На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Нормативн вимоги до органзацї здйснення освтнього процесу. Принцип науковост посильної складност, системний пдхд до подання навчального матералу. Принципи активност, самостйност, наочност змсту дяльност, зв'язку теорї з практикою.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 23.04.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат на тему:
"Принципи навчання інформатики"
Принципи навчання дають відповідь на запитання «Як організувати навчальний процес?»
Принципи навчання -- це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу. Принципи, як правило, приводяться до системи положень, на основі яких здійснюється навчання.
Дидактами (М.П. Скаткін, М.А. Данилов, І.Н. Лернер, Ю.К. Бабанський, М.І. Махмутов) доведено, що для ефективності навчання необхідно керуватися загальнодидактичними принципами і правилами навчання. Дидактичні принципи виражають закономірності процесу навчання і дотримання їх є необхідною умовою успіху педагогічної діяльності викладача. Виходячи з цього необхідно зробити висновки, що методика навчання інформатики повинна спиратися на закономірності процесів формування в студентів знань, умінь і навичок і одночасно відповідати загальнодидактичним принципам навчання. Зупинимося на питаннях реалізації деяких дидактичних принципів, які мають найважливіше значення в зв'язку з особливостями навчальної діяльності студентів на заняттях з інформатики.
Принцип науковості і посильної складності
За принципом науковості у змісті освіти повинні знайти відображення новітні досягнення відповідної галузі знань з адаптацією на пізнавальні можливості студентів. Це завдання загалом спрощується, оскільки в інформатиці на сьогодні ще немає чіткого розподілу на вищу і нижчу, будь-яке поняття з «великої» інформатики знаходить свої аналоги в будь-якому курсі інформатики.
Принципом науковості і посильної складності в навчанні передбачається також ретельний відбір істотного змісту науки. При навчанні інформатики будь-які відомості, що не знаходяться в руслі основних понять та ідей, перешкоджають їх засвоєнню. Загострюється проблема відбору мінімально необхідного матеріалу, особливо для перших занять. Для її розв'язання важливим є виділення мети і завдань заняття, головного і другорядного, чітке формулювання для студентів вимог до знань і вмінь, які необхідно сформувати і виробити під час вивчення кожної нової теми. Саме мета і завдання заняття, сформульовані лаконічно і в доступній для студентів формі, дають перші уявлення студентам про ту інформацію, на яку вони повинні спрямувати свою увагу і пізнавальні можливості на занятті.
Слід зазначити, що при вивченні інформатики студенти частіше, ніж завжди, зустрічаються з новими поняттями, технічними і науковими термінами. Причому при їх введенні викладач не має можливості спиратися на життєвий досвід всіх і кожного студента, як це буває під час вивчення інших основ наук (геометрії, фізики, хімії та ін.). Тому на кожному занятті в окремий і обов'язковий етап необхідно виділяти роботу з оволодіння студентами спеціальною термінологією; уникати будь-яких догматичних тверджень і обмежувати до мінімуму введення наукових визначень і понять, що не мають достатньої фактичної опори в досвіді і попередніх етапах навчання.
Наукове подання матеріалу передбачає коректне визначення або опис понять інформатики, правильне вичленування їх сутності. Необхідно, щоб студенти могли ознайомитися з чіткими означеннями понять (якщо вони означувані), що мають однозначне тлумачення, і з їхніми істотними ознаками, якщо поняття вводяться на описовому рівні. В іншому випадку студенти не набувають чітких уявлень, що призводить до помилок, нерозуміння матеріалу, який вивчається. Принцип науковості змісту навчання передбачає, що способи засвоєння навчального матеріалу повинні бути адекватні сучасним науковим способам пізнання.
Системний підхід до подання навчального матеріалу, його структурування і виділення основних понять і зв'язків між ними якраз і є як основою для розробки та добору змісту курсу інформатики, так і одним з методів сучасного наукового пізнання.
Для реалізації принципу науковості доцільно:
Використовувати в навчанні новітні досягнення науки
інформатики. Привчати студентів, які цікавляться, читати науково-популярні журнали, знаходити інформацію на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет, брати участь в предметних олімпіадах і наукових конференціях.
Використовувати логіку науки інформатики, методи наукового пізнання як адаптований варіант наукової діяльності студентів. За допомогою власного досвіду студенти краще зрозуміють і засвоять зміст наукових знань, що вивчаються.
Вивчення законів науки інформатики починати не з готових формулювань, а пропонувати студентам самостійно виконувати дослідження; надати їм можливість конструювати свої теоретичні моделі, пояснювати одержані факти.
Дозволити студентам пережити радість власного відкриття при будь-яких видах діяльності.
Ознайомлювати студентів з яскравими фактами біографії науковців та вчених, розкривати моральні і професійні якості діячів науки.
Принцип науковості доцільно розглядати в єдності з принципом доступності та посильної складності. Навіть найскладніший і необхідний для подальшого навчання матеріал повинен викладатися в межах можливостей засвоєння його всіма студентами на рівні розуміння. За принципом доступності навчання повинно проводитися так, щоб матеріал, що вивчається, за змістом і обсягом був посильним для всіх студентів. Тобто передбачається врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів. При цьому необхідно спиратися на навчально-пізнавальні можливості студентів. їх когнітивні стилі. Дидактами доведено, що розширення пізнавальних можливостей студентів відбувається у процесі послідовного ускладнення навчальних і практичних задач, що спричинює напруження їхніх розумових і фізичних сил.
Для реалізації викладачем принципу доступності навчання необхідно:
Виділяти основне, істотне в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції тощо.)
Добирати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань -- теорій, ідей законів та ін.
Обсяг знань і темп навчання обирати з урахуванням реальних вікових та індивідуальних здібностей студентів. Враховувати відмінності у швидкості сприйняття, темпі роботи, домінуючих видів діяльності, інтересах, життєвому досвіді, особливостях розвитку студентів.
Здійснювати диференційовану допомогу. Використовувати різні
способи диференціації студентів у групах, які створюються за видами діяльності, типами завдань, методами розв'язків, особистісними відмінностями.
Забезпечувати відповідність прийнятим нормам обсягу самостійної роботи..
Забезпечувати послідовне ускладнення навчальних і практичних задач.
Під час вивчення матеріалу використовувати послідовний перехід від простого до складного, від часткового до загального, від уявлень до понять, від невідомого до відомого. Доступність не означає легкість, слід пропонувати студентам завдання на межі їхніх можливостей.
Плануючи заняття, продумувати ситуації неоднакового часу, які потребують студенти для виконання завдань; готувати індивідуальні додаткові завдання або пропонувати лідерам взаємодіяти з тими,
хто не встигає.
Принцип доступності при навчанні інформатики переходить до принципу загальної доступності для певної вікової групи студентів чи до деякого усередненого віку студентів до принципу індивідуальної доступності і розглядається як можливість досягнення мети навчання кожним студентом.
Принцип посильної складності у навчанні інформатики передбачає ретельний відбір навчального матеріалу та видів завдань і вправ з урахуванням рівнів підготовки студентів. Завдання, що ставляться перед студентами, повинні бути їм зрозумілими. Необхідно враховувати рівень сформованості інформаційної культури студентів, рівень володіння комп'ютером, а також рівень сформованості спеціальних навчальних умінь, щоб поставлене завдання було успішно виконане студентами. На посильність виконання завдань з інформатики можуть впливати обсяг матеріалу, темп виконання завдань, відповідність рівня реальних умінь студентів тим, які необхідні для виконання завдань. Посильність означає відповідність рівня готовності студентів виконати завдання ступеню складності цього завдання.
Принцип послідовності і систематичності навчання
Ще А.П. Єршовим при навчанні інформатики була запропонована реалізація принципу послідовності в формі циклічності. Це означає, що поняття повторюється, збагачуючись, у нових контекстах. Якщо при навчанні інших дисциплін це бажаний шлях, то при навчанні інформатики -- необхідність.
Головним у цьому принципі є логічна побудова змісту освіти, а також обґрунтована послідовність етапів освітнього процесу.
Принцип послідовності і систематичності пов'язаний як з орієнтацією навчального матеріалу, так і з системою дій студентів щодо його засвоєння.
Для реалізації цього принципу на заняттях з інформатики доцільно:
Поділяти навчальний матеріал на логічно зв'язані розділи і блоки. Використовувати схеми, плани, таблиці, опорні конспекти, модулі й інші форми логічного подання навчального матеріалу.
При ознайомленні з новим матеріалом практичного характеру корисно дати орієнтовну основу дій, сформулювати мету навчання.
Не перевантажувати заняття другорядними фактами: навчати студентів користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями.
На кожному занятті встановлювати його змістовий центр. При цьому він може буде розкритим на початку, в середині або під час підсумкового узагальнення.
Принцип наочності змісту і діяльності
Особливе значення при навчанні інформатики набуває принцип наочності. За рахунок продуманого застосування засобів наочності можна посилити емоційний вплив на студентів, підвищити рівень доступності матеріалу, що вивчається, прискорити активізацію розумової дальності студентів.
На заняттях з інформатики доцільно використовувати натуральну (природну) і символічну наочність. Знання в цьому випадку засвоюються швидше і є міцнішими. Засоби натуральної наочності особливо ефективні під час формування політехнічних понять курсу.
Практичне використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі, робота кожного студента з комп'ютером є реалізацією принципу наочності, важливою умовою досягнення загальноосвітніх цілей навчання інформатики. При цьому істотно, щоб робота студентів з комп'ютером була систематичною і регулярною формою навчальної роботи протягом усього курсу, а не лише її фіналом.
Наочність -- невід'ємна риса навчання інформатики внаслідок гнучкості змісту самого поняття «інформація», способів і засобів її подання: одну і ту саму інформацію можна подати у вигляді багатьох графічних образів.
Студент може працювати з наочно-моделюючим графічним образом, цілеспрямовано перетворювати об'єкт, що вивчається. Наочною може бути і демонстрація викладачем зразка діяльності за комп'ютером при роботі з готовою програмою, наприклад текстовим чи графічним редактором.
Якщо в традиційному розумінні під наочністю розуміється насамперед ілюстративна компонента, забезпечення потреби студента побачити в будь-якій формі предмет або явище, виконати з ним деякі мінімальні дії, то при використанні комп'ютера наочність дозволяє побачити і те, що не завжди можливо в реальному житті навіть за допомогою чутливіших і точних приладів.
Більш того, з представленими у формі комп'ютерних моделей об'єктами можна здійснити різні дії, вивчити не лише їх статичне зображення. а й динаміку розвитку в різних умовах. При цьому використання комп'ютера дозволяє як вичленити основні властивості чи закономірності предмета або явища, що вивчається, так і розглянути його в деталях. Різні форми представлення об'єкта можуть змінювати одна одну і за бажанням студента, і за програмою, чергуючи або використовуючи одночасно образне, аналітичне, мовне подання. Це дозволяє, відповідно до завдань навчання, як ущільнити подання інформації про об'єкт, що вивчається, так і розширити його. Процеси, які моделюються за допомогою комп'ютера, можуть бути різними за формою і за змістом, належати до фізичних, соціальних, історичних, екологічних та інших типів.
Принцип активності і самостійності
Активність студента реалізується через його діяльність. Знання -- це не річ, не предмет, який можна якось передати студентам. Це якісна зміна особистості, яка відбувається лише внаслідок власної цілеспрямованої активності того, хто навчається.
Принцип активності в навчанні інформатики передбачає розумову активність студентів у процесі оволодіння діяльністю. Цей принцип має велике значення для правильної організації процесу навчання. В методиці навчання інформатики розрізняють інтелектуальну, емоційну активність. Інтелектуальна активність забезпечується постановкою проблемних завдань, які стимулюють пізнавальні процеси. Емоційна активність пов'язана з питанням: цікаво чи не цікаво студентам вивчати ті чи інші питання. Позитивне емоційне ставлення до предмета відіграє велику роль у досягненні успіхів. Негативні емоції блокують активність студента.
Форми прояву активності можуть бути різними, наприклад: самоконтроль через рефлексію власної діяльності, контроль за роботою товариша, модифікація готових і розробка власних алгоритмів та програм, участь в проектній діяльності. Активність природно виходить з інтересу до навчання, але при цьому викладачеві важливо чітко сформулювати, які результати навчання контролюються.
Навчання ефективне, коли студент розуміє необхідність свого навчання, ставить чи приймає цілі заняття, бере участь у плануванні й організації своєї діяльності, в її розумінні, самоконтролі і самооцінці.
Для реалізації принципу активності викладачу доцільно:
Учити студентів ставити запитання. Запитання важливіше за відповідь, оскільки відкриває, а не закриває пізнання.
У навчанні завжди використовувати альтернативні підходи, позиції і точки зору до будь-якого суттєвого питання.
Відшукувати з студентами причини того, що вивчається. Спонукати гіпотези студентів, працювати з їхніми версіями як з особистісним змістом освіти.
У процесі навчання робити зупинки і пропонувати студентам проаналізувати їхню діяльність. Рефлексивна позиція потребує часу, але збільшує результативність засвоєння курсу інформатики.
Самостійність студента також є метою і умовою успішного вивчення інформатики. Вона слідує за активністю: студент може активно сприймати лекцію проблемного типу, але це ще не самостійність. Можливі етапи зростання самостійності: від повного управління викладачем через оперативну допомогу до самоуправління пізнавальною діяльністю за допомогою комп'ютера. При переході до творчої діяльності самостійність реалізується повністю. Звертання студента за допомогою є вже проявом активності, але це ще не самостійність.
Внаслідок зростання самостійності зростають і продуктивність навчання, вміння самостійно знаходити виходи зі скрутних ситуацій, користуватися літературою і комп'ютерними засобами допомоги (теоретична допомога при виконанні деяких операцій, пошук помилки, дії при незрозумілій реакції програми). Ознакою високого рівня самостійності, окрім інших, є також пошукова діяльність за комп'ютером, у комп'ютерній мережі за допомогою звернення до пошукових машин.
Принцип свідомості
Принцип свідомості в навчанні можна вважати одним із головних принципів навчання інформатики. За цим принципом передбачається цілеспрямований добір навчального матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних здібностей студентів. Принцип свідомості реалізується також через усю організацію навчання, протягом якого відбувається перехід від усвідомлення правил виконання дії до її автоматизованого виконання, від формування окремих елементів діяльності до їх об'єднання.
Усвідомлення явища, яке має бути вивченим, забезпечується:
а) шляхом моделювання ситуацій, під час яких студенти, завдяки певній розумовій роботі, краще розуміють сутність цього явища та особливості його проявів;
б) шляхом повідомлення студентам правил-інструкцій, які полегшують засвоєння понять та їх сутності, місце і роль в оточуючому світі;
в) шляхом виділення характерних ознак явища для формування орієнтувальної основи дій з метою виконання з ним відповідних дій;
г) шляхом звертання до підказок та навчальних допомог, які можуть мати різні форми.
Принципом свідомості також передбачається, що студенти свідомо застосовують навички та вміння інтелектуальної праці. Свідоме володіння діяльністю стосовно пошуку, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації за допомогою різнотипного програмного забезпечення забезпечує сталість набутих навичок і вмінь, дає можливість студентам здійснювати самоконтроль і самокорекцію.
В узагальненому вигляді цей принцип означає, що навчання проходить успішніше, якщо студент добре розуміє смисл усіх компонентів, що входять до діяльності стосовно того, що він робить, а не виконує механічно певний набір операцій.
Принцип свідомості забезпечується методикою організуючої стратегії, якій віддається перевага в сучасних інформаційних технологіях навчання. Ця методика спрямована на виховання стратега, який розглядає предмети і явища в и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.