На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Наукове обрунтовання концептуальної модел професйної адаптацї викладача вищого навчального закладу в процес магстерської пдготовки. Визначено й експериментально переврено сукупнсть педагогчних умов, що забезпечують успшнсть цього процесу.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 11.04.2009. Сдан: 2009. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОБЛЄС ІРИНА ІГОРІВНА

УДК 378.124.4(043.5)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Запоріжжя - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Класичному приватному університеті.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гура Олександр Іванович, Класичний приватний університет, професор кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент Волкова Наталія Павлівна, Дніпропетровський національний університет, професор кафедри педагогіки та психології;
кандидат педагогічних наук Хатунцева Світлана Миколаївна, Бердянський державний педагогічний університет, доцент кафедри валеології та безпеки життєдіяльності.
Захист відбудеться “12” червня 2008 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.04 в Класичному приватному університеті за адресою: 69002, Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Класичного приватного університету (69002, Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б).
Автореферат розіслано “7” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Сіднєв
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування системи освіти України, пов'язане з глобальною інтеграцією у світовий освітній простір, суттєвою модернізацією всіх її складових, орієнтацією на гуманістичні цінності, на пріоритет екологічного над техногенним, аксіологічного над інформаційним, творчого над репродуктивним, адаптивного, динамічного над усталеним, незмінним, підвищує вимоги до педагога, викладача вищого навчального закладу (ВНЗ), який відіграє провідну роль у реалізації стратегічних завдань освітньої сфери. Вищезазначене знайшло своє відображення в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі України "Про вищу освіту", Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Наказі Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року" та інших державних законодавчих документах. Це передбачає якісно інший рівень особистісного та професійного розвитку фахівця вищої школи, його здатності до постійного самовдосконалення, до самозмін при збереженні основоположних внутрішніх настанов і переконань у ситуації нестабільності соціальних процесів. Тому однією з актуальних проблем професійної освіти є визначення таких умов, що забезпечать успішну професійну адаптацію майбутнього викладача ВНЗ.
Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її актуальність і доцільність зумовлені наявними суперечностями між:
- об'єктивною потребою суспільства у високопрофесійних викладачах ВНЗ, які відкриті до нового досвіду, здатні ефективно працювати в ситуації соціальних змін при збереженні власного фізичного, психічного та соціально-психологічного здоров'я, є гармонійно розвиненими як в особистісній, так і в професійній сфері, та недостатньою спрямованістю підготовки педагога вищої школи на сприяння його успішній професійній адаптації;
- актуальною потребою педагогічної практики в науково обґрунтованій моделі професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі професійної підготовки та недостатнім рівнем теоретичної розробки зазначеної проблеми;
- усвідомленістю важливості та складності етапу професійної адаптації особистості і недостатньою розробленістю в сучасній педагогічній науці та практиці ефективних професійних адаптаційних заходів, спрямованих на розвиток як адаптивних можливостей фахівця, так і професійного середовища.
Аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури з проблем професійного розвитку педагога вищої школи, становлення його професійної компетентності, професійно-педагогічної адаптації засвідчує, що різні аспекти досліджуваної проблеми знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки: методологічні засади дослідження адаптації особистості та професійної адаптації фахівця (Г.О. Балл, Ф.В. Березін, А.О. Деркач, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, О.Г. Мороз, А.А. Налчаджян, В.А. Петровський, Ж. Піаже, А.О. Реан, Н.І. Сарджвеладзе, С.І. Селіверстов, Г. Сельє, В.І. Слободчиков, О.Г. Солодухова, А.В. Фурман, Н.О. Чайкіна, М.С. Ясницький та ін.), професійна підготовка педагогічних працівників (О.В. Глузман, В.М. Гриньова, О.А. Дубасенюк, О.М. Пєхота, В.А. Семиченко, С.О. Сисоєва, В.О. Сластьонін та ін.), професійна діяльність і професійне становлення викладача ВНЗ (А.В. Барабанщиков, О.І. Гура, З.Ф. Єсарева, І.Ф. Ісаєв, О.В. Коржуєв, Н.В. Кузьміна, Л.М. Макарова, Ю.П. Поваренков, Ю.Г. Фокін та ін.).
Дослідження проблеми професійної адаптації викладача ВНЗ започатковано в працях В.Т. Ащепкова, Г.У. Матушанського. Причому у багатьох дослідженнях учені вказують на особливу значущість етапу професійної підготовки для успішної професійної адаптації викладача ВНЗ та його професіогенезу взагалі, адже саме тоді відбувається формування професійної готовності майбутнього фахівця, закріплюється професійна адаптивна поведінка, розвивається професійний адаптаційний потенціал, відбудовуються адаптивні стратегії (В.Т. Ащепков, Р. Бойц, С.О. Дружилов, Є.О. Климов, О.В. Коржуєв, Г.І. Насирова та ін.).
Проте, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості наукових праць, присвячених проблемі адаптації та професійно-педагогічної адаптації особистості, вона залишається однією з найбільш дискусійних і невирішених (Л.М. Мітіна, О.Г. Мороз, Д.В. Ольшанський, В.А. Петровський, В.А. Семиченко), що спричинено складністю і системністю самого феномену адаптації, невизначеністю місця професійної адаптації викладача ВНЗ в процесі його професіоґенезу й спробами ототожнювати її з професійною адаптацією вчителя. Поза увагою дослідників залишилася проблема професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі його професійної підготовки та визначення педагогічних умов, що сприяють її успішності.
Зазначене коло науково-практичних завдань розвитку професійної освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки й зумовили вибір теми кандидатської дисертації "Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу".
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Класичного приватного університету в межах комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи "Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення" (номер державної реєстрації 0105U002557), в якій автор брав безпосередню участь.
Тема дисертації затверджена Вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 4 від 30.11.2005 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України (протокол № 3 від 21.03.2006 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення, теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка сукупності педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1) проаналізувати теоретичні засади дослідження проблеми професійної педагогічної адаптації особистості в сучасній психолого-педагогічній науці;
2) виявити та охарактеризувати концепти професійної адаптації викладача вищого навчального закладу;
3) визначити та обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють успішності професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки;
4) здійснити експериментальну перевірку ефективності впливу визначених педагогічних умов;
5) розробити методичні рекомендації щодо оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів з метою їх успішної професійної адаптації.
Об'єкт дослідження - професійна адаптація викладача вищого навчального закладу.
Предмет дослідження - педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.
Гіпотеза дослідження базується на тому, що успішність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу залежить від реалізації в процесі його професійної підготовки такої сукупності педагогічних умов:
1) орієнтації педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації, екстраполяцію її основних положень та структури на зміст професійно-педагогічної підготовки;
2) впровадження адаптаційних заходів, спрямованих на усвідомлення майбутнім викладачем сутності професійної адаптації, розвиток професійної адаптивності;
3) реалізації в освітньому процесі положень особистісно-орієнтованого та контекстного підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ;
4) педагогічного супроводу професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ.
Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки гіпотези дослідження використовувалися загальнонаукові методи, що взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмета дослідження:
- інтерпретаційно-теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, зіставлення - для вивчення літературних джерел, нормативних документів, досвіду викладання у вищій школі та визначення продуктивних підходів до вирішення проблеми професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ; моделювання - для створення концептуальної моделі професійної адаптації майбутнього педагога вищої школи на етапі його професійної підготовки; категоріальних опозицій та узагальнення - для визначення термінологічно-понятійного апарату дослідження, формулювання його концептуальних положень і висновків;
- емпіричні - контент-аналіз нормативної документації, методичних матеріалів - для з'ясування реального стану професійної підготовки майбутніх викладачів ВНЗ щодо забезпечення їх успішної професійної адаптації; самооцінювання, опитування (анкетування) і діагностичні стандартизовані методики - для виявлення рівнів професійної адаптованості майбутніх викладачів ВНЗ; педагогічний експеримент констатувального, формувального та контрольного типу - для перевірки ефективності визначених педагогічних умов;
- статистичні - для опрацювання та оцінювання експериментальних даних дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
- вперше визначено категорію професійної адаптації інтегративним результатом професійної підготовки викладача ВНЗ; виявлено її сутнісні характеристики; обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють успішній професійній адаптації викладача ВНЗ на етапі його професійної підготовки; розроблено й обгрунтовано концептуальну модель цього процесу;
- уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії професійної адаптації викладача ВНЗ ("професійна адаптація", "професійна адаптованість", "професійна адаптивність"), критерії і показники професійної адаптованості майбутнього педагога вищої школи;
- удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки викладачів ВНЗ в умовах магістратури;
- набули подальшого розвитку науково-теоретичні уявлення про сутність, зміст і структуру професійної адаптації педагога, особливості професійного становлення та професійної діяльності викладача ВНЗ.
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що створено, апробовано і впроваджено в процес професійної підготовки викладачів ВНЗ за спеціальністю 8.000005 - Педагогіка вищої школи: спецкурс "Професійна адаптація викладача ВНЗ", тренінг професійної адаптивності, науково-методичний спецсемінар. Теоретичні положення, науково-методичні рекомендації та висновки дослідження створюють основу для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників Класичного приватного університету м. Запоріжжя (довідка № 530 від 18.03.2008 р.), Запорізького національного університету (довідка № 01-25/21 від 27.02.2008 р.), Житомирського державного університету імені Івана Франка (довідка № 828 від 29.02.2008 р.), Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (довідка № 1-117 від 22.02.2008 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки дисертаційної роботи були оприлюднені на науково-практичних конференціях: міжнародних: "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" (м. Хмельницький, 2005), "Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього простору України" (м. Запоріжжя, 2005), "Наука та вища освіта" (м. Запоріжжя, 2006), "Еволюція теорії та методики професійної освіти в Україні на етапі націєтворення" (м. Запоріжжя, 2006), "Педагогіка професійної освіти" (м. Запоріжжя, 2007), "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти" (м. Київ, 2007), "Психолого-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця" (м. Миколаїв, 2008); всеукраїнських: "Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України" (м. Ялта, 2006), "Теорія і практика педагогіки життєтворчості" (м. Запоріжжя, 2007).
Основні положення й результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи, Лабораторії експериментальної педагогіки та психології Класичного приватного університету.
Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені в 16 одноосібних публікаціях, з яких 5 - у провідних фахових наукових виданнях.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 257 сторінок, з них основного тексту - 190 сторінок. Список наукових джерел містить 200 найменувань. Дисертація містить 21 рисунок на 11 сторінках і 5 таблиць на 5 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено категоріальний апарат дослідження; відображено апробацію та впровадження результатів роботи; наведено дані про її структуру.
У першому розділі - "Науково-теоретичні основи дослідження професійної адаптації викладача вищого навчального закладу" - здійснено аналіз зарубіжних і вітчизняних загальнонаукових концепцій сутності адаптації особистості, феномену професійної адаптації взагалі та професійної адаптації педагога зокрема, виявлено й охарактеризовано концепти професійної адаптації викладача ВНЗ.
Визначено, що феномен адаптації особистості у світових концепціях розвитку людини, які є визначальними у гуманітарній сфері знання (А. Бандура, Г. Гартманн, Е. Ериксон, А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерс, Л. Філіпс, Л. Фестінгер, Е. Фромм, Р. Хенкі, Т. Шибутані та інші), розглядається як всебічний, безупинний процес, що охоплює всі сфери життя людини - від внутрішньої, психічної до зовнішньої, соціальної - і передбачає єдність процесів активної зміни особистістю навколишнього середовища та зміни свого внутрішнього світу з метою встановлення рівноваги, гармонії між ними. Одним із видів адаптаційних процесів особистості, що забезпечує входження особистості до професійного середовища, є професійна адаптація - складний процес врегулювання та гармонізації взаємодії фахівця і професійного середовища, під час якого формуються професійні знання, вміння, професійні якості особистості, необхідні для її подальшого професійного розвитку (С.Г. Вершловський, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, В.О. Сластьонін та ін.).
У роботі зазначено, що зміст професійної педагогічної адаптації розглядався в працях таких учених, як: Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, О.Г. Мороз, С.В. Овдій, А.О. Реан, В.А. Семиченко, О.Г. Солодухова, Н.О. Чайкіна й інші, проте дослідженню власне професійної адаптації викладача ВНЗ у вітчизняній науці приділялося недостатньо уваги та припускалося механічне перенесення характеристик професіогенезу вчителя.
Здійснений у дисертації аналіз наукових підходів щодо професійної адаптації педагога, особливостей професіоґенезу та професійної діяльності педагога вищої школи (В.Т. Ащепков, О.І. Гура, І.Ф. Ісаєв, О.В. Коржуєв, Л.М. Макарова, Г.У. Матушанський, Л.М. Мітіна, В.О. Сластьонін, Ю.Г. Фокін та ін.) і результати емпіричного дослідження дали підстави розуміти під професійною адаптацією викладача ВНЗ складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності і є основою професійного саморозвитку та самовдосконалення викладача.
Рушійної силою професійної адаптації викладача ВНЗ є виникнення суперечності між професійно-педагогічною підготовленістю, соціальними і професійними очікуваннями особистості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами діяльності у вищій школі, які постійно змінюються під впливом суспільної динаміки, соціального й особистісного розвитку фахівця.
Встановлено, що професійна адаптація викладача ВНЗ має багатофункціональний характер: є необхідною умовою, етапом професійного становлення та розвитку фахівця, на якому відбувається прийняття ним професійних цінностей, оволодіння професійною діяльністю, формування готовності до її успішної реалізації. Вона сприяє всебічному розвитку особистості, оскільки її результатом є формування професійного Я як невід'ємної складової самосвідомості; забезпечує входження викладача до професійної групи, зближує її цінності з цінностями особистості і тим самим виступає складовою соціалізації. З позиції результативного підходу професійна адаптація викладача ВНЗ визначається видами, типами адаптивної поведінки, її показниками. З позиції процесуального підходу вона характеризується часовими параметрами, механізмами, чинниками та етапами.
У роботі зазначено, що базовим етапом професійної адаптації викладача ВНЗ є етап професійної підготовки, на якому відбувається психологічна перебудова особистості з професійного самовизначення до самореалізації в навчально-професійній діяльності, формується готовність до професійної діяльності, відбудовуються професійні адаптивні стратегії, розвивається професійний адаптаційний потенціал. Це зумовлює ефективність подальшої професійно-педагогічної діяльності викладача, гармонійність його професійного розвитку.
Здійснений аналіз науково-теоретичних основ дослідження професійної адаптації викладача ВНЗ створив підґрунтя для визначення педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу на етапі професійної підготовки.
У другому розділі - "Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу" - послідовно розкривається зміст педагогічних умов, представлена концептуальна модель професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі професійної підготовки, охарактеризовані її складові.
Визначено, що педагогічні умови є сукупністю заходів, які забезпечують досягнення мети професійної діяльності та професійного розвитку особистості (С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, І.І. Кобиляцький, І.О. Рейнгард та ін.); вони свідомо створюються в навчальному процесі й забезпечують найбільш ефективний перебіг професійної адаптації майбутніх викладачів ВНЗ.
У роботі обґрунтовано, що базовою умовою професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ є орієнтація педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації, екстраполяція її основних положень та структури на зміст професійно-педагогічної підготовки. Розроблена і представлена концептуальна модель (рис. 1) містить мету та завдання професійної педагогічної підготовки, педагогічні умови, зміст, форми, методи й показники.
Відповідно до моделі, професійна підготовка майбутнього викладача ВНЗ має передбачати його успішну професійну адаптацію на всіх її рівнях: психофізіологічному, власне професійному, соціально-психологічному та особистісному (за В.І. Слободчиковим). Психофізіологічна адаптація передбачає входження фахівця до умов професійної діяльності, пов'язаних з емоційними, психічними труднощами - психофізіологічними ускладненнями навчальної та викладацької діяльності у вищому навчальному закладі.
Власне професійна адаптація викладача ВНЗ відображає суб'єктний рівень взаємодії майбутнього фахівця та професійного середовища на рівні змісту професійної діяльності у всіх її видах і формах та складається з адаптації до навчальної, методичної, наукової й організаційно-виховної діяльності. Власне професійна адаптація розгортається як процес досягнення органічного поєднання вимог викладацької діяльності, які задаються "згори", нормативно закріплені, і власних потреб, інтересів, можливостей, що забезпечується формуванням системи професійних знань, умінь, навичок, розвитком професійних якостей.
Соціально-психологічна адаптація майбутнього викладача ВНЗ передбачає його активну взаємодію з вищим навчальним закладом на всіх його рівнях: кафедри, навчальної та студентської груп, факультету, науково-педагогічного колективу.
Особистісна адаптація забезпечує входження особистості у професійну роль, становлення професійної Я-концепції, професійного образу Я, ставлення до себе як до викладача, відчуття власної професійної цінності.
Зазначено, що механізмом професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ є професійна ідентифікація - ототожнення майбутнім фахівцем власного професійного Я з особливостями, вимогами, нормами професійної діяльності науково-педагогічного колективу.
У роботі визначено критерії та показники професійної адаптованості майбутнього викладача ВНЗ як результату його професійної підготовки. Зазначено, що основними показниками успішної професійної адаптації є: 1) позитивний психоемоційний стан; 2) готовність до професійної діяльності, що виражається в позитивній внутрішній мотивації професійної діяльності, професійній готовності до реалізації навчальної, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи, професійній рефлексивності; 3) позитивне ставлення до професійного оточення; 4) позитивна професійна Я-концепція.
Обґрунтовано, що професійна підготовка викладача ВНЗ забезпечує його успішну професійну адаптацію при реалізації таких педагогічних умов:
- впровадження в освітній процес адаптаційних заходів, спрямованих на усвідомлення майбутніми викладачами сутності професійної адаптації, розвиток їх професійної адаптивності на всіх рівнях адаптаціогенезу, що охоплюють різні форми організації навчального процесу у ВНЗ: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу, педагогічну практику;
- реалізації в освітньому процесі положень особистісно орієнтованого та контекстного підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ, що передбачає: послідовне ставлення до майбутнього фахівця як до свідомого відповідального суб'єкта власного розвитку та навчально-виховної взаємодії, забезпечення та підтримку процесів його самопрояву, саморозвитку й самореалізації; створення сприятливого психолого-педагогічного клімату в навчальній групі; підвищення мотивації до професійного навчання, професійної діяльності майбутніх викладачів; використання, крім традиційних, нетрадиційних, інтерактивних методів і технік навчання; створення рефлексивного середовища (за положеннями І.Д. Беха, Е.В. Бондаревської, О.М. Пєхоти, С.О. Сисоєвої, М.Г. Чобітько, І.С. Якиманської та ін.); включення до навчального змісту матеріалу, який висв и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.