, у 2009 році найбільша частка реалізації припадала на такі товари: крани та клапани і становила 598,5 тис. грн., що складає 26,2 %, в 2010 році частка даних виробів зросла ще на 2,0 % , а у 2011 році - зменшилась на 14,1% . Найменша частка у 2009 році припадала на трубопровідні системи вона складала 8,1 %, а у 2010 році збільшилась і становила вже 14,0 %, а у 2011 році взагалі займала найбільшу частку у товарообороті - 62,3% або 838,1тис. грн. Проте така тенденція не є постійною і протягом останніх років питома вага різних груп товарів змінювалась. Це пояснюється, перш за все, посиленням конкуренції та появою спеціалізованих та універсальних роздрібних торговельних підприємств в радіусі дії даного магазину.
Отже, попит підприємства «ТВД» повністю залежить від асортименту товарів. На попит «ТВД» впливають наступні чинники : сезонність,тип магазину, рівень цін на товари, матеріально-технічні можливості та інші.
5. Чинники, що формують попит на приватному підприємстві «ТВД»


Коливання попиту підприємстві «ТВД» зумовлюються багатьма чинниками. Класифікація їх дає змогу не тільки проаналізувати причини змін ринкової кон'юнктури, що відбулися, а й передбачити можливі зміни залежно від тенденцій.
Чинники, що формують попит на ПП «ТВД» поділяються на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних належать такі: економічні, демографічні та соціальні. До суб'єктивних - естетичні та психолого-традиційні До економічних чинників на підприємстві «ТВД» відносимо наступні: середній рівень грошових доходів жителів м. Вінниці та жителів області, структура і рівень оптових та розрізних ринків міста, конкурентний стан. До соціальних належать такі чинники : рівень культурного розвитку жителів, освітній рівень жителів, поширений спосіб життя, професійно-кваліфіка ійний склад робочої сили, масштабність приватних підприємців, освітній рівень працівників «ТВД». Демографічні містять в собі такі чинники : кількість населення, розміри та склад середньої сім'ї, статевовіковий склад населення, співвідношення сільського та міського населення, розподіл працездатного населення міста та області. Естетичні чинники: зовнішній вигляд магазину, товару, відповідність моді товару, зручне розташування магазину, правильність оформлення реклами, дизайн магазину, правильно підібрані кольори у рекламі та оформленні магазину. До психолого-традиційни належать чинники як : уподобання і смаки споживача, поведінка продавця і стосунки, що склалися між ним і покупцем.
У наведеній класифікації чинників, що впливають на формування попиту на ПП «ТВД» чинники подані переважно об'єктивними факторами, які є загальними економічними факторами.
На попит також суттєво впливають уподобання та смаки людей, мода, місцеві традиції та релігія, а також особливості погоди, природні ресурси, рельєф тощо.
Вирішальними для попиту «ТВД» все-таки є економічні та соціальні фактори. Це пояснюється сталими особливостями формування виробничих і соціальних відносин у сфері виробництва й обігу підприємства.
Для попиту на «ТВД» визначальними економічними факторами є базовий рівень розвитку потреб і задоволення їх, рівень доходів, принципи їх розподілу та структура цін, тому попит чутливо реагує на зниження витрат виробництва. Це передусім рівень автоматизації, механізації та комп'ютеризації процесів, здешевлення і заміна компонентів виробництва, розвиненість інфраструктури, характер державного регулювання підприємства «ТВД».
Соціальні фактори, вплив яких зазнає на собі попит є, врешті-решт, похідними від стану культури та освіти. Їхній вплив має довгостроковий характер і відзначається інерційністю.
Тісно пов'язані з соціальними демографічні фактори. Це чисельність і склад населення, народжуваність і відтворення працездатного населення, формування і розміри сім'ї.
Отже, до чинників, що впливають на попит приватного підприємства належать наступні: економічні, соціальні, демографічні,естетич і та психолого-традиційні Попит також цілком залежить від місця розташування , від жителів міста, їх можливостей та персоналу, який працює у магазині «ТВД».


6. Шляхи підвищення купівельного попиту у торговельному підприємстві «ТВД»


Для того, щоб забезпечити високий рівень попиту на ПП «ТВД» його контролюють шляхом ведення поточного обліку. Взаємозв'язок обох аспектів вивчення попиту проявляється в тому, що матеріали поточного обліку попиту дозволяють виявити тенденції й закономірності в зміні попиту і, таким чином, знайти застосування в прогнозуванні попиту; з другого боку, висновки прогнозування попиту дають певні орієнтири для оцінки матеріалів поточного обліку.
Поточний облік попиту обов'язковий для магазину «ТВД», бо від нього залежить організація регулярного завезення товарів. При цьому поставлені два практичні завдання:
* у міру реалізації товарів їх запаси поновлюються і таким чином попит задовольняється безперебійно;
* коли покупці пред'являють попит на товари, що відсутні в магазині, ці товари замовляються і завозяться.
Нагромаджені матеріали поточного обліку дають можливість підійти в процесі їх аналізу до вивчення попиту, виявлення тенденцій і напрямків розвитку його структури. Сам же поточний облік являє собою частину оперативної роботи з постачання магазину «ТВД» товарами. Наявність у магазині приватного підприємства «ТВД» електронних контрольно-касових апаратів значно полегшує вивчення реалізованого попиту по кожному різновиду товарів і, відповідно, створює сприятливі умови для поточного задоволення попиту.
У звичайних умовах працівники магазину «ТВД» на основі даних реалізації і наявності товарних запасів складають заявки на поточне завезення товарів. Якщо який-небудь товар вибуває з продажу до моменту складання заявки, такий товар для пам'яті заносять в журнал обліку товарів, що підлягають завезенню.
У цей самий журнал включаються товари, що їх запитують покупці, але яких немає в продажу. Періодичні відвідування складів чи баз торговельної організації або постачальників дозволяють з'ясувати можливості додаткового отримання товарів, що є в наявності на базі, але відсутні в магазині.
Ефективність контролю за станом асортименту і наявності товарів у магазині значно підвищується при використанні асортиментних переліків, які включають повний перелік товарів, які наявні в магазині «ТВД» у вигляді прайс - листів (Додаток 6).
Завдання безперервного поновлення запасів товарів у міру їх реалізації на основі обліку поточного попиту може бути ефективно вирішено способом автоматизації управління процесами товаропостачання. Точні математичні співвідношення між реалізацією товарів і поповненням їх запасів значно спрощують розв'язання цього завдання і дозволяють широко застосовувати обчислювальну техніку.
Прогнозування структури попиту являє собою більш складний процес і базується на аналізі розвитку виробництва, тенденцій і закономірностей споживання і попиту, зміни естетичних смаків, моди, спостережень за кон'юнктурою товарних ринків і використання інших матеріалів інформаційного забезпечення.
Сучасні досягнення обчислювальної техніки відкривають перспективи впровадження автоматизованих систем управління торгівлею і насамперед управління формуванням асортименту на основі безперервного всебічного обліку попиту населення і реалізації товарів.
Отже, над підвищенням попиту у «ТВД» працівники регулярно працюють, ведуть облік, контролюють асортиментну групу товарів та працюють з споживачами з метою усунення проблем, пов'язаних з відсутністю товарів, попит, на які на які наявний.


Висновки та пропозиції


Отже, в даній роботі я досліджувала купівельний попит та комерційну діяльність загалом приватного підприємства «ТВД». Для досягнення мети було розраховано основні економічні показники фінансово-господарсь ої діяльності (Додаток 5 ), що дозволяє зробити наступні висновки. Виручка від реалізації у 2011 році в порівнянні з попередніми роками збільшилася, що відповідно спричинило збільшення чистого доходу від реалізації продукції. Прибуток підприємства на даний час поступово зростає, що пояснюється зменшенням витрат обігу та збільшенням валового доходу від реалізації продукції. Для зменшення витрат і збільшення прибутку необхідно підприємству впроваджувати сучасне технологічне та торговельне обладнання, удосконалювати організацію праці, зменшувати кількість працюючих. Таким чином, на підставі аналізу економічних показників, можна зробити висновок, що досліджуване підприємство на даний момент є рентабельним, але необхідно збільшувати темпи зростання прибутку порівняно з темпами зростання товарообороту.
Формування товарного асортименту підприємства здійснюється із урахуванням факторів, які на нього впливають. Одним із основних факторів, є попит споживачів, тому підприємству надзвичайно уважно потрібно слідкувати за його змінами.
Попит населення на товари ПП «ТВД», відображаючи рівень розвитку виробничих сил і виробничих відносин, формується і змінюється під впливом багатьох чинників. На формування попиту у «ТВД» впливають такі чинники, як величина і розподіл національного доходу, ступінь добробуту і культурний рівень населення, ціни на товари, географічні і кліматичні умови життя, національні та історичні традиції та інші. Саме тому з метою
и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.