Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Облік придбання та створення нематеріальних активів

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.12.2014. Год: 2014. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реферат
на тему:
«Облік придбання та створення нематеріальних активів »Підготував:
студент групи 1401-1с.т.
Колісніченко В.С.
Перевірив:
викладач Кадацька А.М


СУМИ-2014
План
Вступ
  Нематеріальні активи: суть, склад, оцінка
  Характеристика рахунків 12 „НМА”
  Облік придбання (створення) НМА
Висновок
Література


Вступ

Наразі, економіку високорозвинених країн характеризує не лише рівень розвитку матеріального виробництва, але саме нематеріальні ресурси й активи, інтелектуальний капітал, їх здатність задовольняти вимоги ринкових відносин, що із застосуванням комп’ютерних технологій і телекомунікаційних засобів забезпечує матеріальні передумови перетворення інформації, знань та ідей на такий виробничий ресурс, що перевершує фінансовий капітал і робочу силу й сприяє розвиткові науки і технологій, і як закономірний результат — глибокому проникненню їх у процес виробництва, що визначає піднесення ролі й значення науки, людського розуму, інформації і знань у розвитку економіки й суспільства у цілому.
Економічна діяльність підприємств, що базується на використанні інтелектуальних ресурсів, характеризується збільшенням питомої ваги інтелектуальної праці, новітніх технологій, продуктів, зростанням капіталізації підприємств за інтелектуальною складовою, тобто нематеріальними інтелектуальними активами, що не мають фізичної форми.
Необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в ринковій економіці є ефективне використання його власних так званих нематеріальних ресурсів. Розвиток високотехнологічної діяльності на основі використання нематеріальних активів, інтелектуальної власності радикально змінюють структуру суспільного виробництва на користь зростання наукоємних підприємств (компаній), цінність невідчутних активів яких багаторазово перевищує вартість їх матеріальних активів. Ставку на використання таких активів як головного фактору розвитку економіки нині зроблено у більшості країн світу. Це забезпечує скорочення у таких країнах низько конкурентних галузей (чорної металургії, хімічної, текстильної промисловості тощо) і швидкий розвиток нових наукоємних виробництв, які під впливом наукових розробок відповідно до ринкового попиту перетворюються на потужні підприємства.


1. Нематеріальні активи: суть, склад, оцінка

Нематеріальні активи — активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Нематеріальний актив відображають у балансі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначено. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат звітного періоду, в якому їх здійснено: витрати на дослідження, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на рекламу і просування продукції на ринку, витрати на створення, реорганізацію та переміщенння підприємства або його частини, витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).Придбані (створені) нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, придатного для використання. Первісну вартість нематеріальних активів збільшують на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх можливостей і терміну використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

До нематеріальних активів належать:

  права використання майна, природних ресурсів;
  права промислової власності;
  права інтелектуальної власності;
  ділова репутація (гудвіл);
  привілеї;
  патенти;
  інші нематеріальні активи.

Деякі з цих груп доцільно було б розглянути детальніше:

Право користування надрами та іншими ресурсами природного середовища -- право на користування надрами, у тому числі на розробку корисних копалин, на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.
Право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище -- право на користування геологічною, геоморфологічною та іншою інформацією про стан та можливості господарського використання елементів природного середовища.
Право користування земельною ділянкою -- право покупця на подальше господарське або інше користування земельною ділянкою. До цього права відноситься також право оренди земельної ділянки.
Товарні знаки і торгові марки -- це зареєстровані символи, знаки, слова, речення, які дають власнику право виділяти або ідентифікувати певне підприємство, продукт чи послуги.
Фірмова назва -- найменування юридичної особи. Права і обов'язки підприємств, пов'язані з використанням фірмового найменування, визначаються чинним законодавством.
Право на промислові зразки -- виключні привілеї на використання художньо-конструктор ьких рішень (дизайн), що визначають зовнішній вигляд продукції.
Право на програми для ЕОМ -- право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії по введенню в господарський обіг сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання результату.
Право на бази даних -- право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії щодо введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахунків тощо), які систематизовані для пошуку та обробки з допомогою ЕОМ.
2. Характеристика рахунків 12 „НМА”

Рахунок 12 „Нематеріальні активи” призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту -- вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.
Структура рахунку 12 „Нематеріальні активи”:
Рахунок 121 „Права користування природними ресурсами”
„Права користування природними ресурсами” -- рахунок ведення обліку прав користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною й іншою інформацією про природне середовище.
Рахунок 122 „Права користування майном”
„Права користування майном” -- рахунок, на якому показується вартість прав на користування земельною ділянкою, будинком, прав на оренду приміщень і т. п.
Право користування майном, що знаходиться в державній або комунальній власності, набувається суб'єктами підприємництва, як правила, шляхом участі в конкурсних торгах (аукціонах), що влаштовуються державними і місцевими органами самоврядування. Новий НМА зараховується на баланс по вартості придбання таких прав.
Рахунок 123 „Права на знаки для товарів і послуг”
„Права на знаки для товарів і послуг” -- рахунок нематеріальних активів, на якому показується вартість придбаних (отриманих) прав на користування знаками, під якими випускається (реалізується) продукція підприємства.
Рахунок 124. „Права на об'єкти промислової власності”
„Права на об'єкти промислової власності” -- рахунок ведення обліку отриманих (придбаних) прав, які охороняються законом і виникають із моменту їхньої державної реєстрації.Нематеріа ьні об'єкти промислової власності -- це об'єкти інтелектуального походження, безпосередньо пов'язані з організаційно-техно огічним процесом діяльності конкретного підприємства, які відповідають критеріям визнання активами.
Рахунок 125 „Авторські та суміжні з ними права”
„Авторські та суміжні з ними права” -- рахунок нематеріальних активів, на якому показується вартість прав на використання (з метою одержання підприємством економічних вигод) літературних, творчих і наукових творів, право на авторство яких належить окремій особі (групі осіб), із якими укладена відповідна угода про право на використання підприємством результатів таких винаходів.
Рахунки 126 „Гудвіл" і 19 „Негативний гудвіл”
„Гудвіл” -- рахунок обліку позитивної різниці між вартістю придбання підприємства в цілому і сукупної вартості його чистих активів, кожний із яких на дату придбання оцінений по справедливій вартості.
„Негативний гудвіл” -- рахунок обліку аналогічно визначеної негативної різниці.
„Фінансовий словник” дає наступні визначення гудволу:
1) умовна вартість ділових зв'язків фірми, „ціна” накопичених нематеріальних активів фірми (престиж торгових марок, досвід, нові технології, ділові зв'язки, стійка клієнтура, панівна позиція на ринку тощо);
2) грошова оцінка різниці між ціною підприємства та реальною вартістю його основного капіталу.
Можливість появи гудволу (негативного гудволу) на балансі покупця обумовлена тим, що вартість будь-якого підприємства як цілісного господарсько-майново о комплексу завжди в ту або іншу сторону відрізняється від сукупної вартості придбаних у такий спосіб активів і зобов'язань. Якщо сума, сплачена покупцем за придбання підприємства, перевищує оцінну вартість придбаних унаслідок даної угоди активів і зобов'язань Тобто вартість чистих активів (нетто-активів), визначену як різницю між вартістю всіх активів придбаного підприємства та оцінкою його зобов'язань, отримана в результаті такого порівняння різниця визнає нематеріальним активом, облік якого ведеться на рахунку 126 „Гудвіл”. Якщо сума, сплачена покупцем за придбання підприємства, менше оцінної вартості придбаних активів і зобов'язань, різниця визнається контрактивом, облік якого ведеться на рахунку 19 „Негативний гудвіл”.
Рахунок по відношеню до балансу є актівним. За дебетoм рахунку 12 відображається придбання aбо отримання в рeзультаті розробки (від інших фізичних aбо юридичних осіб) нематеріальних активів, якi обліковуються за первісною вартістю, тa сума дооцінки таких активів, зa кредитом — вибуття внаслідок продажу, безoплатної передачі або неможливості отримання підпpиємством надалі економічних вигод від йогo використання та сума уцiнки нематеріальних активів. За кредитм даного рахунку відображається вибуття або продаж неаматеріальних активів.


3. Облік придбання (створення) НМА

Придбаний або одержаний нематеріальний актив (як і кожний інший актив) відображають у балансі, якщо існує вірогідність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і вартість цього активу може бути достовірно визначена.
Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті:
   Придбання:
   за грошові кошти;
   за бартером.
   Одержання як внеску засновника до статутного фонду підприємства.
   Самостійного виготовлення об'єкта нематеріальних активів.
   Безоплатного одержання об'єкта нематеріальних активів.

Нематеріальний актив, одержаний у результаті розробки , відображають у балансі за умов, що підприємство має:

   намір, технічну спроможність і ресурси для доведення нематеріального активу до стану придатності для реалізації або використання;
   можливість одержання майбутніх економічних вигод від його реалізації або використання;
   можливість одержання майбутніх економічних вигод від його реалізації або використання;
   інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із його розробкою.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони здійснювалися, без визнання таких витрат у майбутнього нематеріальним активом.

Не визнаються активом і відображаються у витратах того звітного періоду, протягом якого вони здійснювалися, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
Не визнаються активом і відображаються у витратах того звітного періоду, протягом якого вони здійснювалися:

   витрати на дослідження:
   витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;
   витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
   витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
   витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім одержаних торгових знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають компенсації, та інших витрат, які безпосередньо пов'язані з його придбанням і доведенням до стану придатності для використання за призначенням. Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, які придбано (створено) цілком або частково за рахунок банківського кредиту.
Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, первісною вартістю нематеріального активу, одержаного в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість, а різницю включають до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.
Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їхніх еквівалентів, яку було передано (одержано) під час обміну.
Первісною вартістю безоплатно одержаних нематеріальних активів є їхня справедлива вартість на дату одержання.
Первісною вартістю нематеріальних активів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається їхня справедлива вартість, узгоджена засновниками (учасниками) підприємства.
Нематеріальні активи, одержані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їхньою справедливою вартістю.
Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, оплачених загальною сумою, визначається розподілом сплаченої суми пропорційно справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, складається з прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, інших витрат, які безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу та доведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій).
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих активів і підвищенням їхніх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню початково очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включають до витрат звітного періоду.Витрати, що здійснюються для утримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання початково визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включають до витрат звітного періоду.
Надходження на підприємство нематеріальних активів у порядку безоплатної передачі Іншими юридичними і фізичними особами на підставі належно оформлених документів зараховується до додаткового капіталу записом по дебету рахунка 12 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок) і кредиту рахунка 42 «Додатковий капітал»,субрахунок 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».


Відображення операцій, пов'язаних із нематеріальними активами:

Висновок:

З розвитком ринкових відносин в складі майна підприємств з’явився новий вид активів, відмінною рисою яких є відсутність речової
и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.