Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Склад і структура видатків місцевих бюджетів

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 30.12.2014. Год: 2014. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міжрегіональна академія управління персоналом
Телеуніверситет
Прилуцька філія


Контрольна робота


Склад і структура видатків місцевих бюджетів


Зміст


Вступ

1. Склад та структура доходів місцевих бюджетів

1.1 Закріплені доходи місцевих бюджетів

1.2 Регульовані доходи місцевих бюджетів

1.3 Дотації, субсидії, субвенції

2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів

2.1 Видатки поточного бюджету і видатки розвитку

2.2 Бюджет розвитку місцевих бюджетів

3. Вільні бюджетні кошти

4. Резервні фонди

5. Оборотна касова готівка

Висновок

Список використаної літератури
Вступ


Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Кожен орган влади повинен володіти своїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.
Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічно у розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.
Основною метою написання контрольної роботи є комплексне теоретичне вивчення складу і структури доходів та видатків місцевих бюджетів.
Об'єктом роботи є місцевий бюджет, його закріплені доходи, регульовані доходи, дотації, субсидії, субвенції, а також видатки поточного бюджету та видатки розвитку, вільні бюджетні кошти, резервні фонди, оборотна касова готівка.
Предметом роботи є місцевий бюджет, що визнається як бюджет обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування, до складу якого відносять бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Доходи місцевих бюджетів закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією програм.
Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

1. Склад та структура доходів місцевих бюджетів


Місцевими бюджетами визнаються бюджет обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
До складу бюджетів місцевого самоврядування відносять бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу України містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.
До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) прибутковий податок з громадян:

- до доходів бюджетів міст Києва зараховується 100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст;

- до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території.

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.


Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічн х і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1) 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

4) плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів:

1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарсь ого призначення, що перебуває у комунальній власності;

9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених статтею 17 Бюджетного кодексу України;

13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

17) інші надходження, передбачені законом.

До місцевих податків і зборів, які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування області, належать:

1) комунальний податок - сплачують юридичні особи, місцезнаходженням яких є відповідне село, селище чи місто. Граничний розмір не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

2) ринковий збір - сплачують юридичні особи та громадяни за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів. Справляється за кожен день торгівлі. Розмір не повинен перевищувати 20% мінімальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб;

3) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Сплата з юридичних осіб та громадян, які реалізують сільськогосподарську промислову продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції. Граничний розмір збору - 20 неоподаткованих мінімумів для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і одного неоподаткованого мінімуму в день - за одноразову торгівлю;

4) збір за видачу ордера на квартиру - сплачується за послуги, пов'язані з видачею документа, що дає право на заселення квартири. Не повинен перевищувати 30% неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Сплачується через установи банків до одержання ордера;

5) збір за паркування автотранспорту - сплачується юридичними особами та громадянами, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Сплачується водіями на місці парковки;

6) курортний збір - справляється в курортній місцевості. Сплачується платниками за місцем їх тимчасового проживання і не може перевищувати 10% неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

7) готельний збір - сплачується особами, які проживають у готелях в розмірі, що не повинен перевищувати 20% добової вартості найманого житла. Справляється і перераховується до бюджету адміністрацією готелю;

8) податок з реклами - сплачується юридичними особами та громадянами. Об'єктом оподаткування є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами;

9) збір з власників собак - сплачується громадянами - власниками собак. Справляється за кожен рік. Розмір збору не може перевищувати 10% неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

10) збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей - сплачують юридичні особи і громадяни. Граничний розмір не повинен перевищувати 0,1% вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея, але не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кожного учасника;

11) збір за право використання місцевої символіки - справляється з юридичних осіб усіх форм власності та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують місцеву символіку під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Справляється щорічно під час видачі дозволу або продовження строку його дії. Не повинен перевищувати 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з юридичних осіб та 2 неоподатковуваних мінімумів з фізичних осіб.

1.1 Закріплені доходи місцевих бюджетів

Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений Законом "Про бюджетну систему України".
Разом з тим, Закон не визначив порядку розподілу цих доходів рівнями місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів зарахувалися прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на території місцевих Рад; податок на фонд оплати праці колгоспників; податок на прибуток кооперативів; оплата на індивідуальну трудову діяльність; державне мито; надходження від здачі в оренду майна, яке перебуває у комунальній власності відповідальних адміністративно-тери оріальних одиниць; податок з власників транспортних засобів, плата за землю; плата за трудові ресурси; плата за природні ресурси; податок на прибуток підприємств, об'єднань, організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства та їх структурних одиниць, малих підприємств, а також спільних підприємств відповідно до частки місцевих Рад народних депутатів; місцеві податки і збори.
Прийнятий у 1995р. Закон "Про бюджетну систему України" лише частково розв'язав проблему закріплених доходів місцевих бюджетів. Повноваження органів місцевого самоврядування, за цим Законом, навіть звужуються. Перелік закріплених доходів місцевих бюджетів залишається нестабільним. Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. податок на прибуток підприємств повністю зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Таким чином, норми цього акту І Закону про бюджетну систему суперечать одна одній.
Забезпечення достатніх обсягів і стабільності закріплених доходів для всіх рівнів бюджетної системи України і особливо для місцевого самоврядування є невідкладною проблемою, розв'язанню якої слід приділити належну увагу.

1.2 Регульовані доходи місцевих бюджетів


Регульовані доходи складають основну масу надходжень до місцевих бюджетів України. Закон "Про бюджетну систему України" у редакції 1995 р. черговий раз вніс зміни до переліку регульованих доходів та форм бюджетного регулювання. Згідно з ним окремі доходи стануть певною мірою закріпленими і регульованими одночасно. Це стосується податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку громадян, плати за землю, доходів від приватизації державного майна та інші.
Доцільність такого підходу викликає сумніви. Досвід і практика бюджетного регулювання інших країн свідчать про необхідність переходу до довгострокових і стабільних нормативів відрахувань від регульованих доходів до місцевих бюджетів. Сам перелік таких доходів також повинен бути стабільним. Слід також розробити критерії, на основі яких встановлюють нормативи відрахувань до місцевих бюджетів. Ці критерії не можуть бути розроблені без складання балансу фінансових ресурсів території, розрахунків сукупних податкових надходжень на душу населення у кожній адміністративно-тер торіальній одиниці.

1.3 Дотації, субсидії, субвенції


Згідно із законодавством доходи місцевих бюджетів України можуть включати дотації, субсидії, субвенції, які надаються з державного або місцевих бюджетів, рад вищого адміністративного рівня до місцевих бюджетів, рад нижчого рівня.
Закон "Про бюджетну систему України" визначив також і певний механізм контролю за використанням субвенцій. Згідно зі ст.38 органи державної виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування вищого рівня здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства, рішень органів влади вищого рівня з питань виконання бюджету відповідними виконавчими органами нижчого рівня. У разі не витрачення у встановлений термін або використання не за цільовим призначенням субвенцій, виділених бюджету нижчого рівня, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано. Практика використання в Україні таких методів бюджетного регулювання, як дотації, субсидії, субвенції досить суперечлива. У 2000-х роках субвенції як метод бюджетного регулювання вперше були закріплені Законом "Про державний бюджет України на 2002 р." Їх отримали 3 території: Кіровоградська область, Крим і м. Севастополь. Сума субвенцій відповідно склала 292,3 млн. 3,2 млрд. і 1,5 млрд. грн.
Закон "Про державний бюджет України на 2003 р". передбачив надання субвенцій 9 територіям України на суму 68 млрд. 66,5 млн. грн. Субвенції отримали А.Р. Крим, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Рівненська, Сумська, Чернівецька області та м. Севастополь. Закон визначав Виділення цих коштів на фінансування видатків з місцевих бюджетів, що не покриваються доходами.
Закон "Про державний бюджет України на 2004 р." передбачив надання субвенцій 22 територіям України на суму 533 млрд. 751,6 млн. грн. До них входять: А.Р.Крим , Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Севастополь. Цілі для яких виділялись субвенції, ті ж самі, що і у 2003 р. тобто лише загального характеру. У цьому Законі вперше визначено регіони, які мають передати кошти до Державного бюджету, а також вказано розміри цих коштів.
Згідно із Законом Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська області та м. Київ зобов'язувалися передати кошти з бюджетів місцевих Рад до Державного бюджету. Сума цих коштів затверджена Верховною Радою у розмірі 19 млрд. 107,6 млн. грн.

Закон "Про державний бюджет України на 2005 р." передбачив надання бюджетам областей дотацій на суму 484 млрд. 690,1 млн. грн. Практика надання субвенцій, субсидій і дотацій територіям України свідчить, що до 2005 р. були відсутні будь-які правила, щодо цього. Стосунки між Державним бюджетом Україні і бюджетами територій у сфері надання субвенцій і дотацій базувались на суб'єктивній основі двосторонніх домовленостей між "центром" і регіонами. Такий інструмент бюджетного регулювання, як субсидія не використовувався. Субвенції були субвенціями лише за назвою, а фактично виконували роль дотацій, що в край зменшували їх ефективність і можливість контролю за їх цільовим використанням. Враховуючи існуючу практику, розробка фінансового механізму і правових основ надання дотацій, субсидій і субвенцій є гострою економічною і політичною проблемою.2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів


Після проголошення незалежності України порядок здійснення видатків із місцевих бюджетів майже не змінився. Закон України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування", прийнятий у 1992 р. більш чітко визначив порядок здійснення видатків з місцевих бюджетів на утримання органів управління. Органи місцевого самоврядування встановлюють розмір видатків на утримання створюваними ними органів управління замість попереднього порядку, згідно з яким місцеві Ради встановлювали розмір видатків на утримання органів місцевого управління. Більш деталізованим правове регулювання видатків місцевих бюджетів запроваджено лише у 1995р. у Законі "Про бюджетну систему України". Згідно зі ст.18 цього Закону кошти республіканського бюджету А.Р.Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише на ті цілі і в тих межах, які затверджені Верховною Радою А.Р.Крим та місцевими Радами.
Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями 88-91 Бюджетного кодексу України.

2.1 Видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку


У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
Згідно із законом поточні видатки - це видатки з бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інше. Встановлено також, що у складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених об'єктів.
Видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та іннованційної діяльності. Це фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства. Це субвенції та інші видатки, пов'язані із розширеним відтворенням.

2.2 Бюджет розвитку місцевих бюджетів


Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають: - кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарсь ого призначення;

- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

- кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;

- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

- запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним кодексом та іншими законами України (крім випадку, передбаченого статтею 73 Кодексу);

- субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

- погашення основної суми боргу відповідно Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу, що утворюється за умовами, визначеними статтею 73 Бюджетного кодексу);

- капітальні вкладення;

- внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.3. Вільні бюджетні кошти


Вільні бюджетні кошти утворюються у місцевих бюджетах на початку бюджетного року і у зв'язку з цим не враховуються при затверджені бюджету попереднього року. Вони включають: вільний залишок коштів; суми, додатково одержані в процесі виконання бюджету; суми перевищення доходів над видатками в разі збільшення доходів чи економії видатків або з інших джерел. Закон "Про бюджетну систему України" встановив, що вільні бюджетні кошти не можуть бути вилучені органами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про їх використання приймають місцеві органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Ці рішення затверджуються відповідними Радами.
Вільні бюджетні кошти можуть бути використані на господарські заходи, покупку акцій або інших цінних паперів для надання відсоткових чи без відсоткових бюджетних позичок на інші заходи.4. Резервні фонди


Резервні фонди утворюються у розмірі 1% видатків кожного з відповідних бюджетів, вони використовуються для фінансування невідкладних заходів непередбачених відповідними місцевими бюджетами. Згідно з законом ці фонди утворюються за рішеннями відповідних Рад. Фінансування з них здійснюється на основі постанови відповідних місцевих виконавчих органів влади. Проблема взаємодії представницьких і виконавчих органів влади на місцях при формуванні і використанні резервних фондів може призводити і до певних суперечностей між ними. З метою їх уникнення доцільно розробити типове положення про резервні фонди місцевих органів влади виконавчої влади.


5. Оборотна касова готівка


Оборотна касова готівка утворюється у складі бюджетів для покриття тимчасових касових розривів при їх виконанні. Закон встановлює можливість утворення оборотної касової готівки і в місцевих бюджетах. Вона передбачається у республіканському бюджеті А.Р.Крим, обласних, міських, районних, сільських і селищних бюджетах. Розмір оборотної касової готівки визначають місцеві Ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів. Згідно з Законом оборотна касова готівка має відновлюватися у тому році на який затверджувався бюджет і до тих розмірів які були передбачені.
Законом також передбачено порядок отримання позичок у разі тимчасових касових розривів при виконанні місцевих бюджетів. Позички повинні повертатися у встановлений термін протягом бюджетного року. Якщо касові розриви виникають при виконанні міських, районних, сільських і селищних бюджетів то за клопотанням відповідних виконавчих органів Рад бюджетні позички можуть надаватися з бюджету вищого рівня. Рішення про це приймають керівники відповідних фінансових органів.

Висновок


Дослідивши тему реферату, ми прийшли до таких висновків:

1. місцеві бюджети - це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом, а також усередині сукупності місцевих бюджетів;

2. місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання;

3. саме через них суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному розрізах, тобто між окремими адміністративно-територіальними одиницями і соціальними групами населення;

4. саме в цій, найчисельнішій ланці бюджетної системи, існує чи не найбільше проблем, пов'язаних із їх формуванням та виконанням, що потребують свого негайного вирішення;

5. саме з місцевих бюджетів фінансується розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої промисловості і комунального господарства;

6. міжрегіональний перерозподіл державних доходів досі не має ні чітко сформульованого змістовного обґрунтування, ні чітких правил і формул. Необ'єктивність такого перерозподілу призвели до того, що сільські Ради, де рівень податкових надходжень у розрахунку на душу населення є вищим, ніж у середньому по району, опиняються у гіршому становищі з точки зору доходів місцевих бюджетів порівняно з сільськими Радами, де він, відповідно, є нижчим.
Отже, вирішення проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ.
Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовані її видатки, та методів управління і стимулювання процесів економічного розвитку. З цієї причини фінансування і формування бюджету місцевої влади є однією з найважливіших сфер державних фінансів, і тому потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування.
Список використаної літератури


1. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ із змінами і доповненнями від 20.12.2005 р.

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235-ІV

3. Конституція України. -- К.: Преса України, 1997.

4. Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік" від 21 червня 2005 року N 2678-IV

5. Наказ МФУ «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27 грудня 2001 року N 604 із змінами і доповненнями від 30 грудня 2005 року N 961

6. Наказ МФУ «Про класифікацію доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України» від 16 липня 2002 року № 35 із змінами і доповненнями від 17 лютого 2004 року № 13.

7. Бюджетна система України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/О.Д. Василик, К.В Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2004

8. Державні фінанси: навчальний посібник/В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. - Л.: Атіка, 2002

9. Державні фінанси України: Підручник/О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2004

10. Державні фінанси/С.О. Бумакова, Л.І. Василенко, Л.В. Єрмошенко, Ред. А.А. Мазаракі. - К.:АВТ, 2004

11. Деркач І.І., Гордєєва Л.Л. Бюджет і бюджетний процес на Україні. - Дніпропетровськ, 2000.

12. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. -- К.: Знання, 2000.

13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002

14. Розпутенко І.В. Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні: Матеріали до лекційного курсу Бюджетний процес і управління фінансами / Українська академія держ. управління при Президентові України. Кафедра економіки і фінансів. -- К. : Вид-во УАДУ, 1997.

15. Савченко Л.А. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій. Академія держ. податкової служби України. -- Ірпінь : Академія ДПС України, 2002.

16. Теорія фінансів: Підручник для економічних спеціальностей вищих закладів освіти/ О.Д. Василик. - К.: НІОС, 2000

17. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / Міністерство фінансів України. НДФІ. -- К. : НІОС, 2003.

18. Фінанси: Навчальний посібник/ Л.І. Василенко, А.В. Василенко. - К.: КНЕУ, 2004.

19.Финансы и кредит/Под ред. Дробоздиной Л.А.- М.:Финансы, ЮНИТИ, 2000.

20. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник - Тернопіль,


и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.