На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз освтньо-квалфкацйної характеристики та функцональної структури дяльност спецалств з ветеринарної медицини, квалфкацйн вимоги до них. Рекомендацї щодо удосконалення пдготовки студентв у процес вивчення дисциплни Психологя.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):5
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно - педагогічна академія
Кафедра педагогіки та методики
професійного навчання
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця»
на тему: «Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина»
за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи»
Нестерук Яна
Харків 2011
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Аналіз професійної діяльності спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина»
1.1 Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з ветеринарної медицини
1.2 Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини
1.3 Визначення кваліфікаційних вимог (переліку умінь) з дисципліни «Ветеринарна медицина»
РОЗДІЛ 2. Дидактичний проект навчання спеціаліста з ветеринарної медицини з дисципліни «Психологія»
2.1 Аналіз ОПП та навчального плану підготовки спеціаліста з ветеринарної медицини та визначення місця дисципліни «Психологія» в навчальному процесі
2.2 Аналіз змісту навчання (робочої програми) з дисципліни «Психологія»
2.3 Рекомендації щодо удосконалення підготовки спеціаліста з дисципліни «Ветеринарна медицина»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
У вищій освіті державні компоненти визначають структуру переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється освіта; професійна підготовка фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
Галузевий компонент Державних стандартів освіти базується на державному компоненті, включає до свого складу освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ); освітньо-професійну програму (ОПП).
Актуальність дослідження визначається недостатністю знань з питань підготовки студентів у сучасних умовах; відсутністю наукових, науково-методичних праць, необхідних для задоволення потреб практики;
Об'єкт дослідження - професійна підготовка спеціалістів за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» у вищому навчальному закладі.
Предмет дослідження - професійна підготовка майбутніх спеціалістів з ветеринарної медицини у процесі вивчення дисципліни «Психологія».
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити розроблений дидактичний проект навчання майбутнього спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина».
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що можна розробити новий дидактичний проект навчання спеціалістів з дисципліни «Ветеринарна медицина» з метою підвищити якість оволодіння знаннями студентів (повноти, глибини, усвідомленості).
Завдання дослідження:
1. На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять «освітньо-кваліфікаційну характеристика», «освітньо-професійна програма», «навчальний план», «робоча навчальна програма».
2. Теоретично обґрунтувати можливість розробки нової дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина».
Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду, синтез, узагальнення та систематизація теоретичного і практичного матеріалу з проблеми дослідження.
РОЗДІЛ 1. Аналіз професійної діяльності спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина»
1.1 Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста
освітній кваліфікаційні вимоги спеціаліст
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, де узагальнюються вимоги до змісту вищої освіти з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.
ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.
Галузь використання
Цей стандарт поширюється на: систему вищої освіти; органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
за спеціальністю 7.130501 “Ветеринарна медицина”
напряму підготовки 1305 “Ветеринарна медицина”
освітнього рівня повна вища освіта
кваліфікації 2223.2 “Лікар ветеринарної медицини”
з узагальненим об'єктом діяльності:
профілактика, діагностика, лікування тварин та ветеринарно-санітарна експертиза тваринницької продукції.
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96 в галузях економіки № 85.20.0 “Ветеринарна діяльність”, затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 22.10.1996 № 441.
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:
2223.2 Лікар ветеринарної медицини
2223.2 Лікар ветеринарної медицини для лікування спортивних коней
Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати про необхідність проведення системного фундаментального дослідження, в якому б в узагальненому вигляді розкривалася картина формування мобільності ветеринара на різних рівнях підготовки в ОКХ.
1.2 Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини
До майбутнього спеціаліста з ветеринарної медицини висуваються наступні вимоги:
- визначати перелік та готувати обладнання і реактиви для проведення необхідних лабораторних досліджень;
- користуватися різними діагностичними приладами і обладнанням;
- відбирати та, в разі необхідності, фіксувати проби матеріалів для проведення лабораторних досліджень;
- пакувати, надсилати та оформляти супровідні документи до матеріалу, що надсилають для дослідження до лабораторії ветеринарної медицини;
- стерилізувати лабораторний посуд, інструменти, необхідні для проведення ветеринарних лабораторних досліджень;
- фіксувати тварин у разі ветеринарного їх обстеження;
- проводити клінічне дослідження тварин із застосуванням загально-клінічних та спеціальних методів;
- проводити зондування, рентгеноскопію, рентгенографію, ендоскопію, електрокардіографію, сонографію та радіоізотопну діагностику тварин;
- оформляти історію хвороби тварини;
- визначати і описувати характер патологічних процесів в органах і тканинах тварин на основі виявлення макро- і мікроскопічних змін;
- визначити під мікроскопом типи тканин та будову органів тварини і їх різновиди.
В таблиці 1.1 проаналізуємо види діяльності і сферу застосування фахівця з ветеринарної медицини.
Таблиця 1.1
Професійне призначення і сфера застосування фахівця з ветеринарної медицини.
Вид діяльності фахівця
Сфера застосування фахівця
1. Лабораторні дослідження тварин та проб матеріалів з метою діагностики хвороб.
2. Зажиттєва діагностика хвороб тварин.
3. Посмертна діагностика хвороб тварин.
4. Визначення структури та функції органів і систем, морфологічних і фізіологічних показників тварин під час моделювання патологічних явищ.
5. Профілактика інфекційних та інвазійних хвороб тварин
6. Профілактика незаразних хвороб тварин.
7. Прогнозування виникнення і розповсюдження хвороб, в тому числі спільних для тварин і людей.
8. Охорона довкілля від забруднення. відходами тваринництва та ветеринарно-медичного виробництва.
9. Захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.
10. Організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження.
11. Проведення пропаганди ветеринарних знань, просвітницької роботи з питань гігієни, догляду, годівлі і утримання та профілактики хвороб тварин, дотримання правил техніки безпеки праці і особистої гігієни працівників тваринництва.
12. Здійснення виробничо-фінансової діяльності, маркетингу та менеджменту у ветеринарній медицині, організація сучасних методів ветеринарного обслуговування тваринництва.
13. Лікування тварин хворих на інфекційні та інвазійні хвороби.
Лікар ветеринарної медицини, лаборант ветеринарної клініки, виробництво препаратів для ветеринарії.

Відповідно до первинних посад, які може займати випускник вищого навчального закладу, спеціаліст з ветеринарної медицини підготовлений виконувати наступні функції: проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна.
Означені вище види діяльності, сфери застосування та функції спеціаліста з ветеринарної медицини лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця з ветеринарної медицини.
Структура діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини:
Ветеринарний лікар (суб'єкт діяльності) повинен уміти, працюючи у складі групи фахівців або особисто (умови діяльності), використовуючи знання з ветеринарії, анатомії (предмет діяльності), за допомогою медичного обладнання (засоби діяльності) повинен уміти діагностувати та лікувати хвороби тварин (процедура діяльності) та обґрунтувати шляхи подальшого розвитку галузей ветеринарної медицини з метою ефективнішого лікування тварин (продукт діяльності).
1.3 Визначення кваліфікаційних вимог (переліку умінь) з дисципліни «Ветеринарна медицина»
Мета дисципліни «Ветеринарна медицина» _ формування у студентів ґрунтовних знань про ветеринарну справу.
Кваліфікаційні вимоги. Для вирішення професійних задач спеціаліст повинен бути підготовлений:
­ до збору, обробки та систематизації науково-технічної інформації за напрямом професійної діяльності при використанні сучасних інформаційних технологій;
­ до участі у всіх фазах дослідження, розробки, проектування, впровадження та експлуатації комп'ютерних систем управління;
­ до вивчення спеціальної літератури, аналізу досягнень вітчизняної та світової науки і техніки у галузі професійної діяльності;
­ до взаємодії з спеціалістами суміжного профілю;
­ до роботи у науковому або виробничому колективі з використанням методів управління та організації роботи такого колективу;
­ до переоцінки накопиченого досвіду за рахунок нових знань та аналізу своїх можливостей в умовах розвитку науки і техніки та соціальних змін;
­ до зміни виду й характеру своєї професійної діяльності.
Відповідно в ОКХ виділені предметно-практичні, предметно-розумові, знаково-практичні, науково-розумові вміння і класифікаційний критерій рівня сформованості вмінь :
- вміння виконувати дію, спираючись на носіїв інформації про неї;
- вміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль;
- вміння виконувати дію автоматично, на рівні навички.
РОЗДІЛ 2. Дидактичний проект навчання спеціаліста з ветеринарної медицини з дисципліни «Психологія».
2.1 Аналіз ОПП та навчального плану підготовки спеціаліста та визначення місця дисципліни «Ветеринарна медицина» в навчальному процесі
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної пі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.