На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Конспект Ознайомлення студентв з темою та навчальними цлями заняття. Лексичне значення слв, багатозначнсть, тропи, пряме та переносне значення, синонми, антонми, омонми, паронми, фразеологзми та їх стилстичн можливост. Художн засоби української мови.

Информация:

Тип работы: Конспект. Предмет: Педагогика. Добавлен: 10.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Стилістичні засоби лексикології та фразеології

1. Аутотренінг

Я вільно володію засобами рідної мови.
Дбаю про культуру мовлення.
Я -- особистість творча, маю допитливий розум.
Мене цікавлять мовні таємниці.
Я можу творити.
Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його.
Я міркую, замислююся.
Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Лексикологія -- наука про лексику (словниковий склад нашої мови). Лексика сучасної української літературної мови з погляду стилістичної диференціації поділяється на стилістично нейтральну (міжстильову), що вживається в усіх стилях мови та стилістично забарвлену, що співвідноситься з одним чи з кількома (але не з усіма) функціональними стилями. Уживаючись у переносному значенні, нейтральні слова набувають додаткових емоційно-експресивних відтінків (переважно -- художній та публіцистичний стилі). Особливу групу лексики становлять слова вузького стилістичного призначення: терміни, професіоналізми, жаргонізми, розмовна та просторічна лексика, застарілі слова, неологізми, зокрема поетичні.
Як елемент мовної системи слово пов'язане з іншими словами на рівні лексики, граматики, стилістики. Важливою лексичною характеристикою в цьому плані є сполучуваність слів, тобто здатність їх поєднуватися з іншими словами в процесі висловлення думки (За О. Пономарьовим).
Необхідні для повторення і вивчення поняття: лексичне значення слів, багатозначність, тропи, пряме (переносне значення слова; синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологія, фразеологізми (та їх стилістичні можливості).
Тропи -- слова, вжиті в переносному значенні для створення образності (передача загального поняття через конкретний словесний образ): порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія, літота, уособлення.
Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон, парономазія, перифраза, евфемізм...), є також еліпсис, повтор, анафора, епіфора, тавтологія, ампліфікація, плеоназм і т. ін.
Лексика за походженням, вживанням. Фразеологізми. Фразеологічні зрощення, єдності, сполучення. Прислів'я, приказки. Крилаті вислови. Афоризми. Сентенції. Максима. Парадокс. Літературна цитата. Ремінісценція. Трансформація (видозміна фразеологізмів з певною стилістичною настановою). Контамінація. Визначити стилістичні особливості, можливості зазначених понять; занести поняття до особистого довідника, використовуючи приклади. З поданих понять кожен учень для обговорення на семінарі обирає 1 - 2 поняття.
3. Мотивація навчання

Цікаво знати (для обговорення).
* Для потреб повсякденного спілкування досить невеликої кількості слів. Але для читання і розуміння книг їх треба знати дуже багато. Встановлено, що дитина 7 років уже використовує близько 5 000 слів, а в 14 років -- до 10 000; обсяг словника конкретної людини залежить від роду її занять, освіченості і здібностей.
* Словник мови прозових творів Т. Г. Шевченка охоплює 20 000 слів, а поетичних -- понад 10 000.
* Лексичне значення слова хоч і стійке, але не залишається незмінним. Наприклад, запозичене слово білет первісно означало «водяна бульбашка», «брунька», «золота капсула з амулетом», з часом набуло нового значення -- «записка з печаткою», пізніше -- «Картка з екзаменаційними питаннями»; розмовне -- те саме, що квиток.
Утворіть із поданих словосполучень і речень схему, відповідь ілюструйте прикладами. Слово та його зв'язки. Фонетично оформлене. Може мати семантичні зв'язки. Має словотворчі відношення. Є грамматична форма. Є граматичне і лексичне значення. Висловте власну точку зору за поданим реченням. Справді, слово не відображає предмет безпосередньо, воно тільки позначає його умовним символом (В. Колесов).
4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого в школі)

Лексикологія як наука про слово.
Ознаки слова як мовної одиниці.
Лексичне значення слова.
Багатозначні й однозначні слова.
Пряме та переносне значення слова.
Омоніми. Синоніми. Антоніми.
Лексика української мови за походженням.
Власне українська лексика.
Лексичні запозичення з інших мов.
Загальновживані слова.
Професійна, діалектна, розмовна лексика.
Терміни.
Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання.
Застарілі й нові слова (неологізми).
Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.
Поняття про стійкі сполуки слів і вислови.
Фразеологізми. Приказки, прислів'я, афоризми

5. Виконання практичної роботи (повторення правил та виконання вправ)

Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найменування для всіх пізнаних людиною предметів і явищ природи та суспільства, відношень і залежностей, для вираження людиною почуттів, емоційних реакцій і волевиявлень. Слово бере на себе НОМІНАТИВНУ (називальну) функцію.
Лексичним значенням називається співвіднесеність слова з предметами, явищами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняття про них. Слово називає предмет, і це є його лексичним значенням. Воно само по собі є складним явищем і змінним, воно може мати в собі є складним явищем і змінним, воно може мати в собі окремі відтінки, які в процесі життя слова набувають здатності переростати у нові значення.
Слова виникають з одним лексичним значенням, але поступово в ньому під впливом різних мовних ситуацій виникають мовні зміни, що ведуть до появи нових значень - похідних.
Слова, що мають первинне і вторинне /похідне/ значення, називається БАГАТОЗНАЧНИМИ /полісемічним/. Первинне значення називають ПРЯМИМ, вторинні - ПЕРЕНОСНИМ.
Багатозначність виникає від того, що мовці помічають схожі риси предметів, подібність явищ у житті і тому переносять назву одних предметів на інші.
АНТОНІМИ - слова протилежні за значенням (чорний-білий).
СИНОНІМИ - слова близькі за значенням та різні за написанням (йти, чимчикувати, пересуватися, швендяти, шкандибати).
Пароніми - слова близькі за звучанням та різні за значенням (абонент, абонемент).
ОМОНІМИ - слова різні за значенням, але однакові за написанням (ключ).
Лексикологією називають науку, яка вивчає лексику. Слово лексика походить від грецького слова - "словесний", "словниковий". Ним називають усі слова мови, а також окремі шари чи групи слів та слова письменників і їх творів.
Підрозділи лексикології:
Семасіологія - вивчає значення слова, багатозначність, омоніми, синоніми, антоніми.
Етимологія - вивчає походження слів, спорідненість з іншими словами.
Ономастика - вивчає власні назви.
Топоніміка - вивчає власні географічні назви.
Гідроніміка - вивчає власні назви водних артерій.
Антропоніміка - вивчає власні назви істот - прізвища, імена, клички)
Термінологія - вивчає терміни.
Лексикографія - охоплює укладання словників.
Художні засоби української мови.
На перенесенні значення слів за якоюсь певною ознакою формуються художні засоби мови: епітети, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха.
Метафора -це перенесення назви з одного предмета на інший за схожістю якихось ознак, форм, якостей, властивостей, функцій (цвіте Казахстан).
Епітет - прикладка, прізвисько - різновид метафори. Це переносне значення, яке виконує роль образного означення (золоте серце).
Метонімія - перейменування - це тип переносного значення за спільністю (випив склянку, читав Шевченка).
Синекдоха - спільне сприймання, витлумачення - це вид переносного значення, яке формується на заміні назви цілого його частиною (білий парус).
Іронія - вжитвання слова в протилежному значенні, утворюється тонка усмішка (благоденствіє).
Антитеза - різко протиставлені прямо протилежні поняття (мужик-пан).
Синоніми
Одна з найприкметніших рис української мови - її синомінічне багатство. Синоніми - слова, близькі за значенням і різні за звучанням; тобто вони відрізняються семантичними відтінками, стилістичним забарвленням або обома цими ознаками. Для лексикології синонімія - це повний або частковий збіг значень двох чи кілька слів як одиниць словника у відриві від контексту. Офіційно-діловий стиль, якому притаманне прагнення до граничної точності вислову (щоб уникнути неправильного тлумачення), використовує синоніми обмежено, бо вони майже завжди вносять у мовлення зміни відтінків значення. Окремі слова відрізняються лише префіксами, і тут треба бути надзвичайно обережними, бо заміна однієї літери може позначитись на значенні слова та тексту.
Слід запам'ятати значення окремих слів.
Замісник. Заступник.
Замісник - посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, тобто заміщає відсутнього керівника.
Заступник - офіційна назва.
Суспільний. Громадський.
Суспільний - лад, клас, система, праця, становище, виробництво, буття.
Громадський - обов'язок, осуд, порядок, діяч; робота, справа, думка.
Квиток. Білет.
Квиток - театральний, залізничний, студентський.
Білет - кредитний, банківський, екзаменаційний.
Скоро. Швидко.
Скоро - вживається, коли йдеться про час.
Швидко - позначення інтенсивності руху.
Тепер. Зараз. Нині. Сьогодні.
Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає теперішній час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні. Слово зараз характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини.
Наступний. Подальший.
Наступний - вживається лише з конкретним поняттям: наступна зупинка, наступний тиждень.
Подальший - вживається на означення абстрактного поняття: подальше життя, подальша доля.
Запитання. Питання.
У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: спинимось на цьому питанні, але поставити запитання.
Спиратися. Опиратися.
Спиратися - на знання, досвід, уміння.
Опиратися - чинити опір.
Положення. Становище. Стан.
У російській мові на ці слова існує один відповідник - положение. Щоб правильно добрати потрібне слово, визначаємо значення кожного з них. Слово положення вживається у словосполученнях горизонтальне чи вертикальне положення.
Становище - міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного становища.
Стан - економіки, фінансів, справ, хворого.
Пароніми
Часто у мові вживаються слова, близькі за звучанням, але різні за значенням - пароніми. Не всі слова, схожі за звучанням, можна вважати паронімами. До паронімічних належать тільки ті, що мають невелику відмінність у вимові:
Уява -уявлення,
Дефектний -дефективний,
Декваліфікація - дискваліфікація.
Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). Серед паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ).
Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим.
Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова. У діловому мовленні найчастіше зустрічаються такі пароніми.
Виборний. Виборчий
Виборний - посада, агітація.
Виборчий - кампанія, право, бюлетень.
Виключно. Винятково
Виключно - тобто лише, тільки.
Винятково - дуже, особливо, надзвичайно.

Фразеологія та фразеологізми

У лексиці української мови поряд з окремими словами існують стійкі словосполучення, вирази і навіть цілі речення, які мають одне лексичне значення і воно подібне до значення окремого повнозначного слова:

клювати носом - дрімати,

кров з молоком - здоровий,

ні пари з уст - мовчати.

Такі стійкі вирази називають фразеологізмами, а розділ мовознавства, що їх вивчає, називається ФРАЗЕОЛОГІЄЮ.

Джерело фразеології:

народна творчість - на ладан дише,

професійна лексика - дати задній хід,

біблійна лексика - святая святих,

антична література - сізіфова праця,

влучні вирази - сміх крізь сльози - Гоголь.

6. Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів

Лексична «хвилинка»
* Вкажіть «зайві» слова, що не мають ознак решти слів, ужитих в рядку: малина, явір, лисиця, ромашка; доброзичливість, охайність, вимогливість, довгий; -- сукня, матеріали, документи, доповідь.
* З'ясуйте групу поданих слів за способом використання (загальновживана та маркована лексика): пюпітр, зошит, цитоплазма, клітина, культура, хата, прикраси, політика, витримка, генетика, зорі, світло. Чи до всіх можна дібрати синоніми, антоніми?
* Пригадайте три фразеологізми про лінощі, людські вади (характеру, наприклад).
* Доберіть синоніми, антоніми: дотепний, йти, лаштувати
З'єднайте синоніми
До яких слів можна дібрати пароніми?
Доказ кінець правопис
Перешкода фініш бар'єр
Аргумент орфографія
Доберіть синоніми до груп слів. Поруч запишіть антоніми
Через помилку -- помилково; як звичайно -- ... ; через непридатність -- .. и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.