На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Визначення термну реферату як стислого викладу у письмовй форм сут питання чи наукової проблеми, що включає огляд вдповдних джерел. Форми, види та основн структурн елементи реферату, вимоги до його написання. Технка роботи з науковою лтературою.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Педагогика. Добавлен: 20.04.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів і банківської справи
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Реферат як форма роботи з науковою літературою"
Студент ФК-09-2
Ю. В. Кобець
Керівники роботи
к. е. н., ст. викладач
С. М. Ксьондз
2010
Зміст
Вступ
1. Реферат та його структура
1.1 Поняття реферату, форми та види рефератів
1.2 Основні структурні елементи реферату
2. Техніка роботи з науковою літературою
3. Основні вимоги до написання реферату
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
За термін навчання у вузі студент має опанувати різні види наукових праць як за рівнем складності, так і за змістом викладеного матеріалу. Найпростішим з них є реферат - стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел.
Цей термін має і інше значення: доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел.
Реферат завжди має письмову форму і використовується для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту, написання статті. Якщо у рефераті викладений матеріал є результатом власного пошуку дослідника, у такому разі він називається авторефератом.
Підготовка рефератів є важливим засобом формування у студентів способів та прийомів опрацювання літературних джерел. Це вибір теми та ракурсу її розгляду з урахуванням елементів проблемності й актуальності, засвоєння правил послідовності пошуку літератури, систематизації матеріалу, визначення основних положень, що вимагає від майбутнього педагога спеціальної підготовки.
Реферат результатів наукового дослідження складається з окремих розділів;
актуальність дослідження;
об'єкт дослідження;
предмет дослідження; мета;
методологічна та теоретична основа;
методи дослідження;
наукова новизна;
значущість;
практична цінність;
особистий внесок здобувача;
положення, що виносяться на захист;
апробація результатів дослідження;
структура та обсяг дисертації;
основний зміст роботи;
висновки;
публікації автора.
Особливості джерел, обраних для реферату, визначають його структуру.
Реферат повинен складатися з таких структурних компонентів: вступу, який дає уявлення про актуальність теми і завдання студента; основної частини, що містить стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію положень, які автор вважає найвагомішими; висновків про можливість використання набутих знань у науковій чи практичній роботі; списку використаної літератури.
Якщо реферат спрямовано на висвітлення результатів виконаної наукової роботи, наведена структура доповнюється компонентами розкриття експериментальної частини дослідження, його теоретичного та практичного значення, а також рекомендаціями щодо доцільності використання запропонованої методики у педагогічній діяльності.
1. Реферат та його структура
1.1 Поняття реферату, форми та види рефератів
Реферат найпростіша форма самостійної письмовій студентської роботи. У рефераті не потрібно наявності ні великого фактичного матеріалу, ні глибокого аналізу, ні фундаментальних висновків. Реферат - робота поверхова, лише що стосується якоїсь однієї досить вузькій теми і позначає основні загальноприйняті точки зору на дану тему.
Реферат (лат, referre - доповідати, повідомляти) короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книги, наукової роботи, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел. При індивідуальній роботі з літературою реферат є короткий збагачений запис ідей з декількох джерел. Часто реферат готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії. [6. 243]
У відповідність з Малим енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, реферат це наукову доповідь.
Реферат містить основні положення твору, фактичні відомості та висновки і дозволяє визначити доцільність його читання цілком.
Реферат - короткий переказ, який використовується в библіотечній практиці як джерело необхідної інформації про виробника друку або неопублікованому документі.
Реферат є формою надання результатів документального перетворення інформації, тобто процесу аналітико-синтетичного вивчення документів (текстів) і підготовки вторинної інформації, що відображає найбільш істотні елементи змісту цих документів.
Як правило, Реферат має науково-інформаційне призначення.
Реферати публікуються поряд з рецензіями у науковій та іншій періодиці, а також у спеціалізованих періодичних виданнях - реферативних журналах. Реферати почали публікуватися в пресі з 17 ст., В Росії перший реферативні видання з'явилися в 1-й пол. 18 в. під егідою АН.
У відповідність з чинним українським законодавством реферат є об'єктом авторського права. Для охорони авторського права на реферат не потрібно реєстрації або виконання будь-яких інших формальностей. За загальним правилом, авторське право на реферат діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті. Право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора охороняються безстроково. Обсяг реферату залежить від обраної теми, змісту документів, їх наукової цінності або практичного значення.
Реферати, звані також науковими доповідями, одержали поширення в науково-дослідних установах, вищій школі, в системі політичної освіти, в народних університетах.
В загальноосвітній школі та середніх спеціальних навчальних закладах рефератами називають спеціально підготовлені повідомлення учнів на факультативних заняттях та ін
Розгорнутий Реферат у ряді випадків позбавляє від необхідності звертатися безпосередньо до твору.
Реферат-фрагмент першоджерела - реферат, що складається в тих випадках, коли в документі-першоджерелі можна виділити частину, розділ або фрагмент, що відображають інформаційну сутність документа або відповідні задачі реферування.
Оглядовий реферат - реферат, складений на деякий безліч документів-першоджерел і є зведеної характеристикою певного змісту документів.
Оглядові реферати розрізняються:
- на монореферати у вигляді зв'язного твору; і
- на поліреферати у вигляді сукупності окремих рефератов.
Найчастіше маємо справу з інформативними і розширеними (зведеними) рефератами.
Інформативний реферат повністю розкриває зміст теми, містить основні фактичні і теоретичні повідомлення. Він потребує глибокого вивчення першоджерел, доброї пам?яті, уміння пов?язувати теоретичні положення з сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні висновки, нарешті вчить проводити дискусію.
В такому рефераті мають бути визначені: предмет дослідження і метод роботи; наведені основні результати; викладені дані про умови дослідження, сформульовані власні пропозиції автора щодо практичного значення змісту і уміння довести його до аудиторії слухачів. Реферат може бути посібником для усного виступу з елементами імпровізації.
Мета Реферату - передати зміст реферованих витворів.: Факти, ідеї, концепції, думки.
Інформаційні реферати можуть розміщуватися у первинних документах (книгах, журналах, збірниках праць, звітах про науково-дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативних журналах і збірниках, інформаційних картках та ін.).
Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерельний) реферат містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, зміст яких викладено у вигляді однорідного тексту. Обсяг розширеного реферату 20-24 сторінки.
1.2 Основні структурні елементи реферату
Алгоритм структури реферату:
- Зміст
- Вступ
- Розділ І. Історія та теорія питання
- Розділ II. Вирішення проблеми в сучасних умовах
- Висновки
- Література
- Додатки (при потребі).
Кожна з цих частин починається з нової сторінки. Заголовки зазначених частин реферату пишуться великими літерами і розміщуються по центру рядка. Між заголовком і подальшим текстом повинна бути порожній рядок.
Зміст, або план реферату відкриває наступну за титулом сторінку роботи, яка нумерується цифрою "2". Іноді нумерація сторінок в комп'ютерному варіанті тексту починається з 1 сторінки - титулу реферату. За вимогами титул роботи не нумерується. В плані реферату мають бути зазначені назви частин роботи (підрозділів чи параграфів) з нумерацією початкової і кінцевої сторінок частини тексту. Заголовки (назви) частин, зазначені в плані, дублюються в тексті реферату. Назви розділів виділяються напівжирним шрифтом.
Зміст реферату друкується на одній сторінці. Більше на цій сторінці нічого не друкується. ЇЇ частина залишається порожньою.
Вступ (або вступна частина реферату) - один із найважливіших елементів структури даної роботи. Вступ до реферату займає від 1 до 3 сторінок загального обсягу реферату. В тексті вступу напівжирним шрифтом виділяються основні елементи: актуальність і обгрунтування теми, мета, задачі дослідження тощо. Перша сторінка вступу до реферату має порядковий номер "3" в загальній нумерації сторінок.
Як вже зазначалося вище, найбільш поширеною схемою структурування основної частини реферату є два (іноді три) розділи і декілька підрозділів. Враховуючи обмежений обсяг даної роботи, більш детальне членування є недоцільним.
Традиційно перший розділ роботи є своєрідним введенням в проблему, яка є основною в розробці теми реферату. Тут виявляються основні, вузлові аспекти проблематики, аналізуються теоретичні засади і основні підходи до її вирішення, подається ретроспектива поглядів на неї теоретиків і практиків минулого і сучасності, іноді розкривається понятійно-категоріальний апарат, який буде використовуватись автором в подальшому
У розділі II подається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій проблеми. Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим методикам вивчення проблеми, практичного досвіду та висловлення власної думки щодо перспектив розвитку досліджуваної проблеми.
Також важливо враховувати необхідність написання в кінці кожного розділу (чи великої за об'ємом частини тексту) невеликих проміжних висновків (приблизно 1-2 абзаци), в яких будуть відображатися результати вже зробленої роботи і фіксуватися перспективні напрямки подальшої діяльності. Такі проміжні висновки мають стати своєрідним "логічним місточком", перекинутим автором реферату від однієї частини тексту до іншої.
У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, пропозиції науковця. Вони мають співвідноситись (узгоджуватись) з метою та задачами дослідження, зафіксованими у вступі до роботи. Недопустимою є ситуація, коли в задачах дослідження формулюється одне, а у висновках - зовсім інше. Саме тут формулюється так зване "вихідне знання" - підсумкове, на відміну від "ввідного", що фіксується у вступі. В ідеалі, реалізація кожної задачі дослідження має відображатися окремим пунктом висновків по роботі.
До списку літератури включаються публікації переважно останніх 5-10 років. Особливо цінуються праці останнього року видання.
У додатках наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво полегшують розуміння роботи.
Вибір теми реферату студенти здійснюють відповідно до тематики затвердженої на кафедрі та за погодженням з науковим керівником.
Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим. У рефераті використовується стандартизована термінологія, значення якої зрозуміле з контексту.
Реферат рецензується, оцінюється і враховується при проведенні підсумкового заліку, іспиту з відповідної дисципліни
2. Техніка роботи з науковою літературою
реферат письмовий науковий література
Наукові дослідження базуються на досягненнях науки, тому не випадково кожна стаття, брошура, книга включає в себе посилання на попередні дослідження. Доповідь, реферат, курсова (дипломна) робота мають бути пов'язані з інформаційними матеріалами і містити огляд літератури за тематикою дослідження, а це вимагає від дослідника наполегливої праці з науковою літературою.
Уміти працювати з книгою - це означає швидко розбиратися в її структурі, правильно оцінювати і фіксувати в зручній формі все, що здається цікавим і потрібним, для виконання наукового дослідження.
Вважається, що вивчення літератури з обраної теми слід починати із загальних робіт, щоб мати уявлення щодо основних питань, близьких до теми дослідження, а потім вести пошук нових видань спеціальної літератури.
При чому на першому етапі слід охопити якомога більше джерел, а потім поступово "відсіювати" зайві видання. Однак продуктивнішою є методика, за якою від самого початку роботи свідомо обмежується коло джерел, а вивчення починається саме з тих, що мають безпосереднє відношення до теми наукового дослідження. Як показує досвід, надмірне коло джерел інформації на довгий час гальмує вирішення конкретної наукової проблеми.
Рекомендаційно можна зорієнтуватись на наступне: перед початком роботи потрібно зосередити увагу на предметі вивчення. Для цього пропонується відволікатись від усіх поточних турбот і переключитись на зміст і мету виконуваної роботи. Зосередженню уваги сприяє наведення порядку на своєму робочому місці.
Після цього потрібно зразу ж дати увазі інтенсивне навантаження, звичка до довгого розкачування на початку роботи є шкідливою.
В процесі заняття рекомендується рішуче відкидати всі побічні думки та асоціації, думати лише про роботу. При цьому поступово створюються сприятливі умови для зосередження уваги
Спочатку уточнюється мета роботи. Читати або слухати "просто так", безцільно - означає марно витрачати час. На початку роботи потрібно попередньо ознайомитись з відібраними джерелами. Методика читання наукової літератури дещо інша ніж художньої. Є "швидке" і "повільне" читання: побіжний огляд змісту книги або ретельне опрацювання. Побіжний перегляд змісту дає можливість ознайомитись з книгою в загальних рисах, коли досліднику стає зрозуміло, що в цій книзі міститься потрібна інформація і її потрібно ретельно опрацювати, або отримати лише загальну уяву. Тобто побіжний перегляд - це по суті "пошукове читання".
Текст має бути не лише прочитаним, а й опрацьованим з олівцем в руках, з певними нотатками. Якщо є власний примірник, або ксерокопія журналу, книги, можна робити позначки на полях. Прискорити цілеспрямований відбір і вивчення літератури допоможе чітка орієнтація дослідника на тему проблеми та основні її питання (розділи і підрозділи). Звичайно ж, читання - це стимуляція ідей. Уважне ознайомлення з будь-яким текстом повинне викликати певні думки, гіпотези, які відповідають власному погляду на речі.
Етапи вивчення наукових джерел інформації можна поділити на:
- загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми;
- побіжний перегляд відібраної літератури і сист и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.