Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Типы предприятия

Информация:

Тип работы: доклад. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. Становлення  «електронно-прозорого» світового  ринку (з миттєвим доступом до інформації про будь-які товари та послуги) зумовило різке зростання конкуренції між виробниками. Кардинально змінилися роль та значення клієнта підприємств: «масового споживача» змінив індивідуальний замовник.
       Така переорієнтація постійно  стимулює інновації у сфері  не лише продуктів та послуг, а й самих процесів виробництва та обслуговування. При цьому вимоги до якості товарів невпинно зростають, їхній життєвий цикл стає коротшим, номенклатура ширшою, обсяг випуску за її окремими позиціями меншим. Зазначені загальні тенденції можна помітити, проаналізувавши сучасний комп'ютерний ринок. Так, провідні виробники ПЕОМ і робочих станцій (наприклад, IBM і SUN) кожні півроку пропонують нові моделі комп'ютерів, життєві цикли яких постійно скорочуються.
       Із упровадженням сучасних інформаційних  та комунікаційних технологій  послаблюється організаційна стабільність підприємств, а це спрямовує їх на пошук або формування організаційних структур, що дають змогу перебудовувати їхню діяльність. Більш того, на сучасному етапі, коли панують інтереси споживачів, що призводить до нестабільності попиту й змушує підвищувати увагу до збуту продукції, різкі зміни технологій роботи підприємств стають вже не винятком, а звичайним явищем.
       На розвиток нових форм організації  та управління підприємством  значною мірою вплинули такі  тенденції розвитку сучасних ринків, як їх глобалізація, зростання значення рівня якості товару, його ціни і ступеня задоволення споживачів, підвищення важливості стійких відносин зі споживачами (індивідуальними замовниками), а також посилення впливу нових інформаційних і комунікаційних технологій.
       За таких умов підприємство  має ефективно протистояти змінам  зовнішнього середовища, вдаючись  до випереджувальних або інших  заходів, щоб зберігати свою  життєздатність і досягати поставлених  цілей. Сьогодні підприємства  для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні час від часу вносити зміни у свою господарську діяльність. Традиційні ієрархічні й бюрократичні форми організації та управління здебільшого не відповідають новим вимогам до сучасних підприємств щодо їхньої здатності до швидких змін, навчання і модернізації. Тому підприємства все частіше експериментують у сфері розвитку своїх структур і процесів. Особлива увага приділяється створенню мережоподібних внутрішньофірмових структур.
       У перехідний період підприємства опиняються в економічній обстановці, що постійно змінюється, у дуже нестабільних інституційних умовах. Можливості виживання того чи іншого підприємства часто не ясні. Структури і методи управління, які в західних фірмах відпрацьовувалися впродовж багатьох десятиріч, не можуть переноситися на вітчизняні підприємства механічно, без урахування конкретних внутрішніх і зовнішніх умов.
       Принципово важливе питання полягає  в тому, як підприємство зможе  протистояти змінам зовнішнього  середовища. Підприємство має постійно відстежувати основні компоненти навколишньої системи і робити висновки стосовно своїх потреб у змінах. Як правило, серед цих компонентів виокремлюють:
       економічні (наприклад, глобалізація  ринку або його регіональна  диференціація);
       технологічні (швидке поширення нових технологій);
       політико-правові (зміни в законодавстві);
       соціально-культурні (демографічні  зрушення, зміни в системі цінностей);
       фізико-екологічні (кліматичні умови,  навантаження на екосистему).
       Як правило, поштовхом до змін є кризові ситуації. Зміни в стратегії, виробничих процесах, структурі і культурі можуть здійснюватися поступово, у вигляді дрібних кроків або ж радикально, у вигляді великих стрибків. Відповідно може йтися про «еволюційну» та «революційну» моделі змін розвитку підприємства
     У 1991 році американські спеціалісти з  менеджменту М. Хам-мер та Дж. Чампі  в основних рисах сформулювали концепцію  ре-інжинірингу бізнесу («революційну»  модель змін). На їхню думку, господарський  реінжиніринг — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування підприємства та його найважливіших процесів. Результатом цього є різке (на порядок) поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників витрат, якості, обслуговування і термінів.
       Організаційний розвиток («еволюційна» модель змін) ґрунтується на концепції планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням великої кількості учасників. Організаційний розвиток може бути визначений як довготерміновий, ретельний, всеохопний процес зміни і розвитку організації (підприємства) і людей, що працюють у ній.
       Концепція організаційного розвитку  охоплює структурний і кадровий  аспекти. У рамках структурного  підходу робиться спроба за  допомогою змін в організаційному  регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників (розвитку персоналу) і стимулювання їхньої готовності до прийняття і здійснення змін.
       Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого поширення набули концепції структури компанії. У них подано взаємозв'язки, що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозділами підприємства. Ці взаємозв'язки є найпомітнішим організаційним чинником, тому організаційний розвиток підприємства виявляється насамперед у зміні його структури. При цьому змінюються не лише самі підприємства, стаючи організаціями «без внутрішніх перегородок», «ком-паніями-мережами», а й традиційні зв'язки і взаємовідносини між суб'єктами, що викликає виникнення підприємств «без меж» — мереж компаній.
       Нова корпоративна модель управління  сучасним бізнесом означає розширення  коопераційних зв'язків між конкурентами, постачальниками і споживачами.  Прогрес інформатики, автоматизація виробництва та управління на основі широкого використання обчислювальної техніки і засобів телекомунікації змінили традиційні уявлення про межі підприємств, зруйнували їхню замкненість і зробили малоефективними ті з них, які базувалися на структурах, що забезпечували цю характеристику (ієрархічних, механістичних, бюрократичних). Дедалі очевиднішим стає те, що головною характерною рисою нових систем внутрішньофірмового управління мають стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу.
     Як  основні сучасні напрямки модифікації  підприємств і структур управління ними можна назвати:
       перехід від вузької функціональної  спеціалізації до інтеграції в змісті і характері управлінської діяльності;
       дебюрократизація, відмова від формалізації  та ієрархії, відокремлення функціональних  та штабних ланок;
       скорочення кількості ієрархічних  рівнів завдяки тому, що переважальними  будуть не великі централізовані підприємства, а низка дрібних із гнучкими спеціалізованими формами праці, а також мережі підприємств;
       трансформація організаційних структур  підприємств із пірамідальних  у плоскі, із мінімальною кількістю  рівнів управління між керівництвом і безпосередніми виконавцями;
       здійснення децентралізації низки  функцій управління, насамперед  виробничих і збутових; з цією  метою в рамках підприємств  створюються напівавтономні або  автономні відділення, стратегічні  бізнес-одиниці, що повністю відповідають за прибутки і збитки;
       підвищення ролі інноваційної  діяльності, створення в рамках  великих компаній інноваційних  фірм, зорієнтованих на виробництво  і самостійне просування на  ринках нових виробів та технологій  і таких, що діють на принципах  «ризикованого фінансування»;
       підвищення статусу і значення  інформаційних та кадрових засобів  інтеграції (наприклад, комбінації  персоналу) порівняно з технократичною  та структурною інтеграцією;
       установлення філіальних форм  зв'язку між самим підприємством  та іншими підприємствами, наприклад шляхом створення внутрішніх ринків;
       створення автономних груп (команд), постійне підвищення творчої  та виробничої віддачі персоналу.
       Кожне підприємство має дві  рушійні сили — бажання вижити (зберегти себе, мати певну стабільність) і прагнення розвиватися (самовдосконалюватися). Найчастіше метою розвитку підприємства вважають одержання прибутку. Проте прибуток, як правило, виступає лише передумовою розвитку. Цілі розвитку підприємств можна розглянути крізь призму загальновизнаних організаційних теорій.
       Прихильники популяційно-екологічної  теорії (яку часто називають природним добором) стверджують, що навколишнє середовище вибирає ті ознаки організацій, що найбільше підходять для нього, тобто підприємство розвивається так, щоб якомога повніше відповідати середовищу своїми характеристиками. При цьому життєвий цикл підприємства має аналогію з життям людини і містить стадії створення (народження), зростання, зрілості й відмирання. Народження означає утворення будь-якої організаційної форми, що одержує на вході ресурси і забезпечує результат для конкретних споживачів. З'явившись, структура починає розвиватися і змінюватися. Найбільш імовірна зміна, на думку прихильників розглянутого підходу, — ліквідація. Причина криється в нездатності нових підприємств знайти або створити свою нішу. Виживають ті з них, які формують у себе характеристики, що відповідають вимогам зовнішнього середовища, його критеріям добору.
       Отже, потрібно, щоб підприємство  мало такі характеристики, які  є результатом пристосування  до змінюваних умов зовнішнього  середовища. їх формування варто  починати не на стадії спаду і відмирання, а при зародженні. Організаційні характеристики, що відповідають зовнішньому середовищу, досягаються за рахунок безперервного вдосконалювання управління. Характеристики, що дають змогу забезпечити гнучкість організації (її адаптивність до зовнішнього середовища), виробляються свідомо, з використанням наявного позитивного досвіду. До них можна віднести:
       наявність процесно-орієнтованих  підрозділів;
       департаментизацію за результатом;
       централізацію стратегічних функцій  і функцій загального управління;
       децентралізацію основних і обслуговувальних  функцій управління;
       створення матричних і проектних  груп для цілей інноваційного  розвитку;
       організацію міжфункціональних  команд фахівців, зорієнтованих  на виробництво ключових продуктів, на ту чи іншу групу споживачів, конкретний ринок.
       Нобелівський лауреат з економіки  за 1991 рік Р. Коуз ще 1937 року  запропонував за одиницю економічної  діяльності взяти трансакцію (transaction — ділова операція, господарська  операція, угода). Ділова операція становить суть ринкової діяльності будь-якої господарської організації, саме за її допомогою економічні цінності переходять від однієї особи до іншої. Згідно з цим підходом виникла теорія, яку назвали економікою операційних (або трансакційних) витрат.
       Один із найвідоміших послідовників  цієї теорії О. Уільямсон використовує  її апарат для аналізу галузевих  ринків. Саме він запропонував  порівнювати ділові операції  зі структурою організації, виходячи  з економії операційних витрат. На його думку, створення організації є відповіддю на невизначеність навколишнього середовища. Така невизначеність стосується, зокрема, потенційних ділових партнерів з обміну, чия кредитоспроможність невідома. Звідси прагнення побудувати організацію вищого рівня (трест, холдинг і т. ін.), що дало б змогу контролювати поведінку задіяних партнерів за допомогою безпосереднього спостереження, ревізії й інших механізмів. Можливий і протилежний напрямок — повернення «до вільного ринку», наприклад укладення субдоговорів на виконання робіт із зовнішніми фірмами.
       Нині найбільш дієвим методом  зниження операційних витрат  вважається ведення бізнесу через  розподіл робіт. Його суть полягає  в наступному:
       доручення всієї або частини  роботи позаштатним виконавцям (співробітникам, що працюють в інших організаціях або на самих себе);
       виконання частини або всього  обсягу виробничих і управлінських  функцій спеціалізованими організаціями  на контрактній основі;
       концентрація зусиль на координації  розподіленої діяльності з метою  досягнення максимального задоволення запитів споживачів.
       У зв'язку з цим підприємство  втілює
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.